Sunday, April 20, 2014

You are here: Home > Informasi Tambahan > Hukum Tajwid Al-Quran

Hukum Tajwid Al-Quran

by Cahaya Purnama

Belajar Mudah Membaca Al QuranTAJUK BESAR Hukum Tajwid

Hukum Isti’azah dan Basmalah

Hukum Nun Mati dan Tanwin

Hukum Mim Mati

Hukum Mim dan Nun Bersabdu

Hukum Alif Lam Makrifah

Hukum Idqham

Hukum Mad

Hukum Ra’

Qalaqalah

Sifat Huruf

Waqaf

Hukum Tajwid 

Tajwīd (تجويد) dari segi bahasanya bermaksud melakukan sesuatu dengan elok yang berasal dari perkataan Jawwada.

Pada istilah syarak, tajwid adalah ilmu yang boleh mengenalkan tempat bagi tiap-tiap huruf dengan memberi apa yang patut baginya dari segi sifat-sifat huruf itu seperti menyatakan dan menyembunyikan atau apa yang dimestikan bagi huruf-huruf itu dari sifat-sifat luar dari segi panjang, pendek, tebal, tipis dan sebagainya.

Anggaran ilmu tajwid itu serta hukum tajwid  ialah menyampaikan dengan sedalamnya kesempurnaan tiap-tiap sebutan dari ayat al-Quran. Para ulama menyatakan yang hukum bagi mempelajari hukum tajwid itu adalah fardhu kifayah tetapi mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca al-Quran adalah fardhu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf.

Hukum isti’azah dan basmalah

 

Isti’azah adalah lafaz: “A’uzubillahi minasy syaitaanir rajiim” (ﺍﻋﻮﺬ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ)

manakala basmalah adalah lafaz: “Bismillahir rahmaanir rahiim” (ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺤﻤﻦ ﺍﻟﺮﺤﻴﻢ).

Terdapat empat cara membaca iati’azah, basmalah dan surah:

 1. Memutuskan isti’azah (berhenti) kemudian baru membaca basmalah.
 2. Menyambungkan basmalah dengan surah tanpa berhenti.
 3. Membaca isti’azah dan basmalah terus-menerus tanpa henti.
 4. Membaca isti’azah, basmalah dan awal surah terus-menerus tanpa henti.

Terdapat empat cara membaca basmalah di antara dua surah dalam hukum tajwaid. Tiga daripadanya adalah harus dan satu lagi adalah tidak harus. Yang harus adalah:

 1. Mengasingkan basmalah denga surah
 2. Menghubungkan basmalah dengan awal surah
 3. Menghubungkan kesemuanya

Bacaan bagi yang tidak harus pula adalah:

 1. Menghubungkan akhir surah dengan basmalah lalu berhenti. Kemudian, barulah membaca surah yang seterusnya tanpa basmalah. Walau bagaimanapun, tidak harus membaca sebegini kerana ditakuti bahawa ada yang menganggap basmalah adalah salah satu ayat daripada surah yang sebelumnya.

 

Hukum nun mati dan tanwin

 

Nun mati atau nun saktah adalah huruf nun yang berbaris mati ( ﻥْ ) manakala tanwin adalah mana-mana huruf yang mempunyai dua baris di atas (ً ), di bawah (ٍ ) dan di hadapan (ٌ ). Terdapat empat hukum bagi nun mati dan tanwin iaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa’.

 

Hukum mim mati

 

Mim mati mati atau mim saktah adalah mim yang berbaris mati atau sukun (ﻡْ). Terdapat tiga hukum bagi kes ini iaitu idgham mutamathilain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ), ikhfa’ syafawi (ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺷﻔﻮﻱ) dan izhar syafawi (ﺇﻇﻬﺎﺭﺷﻔﻮﻱ).

 

Hukum mim dan nun bersabdu

 

Hukum mim dan nun bersabdu juga dikenali sebagai wajibal ghunnah (ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻐﻨﻪ) yang bermaksud diwajibkan dengung. Maka jelaslah yang bacaan bagi kedua-duanya adalah didengungkan. Hukum ini jatuh bagi setiap huruf mim dan nun yang mempunyai tanda sabdu atau bertasydid (ﻡّ dan نّ).

Antara contoh ayat yang ditunjukkan adalah:ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻨﱠﺔ ﻭَﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ

 

Hukum alif lam ma’rifah

 

Alif lam ma’rifah adalah dua huruf (alif dan lam) yang ditambah pada pangkal kata nama atau isim yang menentukan maksud perkataan itu dan lain lagi. Terdapat dua jenis kes bagi alif lam ma’rifah apabila bersambung dengan ejaannya iaitu qamariah dan syamsiah.

Alif lam qamariah ialah lam yang bersambung terus daripada empat belas huruf ini iaitu hamzah (ء), ba’ (ب), jim (ج), ha’ (ح), kha’ (خ), ‘ain (ع), ghain (غ), fa’ (ف), qaf (ق), kaf (ك), mim (م), wau (و), ha’ () dan ya’ (ي). Ini diambil sempena perkataan al-qamar (ﺍﻟﻘﻤﺮ). Dari perkataan itu, jelas cara membacanya adalah tidak memasukkaan lam ke dalam huruf selepasnya tetapi mematikannya dengan jelas lalu menyebut huruf yang seterusnya.

Alif lam syamsiah ialah lam yag bersambung dengan empat belas huruf ini pula iaitu ta’ (ت), tha’ (ث), dal (د), dzal (ذ), ra’ (ر), zai (ز), sin (س), syin (ش), sod (ص), dhod (ض), tho (ط), zho (ظ), lam (ل) dan nun (ن). Ini diambil sempena perkataan asy-syamsiah (ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﻪ). Dari perkataan tersebut, cara membacanya adalah dengan memasukkan ke dalam huruf selepas lam yang kebanyakkanya disabdukan dan lam tidak dibunyikan.

 

Hukum idgham

 

Idgham (ﺇﺩﻏﺎﻡ) adalah berpadu atau bercampur dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Maka, jelaslah harus dibaca dengan memasukkan bunyi huruf yang seterusnya. Terdapat tiga jenis idgham:

 1. Idgham mutamathilain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ – yang serupa) ialah pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya (tempat keluarnya) dal bertemu dal dan sebagainya. Hukum adalah wajib diidghamkan. Contoh: ﻗَﺪ ﺩَﺨَﻠُﻮاْ.
 2. Idgham mutaqaribain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﻴﻦ – yang hampir) ialah pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya seperti ba’ bertemu mim, qaf bertemu kaf dan tha’ bertemu dzal. Contoh: ﻧَﺨْﻠُﻘڪُﻢْ
 3. Idgham mutajanisain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻴﻦ – yang sejenis) ialah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya seperti ta’ dan tho, lam dan ra’ serta dzal dan zho. Contoh: ﻗُﻞ ﺭَﺏﱢ

 

Hukum mad

 

Mad bermaksud lanjut atau lebih. Dari segi istilah ulama tajwid dan ahli bacaan, mad bermaksud memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan salah satu dari huruf mad. Terdapat dua bahagian mad iaiatu mad asli dan mad far’ie. Terdapat tiga huruf mad iaitu alif, wau, dan ya’ dan huruf tersebut haruslah berbaris mati atau saktah. Kepanjangan bacaan mad diukur dengan menggunakan harakat.

 

Hukum ra’

 

Hukum ra’ adalah hukum bagaimana membunyikan huruf ra’ dalam bacaan. Terdapat tiga cara iaitu kasar atau tebal, halus atau nipis, atau harus dikasarkan dan dinipiskan.
Bacaan ra’ harus dikasarkan apabila:

 • Setiap ra’ yang berbaris atas atau hadapan.
Contoh: ﺭَﺑﱢﻨَﺎ
 • Setiap ra’ yang berbaris mati dan huruf sebelumnya berbaris hadapan atau atas.
Contoh: ﻭَﺍﻻَﺭْﺽ
 • Ra’ berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah yang mendatang, bukan baris yang asal.
Contoh: ٱﺭْﺟِﻌُﻮْﺍ
 • Ra’ berbaris mati dan sebelumnya huruf yang berbaris bawah tetapi ra’ tadi berjumpa dengan huruf isti’la’.
Contoh: ﻣِﺮْﺻَﺎﺪ

Bacaan ra’ yang dinipiskan adalah apabila:

 • Setiap ra’ yang berbaris bawah.
Contoh: ﺭِﺟَﺎﻝٌ
 • Setiap ra’ yang sebelumnya terdapat huruf lin
Contoh: ﺧَﻴْﺮٌ
 • Ra’ mati yang sebelumnya juga huruf berbaris bawah tetapi tidak berjumpa dengan huruf isti’la’.
Contoh: ﻓِﺮْﻋَﻮﻦَ

Bacaan ra’ yang harus dikasarkan dan dinipiskan adalah apabila setiap ra’ yang berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah dan kemudian berjumpa dengan salah satu huruf isti’la’.

Contoh: ﻓِﺮْﻕ


Isti’la’ (ﺍﺳﺘﻌﻼ ﺀ): terdapat tujuh huruf iaitu kha’ (خ), sod (ص), dhod (ض), tho (ط), qaf (ق), dan zho (ظ)

 

Qalqalah

 

Qalqalah (ﻗﻠﻘﻠﻪ) adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik. Huruf qalqalah ada lima iaitu qaf (ق), tho (ط), ba’ (ب), jim (ج), dal (د). Qalqalah terbahagi kepada dua jenis:

 • Qalqalah kecil iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli dan bukan mendatang.
Contoh: ﻴَﻄْﻤَﻌُﻮﻥَ, ﻴَﺪْﻋُﻮﻥَ
 • Qalqalah besar iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan dengan mendatang. Dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila wakaf padanya tetapi tidak diqalqalahkan apabila diteruskan.
Contoh: ٱﻟْﻔَﻟَﻖِ, ﻋَﻟَﻖٍ

Sifat huruf

Sifat huruf adalah salah satu dari perkara tajwid dalam bacaan al-Quran. Sifat huruf adalah ciri yang menjelaskan perihal suatu huruf. Melalui sifatnya, seseorang itu akan mampu membezakan suatu huruf itu dengan keadaan sebutannya seperti tertahan, berdesing, melantun dan sebagainya.

Kelebihan memahami sifat huruf ini adalah sebagai pelengkap kepada makhraj. Dengan mengetahui sifatnya, kita dapat membezakan lafaz sebutan bagi huruf yang makhrajnya sama. Tambahan pula, kita akan dapat mengenal huruf yang kuat dan lemah atau huruf yang dilafazkan secara tebal dan tipis kerana sifat yang wujud pada hurufnya. Sifat huruf juga membantu memperkemaskan ketepatan sebutan suatu huruf supaya dapat dilafazkan dengan betul, terutamanya bagi huruf yang hampir sama sebutannya seperti huruf tha (ث) dengan sin (س), ha’ (ح) dengan ha ().

 

Waqaf

 

Waqaf dari sudut bahasa ialah berhenti atau menahan manakala dari sudut istilah tajwid pula ialah menghentikan seketika bacaan secara memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Terdapat empat jenis waqaf:

 • Taamm (ﺗﺂﻡّ – wakaf sempurna) – apabila berhenti pada satu ayat yang putus, tidak berkaitan atau kena-mengena lagi dengan mana-mana kalimah atau perkataan sesudah ayat tersebut atau di hadapannya sama ada berkenaan lafaz atau makna.
 • Kaaf (ﻛﺎﻒ – wakaf memadai) – apabila berhenti pada satu ayat yang putus tidak ada kena-mengena dengan satu-satu kalimah atau perkataan sesudah ayat tersebut atau di hadapannya pada lafaz sahaja tetapi ada kena-mengena dalam maknanya.
 • Hasan (ﺣﺴﻦ – wakaf baik) – apabila berhenti pada satu ayat yang ada kena mengena dengan yang sesudah dan sebelumnya pada lafaz sahaja, dengan syarat yang diberhentikan itu telah memenuhi maknanya.
 • Qabiih (ﻗﺒﻴﺢ – wakaf buruk) – apabila berhenti pada satu-satu ayat tidak sempurna maknanya yang kadang-kala ayat itu ada berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya sama ada pada lafaz atau pada makna.

 

Tanda-tanda waqaf

 

 1. Tanda mim ( ) dikenali sebagai Waqaf Lazim. Adalah dikehendaki berhenti seketika apabila mim muncul. Jika tidak berhenti, kebarangkalian yang maknanya berubah.
 2. Tanda tho ( ) adalah tanda Waqaf Mutlaq dan haruslah berhenti seketika. Ia menunjukkan yang makna belum lagi dinyatakan sepenuhnya..
 3. Tanda jim ( ) adalah Waqaf Jaiz. Lebih elok berhenti seketika di sini walaupun tidak berhenti adalah dibenarkan.
 4. Tanda zha ( ) bermaksud lebih elok TIDAK berhenti.
 5. Tanda sod ( ) dikenali sebagai Waqaf Murakhkhas, menunjukkan yang tidak digalakkan berhenti walaupun berhenti dibenarkan. Perbezaan antara hukum tanda zha dan sod adalah kegunaannya, dalam kata lain, keinginan untuk berhenti adalah lebih pada tanda sod
 6. Tanda sad-lam-ya’ ( ﺻﻠﮯ ) merupakan singkatan kepada “Al-wasl Awlaa” yang bermaksud “Sambung lebih elok”. Pembaca haruslah meneruskan bacaan kerana itu lebih elok.
 7. Tanda qaf ( ) merupakan singkatan kepada “Qeela alayhil waqf” yang bermakna “telah dinyatakan yang berhenti harus dilakukan ke atasnya”. Tidak perlu berhenti di sini.
 8. Tanda sod-lam ( ﺼﻞ ) merupakan singkatan kepadan “Qad yoosalu” yang membawa maksud “akan bersambung kadang-kala“. Kadang-kala seseorang akan berhenti manakala ada yang tidak walaupun berhenti lebih diutamakan.
 9. Tanda perkataan Qif ( ﻗﻴﻒ ) bermaksud berhenti! Ia muncul pada tempat yang kebarangkalian pembaca akan meneruskan bacaan tanpa henti.
 10. Tanda sin ( س ) atau perkataan Saktah ( ﺳﮑﺘﻪ ) menandakan berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Dalam kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan ayat.
 11. Tanda Waqfah ( ﻭﻗﻔﻪ ) serupa dengan Saktah tetapi bezanya ialah waqaf pada Waqjah lebih lama berbanding Saktah.
 12. Tanda Laa ( ) bermaksud “Jangan!“. Tanda ini muncul kadang-kala pada penghujung mahupun pertengahan ayat. Jika ia muncul di pertengahan ayat, tidak dibenarkan berhenti dan jika berada di penghujung ayat, pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak.
 13. Tanda kaf ( ) merupakan singkatan kepada “Kathaalik” yang bermaksud “serupa”. Dalam kata lain, tanda yang sama sebelumnya digunakan di sini.
 14. Tanda bertitik tiga ( ... ...) yang dikenali Waqaf Muraqabah (Berhenti Pemerhatian) atau Waqaf Ta’anuq (Terikat). Tanda ini kadang-kala diletakkan sekali huruf jim yang turut menjadi simbol bagi Mu’aanaqah ini. Ia akan muncul sebanyak dua kali di mana-mana saja dan cara membaca adalah Harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya.

 

HUKUM TAJWID

QALQALAH

 

QALQALAH SUGHRA

Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah.

Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

 

QALQALAH KUBRA

Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah ‘aridh yang disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

 

QALQALAH AKBAR

Lantunan yang paling kuat. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang ‘aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid.

 

 

NUN SAKINAH DAN TANWIN


IQLAB

Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu.
Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain.

Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Iqlab iaitu Ba’, maka hendaklah ditukarkan Nun Sakinah atau Tanwin kepada Mim dengan disertai suara “Ghunnah” (dengung) dengar kadar panjang dua harakat. Sebab ditukarkan Nun Sakinah dan Tanwin kepada Mim tidak kepada huruf-huruf yang lain kerana Mim dan Ba’ ada persamaan antara makhraj dan sifatnya.

 • Makhraj Mim dan Ba’ pada antara dua bibir.
 • Sifat yang sama antara Mim dan Ba’ pula ialah Jahar, Istifal, Infitah, Idzlaq dan Ghunnah

 

IDGHAM

IDGHAM terbahagi kepada 2.

IDGHAM BILA GHUNNAH

Iaitu memasukkan tanpa dengung. Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra’ dan Lam.

Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan, ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan Ghunnah (dengung).

 

 

IDGHAM MA’AL GHUNNAH

Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf Idgham Ma’al Ghunnah iaitu Ya’, Wau, Mim dan Nun dalam dua kalimah. Maka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar 2 harakat.

 

 

IKHFA’ HAQIQI

Dinamakan Ikhfa’ Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada kebanyakan huruf hijaiyyah. Ikhfa’ Haqiqi ada tiga martabat (peringkat):

  1. Martabat tertinggi: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf To’, Dal dan Ta’ kerana makhrajnya paling hampir dengan Nun Sakinah.
  2. Martabat pertengahan: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf Tha’, Jim, Dzal, Zai, Sin, Syin, Shad, Dhad, Zha’ dan Fa’ kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) Nun Sakinah.
  3. Martabat terendah: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan Nun Sakinah.

Perhatian: Ikhfa’ Nun Sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah seperti yang disenaraikan di bawah ini:

  • Surah Maryam: 1
  • Surah al-Syura: 2
  • Surah al-Naml: 1 dan 2 (sekiranya dibaca wasal pada ayat 1 dan 2).

Bunyi ghunnah atau dengung bagi hukum Ikhfa’ Haqiqi ada dua keadaan:

  • Tafkhim (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa’ yang bersifat isti’la’ seperti huruf Shad, Dhad, To’, Zha’, dan Qaf).

Tarqiq (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa’ yang tidak bersifat isti’la’ iaitu selain dari huruf-huruf yang telah disebutkan di atas).

 

 

MIM NUN BERSABDU


MIM BERSABDU

Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim, pertama sukun dan kedua berbaris. Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Ghunnah (menzahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat.

 

 

NUN BERSABDU

Nun yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf Nun, iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris.

 

 

HUKUM MAD


MAD FAR’IE
Mad Far’ie terbahagi kepada 8.


Mad ‘Aridh Lil Sukun

Dinamakan Mad ‘Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf Mad ketika waqaf.

Dibaca 2 harakat kerana pada asalnya ia adalah Mad Asli, dibaca 4 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar Mad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 6 harakat kerana menyerupai Mad Lazim.

 

 

Mad Badal

Mad Badal ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad.
Ia dinamakan dengan Mad Badal kerana Huruf Mad tersebut adalah gantian daripada Hamzah.

Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. Mad Badal terjadi dalam 4 keadaan:

 1. Mad Badal yang terjadi ketika permulaan dan wasal.
 2. Mad Badal yang terjadi ketika wasal sahaja.
 3. Mad Badal yang terjadi ketika waqaf sahaja.
 4. Mad Badal yang terjadi ketika memulakan bacaan dengannya sahaja (ibtida’).

Kadar bacaannya adalah 2 harakat.

 

Mad ‘Iwad

Berlaku ketika wakaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf Ta’ Marbutah.

Ia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat kerana ia adalah Mad Tabi’ie yang terjadi kerana waqaf.

 

 

Mad Jaiz Munfashil

Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila Huruf Mad bertemu Hamzah dalam dua kalimah iaitu ketika wasal sahaja.

Dinamakan Mad Jaiz Munfashil kerana sebahagian daripada Imam-imam Qiraat membolehkan ianya dibaca lebih daripada kadar Mad Asli dan dinamakan Munfashil kerana Huruf Mad dan Hamzah berada di dalam dua kalimah yang berasingan.

Kadar harakatnya harus dibaca 4 atau 5 harakat. Mad Jaiz Munfashil ada dua keadaan dalam al-Quran berdasarkan kepada kaedah Resam al-Quran:

 

 1. Mad Jaiz Munfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf Mad dan Hamzah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya.
 2. Mad Jaiz Munfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf Mad dan Hamzah berpisah dalam dua kalimah. Ia seolah-olah dalam satu kalimah. Keadaan ini berlaku pada dua situasi:
  1. Ya’ al-Nida’ (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Hamzah.
  2. Ha’ Lil Tanbih apabila selepasnya terdapat Isim Isyara.

 

Mad Liin

Mad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja.

Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2, 4 dan 6.

Dinamakan Mad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan boleh dibaca dengan kadar 2, 4 dan 6 kerana ia sebahagian daripada Mad ‘Aridh Lil Sukun.

 

 

Mad Silah Qasirah


Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha’ Dhomir.

Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha’ Dhomir pada akhir kalimah, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.

Mad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha’ dhomir iaitu selepas ha’ tidak ada hamzah qat’ie.

 

 

Mad Silah Towilah


Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha’ Dhomir.

Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha’ Dhomir pada akhir kalimah, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.

Untuk mengenali Mad Silah Towilah, kita cuma perlu memerhatikan selepas ha’ terdapat Hamzah Qat’ie

 

 

Mad Tamkin


Mad Tamkin berlaku apabila berhimpun dua Ya’ pada satu kalimah. Ya’ yang pertama mesti berbaris di bawah serta bertasydid dan Ya’ yang kedua sukun.

 

 

Mad Asli


Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi’ie.

 

Mad Asli terjadi apabila:

a. Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas.
b. Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan.
c. Huruf Ya’ sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah.

Perhatian:

Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimah-kalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad.

 

 

HUKUM HAMZAH


 

PECAHAN HUKUM HAMZAH

 

Hamzah Qat’ie

Hamzah Qata’ iaitu hamzah yang tetap bacaannya sama ada dimulakan dengannya atau sebaliknya. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat’ie kerana hamzah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap kewujudannya. Hamzah Qat’ie boleh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya. Ia terdapat pada ketiga-tiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama), Fe’el (kata kerja) dan harf (kata sendi). Hamzah Qat’ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu:

 1. Awal kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah atau hadapan.
 2. Pertengahan kalimah sama ada hamzah berbaris atas, hadapan bawah atau sukun (mati).
 3. Di hujung kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah, hadapan atau sukun (mati).

Hamzah Qat’ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan:

 1. Dibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan hamzah pada lafaz ‘Aajami’ surah Fussilat: 44.
 2. Dibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat hamzah wasal sebelumnya dan dimulakan dengan hamzah wasal tersebut. seperti pada lafaz ‘Utumina’ surah al-Baqarah: 283

Kaedah penulisan Hamzah Qat’ie.

 1. Apabila Hamzah Qat’ie berada di awal kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah atau hadapan.

2. Apabila Hamzah Qat’ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan:

  • Apabila hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumahnya.

 

  • Sekiranya hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumahnya.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumah.

3. Apabila Hamzah Qat’ie berada di hujung kalimah, maka ada beberapa keadaan juga iaitu:

  • Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah.
  • Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumah.
  • Jika sebelum hamzah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau.
 1. Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.

 

 

Hamzah Wasal

Iaitu hamzah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. Ia hanya terdapat pada awal kalimah.

 

 

LAM TA’ARIF

PECAHAN LAM TA’ARIF

Alif Lam Syamsiah (Idgham Syamsi)

Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi. Diidghamkan Lam Ta’rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta’, Tha’, Dal, Dzal, Ra’. Zai, Sin, Syin, Shad, Dhad, To’, Zha’, Lam dan Nun.

Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian:

1- Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta’rif diidghamkan pada Nun.
2- Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta’rif diidghamkan pada Huruf-huruf Syamsiah selain Nun.

 

 

Sebab-sebab Idgham:

1- Lam Ta’rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat.
2- Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban.

 

 

Alif Lam Qamariah (Izhar Qamari)

Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. Diizharkan Lam Ta’rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah. Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba’, Jim, Ha’, Kha’, ‘Ain, Ghain, Fa’, Qaf, Kaf, Mim, Wau, Ha’, Hamzah dan Ya’. Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah; manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba’idan.

 

CahayaPurnama.Com

Incoming search :

hukum tajwid lengkap,hukum tajwid lengkap dan contohnya,hukum tajwid,tajwid lengkap,belajar tajwid lengkap,belajar ilmu tajwid lengkap,tajwid surat al kafirun,tajwid al quran lengkap,tajwid surat al anfal ayat 72,tajwid al quran,tajwid alquran lengkap,tajwid alquran,ilmu tajwid lengkap,hukum bacaan surat al kafirun,Hukum bacaan Al-quran beserta contoh ayatnya,tajwid surat at tin,belajar tajwid,hukum bacaan tajwid lengkap,hukum tajwid dalam al quran,hukum tajwid surat al kafirun,hukum tajwid asas,hukum tajwid al quran,hukum tajwid surat al anfal ayat 72,hukum bacaan tajwid,Tajwid al kafirun,belajar tajwid online,tajwid surat al insyirah,tajwid surat at-tin,hukum2 tajwid,hukum tajwid surah at-tin,kumpulan tajwid,hukum tajwid surat at-tin,tajwid al-quran,surat at tin dan tajwidnya,hukum hukum tajwid,contoh qalqalah akbar,surat at tin beserta tajwidnya,hukum bacaan tajwid surat al kafirun,hukum tajwid alquran,mat badal,tajwid surat al kahfi ayat 29,tajwid surat al-anfal ayat 72,Hukum bacaan mim sukun mad wakof,hukum tajwid surat al alaq,senarai hukum tajwid,hukum tajwid surah al kafirun,tajwid dalam surat at-tin,surat at tin dan hukum tajwid,hukum bacaan surat al anfal ayat 72,hukum bacaan surah al-kafirun,belajar tajwid al quran,hukum tajwid surah al-kahfi ayat 29,hukum tajwid dalam surah yasin,hukum bacaan surat at tin,belajar hukum tajwid,tajwid surah al kafirun,tajwid surat al fatihah,hukum tajwid surat at tin,surat al anfal ayat 72 beserta tajwidnya,hukum bacaan tajwid dalam surah al-kafirun,contoh mad tamkin beserta suratnya,contoh tulisan arab iqlab,tajwid surah al anfal ayat 72,senarai hukum tajwid al-quran,ifak hakiki,hukum bacaan tajwid dalam surat at-tin,tajwid surah al kafirun ayat 1-6,tajwid surat al alaq,tajwid surah at tin,tajwid pada surat at tin,tajwid an nur ayat 2,surat at-tin beserta tajwidnya,qalqalah akbar,hukum bacaan surah al kafirun,pelajaran tajwid lengkap,hukum tajwid al-quran,hukum tajwid dalam surat at-tin,hukum bacaan tajwid surat at tin,hukum bacaan yang ada disurah Al Kafirun,hukum tajwid qalqalah,tajwid surat an nur ayat 2,contoh ayat al quran izhar halqi,contoh bacaan qalqalah akbar,belajar tajwid hukum mad,hukum bacaan pada surah at-tin,bacaan tajwid lengkap,bacaan tajwid yang betul,contoh mad silah towilah,hukum tajwid surah al alaq,hukum tajwid surah al-insyirah,hukum bacaan tajwid surat al-kahfi ayat 29,kumpulan tajwid lengkap,ilmu tajwid lengkap pdf,hukum tajwid dalam surah at-tin,surat al kafirun beserta tajwidnya,contoh mad silah tawilah,belajar tajwid pdf,contoh ayat qalqalah akbar,hukum bacaan al kafirun,hukum bacaan surat al ikhlas,hukum bacaan pada surah al kafirun,izhar hakiki,surat al anfal ayat 72 beserta hukum bacaannya,surah at-tin beserta tajwidnya,mad tamkin dalam al-quran,hukum tajwid surat al adiyat,hukum tajwid surat al fatihah,hukum bacaan tajwid surah at-tin,hukum bacaan tajwid surah al kafirun,hukum bacaan tajwid pada surat at-tin,hukum lima tajwid,hukum bacaan surat al fatihah,hukum bacaan surat al adiyat,10 contoh bacaan qalqalah sugra,hukum bacaan surat al insyirah,hukum bacaan surah at-tin,contoh ayat izhar halqi,cara menentukan tajwid,contoh mad tamkin beserta surat dan ayatnya,surah at tin dan tajwidnya,hukum tajwid dalam surah al-kafirun,ilmu tajwid al quran,tajwid surat al baqarah ayat 1-5,tajwid lengkap beserta contoh,tajwid surat al-kafirun,tajwid surah al insyirah,contoh mad jaiz munfasil,hukum bacaan dalam surat al fatihah,contoh ayat mad jaiz munfasil,contoh bacaan waqaf mutlak,ilmu tajwid al quran lengkap,hukum bacaan tajwid surat al fatihah,hukum hukum tajwid lengkap,macam macam tajwid,kepentingan dan kelebihan mempelajari ilmu tajwid,hukum tajwid surat al bayyinah,hukum tajwid surat al-insyirah,hukum tajwid mad,hukum tajwid surah al insyirah,surah alif lam mim dalam rumi,surat al anfal ayat 72 dan tajwidnya,tajwid surah yasin,tajwid,tajwid dalam surat al anfal ayat 72,contoh hukum tajwid,contoh bacaan mad silah qasirah,belajar tajwid quran,cara bacaan dengung,contoh ayat ikhfa syafawi,hukum bacaan pada surat an-nur ayat 2,hukum bacaan surat ar rahman ayat 33,hukum bacaan surah al-kafirun ayat 1-6,hukum bacaan surah al-alaq,hukum bacaan surat al bayyinah,Hukum bacaan surat AT-TIN,belajar tajwid mudah,Belajar Tajwid AlQuran,10contoh ciri mad jaiz munfasil,contoh qalqalah sugra dalam al quran,contoh mad badal dalam al quran,surah al kafirun beserta tajwidnya,surat al adiyat dan tajwidnya,hukum bacaan tajwid surat at-tin,hukum bacaan tajwid surat al alaq,Ilmu tajwid,panjang pendek bacaan alquran,hukum tajwid dalam surah al fatihah,hukum tajwid surah Al Anfal ayat 72,hukum tajwid lengkap pdf,mengenal tajwid,Tajwid dalam surat al insyirah,tajwid dalam surat At tin,tajwid surat al-kafirun 1-6,tajwid surat an-nas,tajwid di surat al anfal ayat 72,tajwid yang ada pada surat at-tin,tajwid dalam surah al kafirun,surat at tin beserta hukum bacaannya,tajwid dalam surah al-insyirah,contoh qalqalah sugra dalam surat al-baqarah,contoh izhar syafawi lengkap dengan alasan,hukum bacaan surat al anfal,hukum bacaan pada surat at tin,hukum bacaan surat an nur ayat 2,hukum-hukum tajwid,hukum bacaan tajwid surat al anfal ayat 72,hukum bacaan tajwid di surat at tin,hukum tajwid surah yasin,Hukum tajwid surat al maun,hukum tajwid pada surah at-tin,hukum tajwid surat al zalzalah,hukum tajwid dalam surah al bayyinah,hukum tajwid surat al fiil,hukum tajwid surat al-anfal ayat 72,hukum tajwid alquran lengkap,hukum tajwid dalam surat at tin,hukum tajwid surat al-kahfi ayat 29,hukum tajwid dalam surah annas,hukum tajwid pada surat al-kafirun,surat al insyirah ayat 1-8 beserta tajwid,macam-macam tajwid,hukum bacaan yang terdapat dalam surah at tin,hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam surat al-kafirun,kumpulan ayat izhar halqi,surat al-anfal ayat 72 beserta tajwidnya,tajwid surat al adiyat,tajwid dari surat al kafirun,tajwid surah an nur ayat 2,tajwid pada surat al anfal ayat 72,tajwid surat at-tin ayat 1-8,tajwid surat yasin,Hukum bacaan surat al-anfal ayat 72,hukum bacaan pada surat al insyirah,hukum bacaan surah at tin,hukum bacaan surat al lahab,contoh bacaan waqaf mutlaq,bacaan tajwid al quran,harakat dalam bacaan al quran,Hukum bacaan tajwid dalam surat al fatihah,hukum bacaan surat annas,apa itu izhar halqi,surat al fatihah beserta tajwidnya,hukum tajwid surah al-kafirun,tajwid surat al humazah,tajwid surah al-insyirah,tajwid surat al qoriah,tajwid surat al-alaq,tajwid surat Al baqarah ayat 1-20,tajwid surah al fatihah,tanda waqaf pada surah asy-syarh ayat 1-8,hukum bacaan tajwid dan contohnya,hukum tajwid surah maryam,Hukum tajwid surat al humazah,hukum tajwid surat an nur ayat 2,jelaskan hukum tajwid yg terdapat pada surah al-insyarh ayat ke 6,kumpulan hukum tajwid,kumpulan ikhfa syafawi,ilmu tajwid di surat al maun,hukum tajwid surat al-alaq,hukum tajwid surat al insyirah,surat al insyirah dan tajwidnya,surat al ikhlas dan hukum bacaannya,hukum bacaan tajwid surat al bayyinah,hukum mad tajwid,maksud qalqalah,maksud hukum tajwid surah mudassir,tajwid surah al maun,tajwid dari surat al insyirah,tajwid surah al fil,hukum bacaan surah al adiyat,contoh idgham bilaghunnah,contoh idgham mutamatsilain dalam al quran,al quran yang menunjukkan bacaan idghom mutamatsilain beserta ayat dan suratnya,contoh bacaan iqlab beserta tulisan arabnya,contoh bacaan idgham bilaghunnah sebanyak lima,contoh hukum bacaan idghom bigunah dan mad iwad,Hukum bacaan surah al insyirah,hukum bacaan surat al-insyirah,hukum bacaan surat al-bayyinah,hukum bacaan surah al zalzalah,contoh waqaf mutlaq,di juz mana banyak terdapat contog idgom mutamatslain,hukum tajwid surat al baqarah ayat 1-5,hukum tajwid surah Al-Adiyat,kumpulan tajwid dan contohnya,hukum bacaan tajwid surat al maun,hukum bacaan tajwid surat al insyirah,hukum bacaan tajwid surah al insyirah,hukum bacaan yang terdapat dalam surah al-kafirun,sebutkan 5 contoh idgham bighunnah?,nota tajwid lengkap,surat al alaq beserta tajwidnya,tajwid dan penjelasannya,tajwid surat annas,tajwid surat al insyiroh,tajwid al kahfi ayat 29,surat al-insyirah beserta tajwidnya,tajwid dalam surah yasin,tanda sabdu,tajwid surat al kautsar,Tajwid surat an-nur ayat 2,tajwid surat al-adiyat,Tajwid dalam surat an nur ayat 2,surat yasin beserta tajwid,Surat al-alaq beserta tajwidnya,surat yasin beserta tajwidnya,tajwid al alaq,hukum 5 tajwid,Hukum bacaan surat al-fatihah,hukum bacaan surat al fill,hukum bacaan surah al-insyrah,hukum bacaan surat al qoriah,cara sebutan huruf hijaiyah yang lengkap,contoh ayat izhar halqi dlm surah yassin,al quran surat al kahfi serta ada hukum bacaannya,al kafirun beserta tajwid,contoh idgham mutamastsilain dalam surah al-quran,contoh idgham mutaqaribain dalam al-quran,surah al kafirun dan tajwidnya,surat al kahfi dan hukum bacaanya,surah AL-IMRON AYAT 1-4 berserta TAJWID,hukum tajwid surah al quraisy,hukum tajwid surah al zalzalah,hukum tajwid yang terdapat dalam surah al-fatihah,mengenal ilmu tajwid,mad jaiz munfasil,sebutkan contoh mad jaiz munfasil beserta surat dan ayatnya,jenis tajwid dan contohnya,hukum bacaan yang ada di surah al fatihah sebutkan 15 hukum bacaan beserta contohnya 15,hukum hamzah wasal,hukum bacaan yang terdapat pada surah al-insyirah,hukum nun sabdu,hukum bacaan tajwid lengkap dan contohnya,hukum bacaan yang ada di surah al fatihah,Idgham bighunnah dalam surat al bayyinah,Ilmu Tajwid Al-Quran,idgham dan izhar surah al-lahab beserta alasan nya,surat al fatihah dan hukum tajwidnya,surah al insyirah beserta tajwidnya,surah al fatihah beserta tajwidnya,Hukum Tajwid PDF,Hukum tajwid surah al fatihah,hukum tajwid surah al fil,hukum tajwid surah al-bayyinah,hukum tajwid surat al ikhlas,Hukum tajwid pada surat al insyirah,hukum tajwid dalam alquran,hukum tajwid surah al baqarah ayat 1-10,hukum tajwid surah al-fil,hukum tajwid surah 4 qul,hukum tajwid mad lazim,Jumlah hukum bacaan idzhar syafawi pada surat al-fiil,jenis-jenis tajwid dan contohnya,jenis jenis tajwid,izhar halqi pada surat yasin,izhar syafawi,Kumpulan hukum bacaan al quran,memperdalam tajwid alquran,macam tajwid,macam-macam tajwid dan penjelasannya,mengenal tajwid al quran,satu contoh hukum bacaan dan qalqalah sugra dari ayat ayat surah al insyirah,tadjwid lengkap,Tajwid al quran dan contohnya,tajwid dalam surah al insyirah,surat al-ikhlas dan hukum bacaannya,tajwid al bayyinah,tajwid yang terdapat dalam surat al-insyirah ayat 1-8,tajwid di surat al insyirah,tajwid surah al lahab,tajwid surah al kahfi ayat 29,tajwid di surat al fatihah,tajwid surah al bayyinah,tajwid surat al insyrah,tajwid surat al lahab,tajwid di surah al insyirah,tajwid surat al quraisy,tajwid surat al baqarah ayat 1-10,tajwid dalam surat yasin,tajwid surat al-humazah,tajwid surat al maun,tajwid surat al fiil,Contoh mad silah tawilah dalam al quran,contoh idzhar syafawi pada juz 15,contoh ayat idgham maal ghunnah,hukum bacaan al quran mat tabii,hukum bacaan pada surah al qoriah,hukum bacaan surat al fiil,hukum bacaan pada surat al kafirun,hukum bacaan surat an-nas,hukum bacaan surah aljalzalah,hukum bacaan surat al maun,Hukum bacaan surat an nas,hukum bacaan surat al-ikhlas,bacaan idghom mitslain surah albaqoroh ayat 16,contoh bacaan idgham bilaghunnah lengkap,contoh bacaan iqlab dalam surat al baqarah dan ayatnya,contoh bacaan mad tamkin beserta ayatnya,contoh bacaan mad beserta surat dan ayatnya,contoh bacaan mad badal beserta surat dan ayatnya,contoh bacaan mad badal dalam surah al-baqarah,contoh bacaan izhar wajib,contoh bacaan mad wajib muttasil,contoh contoh hukum bacaan surah surah at-tin,contoh bacaan idghom mutamatsilain,contoh hukum tajwid lengkap,Di Dalam surat al adiyat ayat 3 sampai 8 ada qalqalah sughra sebutkan,hukum bacaan dalam surat at-tin,contoh tulisan izhar,hukum bacaan dalam surat al-insyirah,hukum bacaan dalam surah al alaq,hukum bacaan dari surat al maun,Hukum bacaan dalam surat al kafirun,hukum bacaan al bayyinah 5,contoh tajwid,contoh izhar pada al quran,contoh idgham mutajanisain dalam al-quran,contoh izhar hakiki,contoh idgham bighunnah dalam surat at tin,contoh hurup idhar beserta keterangan qs ayatnya,contoh mad silah tawilah dan alasanya,contoh potongan ayat al-quran mad aridh lissukun,contoh huruf bacaan idgam bilagunnah dan iqlab,contoh mad silah qasirah,contoh idgham mutaqaribain,contoh lafal yang mengandung hukum bacaan tamkin beserta surah Dan ayat nya,cara baca al quran dengan betul baris 2 di atas,berapakah jumlah hukum bacaan idgham mutamasilain pada surat al-fiil,cara membaca ta marbutah,contoh arab hukum bacaan waqaf dalam al quran beserta surah dan ayatnya,cari dan tentukan hukum bacaan mad yang terdapat dalam surah al-QADR,bacaan kata-kata huruf rahsia di permulaan surah,belajar hukum tajwid asas,Belajar Hukum Tajwid Quran,bacaan tajwid surat al insyirah,50 contoh qalqalah kubra dalam al baqarah,20 hukum tajwid dalam surah Al-Kafirun ayat 1-4,6 contoh arap pendek bacaan idgham mimi / ikhfa syafawi/izhar syafawi,AL_quran surat al-fil beresta hukum bacaannya,apa saja hukum bacaan pada surat yasin,an nur 2 dan hukum bacaannya,10 macam hukum tajwid,hukum bacaan surat al iklas,hukum bacaan mad pada surah al fatihah,hukum bacaan surat al-maun,hukum bacaan surat an-nur ayat 2,hukum bacaan lafal dan alasan surat al humazah,hukum bacaan surah al-baqarah ayat 1-20,pelajaran tajwid pdf,sebutkan 5 contoh mad badal,nota hukum tajwid lengkap dan contohnya,nota hukum tajwid,p bacaan qalqalah dan alif lam,quran tajwid,panduan belajar tajwid lengkap,sebutkan tajwid yang terdapat pada surah al-insyirah ayat 1-8,surat al alaq dan tajwidnya,surat al imran ayat 159 cari hukum tajwid dan alasannya idgam bigunnah izhar izhar syafawi,surah al baqarah dan tajwid ayat 1-10,Surat al fatihah hukum bacaan,surat al lahab dan tajwidnya,surah al-baqarah ayat 1-20 yg termasuk-mad wajib mutasil-mad zaiz munfasil-mad badal-mad aridh lissukun,Surat al bayyinah dan tajwidnya,hukum bacaan yang ada di surat al qoriah,hukum bacaan waqaf al-insyirah,hukum mad dalam surat at-tin,hukum mad,hukum bacan dan makna yang terkandung setiap ayat di surat Al-Insyiroh,hukum bacaan tajwid pada surat al fatihah,hukum bacaan tajwid pada surat al insyirah,hukum dari ayat ayat surah al insyirah,hukum tanwin surat al fajr,hukum-hukum tajwid lengkap,idgham mutaqaribain,huruf ikhfa kubra,identifikasi tajwid surat an nur ayat 2 beserta alasan,hukum waqaf yang terdapat dalam surah Al-kafirun,idgham syamsi bila ghunnah,ikhfa,hukum tajwid wau mati,macam2 huruf tajwiz di surat yasin,Mad yang ada di surat al kafirun,mad silah towilah,mencari idgham mutamatsilain idgham syafawi idzhar syafawi dlm surat al bayinah,macam tajwid lengkap,mad wajib muttasil sur la sourate al kahf,mencari tajwid surat al maun,hukum tajwid pelajaran anak kelas 4,hukum tajwid pada surat al qoriah,hukum tajwid di dalam surat al alaq,hukum tajwid di surah al insyirah,Hukum tajwid dalam surat al bayyinah,Hukum tajwid pada surah al-fatihah,hukum tajwid surat al qadr,hukum tajwid al quran lengkap,hukum tajwid dalam surah al-qariah,hukum tajwid bacaan surah al fatihah,izhar syafawi dalam dua kalimah,kandungan ilmu tajwid pada surat al kautsar,jenis jenis idgam dilihat dari sisi kesempurnaannya,kumpulan tadjwid,jenis2 tajwid,kumpulan tajwid al quran,kumpulan bacaan izhar,tajwid pada surat al adiyat,tajwid pada an nur ayat 2,tajwid surat al zalzalah,tajwid di surah al alaq,tajwid surat ar rahman ayat 33,tajwid surat al-fatihah,tajwid surah al-lahab,tajwid surat al fil,tajwid surah al insiroh,tajwid surat al-insyirah,tajwid surat al-qoriah,tajwid surah an-nur 24:1-4,tajwid pada surat al-insyirah,tajwid dari surat al qoriah,tajwid di surat al adiyat,tajwid dari surah al humajah,tajwid dalam surat an nur,tajwid dalam surat al-insyirah,surat yang ada mad tamkin,surat at tin dan hukum bacaannya,tajwid al fatihah,Surat at-tin beserta arti dan tajwidnya,surat an-nas beserta tajwidnya,tajwid dalam surah al alaq,surat at-tin dan tajwidnya,Surat Al-kafirun beserta tajwidnya,tajwid al insyirah,surat an naas dan tajwidnya,tanda waqaf dalam alquran,tanda waqaf pada surah al insyirah,tanda baca surah al insyirah,tulislah tiga contoh lafal yang mengandung hukum bacaan qalqalah sugra,ulasan tajwid surah an nur ayat 2,use both of huruf syamsiah and qomariah in ten different sentence and tablet,tanda baca sabdu,tanda tajwid pd surat al bayyinah,tajwid yang terdapat pada surah al-insyirah ayat 6 adalah,tanda tanda nun dlam bacaan ql quran,tajwid yang terdapat dalam surat al maun,tiga contoh bacaan qalqalah sugra dan idgham syamsiyah,Tulislah tiga contoh lafal yang mengandung hukum bacaan iqlab,tajwid yasin,tajwid yg aada di surat al maun,tanda baca idhar dalam surat al-bayyinah,tanda baca di surat al maun,tanda baca di surah yassin ayat 18,tanda baca pada surat quraisy ayat 1-4,tajwij lengkap,tuliskan satu contoh mad wajib muttasil,Tuliskan surah al fil 1 sampai 5 dan carilah hukum hukum bacaanya,tajwidalquran,tanda dan nama tajwid,tanda huruf ain yang terdapat pada ayat ke 3 surah al kautsar dinamakan wakaf,tulisan arab surah an-nasr,tajwid yg ada di surat al maun,tanda mati dalam al-quran,tazwij surat al kafirun,tajwid yang ada di surah al quraisy,tajwid yang ada di dalam surat al-baqarah ayat 1-10,Tajwid yang ada di surat al-insyirah,tanda waqaf pada surah asy-syarh,tajwid tajwid di surah al humazah,tentukan lima contoh izhar,tanda waqaf mutlaq dan contoh ayatnya,waqaf muthlaq dan jaiz pada surah al zalzalah,tentukan jumlah hukum idzhar syafawi,Tajwid yang ada didalam surah al-alaq,tajwid pada surah al insyirah,tajwid surat al qariah,tajwid surah l fiil,tajwid di surah al bayyinah,tajwid Qs An-nur ayat 2,tajwid di surat al baqarah ayat 1 sampai 10,tajwid dan mad apakah yg terdapat pada surat al-kautsar,tajwid surah yasin ayat 1,tajwid surat al-fiil,tajwid surah al adiyat,tajwid di surat al kafirun,tajwid surat Al-insyrah,tajwid dalam surat at- tin,tajwid qalqalah di surah al-falaq,tajwid pada surat al kafirun,tajwid pada surat al insyirah,tajwid pada surat al kautsar,tajwid surat al bayyinah ayat 1-8,tajwid pada surat al maun,tajwid di surat Al-Alaq,tajwid pada surah an nur ayat 2,tajwid pada surah al- insyirah,tajwid surat al fill,tajwid di surat al-insyirah,Tajwid pada alquran surat albaqoroh ayat 24 dan 25,tajwid di surat al kautsar,tajwid pada surat al kahfi ayat 29,tajwid membaca al quran huruf hamzah berjumpa dengan fa,tajwid dari surat al-maun,tajwid surah al baqarah ayat 1-10,tajwid Surah al Baqarah ayat 1-8,tajwid dalam surat an-Nur ayat 31,tajwid surah al-maun,tajwid surat an nas,tajwid idghom maal gunnah,tajwid surah al-baqarah ayat1-5,tajwid di an nur ayat 2,tajwid surah alkafirun,tajwid harakat,tajwid surah al-alaq,tajwid idgham bighunnah dan izhar syafawi dalam ali imran ayat 159,tajwid surat ar rohman ayat 33,tajwid di surat at-tin,tajwid hukum mad,yhs-visicom_default,Yasin ayat 1-10 bacaan mad adalah,tajwid amn nur ayat 2,tajwid an nur 2,tajwid ar rahman ayat 33,surat apa saja idgham mutamatsilain di juz amma,Suroh dan ayat berapa mad badal baris bawah,surat ar rahman ayat 33 dan tajwidnya,surat annur ayat 2 beserta hukum bacaanya,Surat an nur ayat 2 beserta tajwidnya,surat an- nas dan tajwidnya,surat an nur ayat 2 beserta tajwidnya lengkap,tajwid alquran seperti ikhfa syafawi qalqallah sugra,surat yasin beserta tajwidnya?,tadwit surat yasin ayat 33-34,tajuid alquran,surat at-tin tajwid,tajwid al quran ada berapa,surat pendek yang terdapat bacaan idgham,tajwid al imran 1-4,tajwid al fatihah ada,tajwid al qariah,surat yang banyak hukum bacaan mad,surat at tiin ikhfa nya apa saja,surat yang mengandung hukum bacaan izhar halqi,tajuid mat,surat yasin beserta hukum bacaannya,surat an nas beserta tajwidnya,tajwid dalam surat al-maun,surat al-khafirun beserta hukum bacaannya,surat al-bayyinah beserta tajwidnya,tajwid dalam surat alfatihah,surat al-alaq dan tajwidnya,tajwid dalam surat al qoriah,tajwid dalam alquran,tajwid dalam alquran - alif lam qamariah dan alif lam syamsiah,surat al-quraisy beserta hukum bacaan lam dan ra\,tajwid dalam surat al adiyat,tajwid dalam surat al humazah,surat annas beserta tajwidnya,surat Albaqarah 164 mad tobiI mad wajib gunnah mad jaiz,tajwid dalam surat al fatihah,surat al-ikhlas beserta tajwidnya,surat al-baqarah ayat 1-10 beserta hukum bacaanya,tajwid bacaan alquran,hukum bacaan pada surat al fatihah,hukum bacaan surah ali imran tentang waqaf,hukum bacaan s al lahab,hukum bacaan nun mati ada 4 sebutkan dan jelaskan,hukum bacaan nun dan mim bertasydid di dalam surat al baqarah,hukum bacaan pada surat al bayyinah,hukum bacaan surah al-insyirah,hukum bacaan surah al ikhlas,hukum bacaan surah al sod,Hukum bacaan surat al-lahab,Hukum bacaan surah Annasr,hukum bacaan iqlab idhar syafawi mad jaiz munfasil,hukum bacaan pada surat al maun,hukum bacaan pada surat al qoriah,hukum bacaan pada surah al-insyirah,hukum bacaan surat al baqarah ayat 1-10,hukum bacaan pada surat alkafirun,hukum bacaan tajwid dan alasan,hukum bacaan surat al imron ayat 1,hukum bacaan pada ayat al fatihah,hukum bacaan surat al kautsar,hukum bacaan surah yasin mat,hukum bacaan surah al qoriah,hukum bacaan mad dalam surah Fussilat ayat 1-10,hukum bacaan mad lam dan ra dalam surat al alaq,hukum bacaan mad dalam quran surat ar rohman ayat 33,hukum bacaan mad pada surah al-alaq,hukum bacaan tajwid al quran,hukum bacaan mad pada surat al adiyat,contoh izhar di surah yasin,contoh iqlab beserta surat dan ayatnya,contoh izhar syafawi,contoh ikhfa syafawi dalam ilmu tajwid,contoh iqlab dalam quran,contoh ikhfa syafawi ba bi bu,contoh idghom mutawasilain mutaghoriben bighunnah dan alasannya,contoh idgham mimi pada surah al baqarah,contoh idgham mutamatsilain,contoh mad asli dalam al quran dan surahnya,contoh mad dalam al quran beserta surat dan ayatnya,contoh idhgam mutamatsilain dalam surah al-baqarah,contoh ikhfa syafawi dalam yasin,contoh mad disurat maryam ayat 1,Contoh Huruf izhar syafawi,Contoh lafal surah dalam hukum bacaan idgham mimi,contoh kata izhar qomariyah pada surat alfatihah,contoh lafal izhar syafawi,contoh huruf ikhfa pada surah al alaq,contoh qolpolah kubrodan sugro di ayat al alaq,contoh qalqalah sugra dan kubra beserta suratnya,contoh idhar paling lengkap,contoh surah idgham mutajanisain,contoh mad pada surat al bayinah,contoh potongan ayat ikhfa,contoh huruf arab ikhfa haqiqi,contoh izhar iklab,contoh huruf bacaan izhar ha,contoh izhar qomariyah dari nama surat al quran,contoh izhar surat yassin,contoh bacaan idgham bighunnah dalam surah an nur,Contoh hukum bacaan terdapat surah al imron ayat 1-4,contoh bacaan tajwid,contoh hukum bacaan ikfa dalam al-quran,contoh bacaan izhar syafawi dalam surat al baqarah,contoh bacaan izhar syafawi,contoh bacaan hukum izhar muthlaq,contoh bacaan idgham mutajanisain beserta surat dan ayat,contoh bacaaniqlabpada surat surat alquran,Contoh hukum bacaan Mad disurah Al-imron ayat 1 smpai 4,contoh bacaan idgham bighunnah,contoh bacaan idhar syafawiidhar qomariyah iqlab,contoh dalam ayat maal ghunnah mim,contoh bacaan idzhar yang ada di surah al-fatihah,contoh hukum bacaan qalqalah besar dan iqlab,contoh bacaan izhar dari surat al qodar,contoh ayat yang bertajwid mad badal,contoh bacaan mad wajib mutthausil,contoh ayat mad silah towilah,contoh hukum tajwid yg ada di surah al alaq,contoh bacaan mad tamkin dalam al quran,contoh bacaan mad silah tawilah beserta surah,contoh bacaan nun mati menghadap idhar beserta contohnya,contoh hukun bacaan izhar halqi beserta surat dan ayatnya,contoh ayat surah idghom mutamatsilain,Contoh hukum tajwid disurah al adiyat,contoh hukum idgham syafawi dan izhar syafawi dalam surat al quran,hukum bacaan al ikhlas,contoh waqaf mutlak,hukum bacaan al insyirah,harakat bacaan idgham,Contoh tajwid qolqolah sughro surat al balad,hukum bacaan di surah at tin,hukum bacaan al iklas,hukum bacaan di surah al adiyat,hukum bacaan dalam surat al kahfi,hukum bacaan alquran,hukum Bacaan dalam surat alfatihah,contoh tulisan arab izhar,contoh waqaf pada surat al asr,contoh waqaf muthlaq dan hukum bacaanya,hukum bacaan beserta contoh ayatnya,Dalam ayat al-baqarah ayat 1-5 ada berapa mad tabii ikhfa idzhar idghom dan iqlab,hukum bacaan dalam surat al insyirah,contoh-contoh tajwid,Hukum bacaan idhar surah yasin,contoh surat al-quran tentang izhar syafawi,hukum baca an al fatiha,hukum bacaan ikhfa izhar dan idgham bighunnah yang terdapat dalam Q s Al-Anfal ayat 72,hukum bacaan ikhfa idzhar idghom bighunnah dalam surah al anfal ayat 72,contoh surat al fatihah dan garis bawahi yang mengandung hukum bacaan mad,contoh surah yg mengandung waqaf mutlak,hukum bacaan ikhfa dalam surat Annur:2,hukum bacaan ikhfa Q S An-nur juz 24 ayat 6,contoh surah yasin dan contoh tajwidnya,Hukum bacaan ilmu tajwid lam dalam surat al-alaq,2 contoh waqaf mutlaq,5 contoh hukum bacaan ikhfa haqiqi,al quran juz 2 beserta tajwid mad,20 contoh hukum bacaan izhar,apa pengertian dari ikhfa idgon dan qolqolah beserta conyoh,apa hukum bacaan surah al-kautsar,al-kausar berserta tajwid,Apa alasan surat al maun ayat 4 dan 5 cara membacanya di sambung,ada berapa hukum tajwid di surat al alaq,apa itu izhar qamari,20 contoh idgham mutamatsilain dengan surah dan ayat a,3 surat terdapat mad tamkin,31 hukum tajwid surat al insyirah,apa kah yang di maksud silah kubra,al quran tajwid,ali imran ayat 31 bacaan qalqalah,10 contoh waqaf lazim,apakah arti tajwid izhar,5 contoh izhar dan 5 contoh idgham,al baqarah ayat 1-10 yang ada mad nya,5 contoh idgham bigunnah,10 bacaan tajwid dari surat an-nur,ajwid surat al-insyirah,5 hukum bacaan waqaf pada surat al baqarah ayat 1-10,apa saja hukum tajwid yg terdapat di al baqarah ayat 5,ada disurat apa saja contoh kalimah hukum tajwid mad badal,5 contoh bacaan mat tabii dan nama surah dan ayatnya,an nur (24):2 dan hukum bacaannya,cara membaca panjang pendek alquran,berilah harakat dengan benar pada Qs An nur :2 di bawah ini,contih perkataan tanda bacaan al- quran mad silah qasirah,conto izhar halqi berserta nama surah dan ayat,carilah bacaan mad badal Pada surah al quraisy,cara bacaan huruf qamariah,contoh ayat alquran tentang hukum lam dan ra dan nama surat nya,berapa harakat dengung tajwid,berilah contoh bacaan iqlab dari surah al alaq,cari bacaan nun mati dan tanwin yang ada di surah an-nas,belajar mengenal tajwid,belajar quran tajwid,cara mengenal ikhfa syafawi,cara menghubungkan surah,cari nama anak perempuan di Al idhigham billa ghuamah,belajar tajweet mad,contoh 10 kalimat yang mengandung bacaan idhar qomari,belajar tajwid al-quran,berikan 25 contoh mad dalam surah Al-imran ayat 1-4 dengan menggunakan bahasa arab?,cara menentukan ilmu tajwid,Belajar tajwid online dan contoh yg jelas,bilakah bacaan dengung,contoh 5 ayat alif lam syamsiyah dalam surat al balad,cara sebutan ta sin mim,cari tajwid di sura al maun tajwid alif lam qamariah,ayat idgham bilaghunnah,bacaan nun mati pada surat al baqarah ayat 1-10,bacaan surat Al-insiroh AL-Kafirun AL Qodar,bacaan Qalqalah dalam surat Al-balad jus 30,bacaan surat yasin dan hukum bacaan mad yang ada di dalam surat yasin,bacaan nun sukun pada ayat ar rahman ayat 33,Bacaan surah an-nas beserta huruf mad,Bacaan Izhar dari surat-surat Pendek,bacaan surah qs an-nur/24:2 tentukan mad tabi\i mad badal mad arid lissukun idgam ikhfa,ayat ifak hakiki,baca tulis alquran(contoh mad iwad beserta surah dan ayatnya),bacaan tajwid surat ar rahman ayat 33,bacaan tajwid yang ada di surah al insyirah,bacaan idgham mimi yang terdapat di juz 1,Bacaan idgham mitslain pada surah al-baqarah ayat 16,bacaan apa saja yang terdapat pada surat al humazah,ayat surah al qodar beserta mad mad nya,bacaan tajwid,bacaan tajwid pada surat annas,ayat 3 al-insyirah mengandung mad di baca berapa harokat,at tashil dalam ilmu tajwid bermaksud,Bacaan mad yang ada di surat al-baqoroh ayat 1-5,bacaan mad badal dalam surat albaqoroh,Belajar Hukum bacaan,bacaan mengandung mad,belajar hukum tajwid cahaya purnama,apasajakah tajwid yang terdapat pada surah alfatihah,bacaan mad pada sural al-qariah,bacaan izhar idgom iqlab ihkfa dalam surat al-bayyinah at-tin al - alaq ad - duha,artikel contoh bacaan mad tamkin,kumpulan contoh ikhfa beserta nama surah dan ayat,kumpulan ilmu tajwid,kumpulan contoh idgham mutajanisain mutaqaribain dan mutamatsilain,jumlah hukum bacaan idzhar syafawi pada QS al-fiil,jumlah mad asli dalam surah ar rahman,kumpulan hukum bacaan,izhar halqi di surat al alaq,lafal idhar syafawi terus sebabnya,jenis jenis idgham dilihat dari sisi kesempurnaannya,lafal ra dibaca tipis dalam surah al asr dan al alaq,jenis-jenis hukum tajwid,izhar halqi syafawai qamari,izhar halqi dalam surat yasin,jenis idgham dan penjelasanya,Macam bacaan di QS Ar Rahman 33,kumpulan tajwid tajwid,jelaskan bacaan izhar halqi,jelaskan cara membaca bacaan mad wajib muttasil,ilmu tajwid surah al kafirun,ilmu tajwid surah al baqarah,Keterangan idgam bilagunnah izhar qamariyah idgam syamsiah dan ikhfa,macam macam huruf alif lam qamariah,kumpulan tajwid alquran,ilmu tajwid mad beserta contoh,ilmu tajwid mad,ilmu tajwid surah at-tin 1-8,kumpulan tajwid beserta cara membacanya,kumpulan pengertian dan penjelasan tajwid,ilmu tjwid yang terkandung pada surat alfatihah,Ilmu tajwid surat yasin,kumpulan bacaan tajuwid,iqlab dalam alquran beserta surat dan ayatnya,Hukum qalqalah dari surat al iqra,hukum bacaan yang Terkandung dalam surat Al-humazah,hukum nun sukun surat at-tin,Hukum bacaan tajwid surat an nur ayat 2,hukum nun mati dan tanwin,hukum mad dalam tajwid,hukum qalqalah akbar,hukum bacaan yg terdapat disurat albaqarah 164,hukum mim mati pada surah al fil,HUKUM BACAAN TAJWID SURAT AL-BAQARAH AYAT 1 SAMPAI 20,hukum bacaan yg terkandung dalam surah al ikhlas,hukum bacaan yg trdapat surat al alaq,hukum bacaan tajwid surat al humazah,hukum bacaan tajwid srh al allaq dan ayat atau kata nya,hukum mad yang terdapat pada surat al alaq,Hukum bacaan tajwid qs An nur:2,hukum mad pada surat albaqarah ayat 1-20,hukum idzhar halqi,hukum mad pada surat maryam ayat 1,hukum mad tajwid dalam surat al-maun,hukum idgham,hukum tafkhim dan tarqiq surah al zalzalah,hukum harakat,Hukum hukum tajwit,hukum bacaan yang terdapat dalam surat al kafirun,hukum bacaan yang terdapat dalam al quran surah al fatiha izhar,hukum ra pada surah al alaq,hukum bacaan tajwid surat al fiil,hukum bacaan tajwid surah al-insyirah,hukum bacaan tajwid surah al-ikhlas,hukum dan penjelasan dari surah al balad,hukum ilmu tajwid waqaf dan mad dari surat al bayyinah,sebutkan 5contoh izhar di alquran,sebutkan macam macam idgham,Pengertian iqlab idhar syafawi mad jaiz munfashil,pembelajaran tajwid lengkap,sebutkan hukum bacaan ilmu tajwid dan berikan contohnya,qalqalah sugra ciri ciri & cara membacanya,sebutkan hukum bacaan lam dalam surah an nur,quran surat al bayyinah ayat 5 bacaan mad jaiz munfasil,qs al alaq dan hukum bacaannya,sebutkan 5 contoh izhar syafawi 5 contoh ikhfa syafawi dan 5 contoh idgham mimi,pelajaran ilmu tajwid lengkap,nun sukun surat al qadr,Pengertian mad iwad dan sebutkan satu contoh surah al insyirah,nun mati atau tanwin dalam surah as syamsi,sabdu tajwid,nama waqaf QS Al-Baqarah : 20,pengertian dari ikhfa idzhar idgam bigunnah idgam bilagunnah dan gunnah beserta contohnya,sebutkan hukum bacaan yang terdapat dalam surat al fatihah beserta contoh,pengertian dari macam hukum bacaan,sebutkan tanda baca dalam al-quran serta bunyinya,qalqalah di surah al alaq,sebutkan nama tajwid dan alsan dalam surat albaqarah,nama-nama tajwid di surat al-fil,potongan surat al-baqarah ayat 1-10 beserta hukum bacaanya,potongan ayat alquran yang mengandung hukum bacaan qalqalah,sebutkan nama bacaan tajwid yang ada di surat al-fatihah,pengertian idham muutamatsilain dan ikhfa hakiki,sebutkan macam2 MAD bserta hruf & contoh nya dalam hukum tazwid,sebutkan tanda waqaf pada surah asy syarh ayat 1-8,surah insyirah dalam rumi,surah ar rahman ayat 33 beserta arti dan tajwidnya,surah attin beserta tajwid,Surah al insyirah beserta tajwid,surah al insyirah beserta hukum tajwidnya,surat al ikhlas dan bacaan tajwidnya,surah yang mengandung iqlab dan mad iwad,surah insyirah 1-8 dlm rumi,surah al ikhlas dan tajwidnya,Surat al imran ayat 159 pada ontoh izhar,surah al fatihah dan hukum bacaan beserta alasannya,surah al fatihah dan tajwid,surah al-gasiyyah yang termasuk waqaf,surah quraisy yang mana mad arid lissukun,surah al-kafirun ayat 1-4 beserta hukum tajwid nya ?,surat al fatihah dan hukum bacaannya,surat al baqarah ayat 1-5 dan tajwidnya,surah albaqarah yang mengandungi bacaan wajab,surah al- adiyat beserta hukum bacaannya,surah al quran yang terdapat mad tamkin,surat Al Fatihah menentukan Tajwid,surah al qadr ayat ke 2 menentukan 2 hukum bacaan,surat al fiil dan hukum bacaannya,surahyang ada waqaf mutlak,surah almaun dan tajwidnya,surah al maun dan artinya,surat al humajah dan yasin,surah al insyirah dan tajwidnya,surat al quran yang banyak qolqolah,surat al insyirah panjang pendek dan tajwidnya,surat al qoriah dan tajwida,senarai tajwid,simbol dalam al quran,surat al qadr dan tajwidnya,surat al qoriah beserta tajwid,simbol tajwid dalam al-quran,surat al kahfi ayat 29 dan hukum tajwidnya,senarai hukum izhar halqi dari ayat 1-10 surah al baqarah,surah al adiyat rumi,surat al insyirah dan hukum bacaannya,senarai hukum mad,Surah al bayyinah dan hukum tajuwid,Sebutkanlah tanda waqaf pada surah asy-syarh ayat 1-8,surat al insyirah beserta tajwidnya,hukum tajwid mad badal,hukum tajwid Qs Al Adiyat,hukum tajwid al insyirah,hukum tajwid dari surah ak falaq,hukum tajwid surah al baqarah ayat 1 5,hukum tajwid surat al-quraisy,hukum tajwid dalam surat yasin,hukum tajwid mad wajib muttasil,hukum tajwid al humazah,hukum tajwid mad asli,hukum tajwid surat al quraisy,hukum tajwid dlm Al Quran,hukum tajwid surah al ikhlas,hukum tajwid lengkap dan contoh,hukum tajwid surat alfatiah,hukum tajwid di surah al insira,hukum tajwid saktah,hukum tajwid quran,hukum tajwid lengkap pada surah al insyirah,Hukum tajwid surah al qoriah,hukum tajwid surah al humazah,hukum tajwid al kafirun,hukum tajwid surah an nur ayat 25,hukum tajwid pada surah al-fatiha,hukum tajwid surat an-nas

{ 42 comments… read them below or add one }

saadi December 2, 2011 at 4:23 am

mohon izin ‘copy’ untuk bahan mengajar

Reply

eni April 18, 2012 at 8:06 am

assalammualaikum…cahaya purnama !

saya juga mohon izin copy sebagai panduan bacaan.

Reply

Cahaya Purnama April 18, 2012 at 10:58 pm

Silakan..moga manfaat bersama..

Reply

hairi September 14, 2012 at 5:25 am

mohon copy untuk belajar

Reply

saadon September 25, 2012 at 1:59 am

Assalamu’alaikum, mohon izin copy Jazakallah

Reply

MeToYouInformation November 2, 2012 at 8:16 am

Thanks for such a great post and the review

Reply

humaira November 21, 2012 at 6:30 pm

ishhh apelah izhar syafawi takkan la takderrr!!!!!! :P

Reply

capude December 22, 2012 at 7:58 pm

Assalamu’alaikum, mohon izin copy

Reply

Travel-Zoom January 22, 2013 at 5:25 pm

bagus ilmu tajwid nie… ramai yg baca al-quran, x ikut tajwid

Reply

riduan February 14, 2013 at 7:24 am

SALAM MOHON IZIN COPY UNTUK BELAJAR BOLEH KE?

Reply

Cahaya Purnama February 20, 2013 at 2:02 am

Silakan Tafaddal.. :)

Reply

erranis February 21, 2013 at 8:25 am

bagus perkongsian ini, terima kasih

Reply

erranis February 21, 2013 at 8:26 am

good knowledge..thanks ya

Reply

Zue Efin March 14, 2013 at 8:50 am

Assalamu’alaikum…
Informasi yang sangat berguna. Moga Allah melimpahkan rahmatNya kepada empunya blog.
Saya mohon izin pihak tuan untuk copy, sebagai bahan rujukan pembelajaran saya.

Reply

Cahaya Purnama March 17, 2013 at 2:47 am

Silakan…moga bermanfaat..

Reply

ROHAIMI March 20, 2013 at 2:32 am

Informasi yang sangat bagus dan memberi banyak manfaat kepada sesiapa yang ingin belajar. Moga Allah mengurniakan pahala yang berlipat kali ganda kepada tuan. Saya mohon izin untuk copy, sebagai bahan rujukan pembelajaran saya.

Reply

adammalik April 4, 2013 at 2:56 pm

di minta kebenaran copy serta salam semua…………………….

Reply

Cahaya Purnama April 5, 2013 at 1:43 pm

Sila kan, moga bermanfaat..

Reply

Fania April 30, 2013 at 3:27 pm

assalamu’alaikum.
Terima kasih atas informasinya yang bermanfaat. Saya minta izin mengcopy untuk membuat resume dan bahan belajar. Wassalam.

Reply

Cahaya Purnama April 30, 2013 at 10:25 pm

Sila kan moga bermianfaat bersama

Reply

kamal May 2, 2013 at 1:33 am

Salam alikum
This book is my synthesis
Easiest book in the science of Tajweed
for kids and Starter

I hope to be helpful to you

Regards

Do you want to learn how to read the Qur’an? Without any cost? Are the explanations complicated? Rules & idioms while you are a beginner? Are you afraid it will take a lot of time? Obstacles & difficulties? Now A book 16 steps in the basics of Tajweed You will sure learn In less than a month..you will learn the rules of Tajweed with the easiest explanations & the briefest sentences

http://bit.ly/YNOwwK

Reply

mella May 10, 2013 at 5:42 pm

assalamualaikum..
izin copy ya, untuk beljar dan supaya baca qur’annya gak brantakan hukum bacaannya..
terimakasih.. :-)

Reply

khairul May 20, 2013 at 3:31 am

salam, saya mohon copy yer :) untuk kegunaan belajar dan mengajar

Reply

akmal May 27, 2013 at 2:14 pm

boleh di copynya untuk bahan pelajaran

Reply

akmal May 27, 2013 at 2:17 pm

boleh di copy

Reply

akmal May 27, 2013 at 2:19 pm

may I copy this
,please.

Reply

Cahaya Purnama May 28, 2013 at 6:32 am

Silakan untuk manfaat bersama

Reply

Johan Pria Pratama June 18, 2013 at 9:15 am

Trima kasih bro…semoga informasi ini bermanfaat bagi saya dan orang-orang yag membacanya

Reply

Amirul Aizat Bin Azahan July 14, 2013 at 3:12 am

As salam,page yg sgt bermanfaat dan membantu dlm mmperbaiki bacaan al-Quran.inshallah besar ganjaran pahala buat admin

Reply

azliana July 19, 2013 at 4:03 am

mohon copy utk pembelajaran..

Reply

huda September 27, 2013 at 5:26 pm

Salam, ilmu yang sangat berguna untuk dikongsi….izinkan saya share ilmu ini..Syukran

Reply

sapiah October 2, 2013 at 10:01 am

Assalamualaikum,

Saya dapati info sangat bermanafaat pada kami yang tak berape ingat hukum2 tajwid ni. Mohon print dan buat rujukan belajar. Terima kasih.

Reply

muhamad indra hussin October 23, 2013 at 2:31 am

mohon copy & share

Reply

Ibnor November 8, 2013 at 4:06 am

Mohon izin “copy and paste”

Reply

feri fitriyanto December 8, 2013 at 7:22 pm

sangat bermanfaat gan ! thanks

Reply

ahmadun January 4, 2014 at 1:38 pm

izin copy ya….smoga berkah danmanfaat

Reply

sifa January 14, 2014 at 8:46 am

manfaat bngt buat w :)

Reply

khadijah January 19, 2014 at 9:15 am

Assalamualaikum…mohon izin copy untuk belajar

Reply

torres nando February 16, 2014 at 10:37 am

assalamualaikom… mohon copy..

Reply

ida March 19, 2014 at 6:20 am

Assalamualaikum, mohon copy untuk rujukan. syukran

Reply

Cahaya Purnama March 19, 2014 at 6:22 am

Silakan moga bermanfaat :)

Reply

MUHAMMAD SHAHARUL BIN CHE MAN April 1, 2014 at 2:31 am

mohon copy. terima kasih.

Reply

Leave a Comment

Jawatan kosong: Pekerja Part-Time Di Perlukan
Mempunyai Masalah Rambut Gugur?

Previous post:

Next post: