≡ Menu

Mari Mengenal 25 Nabi Dan Rasul

cara buat duit dengan affiliate

PENGERTIAN-NABI-DAN-RASUL

Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.

Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul
sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka adalah :
01.Nabi Adam a.s.                            02.Nabi Idris a.s.
03.Nabi Nuh a.s.                               04.Nabi Hud a.s.
05.Nabi Salih a.s.                              06.Nabi Ibrahim a.s.
07.Nabi Luth a.s.                              08.Nabi Ismail a.s.
09.Nabi Ishaq a.s.                             10.Nabi Ya’akub a.s.
11.Nabi Yusuf a.s.                              12.Nabi Ayub a.s.
13.Nabi Syu’aib a.s.                           14.Nabi Musa a.s.
15.Nabi Harun a.s.                             16.Nabi Zulkifli a.s.
17.Nabi Daud a.s.                               18.Nabi Sulaiman a.s.
19.Nabi Ilyas a.s.                                20.Nabi Ilyasa’ a.s.
21.Nabi Yunus a.s.                             22.Nabi Zakaria a.s.
23.Nabi Yahya a.s                              24.Nabi Isa a.s.
25.Nabi Muhammad s.a.w

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah:

“Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang
mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka
kepadamu.”
(An-Nisa’:164)
Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi
keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah:
“Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” (Al-Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja

WAJIB-BERIMAN-KPD-NABI-DAN-RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun

akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah:
“Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja
yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa

saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi- Nabi dari Tuhanya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.”

Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul „Azmi”, ertinya Rasul yang paling banyak menghadapi cabaran yang berat dan berjuang dengan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.

PARA-RASUL-MAKSUM

Di samping keempat-empat sifat itu, mereka juga mempunyai sifat lain, iaitu:
Terbebas dari sebarang aib yang merosakkan nama baik, „Ishmah ( terpelihara ) ataupun
disebut juga „maksum.‟

Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul adalah bahawa mereka sebagai manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya, paling tinggi ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, paling dapat dipercayai, dan mereka terhindar dari sebarang samada secara fizikal mahupun rohani.

Para Nabi sentiasa mendapat pengawasan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah
SWT. Oleh itu mereka terhindar dari sebarang perbuatan dosa. Ertinya, mereka tergolong “
maksum “, tidak melakukan
kesalahan dengan sengaja apalagi perbuatan dosa.
Sebagaimana firman Allah:
“Tidak mungkin seseorang Nabi berkhianat.” ( Ali Imran: 161 )
Mukjizat yang diturunkan Allah Taala kepada para utusan-utusan-Nya itu berbagai
bentuknya, antara lain:
JENIS-JENIS-MUKJIZAT

1. Mukjizat Kauniyah, yakini mukjizat yang merupakan keajaiban seperti terpancarnya air mata dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya ketika kaumnya kehausan; awan yang memayungi Bani Israil didaerah At-Taih dan

terbelahnya air laut yang dilalui Nabi Musa untuk melarikan diri dari kerajaan fir‟aun,
yang kemudiannya tertutup semula ari laut itu selepas baginda menyeberanginya.

2. Akhbarun Haibiyah (khabar gembira ), yakin mukjizat Nabi berupa pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah ia lihat, seperti khabar yang disampaikan Isa kepada kaumnya, ia dapat menceritakan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah kaumnya.

3. Mukhalifun Lil Qawaninit-Thabi‟iyyah, yakini mukjizat Nabi berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membakar Nabi Ibrahim yang tiba-tiba merasa kesejukan ditengah-tengah api yang bergejolak.

4. Mukjizat yang berupa keanehan-keanehan, sesuai dengan keperluan adanya mukjizat. Allah SWT memberikan mukjizat kepada para Rasul-Nya sesuai dengan keperluannya yang dihadapi umatnya untuk membuktikan kebenaran kerasulannya kepada mereka.

SIFAT-NABI-DAN-RASUL

Allah SWT memilih para nabi-Nya agar supaya mereka menjadi duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. Allah memilih mereka di antara setiap makhluk ciptaan yang lainnya kerana mereka mendapat beban memikul amanah yang agung, iaitu amanah wahyu dan menyampaikan dakwah serta risalah kepada segenap hamba-Nya. Telah berlaku kebijaksanaan Allah yang luhur untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling utama ilmunya, paling mulia sahsiahnya dan paling agung amanahnya. Allah menjaga mereka dengan pertolonga-Nya dan melindungi mereka dpenjagaan-Nya serta mengawasi mereka.

Para nabi a.s. walaupun mereka itu manusia biasa, kerana mereka juga makan dan minum, sihat dan sakit, menikahi wanita, berjalan-jalan di pasar, ditimpa oleh belbagai segi yang dirasa pahit oleh manusia seperti lemah, tua dan mati, namun mereka berbeza dengan manusia pada umumnya kerana mereka mempunyai beberapa kekhususan dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung dan luhur. Adanya kekhususan sifat-sifat ini bagi mereka merupakan sesuatu yang memang harus ada pada mereka. Sifat-sifat itu adalah seperti berikut:

1. Shidiq ( jujur )
2. Amanah ( dapat dipercayai )
3. Tabliqh ( menyampaikan wahyu )
4. Fatanah ( cerdas )
SIDDIQ

Sifat ini merupakan suatu kepastian bagi nabi. Sifat ini, walaupun bagi manusia biasa

juga merupakan keharusan, namun untuk bekal dakwah para nabi sifat itu menjadi sesuatu yang mutlak wajib ada, dan bahkan merupakan sifat pembawaan pada diri mereka. Maka tidaklah mungkin bagi seorang nabi, nabi mana pun juga, dari dirinya timbul sesuatu yang dapat merosak kewibawaan seperti berbohong dan berkhianat, memakan harta manusia dengan jalan yang tidak sah, dan sifat-sifat buruk lainnya.

Memandangkan sifat itu tidak wajar bagi manusia biasa, maka bagaimana halnya dengan seorang nabi yang dekat dengan Tuhan atau raul yang mulia? Seandainya boleh terjadi adanya kebohongan pada para nabi, maka pastilah itu tidak berkaitan dengan berita yang disampaikan melalui wahyu atau kemungkinan hanyalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, atau mereka menciptakannya darikonsep pemikiran
mereka kemudian mereka menyandarkannya kepada Allah secara bohong, namun rasanya
hal itu tidak mungkin terjadi pada mereka.

Oleh kerana itulah kita mendapati Al-Quranul Karim menghukumnya dengan ketentuan yang pasti terdadap setiap yang mencuba mengada-ada dengan atas nama Allah, atau lisannya berbuat dusta. Allah berfirman tentang diri Nabi Muhammad SAW yang bermaksud:

“Seandainya dia (Muhammad ) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama)

Kami, nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kananya. Kemudian benar0benar Kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalang ( Kami ) dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesunguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pengajaran bagi orang-orang yang

bertakwa”.
(Al-Haqqah: 44-48)

Ayat ini merupaka ancaman yang menakutkan bagi orang yang membuat dusta nama Allah dalam urusan akidah. Ini adalah suatu ketentuan yang tidak ada ampun (belas kasih) di dalamnya. Ketentuan ini lahir untuk menetapkan kemungkinan yang satu tanpa adanya kejujuran Rasulullah SAW bersarta manusia

AMANAH

Maksudnya iaitu bahawa seorang nabi adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap wahyu, menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan tanpa melebihi atau menguranginya, tanpa mengubah atau menantinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tala yang bermaksud:

“(iaitu) orang –orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut
kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada
Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”.
(Al-Ahzaab: 39)

Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan keatas wahyu, mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya, tidak mungkin bagi mereka untuk membuat khianat atau mereka merahsiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah, kerana khianat itu bertentangan dengan amanah.

Para nabi yang mulia semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling
sempurna. Seandainya para nabi itu tidak mempunyai sifat amanah pastilah akan berubah dan berganti risalahnya dan manusia pasti tidak menjadi tenang terhadap wahyu yang diturunkan. Dalam kaitan ini, Sayyidah „Aisyah r.a. berkata:” seandainya Muhammad itu menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah padanya pastilah ia menyembunyikan ayat berikut ini ( maksudnya ):

“Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allahlah yang berhak untuk kamu
takuti….”
(Al-Ahzaab: 37)

Masing-masing nabi dan rasul tentu memiliki sifat amanah yang sempurna, supayajiwa menjadi tenang menuju keselamatan wahyu. Segala yang dibawa nabi sesunguhnya semata-mata dari sisi Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

TABLIGH

Sifat ini merupakan kekhususan terhadap para rasul yang mulia, yang bermaksud dengannya adalah bahawa rasul itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka, walaupun seandainya di dalam penyampaian risalah bagi manusia itu akan menimbulkan suatu penganiayaan yang besar atau kejahatan yang mestinya hanya layak ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerosakan.

Demikianlah kita dapat mengetahui bahawa semua para rasul itu mengistiharkan dengan terus terang bahawasanya mereka itu bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah dan menasihati umat, sampai kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah.

Allah mengutus para Rasul agar dapat memberi peringatan kepada sekalian alam. Allah mengutusnya pada suatu masa kekosongan para rasul agar beliau mematahkan alasan-alasan ahki kitab iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak

mengatakan: “Tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi khabar gembira dan
pemberi peringatan”.
Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Tuhanya, dan ketika turun
kepadanya firman Allah yang bermaksud:
“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah
(kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”.
(Al-Hijr: 94)
FATANAH

Fatanah adalah kecerdasan dan kecerdikan. Seorang nabi tidaklah diutus kecuali ia mempunyai keagungan dan kecerdikan yang luar biasa, sempurna kecerdasannya dan daya fikiranya. Perhatikanlah firman Allah Taala yang melukiskan tentang Nabi Ibrahim a.s. perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim di dalam diskusinya dengan kaumnya yang musyirik, nescaya anda akan mendapatkan di dalamnya tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan pada diri Nabi Ibrahim a.s. menerusi dialog berikut yang bermaksud:

“Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang
terbesar ( induk ) dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali ( untuk
bertanya ) kepadamya. Mereka berkta: “siapakah yang melakukan perbuatan tuhan-
tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orng-orang yang zalim”. Mereka berkata: “
( kalau demikian ) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai, agarmereka menyaksikan”.

Mereka bertanya: “Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan- tuhan kami, wahai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara”.

Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata:
“Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)”.
Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata):
“Sesungguhnya kamu ( wahai Ibrahim ) telah mengetahui bahawa berhala-berhala
itu tidak dapat berbicara”. Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu menyembah
selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak ( pula )
memberi mudharat kepada kamu?” Ah ( celakalah ) kamu dan apa yang kamu
sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?”
(Al-Anbiya’: 58-67)
KEISTIMEWAAN-NABI-DAN-RASUL
SUATUhal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi a.a. ialah bahawa
mereka itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri, iaitu:
Pertama: Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi, maksudnya melalui
wahyu dan aklif daripada Allah.
Kedua: Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya, mereka hanya
mengharapkan pahala dari Allah.
Ketiga: Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepada-
Nya.
Keempat: Sederhana dalam mengajak, tidak memberatkan atau menyukarkan.
Kelima: Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi.
Keenam: Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada
kehidupan dunia.
Ketujuh: Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitikberatkan dalam hal
keimanan kepada yang ghaib.
Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia. Kami akan menjelaskan tiap-tiap segi dari masing-masing keistimewaan dengan penjelasan dan huraian yang memadai
CIRI2-KENABIAN

Kenabian merupakan kurnian Allah S.W.T yang di anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya yang tidak boleh diperolehi dengan kemampuan akal, tidak boleh di capai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan, dan tidak pula diterima sebagai warisan. Akan tetapi ianya hanya boleh diterima melalui ketentuan Allah Taala. Hal ini sebagaimana firman-Nya:

“Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia. SesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(Al-Hajj:75)
Allah berfirman yang bermaksud:
“Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-Nya kepada siapa sahaja dan yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya iaitu: Peringatlah olehmu sekalian, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku maka hendaklah kamu bertaqwa kepada-Ku.”

 

Incoming search :

nama nabi dan rasul,senarai nabi,nama nama nabi,senarai nama nabi,Nama2 nabi,senarai 25 rasul,25 nabi dan tugasnya,nama nama nabi dan tugasnya,nama nabi dan tugasnya,tugas 25 nabi,25 nabi dan tugasnya masing masing,senarai nama 25 rasul,nabi dan rasul,nama nama nabi dan keistimewaannya,keistimewaan 25 nabi,senarai rasul,mengenal nabi,berapa ramai nabi dan rasul,nama-nama nabi dan tugasnya,senarai nama nabi-nabi,mengenal para nabi,semua nama nabi,Siapa saja nabi yang termasuk rasul beserta tugasnya masing-masing,25 nabi dan wahyunya,nabi isa nabi yang ke berapa,nama nama nabi 25,Nama nama 25 nabi,nama 25 nabi dan rasul,mari mengenal 25 nabi dan rasul - cahaya purnama,25 orang rasul,name name 25 orang rasul,nama-nama malaikat berjumlah 25,nama2 nabi beserta tugasnya,nama-nama 25 nabi dan tugasnya,namnama nabi yang wajib di ketahui dan riwayat nya masing2,nama2 rosul yang harus di ketahui,nama yusuf di sebut di alquran,nama rosul2 allah,nama rosul allah,nama2 nabi dan keutamaany,nama rosul,nama-nama nabi beserta keistimewaannya,Nama2 Tertib rasul menurut kerasulannya,nama2 nabi dan mukjizatnya,nama2 25 nabi dan rosul,nama2 nabi kita,nama-nama nabi dan sifatnya,Nama2 nabi yg brjumlah 25,nama nabi paling sedikit Allah sebut dalam quran,Nama2 nabi yg di berikan wahyu oleh allah,nama2 rasul dan kelebihannya,nama-nama nabi dan serta tugasnya,nama-nama nabi dan rosul dan kelebihan/muzizat para nabi,nama-nama 25 nabi,nama rasulullah dan wahyunya,nama rasul allah dan tugasnya,nama nama malaikat dan rasul yang kita imani,nama nama 25 nabi yang wajib di ketahui,nama nama 25 nabi dan mukjizatnya,nama nama 25 nabi beserta tugas,nama nabi yg ke 11,nama nabi yg bkn 25 nabi,nama nabi umat dan mukjizatnya,nama nabi sekalian mijizat,nama nabi ke 11,nama nabi dan wahyu nya,nama nabi dan wahyu ny,nama nabi dan tugasnya masing-masing,nama nama malaikat yg wajib kita ketahui,sifat apa yg d tunjukan nabi nuh dlm berdakwah,nama nama nabi allah,nama nama rasul allah,nama nama nabi/rosul dan utusannya,Nama nama nabi saw,Nama nama nabi jumlahnya 25,nama nama nabi dan rosul,nama nama nabi dan rasul dan jumlahnya masing masing,nama nama nabi dan rasul beserta tugasnya,nama nama nabi dan rasul beserta gelar,nama nama nabi dan nama nama kaumnya,Nama nama Nabi dan keutamaanya,Nama nama nabi dalam islam,nama nama nabi beserta utusannya,nama rasul berapa perkara,www sulaiman nabi keberapa,senarai nama-nama nabi,senarai nama rasul,senarai nama nama rasul,senarai nama nabi ulul azmi,senarai nama nabi dan rasul,senarai nabi dan rasul,senarai nabi dalam islam,www tuliskan tempat2 ibadat dan jelaskan,senarai 25 org rasul,senarai 25 nama-nama nabi,senarai 25 nabi rasul,semua nama rasul,sejarah singkat 25 nabi nabi muhammad,sejarah singkat 25 nabi dengan wahyu nya,sebutkn 25 nama beriman kepada rasul - rasul alloh,senarai nama-nama nabi dan tanggungjawab,senarik 25 rasul,www mukjizat2 nabi2 da alquran,www internet org nama 25 nabi & mujizatnya,tulislah perihal jumlah nabi dan rasul,tuliskan nama nama rasul tersebut dan tuliskan pula di antara 25 orang yang menjadi rasul ulul azmi,tuliskan 25 nabi dan rasul beserta tugas masing,tugas-tugas nabi dan rasul,tugas-tugas 25 nabi,Tugas tugas para nabi com,tugas para 25 nabi,Tentang dan kehebatan masing nabi2,sirah nabi-nabi allah,sipat 25 nabi,sifat 25 nabi dan rasul,Siapa saja nama nama nabi allah yang berjumlah 25 nabi,siapa saja 25 nabi,sebutkan tempat kerasulan Nabi/ rasul,sebutkan semua nabi,Sebut kan macam macam ke istimewaan agama islam,rosul rosul allah dan tugasnya,Rosul ada 5 sebutkan satu-persatu,rosul ada,risalah islam nabi adam itu rasul juga kah,rasul yang wajib kita imani ada berapa,rasul yang harus diimani,rasul islam,rasul dan tugasnya,pekerjaan rasul rasul yang tidak anda ketahui,pekerjaan nabi-nabi dan huraian,pekerjaan nabi Hud Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub Harun Zulkifli Ilyas Ilyasa Yunus Yahya Isa,pekerjaan masing nabi,para nabi yang punya kelebihan,para nabi dan mukjizatnya,sebut kan nama nama agama samawi lengKap dengan nabi nabi yang di utus beserta kitaBnya,sebut kan smua namadi bumi in,Sebutkan nama_nama rasul ?,sebutkan nama-nama sahabat nabi dan keutamaan,sebutkan nama nabi dan rasul allah swt,Sebutkan nama malaikat yg wajib kita imani berserta tugas tugasnya yang jelas,sebutkan nama - nama RASUL ALLAH,sebutkan nabi-nabi allah,sebutkan nabi dan rosul allah swt,sebutkan nabi beserta kelemahannya,sebutkan mukjizat para nabi mendapat kitab,Sebutkan misi yang disampaikan 25 nabi dan rasul,sebutkan kebaikan islam dalam quran,Sebutkan Ada berapa malaikat dan cerita nya,sebutkan 25 nabi yang wajib di,Sebutkan 25 nabi dengan urutan yg baik dan benar,sebutkan 15 sahabat nabi,oku telah Bertanya kepada RASULULLAH berapa ramaikah jumlah para rasul,nama nabi dan tugasny,kisah 25nabi yg wajib kita ket,jumlah malaikat dan rasul,gmbar nabiidris as,gambar nama allah dan muhammad,gambar daftar 25 nabi beserta mujizatny masing2,download kisah nabi2,Download 25 nabi dan rosul mp3,diantara 25 nabi siapakah yg mempunyai istri hanya satu,di dunia ini nabinya ada berapa dan nama namanya,deretan nama nabi dan keistimewaanya,daftar nabi utusan Allah sesuai al-quran,daftar malaikat dan rosul berserta tugas2nya,daftar foto nabi beserta namanya,contoh perilaku beriman kepada nabi muhammad ibrohim ismail yusuf adam,coba sebutkan satu persatu dengan nabi yang menerimanya,cerita kisah nabi dan wahyunya,jumlah nabi yg harus kita ketahui,jumlah nabi yg menjadi rasul,kisah 25nabi yg patut di ketahui,kisah 25 nabi yang ada di islam,keutamaan nabi ilyasa,kenapa hanya nabi muhammad yang mendapat gelar rasulullah,kelebihan para nabi yg di berikan oleh allah swt,Kelebihan para nabi yang wajib di ketahui,keistimewaan nabi/ rasul allah swt,keistimewaan masing2 nabi,keistimewaan masing-masing rasul,keistimewaan dan tugas nabi,kehebatan 25nabi,keajaiban allah swt photos,karakter hitungan anak keberapa,jumlah Rosul berikut kitabnya,jumlah rasul yang wajib kita imani,cari nama2 nabi dan sifatnya,bilangan rasul yang wajib diketahui,bilangan para nabi dan rasul,5 rasul yang wajib di imani,3 nama nabi terakhir,25 rasul yang harus di imani,25 rasul rasul allah dan umatnya,25 nama nabi dan rasul mp3,25 nama nabi dan rasul,25 nama nabi,25 nabi yg kita ketahui,25 nabi yang menjadi rasul,25 nabi dan mukjizatnya masing masing,25 nabi beserta wa,25 nabi beserta tugasnya,25 nabi allah,20 nabi yang harus tau,10 nama rasul allah,ada barapa rosul kita,ada berapa banyak nabi dalam islam,Bilangan nabi muhammad,berikut nama nama 25 nabi,berapakah rosul kita dan siapa saja,Berapakah nabi yg memegangg tugas dari allah,berapa nabi allah,berapa bnya nabi com,berapa banyak nama nabi,apakah wahyu di turunkan satu persatu,ada brapa nabi kita,ada berapakah seorang nabi dan apah tugas,Ada berapakah malaikat sebutkan namanya,ada berapa rasul dan tugas tugasnya,Ada berapa nama2 nabi,Ada berapa nabi?dnsebut kn,Ada berapa nabi kita,10 nama malaikat yg wajib kita imani beserta tugas tugasnya,kisah nabi dan keistimewaannya,nama nabi dan rosul beserta tugas,nabi muhammad nabi keberapa,nabi muhammad adalah nabi yang keberapah,nabi luth nabi keberapa,nabi kita ada berapa,nabi keberapa muhammad,nabi ke brpakah nabi yusup itu??,nabi ke 21 siapa?,nabi isa nabi keberapa,nabi idris nabi yang diberi apa sama allah,nabi ibrahim nabi keberapa ?,nabi harun nabi ke berapa?,nabi dan tugasnya,nabi dan rosul yang wajib tahu,nabi dan rasul dalam islam,nabi dan rasul beserta mukjizatnya,nabi muhammad nabi yg keberapa,nabi muhammad nabi yg keberapa?,nama nabi dan rosul,nama nabi dan rasul serta penjelasannya,nama nabi dan malaikat,nama nabi allah,Nama nabi 25 siapa saja,nama malaikat selain yang tidak wajib kita ketahui beserta tugasnya,Nama dan kelebihan nabi,nama 25 nabi yg harus diimani,Nama 25 nabi dan tugasnya,nama 25 nabi beserta umat pada zamannya,Nabinama nama nabi,nabi yg perlu kita ketahui islam,nabi yang diberi mukjizat,nabi nabi dan keistimewaannya,nabi musa nabi yang keberapa?,nabi dan keistimewaan beserta gelarnya,nabi berserta kitabnya,nabi ayub yang keberapa,mengapa para rasul mendapat mu\jizat,mengapa jumlah nabi yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi? sedangkan masih banyak yang tidak di sebutkan,mengapa hanya 25 orang saja yg wajib kita ketahui,mengapa hanya 25 nabi yang diimani,mengapa allah swt memberi mukjizat kepada para rosul serta sebutkan jenis jenis mujikzatnya,mengapa allah memberi mukjizat kepada rasul? sebutkan jenis-jenis mukjizat yang anda ketahui,mencari wahyu/tugas para nabi yang diberikan oleh allah swt,mari mengenal nabi com,manusia pada zamannya ada berapa,malaikat yang wajib kita imani berjumlah,langkah2 25 nabi,kumpulan nama semua nabi,kumpulan nama nabi serta mukjizatnya,kumpulan nama malaikat selain yang wajib kitaketahui,kumpulan mukjizat paranabi yg allah berikan,mengapa rosul yang wajib kita imani hanya 25,mengapa sehingga nabi hanya 25,Nabi ada berapa?,nabi ada berapa,Nabi 2 beserta kitabnya,mukjizat nabi dan rasul yang wajib kita ketahui,mukjizat 25 nabi dan pengertiannya,muhammad itu nama Rasulullah muhammad itu juga namanya Allah,mengenal para rosul,mengenal para nabi kita,mengenal parA nabi dan rosul,mengenal para nabi dan rasul,mengenal nama rasul,mengenal nabi swt,mengenal nabi muhamad,mengenal Allah nabi dan rasulnya,mengenal 25 nabi dan mukjizatnya,kisah nabi selain 25 rasul

Comments

7 comments… add one

 • Asallamualaiku Wr Wb,…
  Salam Kenal,… Saya Roma Alias Radengeblek orang bodoh yang tidak tau diri,…
  Sehubungan artikel yang akan saya buat masih ada kaitannya dengan topik artikel yang anda buat saya mohon ijin untuk mencopy artikel anda dan sebagi referensi bagi saya yang masih banyak belajar dari anda,…
  saya ucapkan banyak2 terimakasih.
  Jangan lupa kalau anda luang berkunjunglah ke blog saya dan berikan koreksi kepada saya agar lebih baik lagi,
  Semoga Kita Semua Selalu Berada DiDalam LindunganNYA,…. Amin.

 • binary options

  For example, when you do option trade in Microsoft, you are actually not getting the stocks of the business but creating a plan whether the cost of Microsoft stocks are to go up or
  down at the end of the expiration amount time.
  While many might believe that the party is over and it’s time to wander off home,
  they are not seeing the bigger picture. With most trading being conducted via the internet nowadays it is easy to get
  started on market trading as suppliers of binary option signals are mainly based online.

 • you

  If you want to get a good deal from this article then you have to apply these techniques to your won web site.

 • This post will assist the internet users for building up new webpage or
  even a weblog from start to end.

 • Thanks for finally talking about >Mari Mengenal 25 Nabi Dan Rasul
  – Cahaya Purnama <Liked it!

 • Testosterone is converted to dihydrotestosterone (DHT) which slows down or stops hair growth and produces weaker, shorter hair.
  Hair fall is a condition of losing hair from the scalp
  leading to the generation of new hair. Alopecia areata is an inflammatory condition which can make hair come out in patches or clumps.

 • autocar

  You could certainly see your expertise in the article you write.
  The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe.
  All the time go after your heart.

Leave a CommentNext post:

Previous post: