Wednesday, April 23, 2014

You are here: Home > Kisah 25 Nabi Dan Rasul > Mari Mengenal 25 Nabi Dan Rasul

Mari Mengenal 25 Nabi Dan Rasul

by Cahaya Purnama

PENGERTIAN-NABI-DAN-RASUL

Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.

Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul
sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka adalah :
01.Nabi Adam a.s.                            02.Nabi Idris a.s.
03.Nabi Nuh a.s.                               04.Nabi Hud a.s.
05.Nabi Salih a.s.                              06.Nabi Ibrahim a.s.
07.Nabi Luth a.s.                              08.Nabi Ismail a.s.
09.Nabi Ishaq a.s.                             10.Nabi Ya’akub a.s.
11.Nabi Yusuf a.s.                              12.Nabi Ayub a.s.
13.Nabi Syu’aib a.s.                           14.Nabi Musa a.s.
15.Nabi Harun a.s.                             16.Nabi Zulkifli a.s.
17.Nabi Daud a.s.                               18.Nabi Sulaiman a.s.
19.Nabi Ilyas a.s.                                20.Nabi Ilyasa’ a.s.
21.Nabi Yunus a.s.                             22.Nabi Zakaria a.s.
23.Nabi Yahya a.s                              24.Nabi Isa a.s.
25.Nabi Muhammad s.a.w

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah:

“Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang
mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka
kepadamu.”
(An-Nisa’:164)
Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi
keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah:
“Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” (Al-Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja

WAJIB-BERIMAN-KPD-NABI-DAN-RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun

akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah:
“Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja
yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa

saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi- Nabi dari Tuhanya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.”

Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul „Azmi”, ertinya Rasul yang paling banyak menghadapi cabaran yang berat dan berjuang dengan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.

PARA-RASUL-MAKSUM

Di samping keempat-empat sifat itu, mereka juga mempunyai sifat lain, iaitu:
Terbebas dari sebarang aib yang merosakkan nama baik, „Ishmah ( terpelihara ) ataupun
disebut juga „maksum.‟

Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul adalah bahawa mereka sebagai manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya, paling tinggi ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, paling dapat dipercayai, dan mereka terhindar dari sebarang samada secara fizikal mahupun rohani.

Para Nabi sentiasa mendapat pengawasan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah
SWT. Oleh itu mereka terhindar dari sebarang perbuatan dosa. Ertinya, mereka tergolong “
maksum “, tidak melakukan
kesalahan dengan sengaja apalagi perbuatan dosa.
Sebagaimana firman Allah:
“Tidak mungkin seseorang Nabi berkhianat.” ( Ali Imran: 161 )
Mukjizat yang diturunkan Allah Taala kepada para utusan-utusan-Nya itu berbagai
bentuknya, antara lain:
JENIS-JENIS-MUKJIZAT

1. Mukjizat Kauniyah, yakini mukjizat yang merupakan keajaiban seperti terpancarnya air mata dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya ketika kaumnya kehausan; awan yang memayungi Bani Israil didaerah At-Taih dan

terbelahnya air laut yang dilalui Nabi Musa untuk melarikan diri dari kerajaan fir‟aun,
yang kemudiannya tertutup semula ari laut itu selepas baginda menyeberanginya.

2. Akhbarun Haibiyah (khabar gembira ), yakin mukjizat Nabi berupa pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah ia lihat, seperti khabar yang disampaikan Isa kepada kaumnya, ia dapat menceritakan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah kaumnya.

3. Mukhalifun Lil Qawaninit-Thabi‟iyyah, yakini mukjizat Nabi berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membakar Nabi Ibrahim yang tiba-tiba merasa kesejukan ditengah-tengah api yang bergejolak.

4. Mukjizat yang berupa keanehan-keanehan, sesuai dengan keperluan adanya mukjizat. Allah SWT memberikan mukjizat kepada para Rasul-Nya sesuai dengan keperluannya yang dihadapi umatnya untuk membuktikan kebenaran kerasulannya kepada mereka.

SIFAT-NABI-DAN-RASUL

Allah SWT memilih para nabi-Nya agar supaya mereka menjadi duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. Allah memilih mereka di antara setiap makhluk ciptaan yang lainnya kerana mereka mendapat beban memikul amanah yang agung, iaitu amanah wahyu dan menyampaikan dakwah serta risalah kepada segenap hamba-Nya. Telah berlaku kebijaksanaan Allah yang luhur untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling utama ilmunya, paling mulia sahsiahnya dan paling agung amanahnya. Allah menjaga mereka dengan pertolonga-Nya dan melindungi mereka dpenjagaan-Nya serta mengawasi mereka.

Para nabi a.s. walaupun mereka itu manusia biasa, kerana mereka juga makan dan minum, sihat dan sakit, menikahi wanita, berjalan-jalan di pasar, ditimpa oleh belbagai segi yang dirasa pahit oleh manusia seperti lemah, tua dan mati, namun mereka berbeza dengan manusia pada umumnya kerana mereka mempunyai beberapa kekhususan dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung dan luhur. Adanya kekhususan sifat-sifat ini bagi mereka merupakan sesuatu yang memang harus ada pada mereka. Sifat-sifat itu adalah seperti berikut:

1. Shidiq ( jujur )
2. Amanah ( dapat dipercayai )
3. Tabliqh ( menyampaikan wahyu )
4. Fatanah ( cerdas )
SIDDIQ

Sifat ini merupakan suatu kepastian bagi nabi. Sifat ini, walaupun bagi manusia biasa

juga merupakan keharusan, namun untuk bekal dakwah para nabi sifat itu menjadi sesuatu yang mutlak wajib ada, dan bahkan merupakan sifat pembawaan pada diri mereka. Maka tidaklah mungkin bagi seorang nabi, nabi mana pun juga, dari dirinya timbul sesuatu yang dapat merosak kewibawaan seperti berbohong dan berkhianat, memakan harta manusia dengan jalan yang tidak sah, dan sifat-sifat buruk lainnya.

Memandangkan sifat itu tidak wajar bagi manusia biasa, maka bagaimana halnya dengan seorang nabi yang dekat dengan Tuhan atau raul yang mulia? Seandainya boleh terjadi adanya kebohongan pada para nabi, maka pastilah itu tidak berkaitan dengan berita yang disampaikan melalui wahyu atau kemungkinan hanyalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, atau mereka menciptakannya darikonsep pemikiran
mereka kemudian mereka menyandarkannya kepada Allah secara bohong, namun rasanya
hal itu tidak mungkin terjadi pada mereka.

Oleh kerana itulah kita mendapati Al-Quranul Karim menghukumnya dengan ketentuan yang pasti terdadap setiap yang mencuba mengada-ada dengan atas nama Allah, atau lisannya berbuat dusta. Allah berfirman tentang diri Nabi Muhammad SAW yang bermaksud:

“Seandainya dia (Muhammad ) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama)

Kami, nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kananya. Kemudian benar0benar Kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalang ( Kami ) dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesunguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pengajaran bagi orang-orang yang

bertakwa”.
(Al-Haqqah: 44-48)

Ayat ini merupaka ancaman yang menakutkan bagi orang yang membuat dusta nama Allah dalam urusan akidah. Ini adalah suatu ketentuan yang tidak ada ampun (belas kasih) di dalamnya. Ketentuan ini lahir untuk menetapkan kemungkinan yang satu tanpa adanya kejujuran Rasulullah SAW bersarta manusia

AMANAH

Maksudnya iaitu bahawa seorang nabi adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap wahyu, menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan tanpa melebihi atau menguranginya, tanpa mengubah atau menantinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tala yang bermaksud:

“(iaitu) orang –orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut
kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada
Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”.
(Al-Ahzaab: 39)

Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan keatas wahyu, mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya, tidak mungkin bagi mereka untuk membuat khianat atau mereka merahsiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah, kerana khianat itu bertentangan dengan amanah.

Para nabi yang mulia semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling
sempurna. Seandainya para nabi itu tidak mempunyai sifat amanah pastilah akan berubah dan berganti risalahnya dan manusia pasti tidak menjadi tenang terhadap wahyu yang diturunkan. Dalam kaitan ini, Sayyidah „Aisyah r.a. berkata:” seandainya Muhammad itu menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah padanya pastilah ia menyembunyikan ayat berikut ini ( maksudnya ):

“Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allahlah yang berhak untuk kamu
takuti….”
(Al-Ahzaab: 37)

Masing-masing nabi dan rasul tentu memiliki sifat amanah yang sempurna, supayajiwa menjadi tenang menuju keselamatan wahyu. Segala yang dibawa nabi sesunguhnya semata-mata dari sisi Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

TABLIGH

Sifat ini merupakan kekhususan terhadap para rasul yang mulia, yang bermaksud dengannya adalah bahawa rasul itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka, walaupun seandainya di dalam penyampaian risalah bagi manusia itu akan menimbulkan suatu penganiayaan yang besar atau kejahatan yang mestinya hanya layak ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerosakan.

Demikianlah kita dapat mengetahui bahawa semua para rasul itu mengistiharkan dengan terus terang bahawasanya mereka itu bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah dan menasihati umat, sampai kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah.

Allah mengutus para Rasul agar dapat memberi peringatan kepada sekalian alam. Allah mengutusnya pada suatu masa kekosongan para rasul agar beliau mematahkan alasan-alasan ahki kitab iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak

mengatakan: “Tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi khabar gembira dan
pemberi peringatan”.
Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Tuhanya, dan ketika turun
kepadanya firman Allah yang bermaksud:
“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah
(kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”.
(Al-Hijr: 94)
FATANAH

Fatanah adalah kecerdasan dan kecerdikan. Seorang nabi tidaklah diutus kecuali ia mempunyai keagungan dan kecerdikan yang luar biasa, sempurna kecerdasannya dan daya fikiranya. Perhatikanlah firman Allah Taala yang melukiskan tentang Nabi Ibrahim a.s. perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim di dalam diskusinya dengan kaumnya yang musyirik, nescaya anda akan mendapatkan di dalamnya tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan pada diri Nabi Ibrahim a.s. menerusi dialog berikut yang bermaksud:

“Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang
terbesar ( induk ) dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali ( untuk
bertanya ) kepadamya. Mereka berkta: “siapakah yang melakukan perbuatan tuhan-
tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orng-orang yang zalim”. Mereka berkata: “
( kalau demikian ) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai, agarmereka menyaksikan”.

Mereka bertanya: “Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan- tuhan kami, wahai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara”.

Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata:
“Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)”.
Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata):
“Sesungguhnya kamu ( wahai Ibrahim ) telah mengetahui bahawa berhala-berhala
itu tidak dapat berbicara”. Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu menyembah
selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak ( pula )
memberi mudharat kepada kamu?” Ah ( celakalah ) kamu dan apa yang kamu
sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?”
(Al-Anbiya’: 58-67)
KEISTIMEWAAN-NABI-DAN-RASUL
SUATUhal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi a.a. ialah bahawa
mereka itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri, iaitu:
Pertama: Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi, maksudnya melalui
wahyu dan aklif daripada Allah.
Kedua: Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya, mereka hanya
mengharapkan pahala dari Allah.
Ketiga: Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepada-
Nya.
Keempat: Sederhana dalam mengajak, tidak memberatkan atau menyukarkan.
Kelima: Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi.
Keenam: Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada
kehidupan dunia.
Ketujuh: Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitikberatkan dalam hal
keimanan kepada yang ghaib.
Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia. Kami akan menjelaskan tiap-tiap segi dari masing-masing keistimewaan dengan penjelasan dan huraian yang memadai
CIRI2-KENABIAN

Kenabian merupakan kurnian Allah S.W.T yang di anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya yang tidak boleh diperolehi dengan kemampuan akal, tidak boleh di capai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan, dan tidak pula diterima sebagai warisan. Akan tetapi ianya hanya boleh diterima melalui ketentuan Allah Taala. Hal ini sebagaimana firman-Nya:

“Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia. SesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(Al-Hajj:75)
Allah berfirman yang bermaksud:
“Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-Nya kepada siapa sahaja dan yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya iaitu: Peringatlah olehmu sekalian, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku maka hendaklah kamu bertaqwa kepada-Ku.”

Incoming search :

senarai nama nabi,mengenal 25 nabi,nabi zulkifli,mukjizat nabi zulkifli,nama 25 nabi dan mukjizatnya,nama nabi dan keistimewaannya,mengenal nabi dan rasul,senarai nabi 25,senarai nama 25 nabi dan rasul,nama nama nabi dan mukjizatnya,senarai nama nabi 25,kelebihan 25 nabi,keistimewaan 25 nabi,25 nabi dan rasul beserta mukjizatnya,senarai nabi,senarai 25 nabi,tugas 25 nabi,senarai 25 nabi dan rasul,kelebihan para nabi,nama nabi dan tugasnya masing-masing,mukjizat 25 nabi secara singkat,nama 25 nabi beserta mukjizatnya,nama-nama nabi beserta tugasnya,senarai 25 rasul,sebutkan nama nama malaikat beserta mukzijatnnya,mukjizat 25 nabi,kelebihan nabi,25 nabi dan mukjizatnya,keterangan nabi/rasul 25 org,nama2 nabi beserta tugasnya,Senarai nabi dan mukjizatnya,mengenal 25 nabi dan rasul,mukjizat 25 nabi dan rasul lengkap,nabi ayub nabi ke berapa,nama nabi dan kelebihannya,nama 25 nabi dan keistimewaannya,sebutkan 25 nabi dan rasul,Nama2 nabi dan mujizatnya,nama2 malaikat nabi dan rasol allah,Nama-nama 25 nabi dan keistimewaannya,berapa nabi dan rasul yang menerima mukjizat allah swt,Apa sebab nama-nama rasul yang lain (selain 25 orang tersebut) tidak kita dapatkan?,kelebihan nabi yakub,beberapa keistimewaan dari sifat sifat nabi dan rasul,25 nama nabi dan mukjizatnya,senarai nabi yang maksum,senarai nama 25 orang rasul,senarai nama nabi dan mukjizat,senarai nama rasul 25,senarai nama rasul ulul azmi,senarai nama-nama 25 rasul,singkat kelebihan dari nabi musa,senarai nama2 nabi,tuliskan kisah nabi ayyub as,senarai rasul,tuliskan nama rasul yang wajib di imani,senarai nama nabi dan rasul,sifat masing-masing 25 nabi dan rasul,nama nama rosul dan keistimewaannya,nama rasul dan mukjizatnya,sebutkan nama nabi dan rasul beserta mukjizatnya,Sebutkan 10 dari 25 rasul yang wajib diketahui,sebutkan macam nabi yang perlu diketahui,senarai nabi dan kaumnya,mukjizat 25 rasul,Nama 25 nabi dan mukjizat atau keistimewaannya,Nama nama 25 nabi,nama dan keistimewaan nabi dan rasul,mujizat nabi yang di kisahkan dalam alquran,nama nabi dan mukzizatnya,mengenal rosul allah,nama nabi dan mukjizat nabi,nama nama nabi dan rasul serta mukjizat nya,nama nama nabi dan rasul dan mukjizatnya,keistimewan nabi allah,25 rasul,berapakah nama2 nabi yang kita ketahui sekarang,keistimewaan sifat maksum para rasul,kelebihan setiap nabi,25 nama nama nabi dan keistimewaannya,kelebihan nabi nabi,kelebihan para nabi allah,Kelebihan nabi ismail,25 nabi dan kelebihannya,apa sebab nama rasul yang lain(selain 25 orang tersebut)tidak kita dapatkan,kisah 25 nabi dan mukjizatnya,keistimewahan 25 nabi dan rasul,ada berapa nama2 nabi,ada brapakah jumlah para nabi yg di kasih wahyu allh,kelebihan nabi dan rasul,25rasul harus kita ketahui,jumlAh nAbi yang kita imani,jumlah kitab dan rasul yang wajib diimani,apakah kehebatan atau kelebihan rasul yang diberi gelar ulul azmi oleh allah swt ?,jumlah nabi dan mukjizat,25 nama malaikat dan tugasnya,apakah keistimewaan nama ayub,daftar 25 nabi dan rosul beserta wahyu dan mukjizatnya,jelaskan beberapa keistimewaan dari sifat sifat rasullullah saw,keistimewaan nabi nabi,keistimewaan nabi luth,jelaskan keistimewaan sifat sifat rasulullah,istrinya nabi dzulkifli berapa,jelaskan keistimewaan sifat sifat rasulullah saw,keistimewaan 25 nabi dan rasul,25 nama rasul dan mukjizatnya,jelaskan dan kisahkan dan jelaskan kisah para nabi islam,kelebihan nabi-nabi,kisah 25 nabi secara singkat,kisah 25 rasul yang wajib diketahui,Kelebihan para 25 nabi,25 nabi beserta tugasnya,fizikal 25 nabi,kenapa kita hanya diwajibkan oleh allah untuk mengetahui 25 nabi saja?,DAN APA TUGAS-TUGAS NABI ULUL AZMI DARI NABI LAIN,kisah dan tanggal lahir 25 nabi,10 malaikat yang selain yang kita ketahui dan kita imani,25 nabi dan rasul yg wajib kita imani tuliskan,kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki 25 nabi,kelebihan para nabi dan rasul,10 nama rasul yang wajib diketahui,cahaya islam mengenal Rosul rosul Allah,Sebutkan para nabi dan rosul yang wajib kita imani,nama-nama nabi dan mukjijatnya,nama-nama nabi dan rasul,NAMA-NAMA nabi dan malaikat beserta mukjizatnya,Sebutkan beberapa mukjizat para nabi dan rasul,rosul yang wajib di imani,sebutkan sepuluh nama rasul yg wajib d ketahui,nama-nama nabi dan rasul allah,sebutkan para nabi dan rasul beserta tugas nya,nama-nama nabi dan rasul yang wajib diimani dan tempat kerasulannya,perlu tahu 25 nabi,rasul dan kitab yang diterimanya,nama2 nabi kita,sebutkan 10 nama rasul,sebutkan nabi nabi yang mendapatkan muzizat dan kitab kitab dari allah,ringkasan mukjizat cerita nabi rosul allah swt,sebutkan keistimewaan nabi nuh,nama-nama rasul beserta tugasnya masing-masing,sebutkan jumlah kitab allah yang wajib diketahui?,sebutkan nama-nama nabi dan rasul allah beserta mukjizatnya secara singkat,nama2 nabi dan rasul,sebutkan 10 nama nabi dan cerita nya,senarai mukjizat para nabi,nama nama nabi dan wahyunya,Nama para nabi bserta banyak istri,senarai nabi Allah,sebutkan 10 nama rasul yang wajib di ketahui??,Sebutkan 10 nama rasul yang wajib diketahui,nama2 nabi dan mukjizatnya,sebutkan 10 rasul yang kamu ketahui,Sebutkan 25 rasul-rasul ALLAH dan kisahnya,sejarah nabi ayub secara singkat,nama rasul,sebutkan wahyu-wahyu Allah yang wajib diketauhi,tuliskan nama nama kitab kitab allah berikut nama nabi dan rasul berikut nama kaumnya,siapakah yang mengetahui jumlah nabi dan rasul yang sesungguhnya,sifat wajib nabi idris,Tuliskanlah 10 Nama rasul yg wajib di ketahui sebutkan !,tuliskan nama rasul beserta mukjizatnya,senarai tugasan nabi,senarai rasul dan nabi,tugas - tugas nabi ishaq,senarai nama nabi & kisah,senarai nabi2 dan kisah,senarai nabi nabi dan cerita,senarai nabi menurut,senarai nama 25 rasul,mukjizat lengkap 25 nabi,nama nabi dan keistimewaanya,nabi yusuf nabi keberapa ?,nabi dan kelebihannya,mengenal rasul yang wajib di ketahui,mengenal rasul rasul allah,nabi yang ke 12 beserta sifatnya,Mengenal nama nabi,Nabi yang wajip di ketahui dengan kisah nya masing masing,mengenal nabi luth,mengenal nabi dan rasulullah,nabi dan rasul allah yang wajib diimani dan diketahui berjumlah,nabi muhammad nabi keberapa,nabi ke rasul lagi ramai,muzizat nabi-nabi,nama istri rasulullah dan kelebihannya,nama dan kelebihan para nabi,nama 25 nabi dan rasul,mukjizat dan maksum,nama 25 nabi dan rasul beserta mukjizatnya masing-masing,nama 25 nabi dan rasul serta mukjizatnya,nama 2 nabi 25,nama - nama 25 nabi dan rasul dan mukzizatnya,mukzizat 25 nabi,mukjizat 25 nabi dan rasul singkat,nabi dan keistimewaannya,Nama 25 NabiALLAH,nama 25 rasul,nama 25 nabi dan tugas nya,mukjijat para rasul dqn penjelasan,Mukzizat nabi dan rosul,Muzizat nabi idris,menyebutkan rosul dan tugas tugasnya,nama nabi dan rasul dengan sifatnya,nama nama nabi beserta tempatnya dan mukjizad yang dimilikinya,nama nama 25 nabi dan rasul beserta mukjizatnya,nama nabi yg harus di imani,nama nama nabi dan rasul beserta tugasnya,nama nama nabi dalam islam dan mukjijatnya,nama nama nabi,Nama nabi lain selain 25 nabi yang di ketahui beserta kelebihannya,kisah nabi nuh dan mukjizatnya secara lengkap tapi singkat,makalah tugas rosul,nama nama nabi dan keistimewaannya,kitab yg harus kita ketahui ada berapa,nama nabi dan rasul allah dan mukjizatnya,nama nama nabi berikut mukjizatnya,nama nabi dan mukjizatnya,Mengenal rosul-rosul allah,nama 10 rasul Allah,nabi-nabi beserta tugasx,nama 25 nabi,nabi zulkifli nabi yg keberapa,Nabi zulkifli nabi yang keberapa,nama 25 nabi beserta keistimewaanya,nabi zulkifli adalah nabi yg ke berapa?,nama 10 nabi dan tempat tugasnya,nama nama nabi dan keistimewaanya,nabi-nabi dan kelebihannya,Nama nama nabi bersrta wahyunya,nabi daud nabi keberapa,Nama nama nabi beserta keistimewaannya,NAMA & TUGAS 25 RASUL & NABI,nam rasul yg wajib di ketahui sebutkan nama nya,Nama 14 nabi dan tugas,Nama nama nabi beserta tugasnya masing masing,nabi-nabi dan tugasnya,nama nama Nabi berupa mukzijat nya yg singkat,nabi-nabi dan rasul apa yang wajib kita imani yg berjumlah 25?,nama nama nabi dan kisah,nabi yusuf nabi yang keberapa,nama nama nabi dan rasul serta mukjizatnya,nabi sulaiman musa nabi yang keberapa?,nabi shaleh AS nabi keberapa?,nabi nabi 25 orang,nama nama nabi dan rasul yang wajib kita imani,nabi muhammad adalah rosul yang keberapa,nabi lud keberapa,nabi keberapa nabi ismail,nabi ke brp nabi ayub,nabi ismail utusan keberapa,nabi ismail nabi keberapa,nabi ibrahim nabi yg keberapa sebutkan,nabi sulaiman nabi yang keberapa,nabi sulaiman nabi yang keberapa?,nabi syuaib dan kelebihannya,nama nama nabi dan mukjijatnya,nabi yusuf nabi keberapa,Nabi yg harus kita kenal,nama nama nabi dan rasul beserta mukjizatnya,nabi yang wajib kita imani yang ada di al quran,nabi yang wajib diimani ada berapa sebutkan namanya,nabi yang selain 25nabi yang patut imani,nabi yang perlu diimani dalam islam,nabibeserta kitabnya,nabi yang ke 21 beserta sifatnya,Nama nama nabi dan rasul beserta sifatnya masing masing,nabi yang harus kita kenal adalah,nabi harun nabi yg keberapa ya,nama nabi dan mujizatnya,nama nabi beserta keistimewaanya,nama nabi 25 orang,nama nabi & rasul,nama nabi dan rosul dan sipat2 nya,nama mukjizat para nabi,nama mujizat rosul,nama malaikat selain yang wajib kita imani,Nama malaikat dan tugasnya selain 10,Nama malaikat dan beserta tugasnya nama nabi yg menerima kitab beserta nama kitabnya,nama malaikAt beserta tugasnya selain yg yg wajib kita imani,nama lain dari 25 nabi,Nama lain 25 nabi dan rasul,Nama nabi dan rosul dan keistimewaannya,Nama nabi beserta mukjizat dan kelebihannya,Nama nabi dan malaikat serta mukjizat dan tugas nya,nama nabi dan mukjijat,nama nabi dan kelebihanya,Nama nabi dan mukzizat,nama nabi dan rasul dan tugasnya,nama nabi dan rasul selain yang 25,Nama nabi dan rasul serta tugasnya,nama nabi dan rasus serta mukzizatnya,nama nabi dan beseerta isteri nya,nama nabi beserta tugasnya tanggal lahirnya dan mukjizatnya,nama nabi beserta risalah dan wahyunya,nama nabi dan rosul ALLAH 10 saja,Nama kitab-kitab allah yang wajib diketahui beserta sejarah singkatnya,nama nabi dan rosul yang wakib diketahui serta nama rosul azmi,nama nabi dan tempat tugasnya,nama nama 25 nabi dan mukjizat nya,nama 25 nabi dan rasul mukjizat,nama keistimewaan yang ada pada nabi dan rasul,nama 25 nabi dan rasul beserta penjelasannya,nama nama 25 nabi dan tugasnya,nama nama lain malaikat yg diimani,nama nama malaikat dan mukjizatnya,Nama nama muhammad dengan tugasnya masing masing,nama nabi yang lain,Nama 25 Nabi dan mujizatnya,nama nama nabi 25,Nama 25 nabi dan kedudukannya,nama 25 nabi dan yahyunya,nama nabi yg di imanai ada 7 yaitu,Nama nabi dan tugas nabi,nama istri nabi nabi 25,nama istri nabi musa,Nama dan tugas rosul allah,nama nabi dan tugas nya,nama nabi dan tugasx,Nama nabi dan tugasy bersrta sipaty,nama 25nabi dan mujizatnya,nama 25 rosul,Nama nabi selain 25 nabi beserta kelebihannya,nama 25 orang nabi,nama nabi yang memiliki istri 4 orang,Nama 25 nabi beserta tempat dan mujizatnya,menyebutkan mukjijat para nabi,mencari nama-nama rasul ulul azmi,mencari mukjizat 25 nabi beserta nabi nya,memgenal nabi dan rasul Allah,Media untuk menyebutkan nama2 rasul,Media mengenal rasul rasul allah,materi singkat tentang mukjizat nabi dan rosul,materi mengenal rasul-rasul allah dan rasul allah yang di beri kitab,materi mengenal rasul dan nabi Allah,Masing-masing Mukzijat 25 nabi,masing masing sifat dan mukjizat rasul,mari mengenal 25 nabi dan rasul,malaikatyg wajib diketahui dan diimani,malaikat yg perlu kita kenal,malaikat yang wajib diketahui ada berapa ? Sebutkan beserta tugasnya !,Malaikat dan tugasnya selain yg wajib dlm islam,makalah tugas rasul,mengapa hanya 10 malaikat yang wajib kita imani?,Mengapa mukjizat hanya di turunkan pada nabi dan rosul dan apa arti mukjizat itu,mengenal mukjizat 25 nabi dan rasul,menyebutkan keistimewaan sifat rasulullah?,menyebutkan keistimewaan sifat rasulullah saw,mengetahui nabi-nabi ada berapa,mengenal sejarah singkat 25 nabi,kisah nabi beserta sifatnya,mengenal rosul dan mukjizatnya,Mengenal rosul,mengenal riwayat nabi nabi dan rasul,mengenal rasul-rasul yang wajib kita ketahui,mengenal rasul rasul allah lengkap,mengenal rasul dan nabi allah,MENGENAL PARA RASUL NABI,mengenal para nabi dan rasul,mengenal namanabi dan tugas ny,mengenal nama2 nabi,mengenal nabi yang belum diketahui,makalah tugas nabi dan rasul,Makalah tentang mukjijat nabi ibrahim,makalah mukjizat para nabi dan rasul dalam alquran,kisah pendek 25 nabi,kisah para nabi dan mukjizatnya,kisah para nabi beserta mukjizatnya,kisah nabi zulkifli dan mukjizatnya,Kisah nabi zulkifli dan kelebihan nya,Kisah nabi zulkifli dalam dakwahnya lengkap dan tanggal lahir,kisah nabi yunus lengkap tapi singkat,kisah nabi sulaiman dari sifat siddiq,kisah nabi selain nabi yang wajib diketahui,kisah nabi nuh secara singkat,kisah nabi musa secara singkat,kisah nAbi muhamad saw dan rosulya,kisah nabi ketika mendapatkan tugas,kisah nabi ishaq dan keistimewaannya dan kelebihannya,kisah nabi isa secara singkat beserta kelebihan nya,kisah nabi Ibrahim dan kerasulanya,kisah sejarah nabi yakub dan mukjizat-nya,kisah sejarah pendek 25 nabi islam,Kisah2 Nabi dan Rasul,makalah mujizat rasul lengkap,macam-macam nabi dan mukjizatnya yang berjumlah 25,macam macam nabi dan mujizatnya,Macam macam mukjizat nabi ismail lengkap,macam macam mukjizat nabi dan rasul,macam macam 25 nabi dan mukzizatnua,kumpulan nama-nama Nabi dan rosul beserta kelebihannya,Kumpulan nama-nama nabi dalam islam dan utusannya masing-masing dan kelebihanya masing-masing,kumpulan nama nama nabi serta tanggal lahirnya,Kumpulan nama nama nabi dan rasul2 allah swt,kumpulan nama 25 nabi serta mukzijatnya,kumpulan keutamaan sifat2 nabi muhammad dn contoh nya,Knp rosul mempunyai sifat maksum,Kitab dan mukjizatnya,kisahnabi dan keistimewaanya,kisah2 para nabi yg harus kita imani,kisah nabi daud beserta mukjizatnya,nabi dan wahyunya,nabi beserta tugasnya,nabi berserta mukjizatnya,Nabi berserta mujizatnya,nabi berjumlah 25,nabi ayyub nabi yang keberapa,nabi apa yang mempunyai 2 nama,Nabi adam a s sampai nabi isa a s tuliskan nama kitab mereka,nabi ada berapa dan sebutkan tugasnya,nabi 25 wajib kita kita ketahui,Muzizat nabi musa adalah,muzizat nabi ayub as,Muljizat nabi zulkifli,Mukzizat2 yg dmiliki rosul2 aulloh,Mukzizat rosul ulul azmi,mukzizat para rasul yang Singkat,mukzizat nabi idris,nabi dan keistimewaanya,nabi dan kelebihnnya,nabi dan mujizatnya,nabi dan tugasx,nabi dan rosul xang wajib di imani ada berapa,nabi dan rosul tidakpunya dosa sebutkan,nabi dan rosul serta keistimewaannya,nabi dan rosul paling salih,nabi dan rosul beserta mujizatnya,nabi dan rasul yg wajib kita imani ada berapa sebutkan namanya,Nabi dan rasul yang wajib kita imani ada berapa,nabi dan rasul serta tempat dakwahnya,nabi dan rasul serta kelebihannya,nabi dan rasul juga kaumnya,nabi dan rasul dapat kita ketahui dari,Nabi dan Rasul beserta penjelasannya,nabi dan mukzizatnya,nabi dan mukzijatnya,nabi dan mukjizatnya,mukzizat nabi dan rasul,mukzizat mukzizat para rasul yang berjumlah 25,mukzijat nabi zulkifli a s,mukjizat 25 nabi singkat padat jelas,mukjizat 25 nabi singkat,mukjizat 25 nabi secara singkat padat dan jelas,mukjizat 25 nabi dan rasul allah,mukjizat 25 nabi dalam islam,mukjizat 25 nabi 10 masing masing,mukjiyat ygditurunkan kepada nabi musa,Mukjijat rasul - rasul allah swt,mukjijat nAbi musa,Mukjijat 25 nabi yang penting,mukjijat 25 nabi dan rasul secara singkat,mujizat25 nabi,mujizat para nabi dan rosul,mujizat nabi zulkifli,mudjizat masing masing nabii,menyebutkan nama-nama nabi dan rasul allah beserta mukjizatnya,mukjizat 25 nabi yang singkat,mukjizat 25 rasul allah,Mukjizat 25 rasul Islam,Mukjzat 25 nabi dan rasull,mukjizat yang dimilki 25 nabi singkat,mukjizat rasul-rasul allah,mukjizat para nabi pendek,mukjizat para nabi,Mukjizat nabi zulkifli as,mukjizat nabi yg di ktahui:25,mukjizat nabi yakub beserta penjelasannya,mukjizat nabi dzulkifli a s,mukjizat nabi dzulkifli,Mukjizat nabi dzulkfli,mukjizat nabi Adam dan nabi yang lain dan wajib di ketahui,mukjizat nabi ada 25 adalah,Mukjizat nabi 25 singkat,mukjizat nabi,mukjizat dan tugasnya para nabi,menyebutkan nabi yang tidak diimani oleh kaum yahudi,jelaskan pengertian nabi dan rasul beserta tugasnya,Jumla nabi yg 25 org dlm islam,jin ada berapa dan sebutkan,jelaskan tentang nabi yahya AS secara singkat,Jelaskan sifat2 rasul ulul azmi,jelaskan pengertian dari nabi dan berilah contoh,Jelaskan perbedaan rasul ulul azmi dg rasul2 yg lain!,daftar nama nabi dan kedudukannya,jelaskan pengertian nabi dan rasul secara lengkap,jumlah istri nabi musa,daftar nama istri dan anak 25nabi,Daftar Mukjizat para nabi dan rasul,Jumlah nabi dan rasul ada 25 sebutkan !,Jumlah nabi dan Nabi ulul asmi siapa aja,daftar mukzizat 25 nabi dan rasul,jumlah nabi dalam islam,jumlah malaikat yang wajib kita ketahui dan imani ada??,jumlah malaikat sebutkan,Jumlah malaikat ada berapa dan tugas masing masing,daftar nama 25 nabi dan mukjizatnya,jumlah kitab allah yang wajib diketahui,hal-hal yang perlu dicontoh dari nabi musa as,jelaskan mujizat 25 nabi,daftar nama nabi dan keistimewaannya,Jelaskan maksud rasul ulul asmi,firman allah tentang 25 nabi,jelaskan 25 nabi beserta istrinya,daftar nama nabi mukzizatnya,foto nabi nabi dan mukzizatnya,foto nama istri para nabi/rosul,foto tentang keajaiban mukjizat para nabi,gambar mukjizad nabi dan rosul,istri2 nabi dan keistimewaannya,gambar nabi adam beserta tugasnya,gambar sebenar nabi yakub,istri nabi musa berjumlah,fadhilah 25 nabi dan rasul,Empat rosul beserta muk zizat nya,jelaskan beberapa keistimewaan dari sifat sifat rasulullah saw,jelaskan keistimewaan sifat2 rasul allah,daftar tugas 25 nabi,jelaskan beberapa keistimewaan rasul,daptar mukjijat para nabi dqn rasul,Jelaskan keistimewaan nabi ibrahim,jelaskan definisi sifat maksum yg dimiliki Nabi Muhammad saw,dari rosul dan nabi yang mendapat gelar ulul azmi berapa orang?,download nama2 25 nabi kita,jelaskan definisi sifat maksum yang dimiliki nabi muhammad saw,Jelaskan beberapa keistimewaan dari sifat-sifat Rasulullah saw !,jelaskan beberapa keistimewaan dari sifat-sifat rasulullah,iman kepada rasul dan nama nabi beserta tempatnya,kisah nabi 25 dan rasul,kelebihan yang dimiliki rasul dan nabi,kelebihan yang dimiliki para nabi,kelebihan semua nabi,Kelebihan rasul ulul azmi,kelebihan rasul ismail,kelebihan para rasul,kelebihan para nabi 25 s a w,Kenapa wahyu hanya diturunkan kepada 25 nabi,kelebihan nabi dan rosul,kelebihan dari 25 nabi yang wajib kita imani,keistimewahan para nabi,keistimewaan yang dimiliki oleh para rasul disebut,keistimewaan yang dimiliki nabi yahya,keistimewaan setiap nabi,Kelebihan2 para nabi kita,Kenapa kita hanya mengetahui rasul 25 saja,Kenapa nabi di tuliskan dalam al quran,kisah kelebihan para nabi dan rasul,Kisah diutusnya para nabi dan rosul serta sifat dan keistimewaannya,Kisah 5 rasul serta keistimewaannya,kisah 25 orang rasul,kisah 25 nabi tugasnya,kisah 25 nabi dan rosul beserta mukjizatnya,kisah 25 nabi dan rasul secara singkat,kisah 25 nabi dan kelebihannya,kisah 25 nabi beserta tugasnya,keutamaan nabi zulkifli,keutamaan 25 nabi,keunggulan dan kehebatan 10 nabi wajib allah,Kenapa rasul yang wajib di ketahui hanya 25 saja,kenapa rasul 25,Keistimewaan para nabi,keistimewaan para,keistimewaan nabi-nabi,jumlah para utusan dan namanya,jumlah para rasul dan kitabnya,jumlah nabi yang maksum,jumlah nabi tugas dan mukjizat,jumlah nabi sebutkan,jumlah nabi dan rosul yang waliB kita ketaui ada 25nabi,Jumlah nabi dan rosul wajib kta imani,jumlah nabi dan rosul serta surah yang menjelaskan jumlah nabi dan rasul,jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani telah tercantum dalam,jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui,Jumlah nabi dan rasul yang sebenarnya,jumlah nabi dan rasul yang mendapat mukjizat,Jumlah nabi dan rasul yang kita imani,jumlah nabi dan rasul yang diketahui beserta nama namanya,jumlah paranabi dan mukjizanya,jumlah rasul y wajib kita imani adalah,jumlah rasul yang wajib diimani dan sebutkan,keistimewaan nabi zulkiflli,keistimewaan nabi yakub,keistimewaan nabi nuh ketika menjadi rasul ulul asmi,keistimewaan nabi ishaq,keistimewaan keistimewaan tentang rasul nabi nuh as,keistimewaan dari 25 nabi,keistimewaan 25 nabi dan rosul lengkap,kehebatan setiap nabi islam,kehebatan nambi musa,kedudukan 25 rasul,kedudukan 25 Nabi pada diri kita,jumlah rosul yg wajib diimani,jumlah rasul yang wajib diketahui,Jumlah rasul yang wajib diimani sebutkan,jumlah nabi dan rasul dan sebutkan masing masing jabatannya,Ada berapakah jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui,5 kelebihan nabi zakaria,5 keistimewaan nabi yang tidak di miliki oleh nabi yg lain,3 mukjizat bagi setiap rasul ulul azmi,25 rasul yg perlu kita tahu,25 Rasul yang perlu diketahui,25 rasul beserta tugasnya,25 rasul berserta mukjizat,25 nbi dan wahyu ny,25 nama2 nabi dan kelebihan,25 nama-nama nabi beserta kaumnya,25 nama rasul yang wajib diketahui,25 nama rasul dan kesah,25 nama rasul dan keistimewaannya,25 nama nama nabi beserta mukjizatnya,25 nama nabi dan tugasnya,25 nama nabi dan rosul serta sifat yang wajib iya miliki,25 nama nabi dan rosul beserta keistimewaannya,5 mukjizat nabi luth,5 nama nabi beserta mukjizatnya,ada berapa silam yang mempunyai nama2 tersendiri,ada berapa ramai rasul,ada berapa ramai nabi dan rasul,Ada berapa nama2 iman yg kita wajib imani,ada berapa nabi yang wajib di imani,ada berapa nabi dan tugas,ada berapa nabi dan rasul yg kamu ketahui sebutkan,ada berapa nabi dan rasul sebutkan,Ada berapa nabi dan rasul kita sebutkan,ada berapa kitab wajib diimani? beserta nabinya,ada 25 nabi dan rasul tuliskan masing-masing kemudian,ad brp malaikat n tugas tugasy,5 rasul beserta mukjizat yang diterimanya,5 rasul allah beserta kitab dan mukjizatnya,5 orang rasul yang memiliki keistimewaan disebut,5 nama nabi kita imani,5 nama nabi dan rasul serta mukjizat nya masing-masing,25 nama nabi dan rasul beserta mukjizatnya,25 nama nabi dan kelebihan masing masing dari nabi tersebut,25 nama nabi dan keistimewaannya,25 nabi beserta tugas dan wahyunya,25 nabi beserta mukjizat nya,25 nabi beserta keistimewaan dan mukjizat,25 kelebihan Rasul,10nama nabi selain yang 25,10 rasul-rasul yang wajib di ketahui,10 orang nabi dan rasul selain ulul azmi,10 nama2 25 nabi,10 nama Rasul,10 nama nabi beserta mukzizatnya,10 nama nabi beserta mukzijatnya,10 nama nabi allh,10 nama allah dan rasul,10 nabi yang wajib diimani,10 nabi beserta mukzizatnya,10 malaikat selain yang kita kenal,10 malaikat dengan tugasnya denga mukzizat nabi,25 nabi beserta wahyunya,25 nabi dan 25 rasul beserta mukzizat dan keistimewaanya,25 nama nabi beserta keistimewaanya,25 nama nabi beserta ceritanya masing-masing,25 nama nabi,10 dari 25 rasul yang wajib di ketahui,25 nabi yang patut kita ketahui,25 nabi serta mukzizatnya,25 Nabi Dn Rosul dan Tugasnya,25 nabi dan tugas-tugasnya,25 nabi dan rasul lengkap beserta nama istri nya,25 nabi dan rasul beserta keistimewaannya,25 nabi dan rasul beserta kaumnya,25 nabi dan muzizat,25 nabi dan mukjizat nya,25 nabi dan mujizatnya beserta kaumnya,25 nabi dan masing masing kelebihannya,25 nabi dan keistimewaanya dan kelebihanya,25 nabi dan keistimewaan,10 malaikat dan tugasnya yg wajib di imani dalam islam,daftar 25 nabi dan rasul beserta mukzizatnya,cerita nabi dan keistimewaanya,carta sifat wajib bagi rasul,brapakah jumlah nabi dan nama2 nabi,bilangan nabi yang maksum,bilangan nabi dan rasul,bilangan nabi,Berjumlah berapakah sifat wajib bagi rosul,berikut ini adalah kelebihan nabi ibrahim kecuali,berapakah nama nama nabi yang perlu kita ke tahui,berapakah nabi dan rosul alloh,Berapakah Nabi dan mukjizatnya ?,berapakah jumlah nabi dan rasul yang harus kita imani yang terdapat di dalam al-Qur\an? sebutkan 10 saja,BERAPAKAH JUMLAH NABI BUKAN RASUL ITU?,berapakah jumlah malaikat yang sebenar,Berapakah jumlah istri nabi yunus serta nama namanya,berapakah jumlah awan yang melindungi kaum nabi musa,berapa tugas rasul,cerita nabi dan kelebihan ya,cerita nabi dengan kelebihan masing masing,daftar 25 nabi dan rasul beserta mukjizatnya,daftar 25 nabi dan kelebihannya,contoh sikap rosul ulul azmi,contoh nabi selain 25nabi yang wajib,contoh nabi nabi yang tidak diimani,contoh mukjizat 25 nabi lengkap tanpa kurang,contoh mukjizat 25 nabi,contoh makalah jumlah nabi dan rasul serta rasul ulul azmi,contoh kejadiannya mujizat yg di terima oleh rasul2,Contoh dari sifat wajib rosul dan masing-masing mukzizatnya,contoh cerita kehidupan rasul yang termasuk sifat wajib bagi rasul,contoh adaberapa nabi,contoh 25 contoh 25 mukjizat nabi,Coba Sebutkan Ada Berapa Jumlah Malaikat Yang Wajib Diketahui Sebutkan Beserta Tugasnya Secara Singkat,coba kamu sebutkan malaikat wajib kita ketahui,cerita ringkas 25 rasul yang wajib kita imani,cerita nabi dengan segala kelebihannya,berapa sifat allah yang wajib di imani,berapa ramai nabi diutus oleh allah,berapa ramai nabi dan rasul,apa sebab nama-nama rasul yang lain(seain 25 orang tersebut)tidak kita dapatkan,Apa sebab nama nama rasul yg lain selain 25 orang tersebut tidak kita dapatkan,Apa sebab nama - nama rasul yang lain (selain 25 orang tersebut) tidak kita dapatkan ?,apa saja keistimewaan 25 nabi?,apa perbedaan ulul azmi dan mukzizat,APA MUZIZAT NABI AYUB,apa mukzizatnya nabi adam,apa mukjzat nabi idris,apa mukjizat nabi zulkifli,apa maksud diimani,apa isi rasul yang wajib kita imani berjumlah,amanah yang terdapat pada nabi ishak as,Alasan kenapa nabi ada 25,alasan kenapa hanya 25 nabi saja yang kita kenal,ada berapakah sifat sifat rosul dan jelaskan masing masing,ada berapakah rasul,ada berapakah nabi yang diketaui,Apa sebab nama2 rasul yg lain (selain 25 orang rasul) kita tidak dapatkan,apa tugas tugas nabi dan rasul,berapa nabi yang harus kita imani dan tugas para nabi,Berapa nabi yang harus di ketahuwi,berapa jumlah rosul dan sebutkan,berapa jumlah rosul dan berapa harus di imani,berapa jumlah rasul yang wajib diketahui,Berapa jumlah rasul dari 25 nabi,berapa jumlah rasul dan mukjizatnya,berapa jumlah nabi yang kita imani,berapa jumlah nabi yang harus di ketahui,Berapa jumlah nabi dan rosul yg wajib kita imani??,berapa banyak nabi yang diImani orang islam,banyak nabi yang diimani,ayat al-quran yang megandungi semua nama nabi-nabi dan rasul-rasul yang wajib diketahui beserta ertinya,artikel mukjizat 25 nabi,arti sifat maksum yang dimiliki nabi muhammad adalah,arti dan sifat maksum yang dimiliki nabi muhammad,Apakah yang kamu ketahui tentang ulul azmi dan sebutkan serta kitab nya,ada berapakah nabi itu? dan apakah kelebihan masing masing,tuliskan 25 malaikat,Tuliskan nama sepuluh rasul yang wajib diimani,tuliskan nama nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugas nya,tuliskan nama nama rasul allah yang wajib kita imani,tuliskan 10 nama nabi,Tugas-tugas nabi 25,tuliskan 10 nabi dan rasul dari 25 nabi dan rasul yg wajib diketahui?,Tuliskan nama rasul yg menerimanya,tuliskan nama seluruh rasul dan nabi yang sebenarnya,Tuliskan jumlah kitab allah yang wajib diketahui,tuliskan nama nabi yang wajib di ketahui dan kisahkan mana nabi dan mana rasul?,TULISKAN DARI SEORANG NABI DAN RASUL,tuliskan cerita riwayat 25 nabi dan rasul,tuliskan macam nabi,tuliskan berapa tugas nabi muhammad sebagai nabi terakhir,tuliskan ada berapa kitab yang wajib di imani kemudian jelaskan,tuliskan 5 rasul dengan mukzizatnya masing masing,tuliskan mukjizat 25 nabi,tuliskan 5 nabi yang dijuluki mujizat,tuliskan 5 nabi dan mukzijatnya?,tuliskan nabi dan tugasnya,tuliskan nama 25 nabi beserta dengan tugasnya,Tuliskan nama malaikat yang wajib di ketahui dan di imani dalam islam beserta tugasnya,tugas tugas para nabi,tuliskan nama-nama malaikat yang wajib diketahui dan di imani dalam islam beserta tugasnya masing-masing,tuliskan nama-nama para rasul yang disebutkan dalam al quran,www nama istri nabi musa,www nama kitab allah swt yg diturunkan kepada nabi/rasul serta nabi/rasul yg menerimanya,www nama mukjizat rasul dan nabi allah swt,www nama nabi dan keistimewaannya com com,www nama nama 25 nabi dan keistimewaanya,www nama nama 25 nabi dan keistimewaanya atau kelebihannya,www tulislah 4 sifat yang pasti di miliki oleh para nabi atau rasul,www nama nama kitab kisah para rasul,www nama nama nabi 25,www nama-nama bayi dalam al quran bserta artinya,www sebutkan sifatmaksum nabi muhammad,www:nama nama 25 nabi com,yang termasuk rasol ada berapa,yang termasuk rasul di 25 rasul yamg wajib diketahui,Www nama 25 nabi dan mujizatnya com,www nama 25 nabi beserta keistimewaanya,www nabi siapa yang mendapatkan gelar maksum,tuliskan sejarah rosul ululazmi berikut mukzizatnya,Tuliskan siapa nama-nama yang pernah diutus tuhan,tuliskan sifat-sifat yg ulul azmi beserta mukjizatnya,tuliskan tentang nabi zakaria dengan singkat!,tuliskan tugas-tugas para rasul?,tuliskanlah mukjizat yg diberikan kepada nabi dan rasul,tulislah 15 nama rasul allah swt,tulislah 5 rasul yang kamu ketahui,Tulislah firman allah swt tentang tugas para rasul,tulislah nabi dan rosul yang kamu ketahui,tulislah sifat wajib nabi muhammad saw sebagai seorang rasul,Ulul ajmi,wahyu rosul ulul azmi,www berapajumlah istri nabi idris com,youtube download 25 Nama Nama Nabi dan Sifat,senarai nabi dan mukjizatnya Malaysia,senarai nama rusullah,senarai para nabi,senarai para rasul,senarai nabi dan mukjizat,senarai rasul dan mukjizat,senarai rasul rasul allah,senarai sifat mulia nabi muhammad,senaraikan name kitab dan rasul,senatai nabi,seorang Nabi dan Rasul mempunyai kedudukan,sepuluh rosuk atau nama nabi,setiap rasul diberi keistimewaan dalam menyampaikan dakwah keistimewaannya adalah,Siapa saja 10 Nama nama Nabi yang wajib kita ketahui,senarai nama para nabi,senarai nama nama nabi,senarai nama nabi-nabi,senarai nabi dan sejarahnya,senarai nabi nabi,senarai nabi yg maksum,senarai nama 25 Nabi-Nabi dan isterinya,senarai nama 25 orang nabi,senarai nama nabi dalam islam,senarai nama nabi dan kelebihan,senarai nama nabi dan kelebihannya,senarai nama nabi dan rasul serta maksud,senarai nama nabi dan rasul yang wajib diketahui,senarai nama nabi dan tugas,senarai nama nabi serta mukjizatnya,senarai nama nabi ulul azmi,siapa sajakah rasul rasul ulul azmi sebutkan,siapa sajakah yang di sebut nabi dan rosul,siapa yg kita imani,tentang rasul jumlah dan mukjizat,sifat dari masing-masing para nabi,tugas 25 rasul,tugas dan kisah nabi ishaq,Tugas dari 25nabi secara singkat,tugas nabi dan kitab nya,tugas nabi dan rasul beserta contohnya,tugas nabi ISHAK,tugas nabi ismail,Tugas nabi luth,tugas nabi untuk kaumnya,tugas nabi-nabi,tugas para masing masing nabi,sulaiman nabi ke berapa,sifat2 25 rasul yng wajib kita ketahui,sifat-sifat rosul yang diketahi ada berapa,siapakah yang mengetahui jumlah nabi dan rasul sesungguhnya,sifat allah yg wjb kita knl,sifat dan keistimewaan nabi,sifat maksum,sifat nabi,sifat nabi muhammad yang harus kita ketauhi,sifat seorang nabi/rasul yang merupakan sifat manusiawi yang tidak mengurangi kewibaan nabi/rasul di sebut ?,Sifat siddiq yang dimiliki Nabi Ayyub AS,sifat sifat nabi Ulul Azmi,Sifat yang dimiliki oleh masing-masing ke 5 rasul,sifat yang wajib bagi rasul,sifat-sifat 25 nabi,Sifat-sifat nabi dan rasul serta mujizat nabi musa as,tugas para nabi dan rasul pada zamAnnya masiNg-masing,Sebutkan macam-macam nabi dan rasul yg disebutkan dlm al-quran,sebutkan macam-macam rasul allah swt,sebutkan 25 nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam al qran,sebutkan 25 nama nama malaikat allah,sebutkan lima rasul yang kamu ketahui,sebutkan 25 nama para rasul allah!,Sebutkan lima nabi dan mukjizat nya masing masing,sebutkan kitab wajib imanibeserta rosulya,sebutkan 25 nama nabi,sebutkan malaikat rasul kitab yang diketahui,sebutkan lima nama rasul allah swt,sebutkan nabi nabi dengan mukjizatnya,sebutkan nabi dan rasul yang menerima mujizat,Sebutkan nabi dan rasul jelaskan,sebutkan mukjizat yg diberikan oleh para rosul,Sebutkan mukjizat para nabi singkat saja,sebutkan mukjizat 25 para nabi,sebutkan mukjijat para 25 nabi allah,Sebutkan 25 nabi dan rasul yang kamu ketahui,sebutkan mujizat rasul-rasul,Sebutkan 25 nabi dan rasul serta mukjizatnya!,Sebutkan 25 nabi yg wajib kita ketahui,sebutkan misi serta tugas nabi dan rasul,sebutkan malaikat yang wajib kita imani,Sebutkan kisah nabi muhammad saw nabi ibrahim dan nabi musa,Sebutkan kisah 25 Nabi,Sebutkan keistimewaan yg dimiliki oleh malaikat,Sebutkan 4 nabi as beserta mukjizatnya,sebutkan contoh mukjizat nabi sulaiman ?,sebutkan 4 sifat yg TIDAK DIMILIKI OLEH RASULL,sebutkan beberapa sifat malaikat,sebutkan beberapa nabi dan kitabnya,sebutkan 5 nabi muzizat,sebutkan ada berapa rosul,sebutkan ada berapa nabi dan rasul beserta kitabnyawww,Sebutkan ada berapa nabi,sebutkan 5 rasul dan mukjizatnya masing masing,sebutkan 5 nabi sebelum nabi ibrahim as,Sebutkan 5 rasul beserta mukjizat yang diterimanya!,sebutkan 5 nama rasul allah swt,Sebutkan 5 orang nabi/rasul yang mendapat gelar ulul ajmi dan mukjizat nya masing-masing,Sebutkan 4 mukjizat dan penjelasannya,Sebutkan keistimewaan para malaikat,sebutkan 25 rasul allah,sebutkan 25 rasul yang harus diimani,sebutkan jumlah nama-nama rasul yg wajib di ketahui dan di imani,sebutkan jumlah nama-nama nabi dan rasul yg wajib di ketahui dan di imani,Sebutkan jumlah nabi,sebutkan 5 orang rosul adalah,sebutkan jumlah malaikat yang harus diketahui 10 sebutkan berserta tugasnya,sebutkan jumblah nama nama nabi,sebutkan dan jelaskan sifat-sifat Rasul-Rasul Allah swt,sebutkan dan jelaskan sifat sifat malaikat yang kita ketahui,sebutkan dan jelaskan nabi dan rosul yg wajib di ketahui umat islam,sebutkan 26 nabi beserta namanya,Sebutkan 5 nama-nama nabi terakhir,Senarai nabi dan kelebihannya,sebutkan tiga rasul dan tugas2 nya,sebutkan tiga nama malaikat yang wajib kita imani !,sebutkan tiga nama malaikat yang wajib kita imani,sebutkan sifat-sifat masing-masing rasul,sebutkan sifat sifat rosul dan jelaskan masing masiing,sebutkan sifat nabi harun,Sebutkan sepuluh nama nabi yg kamu ketahui,sebutkan senarai name nabi swt,Sebutkan semua istri nabi?,sebutkan san jelaakan isi kitab kitab allah yang di turunkan kepada nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul ajmi,sebutkan salah satu mukjizat nabi ibrahim a s,sebutkan rasul ulul azmi beserta mukjizat yang allah berikan kepadanya,sebutkan rasul rasul ulul azmi beserta mukjizat yang allah berikan kepadanya,sebutkan rasul rasul alloh,sebutkan rasul rasul allah yg menyampaikan ajaran nya depada umat nya dan berapa lama berdakwah nya,sebutkan para nabi yang diberi mujizat oleh allah beserta mujizatnya,sebutkan tugas-tugas pada nabi dan rasul,sebutkn nama nama nabi dan mukzijat nya,senarai nabi dan kelebihan masing-masing,senarai nabi dalam islam,senarai mukjizat nabi muhammad,senarai mukjizat 25 nabi,senarai kisah nabi,senarai kisah 25 para nabi,senarai 25 org nabi,senarai 25 orang nabi dan mukjizatnya,senarai 25 nama rasul,senarai 25 nabi dan rasul dan mukjizat,Semua nama2 nabi orang islam,semua nama nabi dan mukzizatnya,sejarah nabi yunus dan mukjizat secara singkat dan jelas,sejarah nabi yang berjumlah 25,sejarah nabi saleh beserta kelebihannya,sejarah 25 nabi dan mukjizatnya,Sebutkan Orang-orang yang mendapat mujizat,sebutkan nama-nama yang wajib diimani beserta tugas ya,sebutkan nama-nama rasul allah 5 saja,sebutkan nama nama malaikat dan masing masing tugasnya,Sebutkan nama nama kitab yang wajib kita ketahui,Sebutkan nama nama kitab yang wajib di ketahui dan berserta pada nabi siapa,Sebutkan nama nama 25 nabi tugas dan kitabnya,sebutkan nama-nama kitab-kitab allah yang wajib diketahui dan berikan sejarah singkatnya,Sebutkan nama nabi yang tidak termasuk rosul!,sebutkan nama nabi yang diberi amanah untuk diri sendiri dan umat nya,Sebutkan nama nabi dan tugas,Sebutkan nama nabi dan rasul dalam al quran,sebutkan nama nabi dan ceritanya,sebutkan nama nabi,sebutkan nama malaikat dan nabi,Sebutkan nama 25 nabi dan istrinya,sebutkan nabi-nabi yang menerima wahyu dari allah,sebutkan Nabi-Nabi yang mempunyai mujizat,sebutkan nabi yang menerima wahyu dari allah swt,sebutkan nama nama malaikat yang tidak di sebutkan di al-quran,sebutkan nama nama nabi,sebutkan nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita imani beserta gelarnya,Sebutkan Nama-nama Nabi Beserta Muzizat nya !,sebutkan nama-nama malaikat wajib dan beserta tugas- tugasnya,sebutkan nama-nama malaikat dan berikan tugasnya masing-masing,sebutkan nama-nama kitab-kitab allah yang wajib di ketahui dan sejarah singkatnya,Sebutkan nama-nama kitab yang wajib diketahui beserta nabi dam rasul yang menerimanya,Sebutkan nama-nama 25 Nabi!,Sebutkan nama rasul yang memiliki mukjizat,sebutkan nama rasul dan tugas tugasnya,sebutkan nama rasul allah swt,sebutkan nama nama rasul yang kmu ketaui,sebutkan nama nama rasul yang berjumlah 25,sebutkan nama nama rasul ulul azmi beserta mukjizatnya secara singkat,sebutkan nama nama rasul selain ulul azmi,Sebutkan nama nama rasul (10),sebutkan nama nama nabi beserta tanggal lahirnya,sebutkan nabi nabi yang pernah menerima firman allah,Nama2 nabi,nama-nama Nabi yg mempunyai kelebihan masing-masing,nama-nama nabi yang wajib di imani ada 25

{ 1 comment… read it below or add one }

roma kusumojati July 4, 2013 at 7:20 am

Asallamualaiku Wr Wb,…
Salam Kenal,… Saya Roma Alias Radengeblek orang bodoh yang tidak tau diri,…
Sehubungan artikel yang akan saya buat masih ada kaitannya dengan topik artikel yang anda buat saya mohon ijin untuk mencopy artikel anda dan sebagi referensi bagi saya yang masih banyak belajar dari anda,…
saya ucapkan banyak2 terimakasih.
Jangan lupa kalau anda luang berkunjunglah ke blog saya dan berikan koreksi kepada saya agar lebih baik lagi,
Semoga Kita Semua Selalu Berada DiDalam LindunganNYA,…. Amin.

Reply

Leave a Comment

Jawatan kosong: Pekerja Part-Time Di Perlukan
Mempunyai Masalah Rambut Gugur?

Previous post:

Next post: