≡ Menu

Hukum Tajwid Al-Quran

Belajar Mudah Membaca Al QuranTAJUK BESAR Hukum Tajwid

Hukum Isti’azah dan Basmalah

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

Hukum Nun Mati dan Tanwin

Hukum Mim Mati

Hukum Mim dan Nun Bersabdu

Hukum Alif Lam Makrifah

Hukum Idqham

Hukum Mad

Hukum Ra’

Qalaqalah

Sifat Huruf

Waqaf

Hukum Tajwid 

Tajwīd (تجويد) dari segi bahasanya bermaksud melakukan sesuatu dengan elok yang berasal dari perkataan Jawwada.

Pada istilah syarak, tajwid adalah ilmu yang boleh mengenalkan tempat bagi tiap-tiap huruf dengan memberi apa yang patut baginya dari segi sifat-sifat huruf itu seperti menyatakan dan menyembunyikan atau apa yang dimestikan bagi huruf-huruf itu dari sifat-sifat luar dari segi panjang, pendek, tebal, tipis dan sebagainya.

Anggaran ilmu tajwid itu serta hukum tajwid  ialah menyampaikan dengan sedalamnya kesempurnaan tiap-tiap sebutan dari ayat al-Quran. Para ulama menyatakan yang hukum bagi mempelajari hukum tajwid itu adalah fardhu kifayah tetapi mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca al-Quran adalah fardhu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf.

Hukum isti’azah dan basmalah

 

Isti’azah adalah lafaz: “A’uzubillahi minasy syaitaanir rajiim” (ﺍﻋﻮﺬ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ)

manakala basmalah adalah lafaz: “Bismillahir rahmaanir rahiim” (ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺤﻤﻦ ﺍﻟﺮﺤﻴﻢ).

Terdapat empat cara membaca iati’azah, basmalah dan surah:

 1. Memutuskan isti’azah (berhenti) kemudian baru membaca basmalah.
 2. Menyambungkan basmalah dengan surah tanpa berhenti.
 3. Membaca isti’azah dan basmalah terus-menerus tanpa henti.
 4. Membaca isti’azah, basmalah dan awal surah terus-menerus tanpa henti.

Terdapat empat cara membaca basmalah di antara dua surah dalam hukum tajwaid. Tiga daripadanya adalah harus dan satu lagi adalah tidak harus. Yang harus adalah:

 1. Mengasingkan basmalah denga surah
 2. Menghubungkan basmalah dengan awal surah
 3. Menghubungkan kesemuanya

Bacaan bagi yang tidak harus pula adalah:

 1. Menghubungkan akhir surah dengan basmalah lalu berhenti. Kemudian, barulah membaca surah yang seterusnya tanpa basmalah. Walau bagaimanapun, tidak harus membaca sebegini kerana ditakuti bahawa ada yang menganggap basmalah adalah salah satu ayat daripada surah yang sebelumnya.

 

Hukum nun mati dan tanwin

 

Nun mati atau nun saktah adalah huruf nun yang berbaris mati ( ﻥْ ) manakala tanwin adalah mana-mana huruf yang mempunyai dua baris di atas (ً ), di bawah (ٍ ) dan di hadapan (ٌ ). Terdapat empat hukum bagi nun mati dan tanwin iaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa’.

 

Hukum mim mati

 

Mim mati mati atau mim saktah adalah mim yang berbaris mati atau sukun (ﻡْ). Terdapat tiga hukum bagi kes ini iaitu idgham mutamathilain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ), ikhfa’ syafawi (ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺷﻔﻮﻱ) dan izhar syafawi (ﺇﻇﻬﺎﺭﺷﻔﻮﻱ).

 

Hukum mim dan nun bersabdu

 

Hukum mim dan nun bersabdu juga dikenali sebagai wajibal ghunnah (ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻐﻨﻪ) yang bermaksud diwajibkan dengung. Maka jelaslah yang bacaan bagi kedua-duanya adalah didengungkan. Hukum ini jatuh bagi setiap huruf mim dan nun yang mempunyai tanda sabdu atau bertasydid (ﻡّ dan نّ).

Antara contoh ayat yang ditunjukkan adalah:ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻨﱠﺔ ﻭَﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ

 

Hukum alif lam ma’rifah

 

Alif lam ma’rifah adalah dua huruf (alif dan lam) yang ditambah pada pangkal kata nama atau isim yang menentukan maksud perkataan itu dan lain lagi. Terdapat dua jenis kes bagi alif lam ma’rifah apabila bersambung dengan ejaannya iaitu qamariah dan syamsiah.

Alif lam qamariah ialah lam yang bersambung terus daripada empat belas huruf ini iaitu hamzah (ء), ba’ (ب), jim (ج), ha’ (ح), kha’ (خ), ‘ain (ع), ghain (غ), fa’ (ف), qaf (ق), kaf (ك), mim (م), wau (و), ha’ () dan ya’ (ي). Ini diambil sempena perkataan al-qamar (ﺍﻟﻘﻤﺮ). Dari perkataan itu, jelas cara membacanya adalah tidak memasukkaan lam ke dalam huruf selepasnya tetapi mematikannya dengan jelas lalu menyebut huruf yang seterusnya.

Alif lam syamsiah ialah lam yag bersambung dengan empat belas huruf ini pula iaitu ta’ (ت), tha’ (ث), dal (د), dzal (ذ), ra’ (ر), zai (ز), sin (س), syin (ش), sod (ص), dhod (ض), tho (ط), zho (ظ), lam (ل) dan nun (ن). Ini diambil sempena perkataan asy-syamsiah (ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﻪ). Dari perkataan tersebut, cara membacanya adalah dengan memasukkan ke dalam huruf selepas lam yang kebanyakkanya disabdukan dan lam tidak dibunyikan.

 

Hukum idgham

 

Idgham (ﺇﺩﻏﺎﻡ) adalah berpadu atau bercampur dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Maka, jelaslah harus dibaca dengan memasukkan bunyi huruf yang seterusnya. Terdapat tiga jenis idgham:

 1. Idgham mutamathilain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ – yang serupa) ialah pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya (tempat keluarnya) dal bertemu dal dan sebagainya. Hukum adalah wajib diidghamkan. Contoh: ﻗَﺪ ﺩَﺨَﻠُﻮاْ.
 2. Idgham mutaqaribain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﻴﻦ – yang hampir) ialah pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya seperti ba’ bertemu mim, qaf bertemu kaf dan tha’ bertemu dzal. Contoh: ﻧَﺨْﻠُﻘڪُﻢْ
 3. Idgham mutajanisain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻴﻦ – yang sejenis) ialah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya seperti ta’ dan tho, lam dan ra’ serta dzal dan zho. Contoh: ﻗُﻞ ﺭَﺏﱢ

 

Hukum mad

 

Mad bermaksud lanjut atau lebih. Dari segi istilah ulama tajwid dan ahli bacaan, mad bermaksud memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan salah satu dari huruf mad. Terdapat dua bahagian mad iaiatu mad asli dan mad far’ie. Terdapat tiga huruf mad iaitu alif, wau, dan ya’ dan huruf tersebut haruslah berbaris mati atau saktah. Kepanjangan bacaan mad diukur dengan menggunakan harakat.

 

Hukum ra’

 

Hukum ra’ adalah hukum bagaimana membunyikan huruf ra’ dalam bacaan. Terdapat tiga cara iaitu kasar atau tebal, halus atau nipis, atau harus dikasarkan dan dinipiskan.
Bacaan ra’ harus dikasarkan apabila:

 • Setiap ra’ yang berbaris atas atau hadapan.
Contoh: ﺭَﺑﱢﻨَﺎ
 • Setiap ra’ yang berbaris mati dan huruf sebelumnya berbaris hadapan atau atas.
Contoh: ﻭَﺍﻻَﺭْﺽ
 • Ra’ berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah yang mendatang, bukan baris yang asal.
Contoh: ٱﺭْﺟِﻌُﻮْﺍ
 • Ra’ berbaris mati dan sebelumnya huruf yang berbaris bawah tetapi ra’ tadi berjumpa dengan huruf isti’la’.
Contoh: ﻣِﺮْﺻَﺎﺪ

Bacaan ra’ yang dinipiskan adalah apabila:

 • Setiap ra’ yang berbaris bawah.
Contoh: ﺭِﺟَﺎﻝٌ
 • Setiap ra’ yang sebelumnya terdapat huruf lin
Contoh: ﺧَﻴْﺮٌ
 • Ra’ mati yang sebelumnya juga huruf berbaris bawah tetapi tidak berjumpa dengan huruf isti’la’.
Contoh: ﻓِﺮْﻋَﻮﻦَ

Bacaan ra’ yang harus dikasarkan dan dinipiskan adalah apabila setiap ra’ yang berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah dan kemudian berjumpa dengan salah satu huruf isti’la’.

Contoh: ﻓِﺮْﻕ


Isti’la’ (ﺍﺳﺘﻌﻼ ﺀ): terdapat tujuh huruf iaitu kha’ (خ), sod (ص), dhod (ض), tho (ط), qaf (ق), dan zho (ظ)

 

Qalqalah

 

Qalqalah (ﻗﻠﻘﻠﻪ) adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik. Huruf qalqalah ada lima iaitu qaf (ق), tho (ط), ba’ (ب), jim (ج), dal (د). Qalqalah terbahagi kepada dua jenis:

 • Qalqalah kecil iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli dan bukan mendatang.
Contoh: ﻴَﻄْﻤَﻌُﻮﻥَ, ﻴَﺪْﻋُﻮﻥَ
 • Qalqalah besar iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan dengan mendatang. Dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila wakaf padanya tetapi tidak diqalqalahkan apabila diteruskan.
Contoh: ٱﻟْﻔَﻟَﻖِ, ﻋَﻟَﻖٍ

Sifat huruf

Sifat huruf adalah salah satu dari perkara tajwid dalam bacaan al-Quran. Sifat huruf adalah ciri yang menjelaskan perihal suatu huruf. Melalui sifatnya, seseorang itu akan mampu membezakan suatu huruf itu dengan keadaan sebutannya seperti tertahan, berdesing, melantun dan sebagainya.

Kelebihan memahami sifat huruf ini adalah sebagai pelengkap kepada makhraj. Dengan mengetahui sifatnya, kita dapat membezakan lafaz sebutan bagi huruf yang makhrajnya sama. Tambahan pula, kita akan dapat mengenal huruf yang kuat dan lemah atau huruf yang dilafazkan secara tebal dan tipis kerana sifat yang wujud pada hurufnya. Sifat huruf juga membantu memperkemaskan ketepatan sebutan suatu huruf supaya dapat dilafazkan dengan betul, terutamanya bagi huruf yang hampir sama sebutannya seperti huruf tha (ث) dengan sin (س), ha’ (ح) dengan ha ().

 

Waqaf

 

Waqaf dari sudut bahasa ialah berhenti atau menahan manakala dari sudut istilah tajwid pula ialah menghentikan seketika bacaan secara memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Terdapat empat jenis waqaf:

 • Taamm (ﺗﺂﻡّ – wakaf sempurna) – apabila berhenti pada satu ayat yang putus, tidak berkaitan atau kena-mengena lagi dengan mana-mana kalimah atau perkataan sesudah ayat tersebut atau di hadapannya sama ada berkenaan lafaz atau makna.
 • Kaaf (ﻛﺎﻒ – wakaf memadai) – apabila berhenti pada satu ayat yang putus tidak ada kena-mengena dengan satu-satu kalimah atau perkataan sesudah ayat tersebut atau di hadapannya pada lafaz sahaja tetapi ada kena-mengena dalam maknanya.
 • Hasan (ﺣﺴﻦ – wakaf baik) – apabila berhenti pada satu ayat yang ada kena mengena dengan yang sesudah dan sebelumnya pada lafaz sahaja, dengan syarat yang diberhentikan itu telah memenuhi maknanya.
 • Qabiih (ﻗﺒﻴﺢ – wakaf buruk) – apabila berhenti pada satu-satu ayat tidak sempurna maknanya yang kadang-kala ayat itu ada berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya sama ada pada lafaz atau pada makna.

 

Tanda-tanda waqaf

 

 1. Tanda mim ( ) dikenali sebagai Waqaf Lazim. Adalah dikehendaki berhenti seketika apabila mim muncul. Jika tidak berhenti, kebarangkalian yang maknanya berubah.
 2. Tanda tho ( ) adalah tanda Waqaf Mutlaq dan haruslah berhenti seketika. Ia menunjukkan yang makna belum lagi dinyatakan sepenuhnya..
 3. Tanda jim ( ) adalah Waqaf Jaiz. Lebih elok berhenti seketika di sini walaupun tidak berhenti adalah dibenarkan.
 4. Tanda zha ( ) bermaksud lebih elok TIDAK berhenti.
 5. Tanda sod ( ) dikenali sebagai Waqaf Murakhkhas, menunjukkan yang tidak digalakkan berhenti walaupun berhenti dibenarkan. Perbezaan antara hukum tanda zha dan sod adalah kegunaannya, dalam kata lain, keinginan untuk berhenti adalah lebih pada tanda sod
 6. Tanda sad-lam-ya’ ( ﺻﻠﮯ ) merupakan singkatan kepada “Al-wasl Awlaa” yang bermaksud “Sambung lebih elok”. Pembaca haruslah meneruskan bacaan kerana itu lebih elok.
 7. Tanda qaf ( ) merupakan singkatan kepada “Qeela alayhil waqf” yang bermakna “telah dinyatakan yang berhenti harus dilakukan ke atasnya”. Tidak perlu berhenti di sini.
 8. Tanda sod-lam ( ﺼﻞ ) merupakan singkatan kepadan “Qad yoosalu” yang membawa maksud “akan bersambung kadang-kala“. Kadang-kala seseorang akan berhenti manakala ada yang tidak walaupun berhenti lebih diutamakan.
 9. Tanda perkataan Qif ( ﻗﻴﻒ ) bermaksud berhenti! Ia muncul pada tempat yang kebarangkalian pembaca akan meneruskan bacaan tanpa henti.
 10. Tanda sin ( س ) atau perkataan Saktah ( ﺳﮑﺘﻪ ) menandakan berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Dalam kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan ayat.
 11. Tanda Waqfah ( ﻭﻗﻔﻪ ) serupa dengan Saktah tetapi bezanya ialah waqaf pada Waqjah lebih lama berbanding Saktah.
 12. Tanda Laa ( ) bermaksud “Jangan!“. Tanda ini muncul kadang-kala pada penghujung mahupun pertengahan ayat. Jika ia muncul di pertengahan ayat, tidak dibenarkan berhenti dan jika berada di penghujung ayat, pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak.
 13. Tanda kaf ( ) merupakan singkatan kepada “Kathaalik” yang bermaksud “serupa”. Dalam kata lain, tanda yang sama sebelumnya digunakan di sini.
 14. Tanda bertitik tiga ( ... ...) yang dikenali Waqaf Muraqabah (Berhenti Pemerhatian) atau Waqaf Ta’anuq (Terikat). Tanda ini kadang-kala diletakkan sekali huruf jim yang turut menjadi simbol bagi Mu’aanaqah ini. Ia akan muncul sebanyak dua kali di mana-mana saja dan cara membaca adalah Harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya.

 

HUKUM TAJWID

QALQALAH

 

QALQALAH SUGHRA

Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah.

Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

 

QALQALAH KUBRA

Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah ‘aridh yang disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

 

QALQALAH AKBAR

Lantunan yang paling kuat. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang ‘aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid.

 

 

NUN SAKINAH DAN TANWIN


IQLAB

Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu.
Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain.

Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Iqlab iaitu Ba’, maka hendaklah ditukarkan Nun Sakinah atau Tanwin kepada Mim dengan disertai suara “Ghunnah” (dengung) dengar kadar panjang dua harakat. Sebab ditukarkan Nun Sakinah dan Tanwin kepada Mim tidak kepada huruf-huruf yang lain kerana Mim dan Ba’ ada persamaan antara makhraj dan sifatnya.

 • Makhraj Mim dan Ba’ pada antara dua bibir.
 • Sifat yang sama antara Mim dan Ba’ pula ialah Jahar, Istifal, Infitah, Idzlaq dan Ghunnah

 

IDGHAM

IDGHAM terbahagi kepada 2.

IDGHAM BILA GHUNNAH

Iaitu memasukkan tanpa dengung. Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra’ dan Lam.

Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan, ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan Ghunnah (dengung).

 

 

IDGHAM MA’AL GHUNNAH

Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf Idgham Ma’al Ghunnah iaitu Ya’, Wau, Mim dan Nun dalam dua kalimah. Maka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar 2 harakat.

 

 

IKHFA’ HAQIQI

Dinamakan Ikhfa’ Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada kebanyakan huruf hijaiyyah. Ikhfa’ Haqiqi ada tiga martabat (peringkat):

  1. Martabat tertinggi: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf To’, Dal dan Ta’ kerana makhrajnya paling hampir dengan Nun Sakinah.
  2. Martabat pertengahan: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf Tha’, Jim, Dzal, Zai, Sin, Syin, Shad, Dhad, Zha’ dan Fa’ kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) Nun Sakinah.
  3. Martabat terendah: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan Nun Sakinah.

Perhatian: Ikhfa’ Nun Sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah seperti yang disenaraikan di bawah ini:

  • Surah Maryam: 1
  • Surah al-Syura: 2
  • Surah al-Naml: 1 dan 2 (sekiranya dibaca wasal pada ayat 1 dan 2).

Bunyi ghunnah atau dengung bagi hukum Ikhfa’ Haqiqi ada dua keadaan:

  • Tafkhim (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa’ yang bersifat isti’la’ seperti huruf Shad, Dhad, To’, Zha’, dan Qaf).

Tarqiq (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa’ yang tidak bersifat isti’la’ iaitu selain dari huruf-huruf yang telah disebutkan di atas).

 

 

MIM NUN BERSABDU


MIM BERSABDU

Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim, pertama sukun dan kedua berbaris. Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Ghunnah (menzahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat.

 

 

NUN BERSABDU

Nun yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf Nun, iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris.

 

 

HUKUM MAD


MAD FAR’IE
Mad Far’ie terbahagi kepada 8.


Mad ‘Aridh Lil Sukun

Dinamakan Mad ‘Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf Mad ketika waqaf.

Dibaca 2 harakat kerana pada asalnya ia adalah Mad Asli, dibaca 4 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar Mad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 6 harakat kerana menyerupai Mad Lazim.

 

 

Mad Badal

Mad Badal ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad.
Ia dinamakan dengan Mad Badal kerana Huruf Mad tersebut adalah gantian daripada Hamzah.

Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. Mad Badal terjadi dalam 4 keadaan:

 1. Mad Badal yang terjadi ketika permulaan dan wasal.
 2. Mad Badal yang terjadi ketika wasal sahaja.
 3. Mad Badal yang terjadi ketika waqaf sahaja.
 4. Mad Badal yang terjadi ketika memulakan bacaan dengannya sahaja (ibtida’).

Kadar bacaannya adalah 2 harakat.

 

Mad ‘Iwad

Berlaku ketika wakaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf Ta’ Marbutah.

Ia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat kerana ia adalah Mad Tabi’ie yang terjadi kerana waqaf.

 

 

Mad Jaiz Munfashil

Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila Huruf Mad bertemu Hamzah dalam dua kalimah iaitu ketika wasal sahaja.

Dinamakan Mad Jaiz Munfashil kerana sebahagian daripada Imam-imam Qiraat membolehkan ianya dibaca lebih daripada kadar Mad Asli dan dinamakan Munfashil kerana Huruf Mad dan Hamzah berada di dalam dua kalimah yang berasingan.

Kadar harakatnya harus dibaca 4 atau 5 harakat. Mad Jaiz Munfashil ada dua keadaan dalam al-Quran berdasarkan kepada kaedah Resam al-Quran:

 

 1. Mad Jaiz Munfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf Mad dan Hamzah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya.
 2. Mad Jaiz Munfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf Mad dan Hamzah berpisah dalam dua kalimah. Ia seolah-olah dalam satu kalimah. Keadaan ini berlaku pada dua situasi:
  1. Ya’ al-Nida’ (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Hamzah.
  2. Ha’ Lil Tanbih apabila selepasnya terdapat Isim Isyara.

 

Mad Liin

Mad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja.

Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2, 4 dan 6.

Dinamakan Mad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan boleh dibaca dengan kadar 2, 4 dan 6 kerana ia sebahagian daripada Mad ‘Aridh Lil Sukun.

 

 

Mad Silah Qasirah


Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha’ Dhomir.

Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha’ Dhomir pada akhir kalimah, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.

Mad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha’ dhomir iaitu selepas ha’ tidak ada hamzah qat’ie.

 

 

Mad Silah Towilah


Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha’ Dhomir.

Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha’ Dhomir pada akhir kalimah, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.

Untuk mengenali Mad Silah Towilah, kita cuma perlu memerhatikan selepas ha’ terdapat Hamzah Qat’ie

 

 

Mad Tamkin


Mad Tamkin berlaku apabila berhimpun dua Ya’ pada satu kalimah. Ya’ yang pertama mesti berbaris di bawah serta bertasydid dan Ya’ yang kedua sukun.

 

 

Mad Asli


Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi’ie.

 

Mad Asli terjadi apabila:

a. Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas.
b. Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan.
c. Huruf Ya’ sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah.

Perhatian:

Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimah-kalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad.

 

 

HUKUM HAMZAH


 

PECAHAN HUKUM HAMZAH

 

Hamzah Qat’ie

Hamzah Qata’ iaitu hamzah yang tetap bacaannya sama ada dimulakan dengannya atau sebaliknya. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat’ie kerana hamzah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap kewujudannya. Hamzah Qat’ie boleh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya. Ia terdapat pada ketiga-tiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama), Fe’el (kata kerja) dan harf (kata sendi). Hamzah Qat’ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu:

 1. Awal kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah atau hadapan.
 2. Pertengahan kalimah sama ada hamzah berbaris atas, hadapan bawah atau sukun (mati).
 3. Di hujung kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah, hadapan atau sukun (mati).

Hamzah Qat’ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan:

 1. Dibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan hamzah pada lafaz ‘Aajami’ surah Fussilat: 44.
 2. Dibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat hamzah wasal sebelumnya dan dimulakan dengan hamzah wasal tersebut. seperti pada lafaz ‘Utumina’ surah al-Baqarah: 283

Kaedah penulisan Hamzah Qat’ie.

 1. Apabila Hamzah Qat’ie berada di awal kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah atau hadapan.

2. Apabila Hamzah Qat’ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan:

  • Apabila hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumahnya.

 

  • Sekiranya hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumahnya.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumah.

3. Apabila Hamzah Qat’ie berada di hujung kalimah, maka ada beberapa keadaan juga iaitu:

  • Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah.
  • Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumah.
  • Jika sebelum hamzah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau.
 1. Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.

 

 

Hamzah Wasal

Iaitu hamzah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. Ia hanya terdapat pada awal kalimah.

 

 

LAM TA’ARIF

PECAHAN LAM TA’ARIF

Alif Lam Syamsiah (Idgham Syamsi)

Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi. Diidghamkan Lam Ta’rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta’, Tha’, Dal, Dzal, Ra’. Zai, Sin, Syin, Shad, Dhad, To’, Zha’, Lam dan Nun.

Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian:

1- Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta’rif diidghamkan pada Nun.
2- Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta’rif diidghamkan pada Huruf-huruf Syamsiah selain Nun.

 

 

Sebab-sebab Idgham:

1- Lam Ta’rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat.
2- Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban.

 

 

Alif Lam Qamariah (Izhar Qamari)

Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. Diizharkan Lam Ta’rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah. Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba’, Jim, Ha’, Kha’, ‘Ain, Ghain, Fa’, Qaf, Kaf, Mim, Wau, Ha’, Hamzah dan Ya’. Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah; manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba’idan.

 

CahayaPurnama.Com

Incoming search :

hukum tajwid,hukum tajwid lengkap,belajar ilmu tajwid lengkap,tajwid al quran,tajwid lengkap,belajar tajwid lengkap,hukum tajwid lengkap dan contohnya,tajwid surat al kafirun,hukum2 tajwid,hukum tajwid surah al kafirun,tajwid surat al kahfi ayat 29,tajwid surat an nur ayat 2,hukum bacaan surat al bayyinah ayat 1-8,hukum tajwid surah yasin,hukum tajwid surah al kautsar,hukum tajwid pada surat al kautsar,hukum tajwid surat al kafirun,hukum hukum tajwid,hukum bacaan tajwid,surat al adiyat dan tajwidnya,hukum bacaan surat al kafirun,belajar tajwid,jenis2 tajwid,hukum tajwid surah al baqarah ayat 1 5,huku mad dlm tajweed,hukum 5,belajar hukum tajwid quran,surat al kautsar dan tajwidnya,hukum tajwid surat al-bayyinah ayat 1-8,hukum tajwid dalam surah yasin,hukum tajwid surat al bayyinah,hukum bacaan tajwid surat al kafirun,hukum tajwid al quran lengkap,tajwid surat al bayyinah ayat 1-8,tajwid surah al alaq ayat 1-5,tajwid surat al kautsar,tajwid surat al zalzalah,tajwid surat al alaq ayat 1-5,Tajwid-tajwid lengkap dari surah al-qariaah,tajwid alquran,Teknik mengenal Idgham,tajwid surat alzalzalah,tentukan yang mana isim huruf dan fiil pada ayat kedua surah al-alaq,tajwid surat al quraisy ayat 1,tanda baca idgham bighunnah di surat al balad,tajwid surah al ghasiyah,the tagwids in surah al wasin,tuliskan surah al qariah dan tuliskan pula izhar iqlab ikhfa dan izhar yang lengkap,tajwid surat al fatihah,Www belajar tajwid hukum com,tanda-tanda waqaf yang ada disurah al insyirah ayat 1-8 dan jelaskan makna tanda-tanda waqaf tersebut,tajwid untuk surat alkafirun,tajwis surat al kausar,tajwid-tajwid surah at-tin,tanda baca izhar an in un,tajwid yang terdapat pada surah al alaq,tanda baca wasal artinya membaca terus menerus atau,tajwid yang ada di al humazah,tajwid yang ada dalam surat al humazah beserta penjelasannya,tajwid yang ada dalam surat al alaq,tanda waqaf dalam surah al balad,tajwid yang terdapat dalam surat al fatihah,tajwid surat al bayyinah ayat 5,tajwid surat al alaq 1-5,tajwid di surah yasin lengkap,tajwid dari surat An-nur,tajwid dari surat al kahf ayat 29,tajwid bacaan dengung,tajwid an nur ayat 58,taduwid surat al falaq,tajwid al kalfi,tajwid al baqarah ayat 3,tajwid al baqarah ayat 1-5/,tajweed bacaan tashil,tajuwid surat al baqarah ayat 1-10,Tajwid di surat at-tin,tajwid ikhfa haqiqi ramai yang keliru,tajwid lengkap beserta contoh,tajwid surah at takasue sampa an nas,tajwid surah as syarh,tajwid surah al-bayinah ayat 5,tajwid surah al zalzalah,tajwid surah al maun,tajwid surah al ghassiyah,tajwid surah al bayyinah ayat 1-5,tajwid surah al ashr lengkap,tajwid surah al adiyat,tajwid pada surah al-bayyinah,tajwid pada surah al khafi ayat 29,tadwij qs al-imran ayat 159,hukum tajwid surat yasin,hukum tajwid wau qassam,hukum tajwid yang terdapat pada surah al-fatihah,hukum tajwid surat alkautsar,Hukum tajwid Yasin,hukum tajwid yg ada pada surah al baqarah alif lam ayat 1-8,hukum tajwid yg terkandung didalam surah al alaq ayat 1-5,hukum tajwid#,hukum tanda saktah di surat kahfi,hukum-bacaan-dalam-surat-al-falaq,jelaskan tanda waqaf yang ada pada quran surah al-imran ayat 159,jelaskan hukum mad dan wakaf dari surat al ikhlas,ilmu tajwid dan contohnya,ilmu tajwid al bayinnah ayat 5,idzhar an-naba,idzar haqiqi,kalimah bertanda sukun dalam surah alkafirum,idgham shamsi bilagunah,idgham mutaqaribain dalam ayat al quran,idgham maal ghunnah surah al kahfi,idgam mutamasilain dan surat,huruf huruf yang dibenarkan berhenti didalam al quran,qs al kafirun beserta tajwidnya,huruf & hukum dalam al quran,hukun bacaan tajwid yang tetdapat dalam surat albaqarah ayat 30,huruf-huruf tajwid pada surat al-alaq ayat 1-5,Jenis bacaan tajwij dalam surat al anam ayat 77,hukum tajwid surat alfatihah,hukum tajwid surat albaqarah ayat 1-10,hukum tajwid pada waladhalin dalam alfatihah,hukum tajwid pada surat an nas ayat 1-6,hukum tajwid pada surah al ikhlas,hukum tajwid pada surah al ghasyiyah,hukum tajwid lengkap pada surah al alaq,hukum tajwid lengkap di surah at tin,hukum tajwid lengkap dengan alasannya,hukum tajwid lengkap al balad,hukum tajwid dengung pdf,hukum tajwid dalam surat al-balad ayat1-5,hukum tajwid dalam surat al kautsar,hukum tajwid dalam surat al kafiruun,hukum tajwid dalam surat al ghasiyah,hukum tajwid dalam surat al bayyinah,hukum tajwid dalam surah maryam,hukum tajwid satu pencerahan,hukum tajwid surah al alaq,hukum tajwid surat al-balad 1-20,Hukum Tajwid Surat Al Kautsar,hukum tajwid surat al kausar 1-3,hukum tajwid surat al kahfi ayat 29,Hukum Tajwid surat al fatihah,hukum tajwid surat al bayyinah 1-8,hukum tajwid surat al baqarah ayat 1-20,hukum tajwid surat al alaq,Hukum tajwid surah al zalzalah,hukum tajwid surah al kahfi ayat 1 hingga 10,hukum tajwid surah al kahfi,hukum tajwid surah al ghasiyah,hukum tajwid surah al falaq,hukum tajwid surah al baqarah lengkap,hukum tajwid surah al baqarah ayat 1-20,hukum tajwid dalam surah alalaq,macam macam tajwid yang terdapat pada quran maryam 1 sampai 6,surat surat yang mengandung idgham mutaqaribain,Surat al baqarah ayat 1-20 dan hukum bacaan,surat al bayyinah beserta tajwidnya,surat al ghasyiyah beserta tajwidnya,surat al humazah dan tajwidnya,surat al ikhlas beserta tajwidnya,surat al ikhlas dan tajwidnya,surat al insyirah beserta tajwidnya,Surat al kahfi ayat satu lengkap dengan harakatnya,surat al BAQARAH 1-10 beserta TAJWID NYA,surat al ashr dan tadwijnya,surah aliklas dengan tajwij nya,surah alquran beserta hukum tajwidnya,Surah alzalzalah beserta tajwid dan beri garis bawah untuk yg ada tajwidnya beserta penjelasan,surah an-naba beserta hukum tajwid nun mati dan mim mati,surah muhammad beserta hukum tajwid,surat al adiyat dan hukum bacaannya,surat al alaq ayat ayat 1 sampai 5 beserta tajwid,surat al alaq neserta tajwidnya,surat al kahfi beserta tajwidnya,surat al kautsar beserta tajwidya,surat alaq di sertai tajwit dan alasanya,surat alfalaq apa ayat idghom,surat alkausar besarta tajwid nya,surat ALQuran pendek beserta artinya,surat an nas dan hukum bacaannya,surat annas dengan hukum bacaannya,surat dari an-nas sampai an-naba dengan tajwid,surat falaq dan tajwidnya,surat al-bayinnah yang ada tanda bacanya beserta artinya,Surat al-baqarah beserta tajwidnya,Surat al kautsar dan hukum bacaan,surat al maun ada izhar,surat al qoriah beserta tajwid,surat al zalzalah dan hukum tajwid,surat al-alaq beserta tajwid nya,Surat al-bainah beserta hukum bacaannya,surat al-baqarah 1-5 beserta tajwidnya,surat al-baqarah ayat 5 sampai 20 mana saja yang tajwid,surah al-kautsar (menentukan hukum tajwid),surah al kahfi ayat 29 beserta tajwidnya,surah al kafirun dan tajwidnya,mengenali hukum mad silah,mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat di surah ali imran ayat 159,mim mati izhar syafawi idgam syafawi ikhfa syafawi mencari surah dam ayatnya di alquran,nun mati dan tanwin pada surah al baqarah ayat 1-10,nun mati di ayat al fatihah,panjang pendek surat al-bayyinah,penerapan hukum tajwid al maidah ayat 32,Penerapan tajwid surat al ikhlas beserta alasannya,mengenal tailjwid hukum alif lam,mengenal pasti kedudukan baris pada alif sebagai huruf pertama dalam al quran,mad dan dengung al quran,mad far\i dalam surah Al Falaq dan surah An Nas,mad jaiz munfasil al-kausar ayat 1,mad jaiz munfasil hukmi,memahami bacaan mim sukun,Mencari bacaan mad surat Al-ghaasyiyah,mencari hukum tajwid surat al fil,menentukan hukum tajwid mad badal,penjelasan hukum bacaan dalam surat al-ghasiah,power point mad silah thowilah,surah al baqoroh ayat 29 serta tanda bacaan,surah al bayyinah ayat 1 sampai 5 beserta tajwidnya,surah al bayyinah dan hukum tajwid,surah al fatihah beserta hukum tajwidnya,surah al fatihah beserta tajwidnya,surah al ghasyiah tajwidnya,surah al humazah yang ada nun sukun/tanwin,surah al kafirun beserta tajwidnya,surah al balad lengkap hukum tajwid,surah Al - Kautsar beserta satu perkata hukum tajwidnya,Q s an nur ayat 2 hurufnya disertai tajwid,RPH MAD ARIDH LIL SUKUN TAHUN 4,Sebutkan ada berapa jumlah ikhfa dalam surah ali imran ayat 159,sebutkan hukum tajwid dari surah al-ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 4,sebutkan lafal dan terjemahannya surat al-baqarah ayat 1 sampai 20 beserta hukum-hukum tajwidnya,sebutkan tanda waqaf pada surah asy-syarh ayat 1-8,senarai hukum tajwid,senarai potongan ayat nun sakinah dan tanwin dalam surah at taubah ayat 1 hingga 10,mad asli hukum tajwid,hukum tajwid dalam surah al-kautsar,hukum bacaan dan tajwid al insyirah,contoh idghom idhar ikfa iklab dalam surat al maun,contoh hukum tajwid beserta alasannya,contoh dari idgham bilaghunnah yang ada di surah pendek,contoh bacaan qalqalah sugra disurah yasin,contoh bacaan mad jaiz munfasil dalam surat al-ghasyiyah,contoh bacaan mad disurah al bayyinah,contoh bacaan idgham bilaghunnah dalam surah al humazah,contoh bacaan idgam biggunah pada surat al ikhlas al falaq al fil,contoh ayat yang mengandung mad wajib munfasil,carilah Tajwid sebanyak 5 beserta penjelasanya tentang qs an nur,carilah hukum mad wajib munfasil di dalam surat an nasr,carilah hukum bacaan tajwid pada surah al - infithar,carilah di dalam al quran pada juz 2 sebanyak 10 ayat mengandung bacaan qalqalah sugra • kemudian pada juz ke 30 sebanyak 10 ayat yang mengandung bacaan qalqalah kubra!,carilah contoh izhar di dalam surah al baqarah ayat 1 sampai 10 lalu tulislah kata nya?,carilah contoh bacaan ikhfa\ sebanyak 15 menggunakan tulisan arab,cari hukum bacaan surat al kafirun 1-6,Cara pembacaan panjang pendek Surah Attin,contoh potongan ayat yang berisi tentang hukum bacaan iqlab,contoh qalqalah akbar,contoh qolqolah dlm surat al bayyinah,hukum bacaan dalam surat al zalzalah ayat 1-8,hukum bacaan dalam surat al kautsar,hukum bacaan dalam surah An Nur ayat 2,hukum bacaan dalam surah al alaq,hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam surah al-baqarah ayat 1-20,hukum bacaan al-quran,Hukum bacaan al ikhlas,hukum bacaan al alq,hukum bacaab surat al bayyinah,hukum baca tajwid dalam surah al alaq,di ayat manakah hukum bacaan tajwid pada surat ali imran>,dalam surat al-alaq ada berapa idh-har ?,dalam surat al humazah ada berapa banyak bacaan idghom bilagunnah?,dalam ilmu tajuid gimana cara baca ba mati ketemu mim dan apa hukumnya mohon di jelaskan,cth waqaf mujawwaz\,contoh-contoh al-insyirah beserta tajwidnya nun mati dan mim mati,contoh surat yang ada mad lin selain surat quraisy,cara mengenal mad silah qasirah,cara menentukan tadwij,cara mencari tajwid,bacaan idzhar halqi dalam surah Al-Bayyinah,ayat ke 6 surat al kahfi dan tajwidnya,ayat berapa dari surah albayinah yang ikfa,ayat ayat badal,Ayat alquran yang mengandung idgham mutajanisain,apa saja tawjid di dalam surat al zalzalah,apa itu ikfa,alquran lengkap dengan hukum tajweed,alif lam syamsiah dari surat an naba sampai surat al fatihah,Alasan bacaan tajwid pada surat alkafirun,al kahfi ayat 29 dan tajwidnya,al kahfi ayat 29 beserta tajwidnya,al kafirun dan tajwidnya,Ada berapa huruf dlm Q s AL-IMRAN (ayat 159),5 bacaan tajwid dalam surat AL Humazah,1dham samsi maghunnah,10 contoh bacaan tajwid mad tamkin beserta suratnya,bacaan mad yang terdapat pada ayat ke 6 surat al-bayyinah,bacaan mim sakinah,bacaan qol qolah di surat yasin,berikan contoh qalqalah sugra sebanyak 15 yg terdapat di dalam al-quran,berapa jumlah mad far\i dalam surah al-fatihah,belajar tajwid surat al fatiha,belajar tajwid surah Al-kautsar,belajar tajwid hukum mad ada berapa jenis,belajar tajwid al quran lengkap,belajar menyambung bacaan surat alikhlas,Belajar Hukum Tajwid,belajar bacaan Qalqalah ikhfa idhgom bigunnah Idhar halqi,bacan tajuid AL QURAN,bacaan wakaf dan mad pada surat an-nasr,bacaan tajwid yg ada di surat al kafirun,bacaan tajwid qs albaqarah ayat 1-5,bacaan tajwid pada surah asy syarh,Bacaan Tajwid di Surah Al quran,bacaan tajwid dalam al fathikah,bacaan surat al-lail dan tajwid nya perkata,10 ayat al quran yang mengandungi ikhfa\ syafawi,Hukum bacaan dari surah AL ikhlas,hukum tajwid dalam surah al-kahfi ayat 29,hukum izhar halqi dalam surah al kautsar,hukum ilmu tajwid surat An-Nashr beserta alasannya,hukum idzhar halqi surat al adiyat,hukum idzhar didalam surah Al fatihah,hukum idgham,hukum hukum tajwid di surah al alaq,hukum hukum tajwid al quran,hukum hukum pada surah al zalzalah,hukum bacaan yang terdapat pada surat al fiil,hukum bacaan yang terdapat pada surah al ikhlas dan al falaq,hukum bacaan yang terdapat pada surah al bayyinah,hukum bacaan yang terdapat di surat al-ikhlas,hukum bacaan yang terdapat di surah al-fatiha,hukum bacaan yang terdapat di surah al-baqarah ayat 1-10,hukum bacaan yang terdapat dalam surah At-Tin,hukum bacaan yang terdapat dalam surah al-baqarah ayat 1-20,hukum bacaan tajwid yg terkandung dalam surat al-baqarah ayat 30,hukum izhar halqi di surah yasin,hukum mad aslih mad wajib mutasih dan mad jaiz munfasil di surat al bayyinah ayat 1-8,hukum mad dalam surah al zalzalah,hukum tajwid dalam surah al maun,hukum tajwid dalam surah al fatihah,hukum tajwid dalam surah al falaq,hukum tajwid dalam surah al bayyinah,hukum tajwid dalam surah al adiyat,hukum tajwid apa yang digunakan pada surah al fatiha ayat 4,hukum tajwid al-quran,hukum tajwid al quran,hukum tajwid al kautsar,hukum tajwid al kafirun,hukum tadjiw yg ada pada surah ali-imron ayat 159,hukum surah al fiil,hukum qalqalah kubra dan sugro di surat al bayyinah,Hukum pembacaan surat al-fatihah,hukum nun mati atau tanwin qs fushilat,hukum mim mati pada surah al kafirun,hukum mad dan waqaf di surah al baqarah ayat 1-10,hukum bacaan tajwid yang ada pada ayat surah al insyirah,hukum bacaan tajwid surat al-a\raaf ayat 56-58,hukum bacaan tajwid surat al kafirun ayat 1-6,Hukum bacaan surat al falaq,hukum bacaan surat al balad ayat 1-20,hukum bacaan surah annas,hukum bacaan surah Al-Fatihah,hukum bacaan surah al-bayyinah ayat 1-8,hukum bacaan surah al-alaq,hukum bacaan surah al kautsar,hukum bacaan surah Al hum,hukum bacaan ra pada surah al-alaq,hukum bacaan qalqalah sugra dan kubur,hukum bacaan Q S Kafirun: 5,hukum bacaan pada surat al fatihah,hukum bacaan pada surat al bayyinah,hukum bacaan mim bertemu mim sabdu,hukum bacaan mad pada surat al-bayyinah ayat 1-5,hukum bacaan mad di surah al iklas,Hukum bacaan mad di dalam surah al zalzalah 1-8,hukum bacaan surat al fatehah,hukum bacaan surat al infithar,hukum bacaan surat Al Quraisy,hukum bacaan tajwid surat al ikhlas,hukum bacaan tajwid surat al humazah,hukum bacaan tajwid surat al baqarah ayat 30,Hukum bacaan tajwid surah al kahfi ayat 1 sampai 5,hukum bacaan tajwid surah al bayyinah,hukum bacaan tajwid qs maryam 1-5,hukum bacaan tajwid pada surah al-kautsar,hukum bacaan tajwid pada surah al fatihah,hukum bacaan tajwid lafadz dari surat al insyiroh,hukum bacaan tajwid disurat al falaq,hukum bacaan tajwid di surat al baqarah 1-20,hukum bacaan tajwid dan contohnya,hukum bacaan tajwid dan contoh yang disertai nama surat dan ayat,hukum bacaan tajwid dalam surat al fil,hukum bacaan tajwid dalam surat al - alaq,hukum bacaan surat at-tin per kata,hukum bacaan surat an nur ayat 2,hukum bacaan idzhar dalam surat yasin

49 comments… add one

 • saadi

  mohon izin ‘copy’ untuk bahan mengajar

 • eni

  assalammualaikum…cahaya purnama !

  saya juga mohon izin copy sebagai panduan bacaan.

 • hairi

  mohon copy untuk belajar

 • Assalamu’alaikum, mohon izin copy Jazakallah

 • MeToYouInformation

  Thanks for such a great post and the review

 • humaira

  ishhh apelah izhar syafawi takkan la takderrr!!!!!! 😛

 • capude

  Assalamu’alaikum, mohon izin copy

 • bagus ilmu tajwid nie… ramai yg baca al-quran, x ikut tajwid

 • riduan

  SALAM MOHON IZIN COPY UNTUK BELAJAR BOLEH KE?

  • Cahaya Purnama

   Silakan Tafaddal.. :)

 • bagus perkongsian ini, terima kasih

 • good knowledge..thanks ya

 • Zue Efin

  Assalamu’alaikum…
  Informasi yang sangat berguna. Moga Allah melimpahkan rahmatNya kepada empunya blog.
  Saya mohon izin pihak tuan untuk copy, sebagai bahan rujukan pembelajaran saya.

  • Cahaya Purnama

   Silakan…moga bermanfaat..

 • ROHAIMI

  Informasi yang sangat bagus dan memberi banyak manfaat kepada sesiapa yang ingin belajar. Moga Allah mengurniakan pahala yang berlipat kali ganda kepada tuan. Saya mohon izin untuk copy, sebagai bahan rujukan pembelajaran saya.

 • di minta kebenaran copy serta salam semua…………………….

  • Cahaya Purnama

   Sila kan, moga bermanfaat..

 • Fania

  assalamu’alaikum.
  Terima kasih atas informasinya yang bermanfaat. Saya minta izin mengcopy untuk membuat resume dan bahan belajar. Wassalam.

  • Cahaya Purnama

   Sila kan moga bermianfaat bersama

 • kamal

  Salam alikum
  This book is my synthesis
  Easiest book in the science of Tajweed
  for kids and Starter

  I hope to be helpful to you

  Regards

  Do you want to learn how to read the Qur’an? Without any cost? Are the explanations complicated? Rules & idioms while you are a beginner? Are you afraid it will take a lot of time? Obstacles & difficulties? Now A book 16 steps in the basics of Tajweed You will sure learn In less than a month..you will learn the rules of Tajweed with the easiest explanations & the briefest sentences

  http://bit.ly/YNOwwK

 • mella

  assalamualaikum..
  izin copy ya, untuk beljar dan supaya baca qur’annya gak brantakan hukum bacaannya..
  terimakasih.. :-)

 • khairul

  salam, saya mohon copy yer :) untuk kegunaan belajar dan mengajar

 • akmal

  boleh di copynya untuk bahan pelajaran

 • akmal

  boleh di copy

 • akmal

  may I copy this
  ,please.

  • Cahaya Purnama

   Silakan untuk manfaat bersama

 • Trima kasih bro…semoga informasi ini bermanfaat bagi saya dan orang-orang yag membacanya

 • Amirul Aizat Bin Azahan

  As salam,page yg sgt bermanfaat dan membantu dlm mmperbaiki bacaan al-Quran.inshallah besar ganjaran pahala buat admin

 • azliana

  mohon copy utk pembelajaran..

 • huda

  Salam, ilmu yang sangat berguna untuk dikongsi….izinkan saya share ilmu ini..Syukran

 • sapiah

  Assalamualaikum,

  Saya dapati info sangat bermanafaat pada kami yang tak berape ingat hukum2 tajwid ni. Mohon print dan buat rujukan belajar. Terima kasih.

 • muhamad indra hussin

  mohon copy & share

 • Ibnor

  Mohon izin “copy and paste”

 • sangat bermanfaat gan ! thanks

 • ahmadun

  izin copy ya….smoga berkah danmanfaat

 • sifa

  manfaat bngt buat w :)

 • khadijah

  Assalamualaikum…mohon izin copy untuk belajar

 • torres nando

  assalamualaikom… mohon copy..

 • ida

  Assalamualaikum, mohon copy untuk rujukan. syukran

  • Cahaya Purnama

   Silakan moga bermanfaat :)

 • MUHAMMAD SHAHARUL BIN CHE MAN

  mohon copy. terima kasih.

 • hamba allah

  as slm tuan.. sy musykil pd conth izhar qomariah- anin naba ilazim(ni ialah idgham syamsiah)
  2) conth pd idgham syamsiah ( bismilllah-( kaliamah allah ialah kalimah alif lam jal jalah bukan nye idgham symsiah.. idgham itu sndiri brmakna (sembunyi)
  3) salah contoh pd hamzah wasal( hamzah wasal de tnda bulat/mati pd nye) bukan nye berbaris…
  mohon minta pencerahan….

  • khai_5101

   mintak izin copy untuk belajar

 • fikir

  dah bagus perkongsian, tapi kenapa ade iklan yg x elok dibahagian tepi dan atas web??

 • nik mohd razali

  mohon copy utk belajar dan mengajar…nik

 • anikhafiz

  Assalammualaikum…mohon izin untuk copy bahan di atas yer…terima kasih…

 • sapeena

  Mohon izin utk copy..trima kasih

 • Syamie

  Assalamualaikum,
  mohon izin untuk copy bahan di atas ya. Terima kasih, sangat berguna.

Leave a CommentNext post:

Previous post: