≡ Menu

Hukum Tajwid Al-Quran

Lazada malaysia promotion

Belajar Mudah Membaca Al QuranTAJUK BESAR Hukum Tajwid

Hukum Isti’azah dan Basmalah

Hukum Nun Mati dan Tanwin

Hukum Mim Mati

Hukum Mim dan Nun Bersabdu

Hukum Alif Lam Makrifah

Hukum Idqham

Hukum Mad

Hukum Ra’

Qalaqalah

Sifat Huruf

Waqaf

Hukum Tajwid 

Tajwīd (تجويد) dari segi bahasanya bermaksud melakukan sesuatu dengan elok yang berasal dari perkataan Jawwada.

Pada istilah syarak, tajwid adalah ilmu yang boleh mengenalkan tempat bagi tiap-tiap huruf dengan memberi apa yang patut baginya dari segi sifat-sifat huruf itu seperti menyatakan dan menyembunyikan atau apa yang dimestikan bagi huruf-huruf itu dari sifat-sifat luar dari segi panjang, pendek, tebal, tipis dan sebagainya.

Anggaran ilmu tajwid itu serta hukum tajwid  ialah menyampaikan dengan sedalamnya kesempurnaan tiap-tiap sebutan dari ayat al-Quran. Para ulama menyatakan yang hukum bagi mempelajari hukum tajwid itu adalah fardhu kifayah tetapi mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca al-Quran adalah fardhu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf.

Hukum isti’azah dan basmalah

 

Isti’azah adalah lafaz: “A’uzubillahi minasy syaitaanir rajiim” (ﺍﻋﻮﺬ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ)

manakala basmalah adalah lafaz: “Bismillahir rahmaanir rahiim” (ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺤﻤﻦ ﺍﻟﺮﺤﻴﻢ).

Terdapat empat cara membaca iati’azah, basmalah dan surah:

 1. Memutuskan isti’azah (berhenti) kemudian baru membaca basmalah.
 2. Menyambungkan basmalah dengan surah tanpa berhenti.
 3. Membaca isti’azah dan basmalah terus-menerus tanpa henti.
 4. Membaca isti’azah, basmalah dan awal surah terus-menerus tanpa henti.

Terdapat empat cara membaca basmalah di antara dua surah dalam hukum tajwaid. Tiga daripadanya adalah harus dan satu lagi adalah tidak harus. Yang harus adalah:

 1. Mengasingkan basmalah denga surah
 2. Menghubungkan basmalah dengan awal surah
 3. Menghubungkan kesemuanya

Bacaan bagi yang tidak harus pula adalah:

 1. Menghubungkan akhir surah dengan basmalah lalu berhenti. Kemudian, barulah membaca surah yang seterusnya tanpa basmalah. Walau bagaimanapun, tidak harus membaca sebegini kerana ditakuti bahawa ada yang menganggap basmalah adalah salah satu ayat daripada surah yang sebelumnya.

 

Hukum nun mati dan tanwin

 

Nun mati atau nun saktah adalah huruf nun yang berbaris mati ( ﻥْ ) manakala tanwin adalah mana-mana huruf yang mempunyai dua baris di atas (ً ), di bawah (ٍ ) dan di hadapan (ٌ ). Terdapat empat hukum bagi nun mati dan tanwin iaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa’.

 

Hukum mim mati

 

Mim mati mati atau mim saktah adalah mim yang berbaris mati atau sukun (ﻡْ). Terdapat tiga hukum bagi kes ini iaitu idgham mutamathilain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ), ikhfa’ syafawi (ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺷﻔﻮﻱ) dan izhar syafawi (ﺇﻇﻬﺎﺭﺷﻔﻮﻱ).

 

Hukum mim dan nun bersabdu

 

Hukum mim dan nun bersabdu juga dikenali sebagai wajibal ghunnah (ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻐﻨﻪ) yang bermaksud diwajibkan dengung. Maka jelaslah yang bacaan bagi kedua-duanya adalah didengungkan. Hukum ini jatuh bagi setiap huruf mim dan nun yang mempunyai tanda sabdu atau bertasydid (ﻡّ dan نّ).

Antara contoh ayat yang ditunjukkan adalah:ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻨﱠﺔ ﻭَﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ

 

Hukum alif lam ma’rifah

 

Alif lam ma’rifah adalah dua huruf (alif dan lam) yang ditambah pada pangkal kata nama atau isim yang menentukan maksud perkataan itu dan lain lagi. Terdapat dua jenis kes bagi alif lam ma’rifah apabila bersambung dengan ejaannya iaitu qamariah dan syamsiah.

Alif lam qamariah ialah lam yang bersambung terus daripada empat belas huruf ini iaitu hamzah (ء), ba’ (ب), jim (ج), ha’ (ح), kha’ (خ), ‘ain (ع), ghain (غ), fa’ (ف), qaf (ق), kaf (ك), mim (م), wau (و), ha’ () dan ya’ (ي). Ini diambil sempena perkataan al-qamar (ﺍﻟﻘﻤﺮ). Dari perkataan itu, jelas cara membacanya adalah tidak memasukkaan lam ke dalam huruf selepasnya tetapi mematikannya dengan jelas lalu menyebut huruf yang seterusnya.

Alif lam syamsiah ialah lam yag bersambung dengan empat belas huruf ini pula iaitu ta’ (ت), tha’ (ث), dal (د), dzal (ذ), ra’ (ر), zai (ز), sin (س), syin (ش), sod (ص), dhod (ض), tho (ط), zho (ظ), lam (ل) dan nun (ن). Ini diambil sempena perkataan asy-syamsiah (ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﻪ). Dari perkataan tersebut, cara membacanya adalah dengan memasukkan ke dalam huruf selepas lam yang kebanyakkanya disabdukan dan lam tidak dibunyikan.

 

Hukum idgham

 

Idgham (ﺇﺩﻏﺎﻡ) adalah berpadu atau bercampur dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Maka, jelaslah harus dibaca dengan memasukkan bunyi huruf yang seterusnya. Terdapat tiga jenis idgham:

 1. Idgham mutamathilain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ – yang serupa) ialah pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya (tempat keluarnya) dal bertemu dal dan sebagainya. Hukum adalah wajib diidghamkan. Contoh: ﻗَﺪ ﺩَﺨَﻠُﻮاْ.
 2. Idgham mutaqaribain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﻴﻦ – yang hampir) ialah pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya seperti ba’ bertemu mim, qaf bertemu kaf dan tha’ bertemu dzal. Contoh: ﻧَﺨْﻠُﻘڪُﻢْ
 3. Idgham mutajanisain (ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻴﻦ – yang sejenis) ialah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya seperti ta’ dan tho, lam dan ra’ serta dzal dan zho. Contoh: ﻗُﻞ ﺭَﺏﱢ

 

Hukum mad

 

Mad bermaksud lanjut atau lebih. Dari segi istilah ulama tajwid dan ahli bacaan, mad bermaksud memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan salah satu dari huruf mad. Terdapat dua bahagian mad iaiatu mad asli dan mad far’ie. Terdapat tiga huruf mad iaitu alif, wau, dan ya’ dan huruf tersebut haruslah berbaris mati atau saktah. Kepanjangan bacaan mad diukur dengan menggunakan harakat.

 

Hukum ra’

 

Hukum ra’ adalah hukum bagaimana membunyikan huruf ra’ dalam bacaan. Terdapat tiga cara iaitu kasar atau tebal, halus atau nipis, atau harus dikasarkan dan dinipiskan.
Bacaan ra’ harus dikasarkan apabila:

 • Setiap ra’ yang berbaris atas atau hadapan.
Contoh: ﺭَﺑﱢﻨَﺎ
 • Setiap ra’ yang berbaris mati dan huruf sebelumnya berbaris hadapan atau atas.
Contoh: ﻭَﺍﻻَﺭْﺽ
 • Ra’ berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah yang mendatang, bukan baris yang asal.
Contoh: ٱﺭْﺟِﻌُﻮْﺍ
 • Ra’ berbaris mati dan sebelumnya huruf yang berbaris bawah tetapi ra’ tadi berjumpa dengan huruf isti’la’.
Contoh: ﻣِﺮْﺻَﺎﺪ

Bacaan ra’ yang dinipiskan adalah apabila:

 • Setiap ra’ yang berbaris bawah.
Contoh: ﺭِﺟَﺎﻝٌ
 • Setiap ra’ yang sebelumnya terdapat huruf lin
Contoh: ﺧَﻴْﺮٌ
 • Ra’ mati yang sebelumnya juga huruf berbaris bawah tetapi tidak berjumpa dengan huruf isti’la’.
Contoh: ﻓِﺮْﻋَﻮﻦَ

Bacaan ra’ yang harus dikasarkan dan dinipiskan adalah apabila setiap ra’ yang berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah dan kemudian berjumpa dengan salah satu huruf isti’la’.

Contoh: ﻓِﺮْﻕ


Isti’la’ (ﺍﺳﺘﻌﻼ ﺀ): terdapat tujuh huruf iaitu kha’ (خ), sod (ص), dhod (ض), tho (ط), qaf (ق), dan zho (ظ)

 

Qalqalah

 

Qalqalah (ﻗﻠﻘﻠﻪ) adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik. Huruf qalqalah ada lima iaitu qaf (ق), tho (ط), ba’ (ب), jim (ج), dal (د). Qalqalah terbahagi kepada dua jenis:

 • Qalqalah kecil iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli dan bukan mendatang.
Contoh: ﻴَﻄْﻤَﻌُﻮﻥَ, ﻴَﺪْﻋُﻮﻥَ
 • Qalqalah besar iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan dengan mendatang. Dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila wakaf padanya tetapi tidak diqalqalahkan apabila diteruskan.
Contoh: ٱﻟْﻔَﻟَﻖِ, ﻋَﻟَﻖٍ

Sifat huruf

Sifat huruf adalah salah satu dari perkara tajwid dalam bacaan al-Quran. Sifat huruf adalah ciri yang menjelaskan perihal suatu huruf. Melalui sifatnya, seseorang itu akan mampu membezakan suatu huruf itu dengan keadaan sebutannya seperti tertahan, berdesing, melantun dan sebagainya.

Kelebihan memahami sifat huruf ini adalah sebagai pelengkap kepada makhraj. Dengan mengetahui sifatnya, kita dapat membezakan lafaz sebutan bagi huruf yang makhrajnya sama. Tambahan pula, kita akan dapat mengenal huruf yang kuat dan lemah atau huruf yang dilafazkan secara tebal dan tipis kerana sifat yang wujud pada hurufnya. Sifat huruf juga membantu memperkemaskan ketepatan sebutan suatu huruf supaya dapat dilafazkan dengan betul, terutamanya bagi huruf yang hampir sama sebutannya seperti huruf tha (ث) dengan sin (س), ha’ (ح) dengan ha ().

 

Waqaf

 

Waqaf dari sudut bahasa ialah berhenti atau menahan manakala dari sudut istilah tajwid pula ialah menghentikan seketika bacaan secara memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Terdapat empat jenis waqaf:

 • Taamm (ﺗﺂﻡّ – wakaf sempurna) – apabila berhenti pada satu ayat yang putus, tidak berkaitan atau kena-mengena lagi dengan mana-mana kalimah atau perkataan sesudah ayat tersebut atau di hadapannya sama ada berkenaan lafaz atau makna.
 • Kaaf (ﻛﺎﻒ – wakaf memadai) – apabila berhenti pada satu ayat yang putus tidak ada kena-mengena dengan satu-satu kalimah atau perkataan sesudah ayat tersebut atau di hadapannya pada lafaz sahaja tetapi ada kena-mengena dalam maknanya.
 • Hasan (ﺣﺴﻦ – wakaf baik) – apabila berhenti pada satu ayat yang ada kena mengena dengan yang sesudah dan sebelumnya pada lafaz sahaja, dengan syarat yang diberhentikan itu telah memenuhi maknanya.
 • Qabiih (ﻗﺒﻴﺢ – wakaf buruk) – apabila berhenti pada satu-satu ayat tidak sempurna maknanya yang kadang-kala ayat itu ada berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya sama ada pada lafaz atau pada makna.

 

Tanda-tanda waqaf

 

 1. Tanda mim ( ) dikenali sebagai Waqaf Lazim. Adalah dikehendaki berhenti seketika apabila mim muncul. Jika tidak berhenti, kebarangkalian yang maknanya berubah.
 2. Tanda tho ( ) adalah tanda Waqaf Mutlaq dan haruslah berhenti seketika. Ia menunjukkan yang makna belum lagi dinyatakan sepenuhnya..
 3. Tanda jim ( ) adalah Waqaf Jaiz. Lebih elok berhenti seketika di sini walaupun tidak berhenti adalah dibenarkan.
 4. Tanda zha ( ) bermaksud lebih elok TIDAK berhenti.
 5. Tanda sod ( ) dikenali sebagai Waqaf Murakhkhas, menunjukkan yang tidak digalakkan berhenti walaupun berhenti dibenarkan. Perbezaan antara hukum tanda zha dan sod adalah kegunaannya, dalam kata lain, keinginan untuk berhenti adalah lebih pada tanda sod
 6. Tanda sad-lam-ya’ ( ﺻﻠﮯ ) merupakan singkatan kepada “Al-wasl Awlaa” yang bermaksud “Sambung lebih elok”. Pembaca haruslah meneruskan bacaan kerana itu lebih elok.
 7. Tanda qaf ( ) merupakan singkatan kepada “Qeela alayhil waqf” yang bermakna “telah dinyatakan yang berhenti harus dilakukan ke atasnya”. Tidak perlu berhenti di sini.
 8. Tanda sod-lam ( ﺼﻞ ) merupakan singkatan kepadan “Qad yoosalu” yang membawa maksud “akan bersambung kadang-kala“. Kadang-kala seseorang akan berhenti manakala ada yang tidak walaupun berhenti lebih diutamakan.
 9. Tanda perkataan Qif ( ﻗﻴﻒ ) bermaksud berhenti! Ia muncul pada tempat yang kebarangkalian pembaca akan meneruskan bacaan tanpa henti.
 10. Tanda sin ( س ) atau perkataan Saktah ( ﺳﮑﺘﻪ ) menandakan berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Dalam kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan ayat.
 11. Tanda Waqfah ( ﻭﻗﻔﻪ ) serupa dengan Saktah tetapi bezanya ialah waqaf pada Waqjah lebih lama berbanding Saktah.
 12. Tanda Laa ( ) bermaksud “Jangan!“. Tanda ini muncul kadang-kala pada penghujung mahupun pertengahan ayat. Jika ia muncul di pertengahan ayat, tidak dibenarkan berhenti dan jika berada di penghujung ayat, pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak.
 13. Tanda kaf ( ) merupakan singkatan kepada “Kathaalik” yang bermaksud “serupa”. Dalam kata lain, tanda yang sama sebelumnya digunakan di sini.
 14. Tanda bertitik tiga ( ... ...) yang dikenali Waqaf Muraqabah (Berhenti Pemerhatian) atau Waqaf Ta’anuq (Terikat). Tanda ini kadang-kala diletakkan sekali huruf jim yang turut menjadi simbol bagi Mu’aanaqah ini. Ia akan muncul sebanyak dua kali di mana-mana saja dan cara membaca adalah Harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya.

 

HUKUM TAJWID

QALQALAH

 

QALQALAH SUGHRA

Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah.

Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

 

QALQALAH KUBRA

Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah ‘aridh yang disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

 

QALQALAH AKBAR

Lantunan yang paling kuat. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang ‘aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid.

 

 

NUN SAKINAH DAN TANWIN


IQLAB

Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu.
Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain.

Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Iqlab iaitu Ba’, maka hendaklah ditukarkan Nun Sakinah atau Tanwin kepada Mim dengan disertai suara “Ghunnah” (dengung) dengar kadar panjang dua harakat. Sebab ditukarkan Nun Sakinah dan Tanwin kepada Mim tidak kepada huruf-huruf yang lain kerana Mim dan Ba’ ada persamaan antara makhraj dan sifatnya.

 • Makhraj Mim dan Ba’ pada antara dua bibir.
 • Sifat yang sama antara Mim dan Ba’ pula ialah Jahar, Istifal, Infitah, Idzlaq dan Ghunnah

 

IDGHAM

IDGHAM terbahagi kepada 2.

IDGHAM BILA GHUNNAH

Iaitu memasukkan tanpa dengung. Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra’ dan Lam.

Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan, ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan Ghunnah (dengung).

 

 

IDGHAM MA’AL GHUNNAH

Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf Idgham Ma’al Ghunnah iaitu Ya’, Wau, Mim dan Nun dalam dua kalimah. Maka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar 2 harakat.

 

 

IKHFA’ HAQIQI

Dinamakan Ikhfa’ Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada kebanyakan huruf hijaiyyah. Ikhfa’ Haqiqi ada tiga martabat (peringkat):

  1. Martabat tertinggi: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf To’, Dal dan Ta’ kerana makhrajnya paling hampir dengan Nun Sakinah.
  2. Martabat pertengahan: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf Tha’, Jim, Dzal, Zai, Sin, Syin, Shad, Dhad, Zha’ dan Fa’ kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) Nun Sakinah.
  3. Martabat terendah: iaitu Ikhfa’ Nun Sakinah atau Tanwin pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan Nun Sakinah.

Perhatian: Ikhfa’ Nun Sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah seperti yang disenaraikan di bawah ini:

  • Surah Maryam: 1
  • Surah al-Syura: 2
  • Surah al-Naml: 1 dan 2 (sekiranya dibaca wasal pada ayat 1 dan 2).

Bunyi ghunnah atau dengung bagi hukum Ikhfa’ Haqiqi ada dua keadaan:

  • Tafkhim (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa’ yang bersifat isti’la’ seperti huruf Shad, Dhad, To’, Zha’, dan Qaf).

Tarqiq (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa’ yang tidak bersifat isti’la’ iaitu selain dari huruf-huruf yang telah disebutkan di atas).

 

 

MIM NUN BERSABDU


MIM BERSABDU

Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim, pertama sukun dan kedua berbaris. Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Ghunnah (menzahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat.

 

 

NUN BERSABDU

Nun yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf Nun, iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris.

 

 

HUKUM MAD


MAD FAR’IE
Mad Far’ie terbahagi kepada 8.


Mad ‘Aridh Lil Sukun

Dinamakan Mad ‘Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf Mad ketika waqaf.

Dibaca 2 harakat kerana pada asalnya ia adalah Mad Asli, dibaca 4 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar Mad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 6 harakat kerana menyerupai Mad Lazim.

 

 

Mad Badal

Mad Badal ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad.
Ia dinamakan dengan Mad Badal kerana Huruf Mad tersebut adalah gantian daripada Hamzah.

Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. Mad Badal terjadi dalam 4 keadaan:

 1. Mad Badal yang terjadi ketika permulaan dan wasal.
 2. Mad Badal yang terjadi ketika wasal sahaja.
 3. Mad Badal yang terjadi ketika waqaf sahaja.
 4. Mad Badal yang terjadi ketika memulakan bacaan dengannya sahaja (ibtida’).

Kadar bacaannya adalah 2 harakat.

 

Mad ‘Iwad

Berlaku ketika wakaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf Ta’ Marbutah.

Ia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat kerana ia adalah Mad Tabi’ie yang terjadi kerana waqaf.

 

 

Mad Jaiz Munfashil

Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila Huruf Mad bertemu Hamzah dalam dua kalimah iaitu ketika wasal sahaja.

Dinamakan Mad Jaiz Munfashil kerana sebahagian daripada Imam-imam Qiraat membolehkan ianya dibaca lebih daripada kadar Mad Asli dan dinamakan Munfashil kerana Huruf Mad dan Hamzah berada di dalam dua kalimah yang berasingan.

Kadar harakatnya harus dibaca 4 atau 5 harakat. Mad Jaiz Munfashil ada dua keadaan dalam al-Quran berdasarkan kepada kaedah Resam al-Quran:

 

 1. Mad Jaiz Munfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf Mad dan Hamzah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya.
 2. Mad Jaiz Munfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf Mad dan Hamzah berpisah dalam dua kalimah. Ia seolah-olah dalam satu kalimah. Keadaan ini berlaku pada dua situasi:
  1. Ya’ al-Nida’ (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Hamzah.
  2. Ha’ Lil Tanbih apabila selepasnya terdapat Isim Isyara.

 

Mad Liin

Mad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja.

Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2, 4 dan 6.

Dinamakan Mad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan boleh dibaca dengan kadar 2, 4 dan 6 kerana ia sebahagian daripada Mad ‘Aridh Lil Sukun.

 

 

Mad Silah Qasirah


Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha’ Dhomir.

Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha’ Dhomir pada akhir kalimah, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.

Mad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha’ dhomir iaitu selepas ha’ tidak ada hamzah qat’ie.

 

 

Mad Silah Towilah


Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha’ Dhomir.

Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha’ Dhomir pada akhir kalimah, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.

Untuk mengenali Mad Silah Towilah, kita cuma perlu memerhatikan selepas ha’ terdapat Hamzah Qat’ie

 

 

Mad Tamkin


Mad Tamkin berlaku apabila berhimpun dua Ya’ pada satu kalimah. Ya’ yang pertama mesti berbaris di bawah serta bertasydid dan Ya’ yang kedua sukun.

 

 

Mad Asli


Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi’ie.

 

Mad Asli terjadi apabila:

a. Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas.
b. Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan.
c. Huruf Ya’ sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah.

Perhatian:

Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimah-kalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad.

 

 

HUKUM HAMZAH


 

PECAHAN HUKUM HAMZAH

 

Hamzah Qat’ie

Hamzah Qata’ iaitu hamzah yang tetap bacaannya sama ada dimulakan dengannya atau sebaliknya. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat’ie kerana hamzah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap kewujudannya. Hamzah Qat’ie boleh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya. Ia terdapat pada ketiga-tiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama), Fe’el (kata kerja) dan harf (kata sendi). Hamzah Qat’ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu:

 1. Awal kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah atau hadapan.
 2. Pertengahan kalimah sama ada hamzah berbaris atas, hadapan bawah atau sukun (mati).
 3. Di hujung kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah, hadapan atau sukun (mati).

Hamzah Qat’ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan:

 1. Dibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan hamzah pada lafaz ‘Aajami’ surah Fussilat: 44.
 2. Dibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat hamzah wasal sebelumnya dan dimulakan dengan hamzah wasal tersebut. seperti pada lafaz ‘Utumina’ surah al-Baqarah: 283

Kaedah penulisan Hamzah Qat’ie.

 1. Apabila Hamzah Qat’ie berada di awal kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada hamzah itu berbaris atas, bawah atau hadapan.

2. Apabila Hamzah Qat’ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan:

  • Apabila hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumahnya.

 

  • Sekiranya hamzah qat’ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumahnya.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumah.
  • Sekiranya hamzah qat’ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumah.

3. Apabila Hamzah Qat’ie berada di hujung kalimah, maka ada beberapa keadaan juga iaitu:

  • Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah.
  • Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya’ sebagai rumah.
  • Jika sebelum hamzah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau.
 1. Jika sebelum hamzah qat’ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.

 

 

Hamzah Wasal

Iaitu hamzah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. Ia hanya terdapat pada awal kalimah.

 

 

LAM TA’ARIF

PECAHAN LAM TA’ARIF

Alif Lam Syamsiah (Idgham Syamsi)

Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi. Diidghamkan Lam Ta’rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta’, Tha’, Dal, Dzal, Ra’. Zai, Sin, Syin, Shad, Dhad, To’, Zha’, Lam dan Nun.

Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian:

1- Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta’rif diidghamkan pada Nun.
2- Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta’rif diidghamkan pada Huruf-huruf Syamsiah selain Nun.

 

 

Sebab-sebab Idgham:

1- Lam Ta’rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat.
2- Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban.

 

 

Alif Lam Qamariah (Izhar Qamari)

Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. Diizharkan Lam Ta’rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah. Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba’, Jim, Ha’, Kha’, ‘Ain, Ghain, Fa’, Qaf, Kaf, Mim, Wau, Ha’, Hamzah dan Ya’. Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah; manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba’idan.

 

CahayaPurnama.Com

Nissan X Trail * Shell HelixeGENTICwestern union *

 

Incoming search :

hukum tajwid,hukum tajwid lengkap,yhsm-plushome_001,tajwid al quran,tajwid lengkap,belajar ilmu tajwid lengkap,hukum tajwid surah al kafirun,tajwid surat al kafirun,tajwid dalam surat al kafirun ayat 1-6,hukum bacaan tajwid surat al kafirun,hukum bacaan tajwid,hukum tajwid surah al kafirun ayat 1-6,hukum hukum tajwid,tajwid alquran,tajwid surah al kafirun ayat 1-6,Hukum bacaan surat al kafirun,tajwid,surat al kahfi ayat 29 beserta tajwid,tajwid al fatihah,hukum bacaan surah al kahfi ayat 29,hukum bacaan yang terdapat pada surat al bayyinah,hukum bacaan surat al kautsar,hukum mad apa saja yang terdapat pada surah al \adiat,hukum bacaan surah Al-kafirun ayat 1-6,surat al kafirun dan hukum bacaannya,hukum tajwid lengkap dan contohnya,hukum bacaan surah al qariah,tajwid surah al kafirun,tajwid surah al bayyinah ayat 1-5,tajwid surah al kahfi ayat 29,Tajwid di surat al kafirun,tajwid surat alkafi,tajwid surat al zalzalah,tajwidvalkafirun,tajwid surat al-falaq,tajwid surat al-Qoriah ayat 2,tajwid-tajwid dalam surat al-aladiyat,tajwid surat an naba,tajwid surat albaqra,tajwid surat alkhafi,tanda baca dalam surah an-nur,tajwin,tulislah lafal syaddah dalam surah al ikhlas,Tuliskan surah albaqarah ayat 148 Dan hukum bacaanya,Tuliskan kembali kata2 yang terdapat dalam surah al imron 190 yang mengandung mad asli,tuliskan contoh hukum bacaan dalam surat al bayinah,tuliskan 5 hukum tajwid yg terdapat dalam surah ali imran,tulisan ayat al kautsar yang mengandung hukum bacaan ghunnah,tentukan hukum Tajwid surah al bakoroh 148,tanda bacaan yang ada di surah al qariah,tanda baca pada surah an nur ayat 2,tanda baca izhar pada surah al-baqarah ayat,tajwid surat al quraisy,tajwid surat al maun,tajwid surah al bayyinah ayat 5,tajwid qs ali imran 190,tajwid Q S Al kafirun,tajwid pada surat alkafirun,tajwid pada surat al-baqarah ayat 5-15,tajwid pada surat al adiyat,tajwid mudah youtube,tajwid lam qomariyah pada surat al adiyat adalah,tajwid di surat al fiil beserta alasannya,tajwid surah al ghasyiyah,tajwid surah al maun,tajwid surah al qariah,tajwid surat al kahfi ayat 29,tajwid surat al kaHf 29,tajwid surah al-imran ayat 1-4 berserta keterangannya,tajwid surat al ghasiyah,tajwid surat al falaq,tajwid surat al baqarah ayat 1-5,tajwid surat al baqarah ayat 1-10,tajwid surah quraisy,tajwid surah al qoriah,tajwid di surat al falaq,hukum tajwid surat luqman ayat 13-14,hukum tajwid ta marbutah di hujung,hukum tajwid yang ada d surat maryam,identifikasi qs al maun pada izhar syafawi,hukun tajwid surah an-naba ayat1-30,hukumbacaan surah al kafirun,hukum-hukum bacaan tajwid di surat pendek,Hukum tajwid yang ada di surah alkafirun beserta tekx,hukum tanwin dalam surah albayinnah,hukum tajwid yang ada di surah maryam,hukum tajwif surat al-luqman ayat 13-14,identifikasi tajwid surat al kahfi ayat 29,idgam mutajanisain di surat al maidah,mat badal,macam tajwid di surat al qariah,macam tadwid yang terdapat pada surah alkautsar,kandungan surat al baqarah ayat 2-10 beserta tajwidnya,kandungan qolqolah kubro dan sugro pada surat al-ikhlas,Jumlah hukum bacan iqlab pada surah fathir ayat 32 sebanyak,jumlah harakat dalam surah al quraisy,jelaskan hukum tajwid yang ada pada surah al-humajah ayat 5 6 7,izhar syafawi di surah attin,ilmu tajwid surah al-bayyinah ayat 5,ikhfa dan lam tarif pada surat al kahfi 29,senarai tajw,izhar syafawi di surat at humaza,idgham syamsi bilaghunnah,idgham shamsi bil alghunnah,idgam syamsiah dalam surat at tin,membaca dengung pada surat al-kafirun,hukum tajwid surat alfatehah ayat 5,hukum tajwid surah al bayyinah,hukum tajwid surah al baqarah ayat 2-10 beserta alasannya,hukum tajwid surah al baqarah ayat 1-5,hukum tajwid Qs al Qariah ayat 1-5,Hukum Tajwid PDF,hukum tajwid pada surat al-falaq,hukum tajwid pada surah al lukman ayat 13-14 lengkap,Hukum tajwid mad fari yang terdapat pada surat al gasyiyah,Hukum tajwid lengkap dalam surah Al-Qariah yg jelas,hukum tajwid dalam surat yasin ayat 1-10,hukum tajwid kalkalah,hukum tajwid idzhar dan iqlab surat al*baqarah ayat 1-20,hukum tajwid di surat al kafirun,Hukum tajwid di surah al-kafirun,hukum tajwid dari surat al ghasiyah,hukum tajwid dari surah al-alaq,hukum tajwid surat al liqman,hukum tajwid surah al kahfi ayat 29,hukum tajwid surah al kautsar,hukum tajwid surat al-kahfi 29,Hukum tajwid surat al kahfi ayat 29,hukum tajwid surat al kahfi,hukum tajwid surat al kafirun ayat 1-6,hukum tajwid surat al kafirun,hukum tajwid surat al ghasiyah,hukum tajwid surat al fil,hukum tajwid surat al alaq ayat 1-5,hukum tajwid surah luqman ayat 13-14,hukum tajwid surah luqman 13-14 lengkap,hukum tajwid surah alkafirun,hukum tajwid surah albayinah,hukum tajwid surah al-bayyinah lengkap,Hukum Tajwid surah al qari\ah dan ayatnya,hukum tajwid surah al luqman ayat 1 - 30,hukum tajwid surah al luqman,hukum tajwid dalan surah kafirun,MODUL TAJWID TENTANG BACAAN ALQAMARIAL DAN AL SAMSIYAH,tajwid dari surat al kafirun,surat al kafirun beserta hukum bacaannya,surat al kafirun hukum bacaannya,Surat Al kahfi ayat 29 beserta tajwidnya,surat al kautsar dan tajwid,surat al maun dan tajwidnya,surat al qaria dan hukum tajwidnya,surat al qoriah beserta tajwid,surat al qoriah serta huruf arab tajwid,surat al imran ayat 19-22 berserta hukum bacaan qalqalah tafkhim dan tarqiq,surat al ikhlas dan tajwidnya,surat al adiyat dan tajwidnya,surat al baqoroh 148 tajwid,surat al baqoroh beserta tadwijnya ayat 1-20,surat al falaq beserta tajwidnya,surat al falaq dan hukum jadwidnya,surat al fatihah dan tajwidnya,surat al fiil beserta hukum tajwidnya,surat al humazah dan tajwidnya,surat al- kahf yang hukum bacaanya ikhfa,Surat Al-lukman jenis ikfa,tajwid bila mim bertemu mim ada sabdu apa maksudnya,tajwid dalam surah al ikhlas,tajwid dalam surat al ikhlas,tajwid dalam surat al kafirun,tajwid dalam surat al kautsar,tajwid dalam surat al zalzalah,tajwid dalam surat al-kafirun,tajwid dari surat al bayyinah,tajwid al fatihah lengkap,tajuhid pda suroh al iklas dan suroh al kafirun,surat albaqoroh ayat 1 samapai 5 besertq tajwid nya,Surat aljaljalah beserta tadwidnya,surat allahab dan alkafirun beserta hukum tajwid,surat an_naz ada tajwid,surat at toha ayat 1-10 tajwid nya apa aja,surat yang mengandung hukum iqlab,tadwit,tahwid dalam surah an nas,surat al adiyat beserta tajwidnya,surah yusuf ayat 1-6 tajwidnya,surah yasin dengan tajwid,quraan hamzah tanpa rumah apabila mad wajib,quraan tajwid hamzah tanpa rumah,Sebutkan contoh hukum bacaan nun sukun dalam surat Al Qadr ayat 1-5,sebutkan hukum bacaan dalam surah an nas,sebutkan hukum bacaan dalam surah yasin ayat 1-20,Sebutkan hukum tajwid dlm surah al kafirun,Sebutkan kaidah tajwid yang terdapat dalam surah Al humazah ayat 1,sebutkan kata kata dalam sura,qolqolah al ghasiyah,potongan nun mati surah al bayyinah,nota tajwid,nun mati atau tanwin dalam surat albaqarah ayat 10 sampai 25 idhar,penerapan tajwid surat q s luqman 13-14,pengertian dari mad iwad,pengertian surah al kafirun dan al kahfi beserta hukum tajwid nya,perbedaan panjang harakat ikhfa haqiqi dengan mad asli,perbezaan hukum iqlab dan ikhfa hakiki,potongan ayat al alaq ayat 1 sampai 19 beserta hukum tajwidnya dan cara membacanya,sebutkan kata2 surat al kahfi ayat 29 yg mengantung hukum ikfa,sebutkan kata2dalam surat al kafhi ayat 29 yang hukum bacaanya ikhfa,surah al kahfi ayat 29 beserta tajwidnya,surah al kautsar dan hukum tajwidnya,surah al-quran yg mengandung al-alaq huruy ikfa,surah alhumazah beserta hukum tajwid,surah at-takasur tentang hukum bacaan dan alasannya,surah bayina senarai hukum mad,surah surah pendek dan tajwidnya,surah yadin dan tajwijnya,surah al kahfi ayat 29 beserta hukum bacaannya,surah al kafirun beserta hukum tajwidnya,sebutkan pada ayat q s al-qadr dari ayat 1 sampai 5 sebutkan semua yang ada hukum tajwidnya,sebutkan tajwid dalam surah al an\am ayat 1-4,Sebutkan tajwid surah al zalzalah,suart al ghosiyah dan tajwidnya,surah al an am ayat 25 hukum mim mati,surah al bayyinah dan hukum bacaannya ayat 1-8,Surah al fatihah hukum tajwid beserta sebabnya,surah al kafirun beserta hukum bacaanya,NAMA NAMA TAJWID,hukum bacaan inna dalam surah al qodr,contoh hukum bacaan qalqala di dalam Q S al imran,contoh idgham mutaqaribain dalam surah al kafirun,contoh idzhar surat al baqoroh 1-6,contoh lafal yang mengandung hukum bacaan qalqalah sugra dan idgham syamsiah,contoh mad badal dalam surah al baqarah,contoh mad dalam surah al kafirun,contoh mad idghom mutaqoribain surat al kafirun,contoh mad jaiz munfasil dalam surat al kafirun,contoh hukum bacaan idgom dalam surat al kahfi ayat 29,contoh bacaan tajwid tari surat al ghosiyah,carilah hukum izhar dan idgham bilaghunnah pada surat al baqarah ayat 148,carilah hukum tafkhim dan tarqiq dari surat al ashr,carilah hukum tajwid nya pada surah al-balad ayat 1 sampai 3,contahayatqalqalahakbar,contoh ayat idgam bigunnah dlm surah at-takasur,contoh ayat mad aridh lissukun,contoh ayat yg mengandung hukum bacaan ratafkhim,Contoh bacaan izhar yang terdapat pada surah al kahfi ayat 29,contoh mad jaiz munfasil hukmi,contoh nun dan mim pada surah at takasur,hukum bacaan annas,hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam surah al qudr,Hukum bacaan dalam surat al bayyinah,hukum bacaan dalam surat al-adiyat,hukum bacaan dan sebab nya pada surat al humazah,hukum bacaan di surah al fatihah,hukum bacaan di surah al-alaq,hukum bacaan di surah al-bayyinah,hukum bacaan al qariah,hukum bacaan al kafirun ayat 1-6,Contoh Surah idgham mutaqaribain,contoh surat al qariah yang mengandung huruf huruf halqiyah,contoh tabel hukum hukum al qur\an,contoh tanda baca ikhfa haqiqi pada surah albaqarah ayat 30,dalam surat yasin ayat 1-10 ihfai ada,dari surat al balad yang mana saja hukum bacaan qalqalah sughra dan qalqalah kubra beserta keteranganny,hukum baca dari surat albaqoroh ayat 1-10,hukum bacaan al baqarah ayat 1-5,carilah hukum ilmu tajwid,carilah hukum bacaan surah al-balad beserta keterangannya nama bacaannya dan lafaznya,apa aja lafaz hukum tajwid surat albayinah,apa arti fasikun dan kafirun,apa arti idqham mimi,Arti mufrodat surat al balad dan hukum bacaan tajwidnya,ayat al quran tentang zina beserta hukum tajwid nya,ayat alquran yg didlmx trdapat hkum bacaan idghom bigunnah sbnyk 5,Ayat dalam surat al baqarah yang mengandung bacaan waqaf tanda qaf,bacaan idzhar halqi pada surat lukman ayat 13,AL\ FIIL terdapat bacaan mad dan alif lam,alquran digital dan tajwidnya surah al baqarah ayat 255-257,1 Carilah hukum tajwid dalam surat al-kafirun ayat 1-6,10 contoh bacaan tajwid pada surah al-bayyinah,20 tajwid pada surah al-ghasiyah,30 hukum tajwid pada surah at-tin,5 penerapan tajwid,ada berapa hukum bacaan dalam surah al maidah ayat 1-4,al humazah dan tajwidnya,al quran idgham,bacaan ikhfa haqiqi pada surah fatir ayat 32,bacaan mad silah yabg terdapat dalam surah al qarah dan az zalzalah,Berikan contoh bacaan izhar pada surah al kahfi ayat 29,Bunyi ayat surah al-fiil beserta hukum bacaannya,Cari hukuman bacaan dari surat al-bayinah,carikan bacaan mad wajib muttashil mad jaiz munfashil mad arid lissukun dari surat al bayyinah ayat 1-8,carilah bacaan idhar dalam quran surat yasin,carilah bacaan izhar dan idghom bigunnah pada surat al baqarah 148,carilah dan tuliskan yang termasuk hukum alif qomariah dan alif syamsyiyah (surat al bayyinah ayat 1-8),carilah hukum alif lam syamsiah pada surah fatir ayat 32,beljar tajuwid,belajar tajwid lengkap,bacaan ra\ di surah al baqarah,bacaan surah yunus beserta tajwidnya,bacaan tajwid al qoriah,bacaan tajwid alfalaq ayat 2 apa?,bacaan tajwid di surah al bayyinah,bacaan tajwid yang terdapat q s luqman,belajar hukum tajwid,belajar tajwid,1 ayat 3 baris dan tajwidnya dalam surah ali imran,Hukum tajwid dalam surat alkafirun dan alasannya,hukum bacaan yg terdapat di surat al kafirun,Hukum hukum bacaan yang ada dalam surat al-kahfi ayat 29,Hukum hukum tajwid di surat al baqarah ayat 1 sampai 5,hukum hukum tawid surah al baqarah ayat 150,Hukum ikfa syafawi surat al-Qodar,hukum izhar dalam surah al fatihah,hukum mad dlm surt al balad ayat 1-20,hukum mad pada alquran ayat 6-10,hukum bacaan yang terdapat pada surat an-nas,hukum bacaan yang terdapat pada surat al kafirun,hukum bacaan yang ada dalam surat al alaq,hukum bacaan yang ada di surat al fatihah,hukum bacaan yang ada di surat al kafirun,hukum bacaan yang terdapat di surah naba,hukum bacaan yang terdapat di surat al kafirun,hukum bacaan yang terdapat pada QS al insyirah ayat 1-4,hukum bacaan yang terdapat pada surah al fatihah,hukum bacaan yang terdapat pada surah al kausar,hukum nun,hukum nun mati dan tanwin di surat al-kafirun,hukum tajwid ayat 14 an naziat,Hukum tajwid bigunnah pada surat at tin terdapat pada ayat ke berapa?,hukum tajwid dalam qs luqman ayat 13-14,hukum tajwid dalam surah al-baqaroh,hukum tajwid dalam sural al ghasyah,hukum tajwid dalam surat al baqarah 1-5,hukum tajwid dalam surat al fatihah,hukum tajwid dalam surat al fatihah beserta contoh bacaannya,hukum tajwid ayat 1 dan 4 surah al baqarah,hukum tajwid al quran,hukum nun mati dan tanwin pada surah al-imran,hukum nun mati dan tanwin pada surah an nur 2 dan 3,hukum Ta ta hits dan marbutah,hukum tadwid dlm srt an nas,hukum tajuid,hukum tajwid al humazah,hukum tajwid al imran 191,hukum tajwid al qomariah yang terdapat dalam QS al falaq ayat 1 5,hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surah saba ayat 6,hukum bacaan tajwid yang di surah al zalzalah,hukum bacaan surah al alaq,hukum bacaan surah al baqarah ayat 1-5,hukum bacaan surah al bayyinah ayat 1-5,hukum bacaan surah al zalzalah,Hukum bacaan surah al-kausar dari per huruf,hukum bacaan surah alquraisy,Hukum bacaan surah an-annas,hukum bacaan surah at-tin lengkap,hukum bacaan qalqalah pada surat an nas,HUKUM BACAAN QALQALAH DALAM ALQURAN SURAH ANISA,hukum bacaan nun mati pada surat al ghasiyah,hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam surah al kautsar,hukum bacaan pada surah al bayyinah,hukum bacaan pada surah al kafirun,hukum bacaan pada surat al ghosiyah,hukum bacaan pada surat al humazah,hukum bacaan pada surat al kahfi ayat 29,hukum bacaan qalqalah besar dan qalqalah kecil dalam surat ar rahman,hukum bacaan surah yasin ayat 1 sampai 5,hukum bacaan surah yasin ayat 1-20,hukum bacaan tajwid pada surah al baqarah 1 sampai 4,hukum bacaan tajwid pada surah ta tin beserta penjelasannya,hukum bacaan tajwid surah saba ayat 6,hukum bacaan tajwid surat al baqarah ayat 1-20,hukum bacaan tajwid surat al kahfi ayat 29,hukum bacaan tajwid surat al qariah,hukum bacaan tajwid waqaf dan surat al-qoriah perkata,hukum bacaan tajwid yang ada di surah al ghosiyah,hukum bacaan tajwid pada luqman,Hukum bacaan Tajwid Mad Tha bii di surah Al Fatihah beserta sebabny,hukum bacaan surat al bayinah,hukum bacaan surat al ghasyiyah,Hukum bacaan surat al-kafirun ayat 1-6,hukum bacaan surat alfarihah,Hukum bacaan surat mutafifin,hukum bacaan surat waqiah,hukum bacaan tadwij pd surah wal adiat,hukum bacaan tajwid an nur ayat 2,hukum bacaan mim sukum di qs al humazah

Comments

50 comments… add one

 • saadi

  mohon izin ‘copy’ untuk bahan mengajar

 • eni

  assalammualaikum…cahaya purnama !

  saya juga mohon izin copy sebagai panduan bacaan.

 • hairi

  mohon copy untuk belajar

 • Assalamu’alaikum, mohon izin copy Jazakallah

 • MeToYouInformation

  Thanks for such a great post and the review

 • humaira

  ishhh apelah izhar syafawi takkan la takderrr!!!!!! 😛

 • capude

  Assalamu’alaikum, mohon izin copy

 • bagus ilmu tajwid nie… ramai yg baca al-quran, x ikut tajwid

 • riduan

  SALAM MOHON IZIN COPY UNTUK BELAJAR BOLEH KE?

  • Cahaya Purnama

   Silakan Tafaddal.. :)

 • bagus perkongsian ini, terima kasih

 • good knowledge..thanks ya

 • Zue Efin

  Assalamu’alaikum…
  Informasi yang sangat berguna. Moga Allah melimpahkan rahmatNya kepada empunya blog.
  Saya mohon izin pihak tuan untuk copy, sebagai bahan rujukan pembelajaran saya.

  • Cahaya Purnama

   Silakan…moga bermanfaat..

 • ROHAIMI

  Informasi yang sangat bagus dan memberi banyak manfaat kepada sesiapa yang ingin belajar. Moga Allah mengurniakan pahala yang berlipat kali ganda kepada tuan. Saya mohon izin untuk copy, sebagai bahan rujukan pembelajaran saya.

 • di minta kebenaran copy serta salam semua…………………….

  • Cahaya Purnama

   Sila kan, moga bermanfaat..

 • Fania

  assalamu’alaikum.
  Terima kasih atas informasinya yang bermanfaat. Saya minta izin mengcopy untuk membuat resume dan bahan belajar. Wassalam.

  • Cahaya Purnama

   Sila kan moga bermianfaat bersama

 • kamal

  Salam alikum
  This book is my synthesis
  Easiest book in the science of Tajweed
  for kids and Starter

  I hope to be helpful to you

  Regards

  Do you want to learn how to read the Qur’an? Without any cost? Are the explanations complicated? Rules & idioms while you are a beginner? Are you afraid it will take a lot of time? Obstacles & difficulties? Now A book 16 steps in the basics of Tajweed You will sure learn In less than a month..you will learn the rules of Tajweed with the easiest explanations & the briefest sentences

  http://bit.ly/YNOwwK

 • mella

  assalamualaikum..
  izin copy ya, untuk beljar dan supaya baca qur’annya gak brantakan hukum bacaannya..
  terimakasih.. :-)

 • khairul

  salam, saya mohon copy yer :) untuk kegunaan belajar dan mengajar

 • akmal

  boleh di copynya untuk bahan pelajaran

 • akmal

  boleh di copy

 • akmal

  may I copy this
  ,please.

  • Cahaya Purnama

   Silakan untuk manfaat bersama

 • Trima kasih bro…semoga informasi ini bermanfaat bagi saya dan orang-orang yag membacanya

 • Amirul Aizat Bin Azahan

  As salam,page yg sgt bermanfaat dan membantu dlm mmperbaiki bacaan al-Quran.inshallah besar ganjaran pahala buat admin

 • azliana

  mohon copy utk pembelajaran..

 • huda

  Salam, ilmu yang sangat berguna untuk dikongsi….izinkan saya share ilmu ini..Syukran

 • sapiah

  Assalamualaikum,

  Saya dapati info sangat bermanafaat pada kami yang tak berape ingat hukum2 tajwid ni. Mohon print dan buat rujukan belajar. Terima kasih.

 • muhamad indra hussin

  mohon copy & share

 • Ibnor

  Mohon izin “copy and paste”

 • sangat bermanfaat gan ! thanks

 • ahmadun

  izin copy ya….smoga berkah danmanfaat

 • sifa

  manfaat bngt buat w :)

 • khadijah

  Assalamualaikum…mohon izin copy untuk belajar

 • torres nando

  assalamualaikom… mohon copy..

 • ida

  Assalamualaikum, mohon copy untuk rujukan. syukran

  • Cahaya Purnama

   Silakan moga bermanfaat :)

 • MUHAMMAD SHAHARUL BIN CHE MAN

  mohon copy. terima kasih.

 • hamba allah

  as slm tuan.. sy musykil pd conth izhar qomariah- anin naba ilazim(ni ialah idgham syamsiah)
  2) conth pd idgham syamsiah ( bismilllah-( kaliamah allah ialah kalimah alif lam jal jalah bukan nye idgham symsiah.. idgham itu sndiri brmakna (sembunyi)
  3) salah contoh pd hamzah wasal( hamzah wasal de tnda bulat/mati pd nye) bukan nye berbaris…
  mohon minta pencerahan….

  • khai_5101

   mintak izin copy untuk belajar

 • fikir

  dah bagus perkongsian, tapi kenapa ade iklan yg x elok dibahagian tepi dan atas web??

 • nik mohd razali

  mohon copy utk belajar dan mengajar…nik

 • anikhafiz

  Assalammualaikum…mohon izin untuk copy bahan di atas yer…terima kasih…

 • sapeena

  Mohon izin utk copy..trima kasih

 • Syamie

  Assalamualaikum,
  mohon izin untuk copy bahan di atas ya. Terima kasih, sangat berguna.

 • Nadiah Nur Qarimah

  Makasih,, tapi apa nggak ada hukum bacaan untuk surah al-kahfi ayat 29

Leave a CommentNext post:

Previous post: