≡ Menu

Hukum Tajwid Al-Quran

Belajar Mudah Membaca Al Quran

– Belajar Mengaji Al-Quran Dewasa

TAJUK BESAR Hukum Tajwid

Hukum Isti’azah dan Basmalah

Hukum Nun Mati dan Tanwin

Hukum Mim Mati

Hukum Mim dan Nun Bersabdu

Hukum Alif Lam Makrifah

Hukum Idqham

Hukum Mad

Hukum Ra’

Qalaqalah

Sifat Huruf

Waqaf

Hukum Tajwid 

Tajwīd (تجويد) dari segi bahasanya bermaksud melakukan sesuatu dengan elok yang berasal dari perkataan Jawwada.

Pada istilah syarak, tajwid adalah ilmu yang boleh mengenalkan tempat bagi tiap-tiap huruf dengan memberi apa yang patut baginya dari segi sifat-sifat huruf itu seperti menyatakan dan menyembunyikan atau apa yang dimestikan bagi huruf-huruf itu dari sifat-sifat luar dari segi panjang, pendek, tebal, tipis dan sebagainya.

Anggaran ilmu tajwid itu serta hukum tajwid  ialah menyampaikan dengan sedalamnya kesempurnaan tiap-tiap sebutan dari ayat al-Quran. Para ulama menyatakan yang hukum bagi mempelajari hukum tajwid itu adalah fardhu kifayah tetapi mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca al-Quran adalah fardhu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf.

Hukum isti’azah dan basmalah

 

Isti’azah adalah lafaz: “A’uzubillahi minasy syaitaanir rajiim” (ﺍﻋﻮﺬ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ)

manakala basmalah adalah lafaz: “Bismillahir rahmaanir rahiim” (ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺤﻤﻦ ﺍﻟﺮﺤﻴﻢ).

Terdapat empat cara membaca iati’azah, basmalah dan surah:

 1. Memutuskan isti’azah (berhenti) kemudian baru membaca basmalah.
 2. Menyambungkan basmalah dengan surah tanpa berhenti.
 3. Membaca isti’azah dan basmalah terus-menerus tanpa henti.
 4. Membaca isti’azah, basmalah dan awal surah terus-menerus tanpa henti.

Terdapat empat cara membaca basmalah di antara dua surah dalam hukum tajwaid. Tiga daripadanya adalah harus dan satu lagi adalah tidak harus. Yang harus adalah:

 1. Mengasingkan basmalah denga surah
 2. Menghubungkan basmalah dengan awal surah
 3. Menghubungkan kesemuanya

Bacaan bagi yang tidak harus pula adalah:

 1. Menghubungkan akhir surah dengan basmalah lalu berhenti. Kemudian, barulah membaca surah yang seterusnya tanpa basmalah. Walau bagaimanapun, tidak harus membaca sebegini kerana ditakuti bahawa ada yang menganggap basmalah adalah salah satu ayat daripada surah yang sebelumnya.

 

Hukum nun mati dan tanwin

 

Nun mati atau nun saktah adalah huruf nun yang berbaris mati ( ﻥْ ) manakala tanwin adalah mana-mana huruf yang mempunyai dua baris di atas (ً ), di bawah (ٍ ) dan di hadapan (ٌ ). Terdapat empat hukum bagi nun mati dan tanwin iaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa’.

 

Hukum mim mati

 

Mim mati mati atau mim saktah adalah mim yang berbaris mati atau sukun (ﻡْ). Terdapat tiga hukum bagi kes ini iaitu idgham mutamathilain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ), ikhfa’ syafawi (ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺷﻔﻮﻱ) dan izhar syafawi (ﺇﻇﻬﺎﺭﺷﻔﻮﻱ).

 

Hukum mim dan nun bersabdu

 

Hukum mim dan nun bersabdu juga dikenali sebagai wajibal ghunnah (ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻐﻨﻪ) yang bermaksud diwajibkan dengung. Maka jelaslah yang bacaan bagi kedua-duanya adalah didengungkan. Hukum ini jatuh bagi setiap huruf mim dan nun yang mempunyai tanda sabdu atau bertasydid (ﻡّ dan نّ).

Antara contoh ayat yang ditunjukkan adalah:ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻨﱠﺔ ﻭَﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ

 

Hukum alif lam ma’rifah

 

Alif lam ma’rifah adalah dua huruf (alif dan lam) yang ditambah pada pangkal kata nama atau isim yang menentukan maksud perkataan itu dan lain lagi. Terdapat dua jenis kes bagi alif lam ma’rifah apabila bersambung dengan ejaannya iaitu qamariah dan syamsiah.

Alif lam qamariah ialah lam yang bersambung terus daripada empat belas huruf ini iaitu hamzah (ء), ba’ (ب), jim (ج), ha’ (ح), kha’ (خ), ‘ain (ع), ghain (غ), fa’ (ف), qaf (ق), kaf (ك), mim (م), wau (و), ha’ () dan ya’ (ي). Ini diambil sempena perkataan al-qamar (ﺍﻟﻘﻤﺮ). Dari perkataan itu, jelas cara membacanya adalah tidak memasukkaan lam ke dalam huruf selepasnya tetapi mematikannya dengan jelas lalu menyebut huruf yang seterusnya.

Alif lam syamsiah ialah lam yag bersambung dengan empat belas huruf ini pula iaitu ta’ (ت), tha’ (ث), dal (د), dzal (ذ), ra’ (ر), zai (ز), sin (س), syin (ش), sod (ص), dhod (ض), tho (ط), zho (ظ), lam (ل) dan nun (ن). Ini diambil sempena perkataan asy-syamsiah (ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﻪ). Dari perkataan tersebut, cara membacanya adalah dengan memasukkan ke dalam huruf selepas lam yang kebanyakkanya disabdukan dan lam tidak dibunyikan.

 

Hukum idgham

 

Idgham (ﺇﺩﻏﺎﻡ) adalah berpadu atau bercampur dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Maka, jelaslah harus dibaca dengan memasukkan bunyi huruf yang seterusnya. Terdapat tiga jenis idgham:

 1. Idgham mutamathilain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ – yang serupa) ialah pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya (tempat keluarnya) dal bertemu dal dan sebagainya. Hukum adalah wajib diidghamkan. Contoh: ﻗَﺪ ﺩَﺨَﻠُﻮاْ.
 2. Idgham mutaqaribain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﻴﻦ – yang hampir) ialah pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya seperti ba’ bertemu mim, qaf bertemu kaf dan tha’ bertemu dzal. Contoh: ﻧَﺨْﻠُﻘڪُﻢْ
 3. Idgham mutajanisain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻴﻦ – yang sejenis) ialah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya seperti ta’ dan tho, lam dan ra’ serta dzal dan zho. Contoh: ﻗُﻞ ﺭَﺏﱢ

 

Hukum mad

 

Mad bermaksud lanjut atau lebih. Dari segi istilah ulama tajwid dan ahli bacaan, mad bermaksud memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan salah satu dari huruf mad. Terdapat dua bahagian mad iaiatu mad asli dan mad far’ie. Terdapat tiga huruf mad iaitu alif, wau, dan ya’ dan huruf tersebut haruslah berbaris mati atau saktah. Kepanjangan bacaan mad diukur dengan menggunakan harakat.

 

Hukum ra’

 

Hukum ra’ adalah hukum bagaimana membunyikan huruf ra’ dalam bacaan. Terdapat tiga cara iaitu kasar atau tebal, halus atau nipis, atau harus dikasarkan dan dinipiskan.
Bacaan ra’ harus dikasarkan apabila:

 • Setiap ra’ yang berbaris atas atau hadapan.
Contoh: ﺭَﺑﱢﻨَﺎ
 • Setiap ra’ yang berbaris mati dan huruf sebelumnya berbaris hadapan atau atas.
Contoh: ﻭَﺍﻻَﺭْﺽ
 • Ra’ berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah yang mendatang, bukan baris yang asal.
Contoh: ٱﺭْﺟِﻌُﻮْﺍ
 • Ra’ berbaris mati dan sebelumnya huruf yang berbaris bawah tetapi ra’ tadi berjumpa dengan huruf isti’la’.
Contoh: ﻣِﺮْﺻَﺎﺪ

Bacaan ra’ yang dinipiskan adalah apabila:

 • Setiap ra’ yang berbaris bawah.
Contoh: ﺭِﺟَﺎﻝٌ
 • Setiap ra’ yang sebelumnya terdapat huruf lin
Contoh: ﺧَﻴْﺮٌ
 • Ra’ mati yang sebelumnya juga huruf berbaris bawah tetapi tidak berjumpa dengan huruf isti’la’.
Contoh: ﻓِﺮْﻋَﻮﻦَ

Bacaan ra’ yang harus dikasarkan dan dinipiskan adalah apabila setiap ra’ yang berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah dan kemudian berjumpa dengan salah satu huruf isti’la’.

Contoh: ﻓِﺮْﻕ


Isti’la’ (ﺍﺳﺘﻌﻼ ﺀ): terdapat tujuh huruf iaitu kha’ (خ), sod (ص), dhod (ض), tho (ط), qaf (ق), dan zho (ظ)

 

Qalqalah

 

Qalqalah (ﻗﻠﻘﻠﻪ) adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik. Huruf qalqalah ada lima iaitu qaf (ق), tho (ط), ba’ (ب), jim (ج), dal (د). Qalqalah terbahagi kepada dua jenis:

 • Qalqalah kecil iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli dan bukan mendatang.
Contoh: ﻴَﻄْﻤَﻌُﻮﻥَ, ﻴَﺪْﻋُﻮﻥَ
 • Qalqalah besar iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan dengan mendatang. Dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila wakaf padanya tetapi tidak diqalqalahkan apabila diteruskan.
Contoh: ٱﻟْﻔَﻟَﻖِ, ﻋَﻟَﻖٍ

Sifat huruf

Sifat huruf adalah salah satu dari perkara tajwid dalam bacaan al-Quran. Sifat huruf adalah ciri yang menjelaskan perihal suatu huruf. Melalui sifatnya, seseorang itu akan mampu membezakan suatu huruf itu dengan keadaan sebutannya seperti tertahan, berdesing, melantun dan sebagainya.

Kelebihan memahami sifat huruf ini adalah sebagai pelengkap kepada makhraj. Dengan mengetahui sifatnya, kita dapat membezakan lafaz sebutan bagi huruf yang makhrajnya sama. Tambahan pula, kita akan dapat mengenal huruf yang kuat dan lemah atau huruf yang dilafazkan secara tebal dan tipis kerana sifat yang wujud pada hurufnya. Sifat huruf juga membantu memperkemaskan ketepatan sebutan suatu huruf supaya dapat dilafazkan dengan betul, terutamanya bagi huruf yang hampir sama sebutannya seperti huruf tha (ث) dengan sin (س), ha’ (ح) dengan ha ().

 

Waqaf

 

Waqaf dari sudut bahasa ialah berhenti atau menahan manakala dari sudut istilah tajwid pula ialah menghentikan seketika bacaan secara memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Terdapat empat jenis waqaf:

 • Taamm (ﺗﺂﻡّ – wakaf sempurna) – apabila berhenti pada satu ayat yang putus, tidak berkaitan atau kena-mengena lagi dengan mana-mana kalimah atau perkataan sesudah ayat tersebut atau di hadapannya sama ada berkenaan lafaz atau makna.
 • Kaaf (ﻛﺎﻒ – wakaf memadai) – apabila berhenti pada satu ayat yang putus tidak ada kena-mengena dengan satu-satu kalimah atau perkataan sesudah ayat tersebut atau di hadapannya pada lafaz sahaja tetapi ada kena-mengena dalam maknanya.
 • Hasan (ﺣﺴﻦ – wakaf baik) – apabila berhenti pada satu ayat yang ada kena mengena dengan yang sesudah dan sebelumnya pada lafaz sahaja, dengan syarat yang diberhentikan itu telah memenuhi maknanya.
 • Qabiih (ﻗﺒﻴﺢ – wakaf buruk) – apabila berhenti pada satu-satu ayat tidak sempurna maknanya yang kadang-kala ayat itu ada berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya sama ada pada lafaz atau pada makna.

 

Tanda-tanda waqaf

 

 1. Tanda mim ( ) dikenali sebagai Waqaf Lazim. Adalah dikehendaki berhenti seketika apabila mim muncul. Jika tidak berhenti, kebarangkalian yang maknanya berubah.
 2. Tanda tho ( ) adalah tanda Waqaf Mutlaq dan haruslah berhenti seketika. Ia menunjukkan yang makna belum lagi dinyatakan sepenuhnya..
 3. Tanda jim ( ) adalah Waqaf Jaiz. Lebih elok berhenti seketika di sini walaupun tidak berhenti adalah dibenarkan.
 4. Tanda zha ( ) bermaksud lebih elok TIDAK berhenti.
 5. Tanda sod ( ) dikenali sebagai Waqaf Murakhkhas, menunjukkan yang tidak digalakkan berhenti walaupun berhenti dibenarkan. Perbezaan antara hukum tanda zha dan sod adalah kegunaannya, dalam kata lain, keinginan untuk berhenti adalah lebih pada tanda sod
 6. Tanda sad-lam-ya’ ( ﺻﻠﮯ ) merupakan singkatan kepada “Al-wasl Awlaa” yang bermaksud “Sambung lebih elok”. Pembaca haruslah meneruskan bacaan kerana itu lebih elok.
 7. Tanda qaf ( ) merupakan singkatan kepada “Qeela alayhil waqf” yang bermakna “telah dinyatakan yang berhenti harus dilakukan ke atasnya”. Tidak perlu berhenti di sini.
 8. Tanda sod-lam ( ﺼﻞ ) merupakan singkatan kepadan “Qad yoosalu” yang membawa maksud “akan bersambung kadang-kala“. Kadang-kala seseorang akan berhenti manakala ada yang tidak walaupun berhenti lebih diutamakan.
 9. Tanda perkataan Qif ( ﻗﻴﻒ ) bermaksud berhenti! Ia muncul pada tempat yang kebarangkalian pembaca akan meneruskan bacaan tanpa henti.
 10. Tanda sin ( س ) atau perkataan Saktah ( ﺳﮑﺘﻪ ) menandakan berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Dalam kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan ayat.
 11. Tanda Waqfah ( ﻭﻗﻔﻪ ) serupa dengan Saktah tetapi bezanya ialah waqaf pada Waqjah lebih lama berbanding Saktah.
 12. Tanda Laa ( ) bermaksud “Jangan!“. Tanda ini muncul kadang-kala pada penghujung mahupun pertengahan ayat. Jika ia muncul di pertengahan ayat, tidak dibenarkan berhenti dan jika berada di penghujung ayat, pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak.
 13. Tanda kaf ( ) merupakan singkatan kepada “Kathaalik” yang bermaksud “serupa”. Dalam kata lain, tanda yang sama sebelumnya digunakan di sini.
 14. Tanda bertitik tiga ( ... ...) yang dikenali Waqaf Muraqabah (Berhenti Pemerhatian) atau Waqaf Ta’anuq (Terikat). Tanda ini kadang-kala diletakkan sekali huruf jim yang turut menjadi simbol bagi Mu’aanaqah ini. Ia akan muncul sebanyak dua kali di mana-mana saja dan cara membaca adalah Harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya.

 

HUKUM TAJWID

QALQALAH

 

QALQALAH SUGHRA

Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah.

Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

 

QALQALAH KUBRA

Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah ‘aridh yang disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

 

QALQALAH AKBAR

Lantunan yang paling kuat. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang ‘aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid.

 

 

NUN SAKINAH DAN TANWIN


IQLAB

Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu.
Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain.

Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Iqlab iaitu Ba’, maka hendaklah ditukarkan Nun Sakinah atau Tanwin kepada Mim dengan disertai suara “Ghunnah” (dengung) dengar kadar panjang dua harakat. Sebab ditukarkan Nun Sakinah dan Tanwin kepada Mim tidak kepada huruf-huruf yang lain kerana Mim dan Ba’ ada persamaan antara makhraj dan sifatnya.

 • Makhraj Mim dan Ba’ pada antara dua bibir.
 • Sifat yang sama antara Mim dan Ba’ pula ialah Jahar, Istifal, Infitah, Idzlaq dan Ghunnah

 

IDGHAM

IDGHAM terbahagi kepada 2.

IDGHAM BILA GHUNNAH

Iaitu memasukkan tanpa dengung. Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra’ dan Lam.

Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan, ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan Ghunnah (dengung).

 

 

IDGHAM MA’AL GHUNNAH

Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf Idgham Ma’al Ghunnah iaitu Ya’, Wau, Mim dan Nun dalam dua kalimah. Maka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar 2 harakat.

 

 

IKHFA’ HAQIQI

Dinamakan Ikhfa’ Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada kebanyakan huruf hijaiyyah. Ikhfa’ Haqiqi ada tiga martabat (peringkat):

  1. Martabat tertinggi: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf To’, Dal dan Ta’ kerana makhrajnya paling hampir dengan Nun Sakinah.
  2. Martabat pertengahan: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf Tha’, Jim, Dzal, Zai, Sin, Syin, Shad, Dhad, Zha’ dan Fa’ kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) Nun Sakinah.
  3. Martabat terendah: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan Nun Sakinah.

Perhatian: Ikhfa’ Nun Sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah seperti yang disenaraikan di bawah ini:

  • Surah Maryam: 1
  • Surah al-Syura: 2
  • Surah al-Naml: 1 dan 2 (sekiranya dibaca wasal pada ayat 1 dan 2).

Bunyi ghunnah atau dengung bagi hukum Ikhfa’ Haqiqi ada dua keadaan:

  • Tafkhim (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa’ yang bersifat isti’la’ seperti huruf Shad, Dhad, To’, Zha’, dan Qaf).

Tarqiq (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa’ yang tidak bersifat isti’la’ iaitu selain dari huruf-huruf yang telah disebutkan di atas).

 

 

MIM NUN BERSABDU


MIM BERSABDU

Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim, pertama sukun dan kedua berbaris. Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Ghunnah (menzahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat.

 

 

NUN BERSABDU

Nun yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf Nun, iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris.

 

 

HUKUM MAD


MAD FAR’IE
Mad Far’ie terbahagi kepada 8.


Mad ‘Aridh Lil Sukun

Dinamakan Mad ‘Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf Mad ketika waqaf.

Dibaca 2 harakat kerana pada asalnya ia adalah Mad Asli, dibaca 4 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar Mad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 6 harakat kerana menyerupai Mad Lazim.

 

 

Mad Badal

Mad Badal ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad.
Ia dinamakan dengan Mad Badal kerana Huruf Mad tersebut adalah gantian daripada Hamzah.

Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. Mad Badal terjadi dalam 4 keadaan:

 1. Mad Badal yang terjadi ketika permulaan dan wasal.
 2. Mad Badal yang terjadi ketika wasal sahaja.
 3. Mad Badal yang terjadi ketika waqaf sahaja.
 4. Mad Badal yang terjadi ketika memulakan bacaan dengannya sahaja (ibtida’).

Kadar bacaannya adalah 2 harakat.

 

Mad ‘Iwad

Berlaku ketika wakaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf Ta’ Marbutah.

Ia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat kerana ia adalah Mad Tabi’ie yang terjadi kerana waqaf.

 

 

Mad Jaiz Munfashil

Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila Huruf Mad bertemu Hamzah dalam dua kalimah iaitu ketika wasal sahaja.

Dinamakan Mad Jaiz Munfashil kerana sebahagian daripada Imam-imam Qiraat membolehkan ianya dibaca lebih daripada kadar Mad Asli dan dinamakan Munfashil kerana Huruf Mad dan Hamzah berada di dalam dua kalimah yang berasingan.

Kadar harakatnya harus dibaca 4 atau 5 harakat. Mad Jaiz Munfashil ada dua keadaan dalam al-Quran berdasarkan kepada kaedah Resam al-Quran:

 

 1. Mad Jaiz Munfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf Mad dan Hamzah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya.
 2. Mad Jaiz Munfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf Mad dan Hamzah berpisah dalam dua kalimah. Ia seolah-olah dalam satu kalimah. Keadaan ini berlaku pada dua situasi:
  1. Ya’ al-Nida’ (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Hamzah.
  2. Ha’ Lil Tanbih apabila selepasnya terdapat Isim Isyara.

 

Mad Liin

Mad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja.

Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2, 4 dan 6.

Dinamakan Mad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan boleh dibaca dengan kadar 2, 4 dan 6 kerana ia sebahagian daripada Mad ‘Aridh Lil Sukun.

 

 

Mad Silah Qasirah


Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha’ Dhomir.

Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha’ Dhomir pada akhir kalimah, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.

Mad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha’ dhomir iaitu selepas ha’ tidak ada hamzah qat’ie.

 

 

Mad Silah Towilah


Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha’ Dhomir.

Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha’ Dhomir pada akhir kalimah, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.

Untuk mengenali Mad Silah Towilah, kita cuma perlu memerhatikan selepas ha’ terdapat Hamzah Qat’ie

 

 

Mad Tamkin


Mad Tamkin berlaku apabila berhimpun dua Ya’ pada satu kalimah. Ya’ yang pertama mesti berbaris di bawah serta bertasydid dan Ya’ yang kedua sukun.

 

 

Mad Asli


Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi’ie.

 

Mad Asli terjadi apabila:

a. Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas.
b. Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan.
c. Huruf Ya’ sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah.

Perhatian:

Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimah-kalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad.

 

 

HUKUM HAMZAH


 

PECAHAN HUKUM HAMZAH

 

Hamzah Qat’ie

Hamzah Qata’ iaitu hamzah yang tetap bacaannya sama ada dimulakan dengannya atau sebaliknya. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat’ie kerana hamzah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap kewujudannya. Hamzah Qat’ie boleh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya. Ia terdapat pada ketiga-tiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama), Fe’el (kata kerja) dan harf (kata sendi). Hamzah Qat’ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu:

 1. Awal kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah atau hadapan.
 2. Pertengahan kalimah sama ada hamzah berbaris atas, hadapan bawah atau sukun (mati).
 3. Di hujung kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah, hadapan atau sukun (mati).

Hamzah Qat’ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan:

 1. Dibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan hamzah pada lafaz ‘Aajami’ surah Fussilat: 44.
 2. Dibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat hamzah wasal sebelumnya dan dimulakan dengan hamzah wasal tersebut. seperti pada lafaz ‘Utumina’ surah al-Baqarah: 283

Kaedah penulisan Hamzah Qat’ie.

 1. Apabila Hamzah Qat’ie berada di awal kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah atau hadapan.

2. Apabila Hamzah Qat’ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan:

  • Apabila hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumahnya.

 

  • Sekiranya hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumahnya.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumah.

3. Apabila Hamzah Qat’ie berada di hujung kalimah, maka ada beberapa keadaan juga iaitu:

  • Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah.
  • Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumah.
  • Jika sebelum hamzah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau.
 1. Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.

 

 

Hamzah Wasal

Iaitu hamzah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. Ia hanya terdapat pada awal kalimah.

 

 

LAM TA’ARIF

PECAHAN LAM TA’ARIF

Alif Lam Syamsiah (Idgham Syamsi)

Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi. Diidghamkan Lam Ta’rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta’, Tha’, Dal, Dzal, Ra’. Zai, Sin, Syin, Shad, Dhad, To’, Zha’, Lam dan Nun.

Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian:

1- Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta’rif diidghamkan pada Nun.
2- Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta’rif diidghamkan pada Huruf-huruf Syamsiah selain Nun.

 

 

Sebab-sebab Idgham:

1- Lam Ta’rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat.
2- Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban.

 

 

Alif Lam Qamariah (Izhar Qamari)

Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. Diizharkan Lam Ta’rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah. Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba’, Jim, Ha’, Kha’, ‘Ain, Ghain, Fa’, Qaf, Kaf, Mim, Wau, Ha’, Hamzah dan Ya’. Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah; manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba’idan.

 

CahayaPurnama.Com

– Belajar Mengaji Al-Quran Dewasa

bua tduit dengan youtube adsense

 

Incoming search :

hukum tajwid,yhsm-plushome_001,hukum tajwid lengkap,tajwid al quran,tajwid lengkap,belajar ilmu tajwid lengkap,tajwid surat al kafirun,hukum tajwid surah al kafirun,tajwid dalam surat al kafirun ayat 1-6,tajwid,hukum tajwid pada surah al fatihah ayat 6,surah al kautsar dan hukum tajwidnya,surat al ghasyiyah beserta tajwidnya,hukum bacaan surah al insyirah ayat 1-8,senarai hukum tajwid,hukum tajwid lengkap dan contohnya,hukum bacaan surah al adiyat,tajwid surah al kahfi ayat 29,tajwid surah al insyirah,Hukum Tajwid PDF,hukum tajwid surat al falaq,hukum tajwid surah al baqarah ayat 1-10,surat al adiyat dan tajwidnya,hukum bacaan surah al qariah,surah al bayyinnah dan hukum tajwidnya,Sebutkan contoh hukum bacaan nun sukun dalam surat Al Qadr ayat 1-5,quraan tajwid hamzah tanpa rumah,surah al insyirah dan tajwidny,quraan hamzah tanpa rumah apabila mad wajib,Qs al baqarah ayat 1-20 beserta hukum bacaan alif lam syamsyiah,qolqolah al ghasiyah,potongan ayat ayat al-quran hukum kubra,jadwid surat yunus ayat 40-41,surah al kahfi ayat 29 beserta hukum bacaannya,potongan ayat al alaq ayat 1 sampai 19 beserta hukum tajwidnya dan cara membacanya,pengertian idgam bilagunah,surah al-adiyat beserta tajwidnya,penerapan tajwid surat q s luqman 13-14,sebutkan hukum bacaan dalam surah an nas,Sebutkan hukum bacaan dari potongan ayat Surat Al Qoriah,surah al fatihah berserta dengan hukum tajwidnya,senarai hukum hukum tajwid,sebutkanlah tanda waqaf pada surah asy syarh ayat 1-8,Surah al fatihah dan at tin beserta kosakata dan hukum tajwid,Sebutkan tajwid surah al zalzalah,sebutkan tajwid dalam q s al luqman,sebutkan huruf izhar yang ada di surah al-ghasiyah serta alasan nya,sebutkan hukum bacaan tajwid surah al balad,sebutkan hukum bacaan mim mati yang terdapat dalam surah Al-Insyirah,sebutkan hukum bacaan mim mati yang terdapat dalam surah al insyirah,surah al anam ayat 1-5 beserta hukum bacaannya,simbol bacaan sabdu dan,surah al insyirah dan tadwijnya,nun mati yang ada di surah al insyiroh,nota hukum tajwid,Hukum2 tajwid,hukum-hukum surah yasin,hukum tajwidnya dari q s al baqarah ayat 2,hukum tajwid yang ada di surat al-ikhlas,hukum tajwid surat an nur ayat 2,hukum tajwid surat al-kahfi 29,hukum tajwid surat al-ashr,hukum tajwid surat al kahfi,hukum tajwid surat al kafirun 1-6,hukum tajwid surat al ikhlas per kata,hukum tajwid surat al ikhlas per ayat,hukum tajwid surat al ghasiyah,hukum tajwid surat al fil,hukum tajwid surat al bayyinah,hukum tajwid surat al alaq ayat 1-5,hukum tajwid surah luqman ayat 13-14,hukum tajwid surah an nur ayat 2,hukumtajwid dalam quran,huruf izhar syafawi yang terdapat di surat al maun,idgam bigunnah dalam surah al ghasyiyah,menunjukkan hukum bacaan qalqalah yang terdapat dalam QS at tin,menunjukan hukum bacaan mad aridh lissukun dalam Q S Ar-rahman ayat 33,mencari sugro dan kubro disurat albaqarah,mencari hukum bacaan mad surah al baqarah ayat 1-10,mad wajib muttashil surah al nam,mad wajib di surah Al Zalzalah,mad mad yang ada di surat al kafirun,mad badal yg ada dalam kitab Al Qur\an,macam tajwid surat al zalzalah,macam tajwid di surat al qariah,kandungan surat al baqarah ayat 2-10 beserta tajwidnya,kalau menghapal quran hanya dapat 2 jus setelah itu meninggal hukumnya,Jumlah hukum bacan iqlab pada surah fathir ayat 32 sebanyak,izhar qamari in arabic,ilmu tajwid yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 1-20,ikhfaa syafawi dalam surah ar rahman,idzhar wajib di surat al lukman,hukum tajwid surah albalad 1-20,tuliskan dan jelaskan hukum mim mati,tajwid surat al insyirah,tajwid surat al inssyiroh,tajwid surat al iklas,tajwid surat al ghasiyah,tajwid surat al alaq,tajwid surah Luqman ayat 13 dan 14,tajwid surah an nur ayat 2,tajwid surah an nur,tajwid surah al maun,tajwid surah al maidah ayat 3,tajwid surah al kautsar,Tajwid surah al kafirun,Tajwid surah al baqarah ayat 1-4,tajwid Qs al baqarah :1,tajwid pada surat al adiyat,tajwid pada surah al insyiroh,tajwid lengkap surat al ghumazah,tuliskan tajwid yang ada di dalam surah al fiil,tajwid surat al kautsar,tajwid surat al luqman ayat 13-14,tuliskan contoh ifak safawi,tulisan ayat al kautsar yang mengandung hukum bacaan ghunnah,telaah tajwid surat al insan,telaah tajwid dan waqaf surah al insan 1-10,tawjid pada surat al bayyinah,tanda tajwid contohnya apda surah al baqarah ayat25,tajwid2 dalam surat almaun,tajwid yang ada disurat luqman ayat 13,tajwid tajwid suarat al insyirah,tajwid suroh al-baqarah ayat 1-5,tajwid surat pendek per ayat,tajwid surat luqman ayat 13-14,tajwid surat lukman ayat 13 dan 14,tajwid surat an nur ayat 2 perkata,tajwid surat an nas,tajwid surat al-insyirah,tajwid surat al maun lengkap,surah yassin mengikut hukum nun tanwin/nun mati,tajwid di surat al-insyirah,tajwid di surah al kafirun,surat an naba dan berikan tajwidnya,surat alkafirun dan tajwid nya,surat albaqarah ayat 10 beserta tajwidnya,surat al zalzalah beserta tajwid,surat al qoriah serta huruf arab tajwid,surat al maun beserta tajwidnya lengkap,surat al maun beserta tajwidnya,surat al kafirun dan tajwidnya,surat al kafirun beserta hukum bacaannya,surat al bayyinah ayat 5 dan tajwidnya,surat al baqoroh beserta tadwijnya ayat 1-20,surat al anam ayat 1 smpai 50 beserta tajwid nya,surat al - fil dan beri tajwidnya,surah yadin dan tajwijnya,surah luqman ayat 13 dan 14 tentukan hukum bacaan,surah bacaan Nur syamsih,surah an nas beserta tajwid,surat yasin dicari bacaan idghom bigunnah,tabel tajwid surat luqman ayat 13-14,tadjwid yang terdapat di surat al baqarah ayat 1sampai 5,tajwid dari surat al bayyinah,tajwid dalam surat al-kafirun,tajwid dalam surah albaqarah ayat 1-3,tajwid dalam surah al falaq,tajwid dalam surah al baqarah beserta alasan,tajwid bila mim bertemu mim ada sabdu apa maksudnya,tajwid apa saja yg ada di surah aladiat,tajwid alquran,tajwid alluqman ayat 13-14,tajwid al-maidah waqaf satu,tajwid Al-kafirun ayat 1-6,tajwid al luqman ayat 13 14,tajwid al kautsar,tajwid al kafirun,tajwid al baqarah 1-5,tajuid macam macam,tajiwid surat al luqman ayat 13-14,surah alhumazah beserta hukum tajwid,hukum tajwid surah al-an am ayat1-20,Hukum bacaan surah al-kausar dari per huruf,download ilmu tajwid surah al-insyirah 1-8,download surah al ghasyiyah beserta hukum tajwid nya,hukim bacaan yang ada di surah al maun,hukum 5 tajwid,hukum baacaan yngada di surat al insyirah,hukum bacaan al anam ayat 1-10,hukum bacaan al kafirun,hukum bacaan beserta keterangannya surat luqman ayat 13 dan 14,contohmad di surah muzzammil,contoh tajwid beserta suratnya,contoh hukum bacaan qolqolah sugro dalam surah al imran,contoh hukum hukum izhar pada surah al-fatihah dan surah al-ikhlas,Contoh hukum tajwid surah al insyirah,contoh hukum-hukum tajwid yang ada dalam surat al- insyirah,contoh idgam tahun 1,contoh idgham bighunnah dalam surah luqman 13-14,contoh ikhfa di surat al ghasiyah,contoh mad jaiz munfasil dalam surah alkausatr ayat 1,hukum bacaan dalam surat al-adiyat,hukum bacaan dalam surat an nur ayat 2,hukum bacaan qalqalah besar dan qalqalah kecil dalam surat ar rahman,hukum bacaan surah al balad,hukum bacaan surah al falaq,HUKUM BACAAN SURAH AL FIIL,hukum bacaan surah al insyiroh,hukum bacaan surah al kafirun,hukum bacaan surah al maun,hukum bacaan surah al zalzalah,hukum bacaan pada surat al humazah,hukum bacaan pada surah asy-syarh,hukum bacaan dan tajwid surah al insyirah,hukum bacaan disurah al-ikhlas,hukum bacaan maa surat al kaafiruun,Hukum bacaan mad dan hak pada surat al baqarah dari ayat 1-10 potongan ayat/kata hukum bacaan,hukum bacaan mad yang terkandung dalm surah quraisy ayat 1-5,Hukum bacaan nun mati atau tanwin mim mati bacaan mad dari surat al-imron ayat 159,hukum bacaan nun mati pada surat al ghasiyah,hukum bacaan pada surah al kafirun,contoh hukum bacaan mad dalam surah al - ghasyiyah,contoh bacaan huruf ra idgam bilagunnah pada surah al baqarah,arti mufradat dan hukum bacaan surat al fil ayat 1-5,asas tajwid,ayat al kahfi 29 beserta hukum tajwid,baca an tajwid yang terkandung dalam surat al luqman ayat 13-14,bacaan alfatihah tajwid,bacaan idham biggunah dalam surah lukman:13-14,bacaan idzhar halqi pada surat lukman ayat 13,bacaan izhar dalam surah an nas,apa yng di sebut huruf gunnah,apa hukum tajwid mad ashli dan mad arid lissukun dalam surah at tin,ada berapa hukum tajwid nun sukun pada surat al zalzalag,al baqarah 1-10 beserta tajwid,al kautsar dan tajwidnya,al qur\an surat al balad dengan berikan contoh tajwid,al-qariah serta hukum bacaan tajwid,alif lam syamssiah dalam surat al maun,alquran digital dan tajwidnya surah al baqarah ayat 255-257,alquran lengkap dengan hukum tajwid,bacaan surah ar-rahman ayat 1-20 beserta hukum bacaannya,bacaan surat al alaq beserta tajwid dan sebabnya,Carilah contoh hukum bacaan idghom mutaqaribain dalam al quran surah dan ayatnya,Carilah contoh idghom mutaqaribain sebanyak 10 beserta surah dan ayatnya selain contohnya,carilah hukum alif lam syamsiah pada surah fatir ayat 32,Carilah hukum bacaan tajwid surah al-baqarah ayat 1-20 tulis ptongan ayat nya,contoh 5ayat idgom bigunah ra,contoh ayat idgam bigunnah dlm surah at-takasur,contoh ayat yg mengandung izhar syafawi idzhar halqi qalqalah kubra qalqalah sugro,contoh bacaan alqur-an yang mengandung hukum izhar syafawi,cari tajwid nun sukun atau tanwin pada surah al maidah ayat 3,cara mengenal mad arid lissukun dan nun sakinah,bacaan tajwid dalam surah al kafirun,bacaan tajwid surat alfatikah,bacaan tajwid surat ql-luqman ayat 13-14,Bacaan tajwid yang terdapat dalam surat al kafirun,bacaan tanwin pd tajuwid gimana membacanya,belajar tajwid,belajar tajwid lengkap,cara membaca nun sukun pada lafal al insyirah,20 tajwid pada surah al-ghasiyah,Hukum Tajwid surah al qari\ah dan ayatnya,hukum tajwid dalam surah al baqarah ayat 1-5,hukum tajwid dalam surah al bayyinah,Hukum Tajwid dalam surah Al-Ghasyiyah,hukum tajwid dalam surah an nur ayat 2,hukum tajwid dalam surah an-nas,hukum tajwid dalam surah annas beserta penjelasannya,hukum tajwid dalam surah yasin,hukum tajwid dalam surat al baqarah 1-5,hukum tajwid dalam surah al baqarah,hukum tajwid bacaan ulaika pd surat albaqarah ayat5,hukum tajwid al baqarah,hukum tajwid al bayinah 1 sampai 3,hukum tajwid al humazah,hukum tajwid al insyirah lengkap,hukum tajwid al kausar,hukum tajwid al quran,hukum tajwid ayat 1 dan 4 surah al baqarah,hukum tajwid ayat dalam surah yassin,hukum tajwid dalam surat al fatihah,hukum tajwid dalam surat al-baqarah,hukum tajwid surah al adiyat,hukum tajwid surah al alaq,hukum tajwid surah al an-am ayat 6,hukum tajwid surah al bayyinah ayat 1-5,hukum tajwid surah al kahfi ayat 29,hukum tajwid surah al kautsar,hukum tajwid surah al luqman ayat 13-14,hukum tajwid surah al maun,hukum tajwid quran surah al falaq,Hukum tajwid QS Nur ayat 2,hukum tajwid dalam surat at tiin,hukum tajwid dari surah al-alaq,hukum tajwid dari surah almaun dan at-tin,hukum tajwid di surah al fil,HUKUM TAJWID NUN MATI AL BAYYINAH 1-8,hukum tajwid pada surah al baqarah,hukum tajwid QS AL-FATIHAH,hukum tajwid qs luqman ayat 13-14,hukum tajuwid surat AL FALAQ,hukum qalqalah dan nun sukun atau tanwin dalam Qs Al-Insyirah : 1-8,Hukum bacaan surat mutafifin,hukum bacaan tadwij pd surah wal adiat,hukum bacaan tajwid,hukum bacaan tajwid pada surat maryam ayam 1 sampai 10,Hukum bacaan Tajwid surah al Insyirah surah 94,hukum bacaan tajwid surah saba ayat 6,Hukum bacaan tajwid surat al insyirah,hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surah saba ayat 6,hukum bacaan surat at-takatsur per ayatnya,hukum bacaan surat an nur ayat 2,hukum bacaan surah luqman ayat 13 14,hukum bacaan surah yasin ayat 1-10,hukum bacaan surat al baqarah ayat 1 sampai 5,hukum bacaan surat al bayinah,hukum bacaan surat al bayyinah,hukum bacaan surat al falaq,hukum bacaan surat al insyirah,hukum bacaan surat al kafirun,hukum bacaan yang ada pada surah alfatiha,hukum bacaan yang terdapat dalam surat al anam ayat 1 sampai 10,Hukum hukun tajwid surah al falaq,hukum huruf shad,Hukum ikfa syafawi surat al-Qodar,hukum ilmu tajwid q s al-baqarah 1-20,hukum izhar dalam surah al fatihah,Hukum lam tarif di surah al-kausar al-kafirun al-maun,hukum mad dalam al quran,hukum nun mati dan tanwin pada surah al balad,hukum hukum tajwid pd Qs al Kafirun,hukum hukum pd surah yasin,hukum bacaan yang terdapat dalam surat al insyirah,HUKUM BACAAN YANG TERDAPAT DALAM SURAT AL ZALZALAH,hukum bacaan yang terdapat di surah naba,hukum bacaan yang terdapat pada surah al humazah,hukum bacaan yang terdapat pada surah al kausar,hukum bacaan yang terdapat pada surat al ikhlas,hukum bacaan yg terdapat di surat al kafirun,hukum hukum bacaan yg ada di surah al-fatihah al-kafirun al-ikhlas,hukum bacaan surah lukman 13-14

Comments

51 comments… add one
 • saadi

  mohon izin ‘copy’ untuk bahan mengajar

 • eni

  assalammualaikum…cahaya purnama !

  saya juga mohon izin copy sebagai panduan bacaan.

 • hairi

  mohon copy untuk belajar

 • Assalamu’alaikum, mohon izin copy Jazakallah

 • MeToYouInformation

  Thanks for such a great post and the review

 • humaira

  ishhh apelah izhar syafawi takkan la takderrr!!!!!! 😛

 • capude

  Assalamu’alaikum, mohon izin copy

 • bagus ilmu tajwid nie… ramai yg baca al-quran, x ikut tajwid

 • riduan

  SALAM MOHON IZIN COPY UNTUK BELAJAR BOLEH KE?

  • Cahaya Purnama

   Silakan Tafaddal.. :)

 • bagus perkongsian ini, terima kasih

 • good knowledge..thanks ya

 • Zue Efin

  Assalamu’alaikum…
  Informasi yang sangat berguna. Moga Allah melimpahkan rahmatNya kepada empunya blog.
  Saya mohon izin pihak tuan untuk copy, sebagai bahan rujukan pembelajaran saya.

  • Cahaya Purnama

   Silakan…moga bermanfaat..

 • ROHAIMI

  Informasi yang sangat bagus dan memberi banyak manfaat kepada sesiapa yang ingin belajar. Moga Allah mengurniakan pahala yang berlipat kali ganda kepada tuan. Saya mohon izin untuk copy, sebagai bahan rujukan pembelajaran saya.

 • di minta kebenaran copy serta salam semua…………………….

  • Cahaya Purnama

   Sila kan, moga bermanfaat..

 • Fania

  assalamu’alaikum.
  Terima kasih atas informasinya yang bermanfaat. Saya minta izin mengcopy untuk membuat resume dan bahan belajar. Wassalam.

  • Cahaya Purnama

   Sila kan moga bermianfaat bersama

 • kamal

  Salam alikum
  This book is my synthesis
  Easiest book in the science of Tajweed
  for kids and Starter

  I hope to be helpful to you

  Regards

  Do you want to learn how to read the Qur’an? Without any cost? Are the explanations complicated? Rules & idioms while you are a beginner? Are you afraid it will take a lot of time? Obstacles & difficulties? Now A book 16 steps in the basics of Tajweed You will sure learn In less than a month..you will learn the rules of Tajweed with the easiest explanations & the briefest sentences

  http://bit.ly/YNOwwK

 • mella

  assalamualaikum..
  izin copy ya, untuk beljar dan supaya baca qur’annya gak brantakan hukum bacaannya..
  terimakasih.. :-)

 • khairul

  salam, saya mohon copy yer :) untuk kegunaan belajar dan mengajar

 • akmal

  boleh di copynya untuk bahan pelajaran

 • akmal

  boleh di copy

 • akmal

  may I copy this
  ,please.

  • Cahaya Purnama

   Silakan untuk manfaat bersama

 • Trima kasih bro…semoga informasi ini bermanfaat bagi saya dan orang-orang yag membacanya

 • Amirul Aizat Bin Azahan

  As salam,page yg sgt bermanfaat dan membantu dlm mmperbaiki bacaan al-Quran.inshallah besar ganjaran pahala buat admin

 • azliana

  mohon copy utk pembelajaran..

 • huda

  Salam, ilmu yang sangat berguna untuk dikongsi….izinkan saya share ilmu ini..Syukran

 • sapiah

  Assalamualaikum,

  Saya dapati info sangat bermanafaat pada kami yang tak berape ingat hukum2 tajwid ni. Mohon print dan buat rujukan belajar. Terima kasih.

 • muhamad indra hussin

  mohon copy & share

 • Ibnor

  Mohon izin “copy and paste”

 • sangat bermanfaat gan ! thanks

 • ahmadun

  izin copy ya….smoga berkah danmanfaat

 • sifa

  manfaat bngt buat w :)

 • khadijah

  Assalamualaikum…mohon izin copy untuk belajar

 • torres nando

  assalamualaikom… mohon copy..

 • ida

  Assalamualaikum, mohon copy untuk rujukan. syukran

  • Cahaya Purnama

   Silakan moga bermanfaat :)

 • MUHAMMAD SHAHARUL BIN CHE MAN

  mohon copy. terima kasih.

 • hamba allah

  as slm tuan.. sy musykil pd conth izhar qomariah- anin naba ilazim(ni ialah idgham syamsiah)
  2) conth pd idgham syamsiah ( bismilllah-( kaliamah allah ialah kalimah alif lam jal jalah bukan nye idgham symsiah.. idgham itu sndiri brmakna (sembunyi)
  3) salah contoh pd hamzah wasal( hamzah wasal de tnda bulat/mati pd nye) bukan nye berbaris…
  mohon minta pencerahan….

  • khai_5101

   mintak izin copy untuk belajar

 • fikir

  dah bagus perkongsian, tapi kenapa ade iklan yg x elok dibahagian tepi dan atas web??

 • nik mohd razali

  mohon copy utk belajar dan mengajar…nik

 • anikhafiz

  Assalammualaikum…mohon izin untuk copy bahan di atas yer…terima kasih…

 • sapeena

  Mohon izin utk copy..trima kasih

 • Syamie

  Assalamualaikum,
  mohon izin untuk copy bahan di atas ya. Terima kasih, sangat berguna.

 • Nadiah Nur Qarimah

  Makasih,, tapi apa nggak ada hukum bacaan untuk surah al-kahfi ayat 29

 • Nor

  mohon copy… t.kasih

Leave a CommentNext post:

Previous post: