≡ Menu

Mari Mengenal 25 Nabi Dan Rasul

Lazada malaysia promotion

PENGERTIAN-NABI-DAN-RASUL

Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.

Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul
sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka adalah :
01.Nabi Adam a.s.                            02.Nabi Idris a.s.
03.Nabi Nuh a.s.                               04.Nabi Hud a.s.
05.Nabi Salih a.s.                              06.Nabi Ibrahim a.s.
07.Nabi Luth a.s.                              08.Nabi Ismail a.s.
09.Nabi Ishaq a.s.                             10.Nabi Ya’akub a.s.
11.Nabi Yusuf a.s.                              12.Nabi Ayub a.s.
13.Nabi Syu’aib a.s.                           14.Nabi Musa a.s.
15.Nabi Harun a.s.                             16.Nabi Zulkifli a.s.
17.Nabi Daud a.s.                               18.Nabi Sulaiman a.s.
19.Nabi Ilyas a.s.                                20.Nabi Ilyasa’ a.s.
21.Nabi Yunus a.s.                             22.Nabi Zakaria a.s.
23.Nabi Yahya a.s                              24.Nabi Isa a.s.
25.Nabi Muhammad s.a.w

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah:

“Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang
mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka
kepadamu.”
(An-Nisa’:164)
Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi
keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah:
“Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” (Al-Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja

WAJIB-BERIMAN-KPD-NABI-DAN-RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun

akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah:
“Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja
yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa

saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi- Nabi dari Tuhanya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.”

Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul „Azmi”, ertinya Rasul yang paling banyak menghadapi cabaran yang berat dan berjuang dengan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.

PARA-RASUL-MAKSUM

Di samping keempat-empat sifat itu, mereka juga mempunyai sifat lain, iaitu:
Terbebas dari sebarang aib yang merosakkan nama baik, „Ishmah ( terpelihara ) ataupun
disebut juga „maksum.‟

Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul adalah bahawa mereka sebagai manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya, paling tinggi ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, paling dapat dipercayai, dan mereka terhindar dari sebarang samada secara fizikal mahupun rohani.

Para Nabi sentiasa mendapat pengawasan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah
SWT. Oleh itu mereka terhindar dari sebarang perbuatan dosa. Ertinya, mereka tergolong “
maksum “, tidak melakukan
kesalahan dengan sengaja apalagi perbuatan dosa.
Sebagaimana firman Allah:
“Tidak mungkin seseorang Nabi berkhianat.” ( Ali Imran: 161 )
Mukjizat yang diturunkan Allah Taala kepada para utusan-utusan-Nya itu berbagai
bentuknya, antara lain:
JENIS-JENIS-MUKJIZAT

1. Mukjizat Kauniyah, yakini mukjizat yang merupakan keajaiban seperti terpancarnya air mata dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya ketika kaumnya kehausan; awan yang memayungi Bani Israil didaerah At-Taih dan

terbelahnya air laut yang dilalui Nabi Musa untuk melarikan diri dari kerajaan fir‟aun,
yang kemudiannya tertutup semula ari laut itu selepas baginda menyeberanginya.

2. Akhbarun Haibiyah (khabar gembira ), yakin mukjizat Nabi berupa pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah ia lihat, seperti khabar yang disampaikan Isa kepada kaumnya, ia dapat menceritakan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah kaumnya.

3. Mukhalifun Lil Qawaninit-Thabi‟iyyah, yakini mukjizat Nabi berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membakar Nabi Ibrahim yang tiba-tiba merasa kesejukan ditengah-tengah api yang bergejolak.

4. Mukjizat yang berupa keanehan-keanehan, sesuai dengan keperluan adanya mukjizat. Allah SWT memberikan mukjizat kepada para Rasul-Nya sesuai dengan keperluannya yang dihadapi umatnya untuk membuktikan kebenaran kerasulannya kepada mereka.

SIFAT-NABI-DAN-RASUL

Allah SWT memilih para nabi-Nya agar supaya mereka menjadi duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. Allah memilih mereka di antara setiap makhluk ciptaan yang lainnya kerana mereka mendapat beban memikul amanah yang agung, iaitu amanah wahyu dan menyampaikan dakwah serta risalah kepada segenap hamba-Nya. Telah berlaku kebijaksanaan Allah yang luhur untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling utama ilmunya, paling mulia sahsiahnya dan paling agung amanahnya. Allah menjaga mereka dengan pertolonga-Nya dan melindungi mereka dpenjagaan-Nya serta mengawasi mereka.

Para nabi a.s. walaupun mereka itu manusia biasa, kerana mereka juga makan dan minum, sihat dan sakit, menikahi wanita, berjalan-jalan di pasar, ditimpa oleh belbagai segi yang dirasa pahit oleh manusia seperti lemah, tua dan mati, namun mereka berbeza dengan manusia pada umumnya kerana mereka mempunyai beberapa kekhususan dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung dan luhur. Adanya kekhususan sifat-sifat ini bagi mereka merupakan sesuatu yang memang harus ada pada mereka. Sifat-sifat itu adalah seperti berikut:

1. Shidiq ( jujur )
2. Amanah ( dapat dipercayai )
3. Tabliqh ( menyampaikan wahyu )
4. Fatanah ( cerdas )
SIDDIQ

Sifat ini merupakan suatu kepastian bagi nabi. Sifat ini, walaupun bagi manusia biasa

juga merupakan keharusan, namun untuk bekal dakwah para nabi sifat itu menjadi sesuatu yang mutlak wajib ada, dan bahkan merupakan sifat pembawaan pada diri mereka. Maka tidaklah mungkin bagi seorang nabi, nabi mana pun juga, dari dirinya timbul sesuatu yang dapat merosak kewibawaan seperti berbohong dan berkhianat, memakan harta manusia dengan jalan yang tidak sah, dan sifat-sifat buruk lainnya.

Memandangkan sifat itu tidak wajar bagi manusia biasa, maka bagaimana halnya dengan seorang nabi yang dekat dengan Tuhan atau raul yang mulia? Seandainya boleh terjadi adanya kebohongan pada para nabi, maka pastilah itu tidak berkaitan dengan berita yang disampaikan melalui wahyu atau kemungkinan hanyalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, atau mereka menciptakannya darikonsep pemikiran
mereka kemudian mereka menyandarkannya kepada Allah secara bohong, namun rasanya
hal itu tidak mungkin terjadi pada mereka.

Oleh kerana itulah kita mendapati Al-Quranul Karim menghukumnya dengan ketentuan yang pasti terdadap setiap yang mencuba mengada-ada dengan atas nama Allah, atau lisannya berbuat dusta. Allah berfirman tentang diri Nabi Muhammad SAW yang bermaksud:

“Seandainya dia (Muhammad ) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama)

Kami, nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kananya. Kemudian benar0benar Kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalang ( Kami ) dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesunguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pengajaran bagi orang-orang yang

bertakwa”.
(Al-Haqqah: 44-48)

Ayat ini merupaka ancaman yang menakutkan bagi orang yang membuat dusta nama Allah dalam urusan akidah. Ini adalah suatu ketentuan yang tidak ada ampun (belas kasih) di dalamnya. Ketentuan ini lahir untuk menetapkan kemungkinan yang satu tanpa adanya kejujuran Rasulullah SAW bersarta manusia

AMANAH

Maksudnya iaitu bahawa seorang nabi adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap wahyu, menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan tanpa melebihi atau menguranginya, tanpa mengubah atau menantinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tala yang bermaksud:

“(iaitu) orang –orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut
kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada
Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”.
(Al-Ahzaab: 39)

Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan keatas wahyu, mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya, tidak mungkin bagi mereka untuk membuat khianat atau mereka merahsiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah, kerana khianat itu bertentangan dengan amanah.

Para nabi yang mulia semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling
sempurna. Seandainya para nabi itu tidak mempunyai sifat amanah pastilah akan berubah dan berganti risalahnya dan manusia pasti tidak menjadi tenang terhadap wahyu yang diturunkan. Dalam kaitan ini, Sayyidah „Aisyah r.a. berkata:” seandainya Muhammad itu menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah padanya pastilah ia menyembunyikan ayat berikut ini ( maksudnya ):

“Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allahlah yang berhak untuk kamu
takuti….”
(Al-Ahzaab: 37)

Masing-masing nabi dan rasul tentu memiliki sifat amanah yang sempurna, supayajiwa menjadi tenang menuju keselamatan wahyu. Segala yang dibawa nabi sesunguhnya semata-mata dari sisi Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

TABLIGH

Sifat ini merupakan kekhususan terhadap para rasul yang mulia, yang bermaksud dengannya adalah bahawa rasul itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka, walaupun seandainya di dalam penyampaian risalah bagi manusia itu akan menimbulkan suatu penganiayaan yang besar atau kejahatan yang mestinya hanya layak ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerosakan.

Demikianlah kita dapat mengetahui bahawa semua para rasul itu mengistiharkan dengan terus terang bahawasanya mereka itu bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah dan menasihati umat, sampai kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah.

Allah mengutus para Rasul agar dapat memberi peringatan kepada sekalian alam. Allah mengutusnya pada suatu masa kekosongan para rasul agar beliau mematahkan alasan-alasan ahki kitab iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak

mengatakan: “Tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi khabar gembira dan
pemberi peringatan”.
Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Tuhanya, dan ketika turun
kepadanya firman Allah yang bermaksud:
“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah
(kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”.
(Al-Hijr: 94)
FATANAH

Fatanah adalah kecerdasan dan kecerdikan. Seorang nabi tidaklah diutus kecuali ia mempunyai keagungan dan kecerdikan yang luar biasa, sempurna kecerdasannya dan daya fikiranya. Perhatikanlah firman Allah Taala yang melukiskan tentang Nabi Ibrahim a.s. perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim di dalam diskusinya dengan kaumnya yang musyirik, nescaya anda akan mendapatkan di dalamnya tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan pada diri Nabi Ibrahim a.s. menerusi dialog berikut yang bermaksud:

“Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang
terbesar ( induk ) dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali ( untuk
bertanya ) kepadamya. Mereka berkta: “siapakah yang melakukan perbuatan tuhan-
tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orng-orang yang zalim”. Mereka berkata: “
( kalau demikian ) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai, agarmereka menyaksikan”.

Mereka bertanya: “Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan- tuhan kami, wahai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara”.

Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata:
“Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)”.
Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata):
“Sesungguhnya kamu ( wahai Ibrahim ) telah mengetahui bahawa berhala-berhala
itu tidak dapat berbicara”. Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu menyembah
selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak ( pula )
memberi mudharat kepada kamu?” Ah ( celakalah ) kamu dan apa yang kamu
sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?”
(Al-Anbiya’: 58-67)
KEISTIMEWAAN-NABI-DAN-RASUL
SUATUhal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi a.a. ialah bahawa
mereka itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri, iaitu:
Pertama: Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi, maksudnya melalui
wahyu dan aklif daripada Allah.
Kedua: Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya, mereka hanya
mengharapkan pahala dari Allah.
Ketiga: Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepada-
Nya.
Keempat: Sederhana dalam mengajak, tidak memberatkan atau menyukarkan.
Kelima: Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi.
Keenam: Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada
kehidupan dunia.
Ketujuh: Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitikberatkan dalam hal
keimanan kepada yang ghaib.
Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia. Kami akan menjelaskan tiap-tiap segi dari masing-masing keistimewaan dengan penjelasan dan huraian yang memadai
CIRI2-KENABIAN

Kenabian merupakan kurnian Allah S.W.T yang di anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya yang tidak boleh diperolehi dengan kemampuan akal, tidak boleh di capai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan, dan tidak pula diterima sebagai warisan. Akan tetapi ianya hanya boleh diterima melalui ketentuan Allah Taala. Hal ini sebagaimana firman-Nya:

“Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia. SesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(Al-Hajj:75)
Allah berfirman yang bermaksud:
“Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-Nya kepada siapa sahaja dan yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya iaitu: Peringatlah olehmu sekalian, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku maka hendaklah kamu bertaqwa kepada-Ku.”
Nissan X Trail * Shell HelixeGENTICwestern union *

 

Incoming search :

nama nabi dan rasul,senarai nabi,nama nama nabi,senarai nama nabi,Nama2 nabi,nama nabi dan tugasnya,tugas 25 nabi,nama nama nabi dan tugasnya,25 nabi dan tugasnya masing masing,senarai nabi dan rasul,mengenal nabi,nabi isa nabi yang ke berapa,nama 25 nabi dan rasul,25 orang rasul,nabi luth nabi keberapa,tugas-tugas 25 nabi,rasul2 allah,nabi ayub rasul ke,jumlah nabi dan rasul yang harus kita imani dan ketahui berjumlah,nama-nama nabi,senarai 25 rasul,tugas 25 nabi dan rasul,senarai rasul,keistimewaan para nabi,tugas2 25 nabi,senarai nabi-nabi,sebutkan beberapa contoh keistimewaan para nabi,name rasul dan tugas,nama2nabi kita,nama2 nabi dan kelebihannya masing2,sebutkan apa saja mukzizat dan keistimewaan nabi daud a s,Namanama istri 25nabi,namanabi beserta tugasnya,Sebutkan dua nama rosul yg ke 12 dan 23,sebutkan bekal yang diberikan oleh allah swt kepada nabi dan rasul,nama2 yang ada as,nama2 nabi dan rasul2,nama2 rasul dan kitabnya,Pengertian cara beriman kepada nabi dan rasul tugas-tugasnya sifat-sifat nama-nama nabi keistimewaan,rasul ada berapa,sebutkan 25 nabi beserta tugas nya,sebutkan 10 nama rasul,sebutkan 20 nama nama rasul allah yang kamu ketahui,sebutkan 10 nabi yang di berikan mukjizat oleh allah,sebutkan 25 nabi dan rosul berikut menjelaskan ayatnya,sebutkan 25 nama nama nabi muhamad,sebutkan 10 nabi dan tugasnya,sebutkan 10 nabi dan rasul rasul allah,sebutkan 25 rasul allah,sebut kan berap rasul,sebab nabi yang wajib diimani ada 25,Saya ingin tau nama 2 rasul2 allah dan tugasnya,rosul serta wahyunya,rosul di antara 25 nabi,sebut kan nama nama rasul allah,rasul yang mendapat gelar maksum,sebutkan 10 nama rosul allah,nama2 nabi dan fungsinya,nama nama nabi yang tidak di cantumkan di al quran,nama nama nabi yang hanya mendapatkan satu gelar,nama nama nabi dan wahyu yang diterimanya,nama nama nabi dan tugasnya masing masing,Nama nama nabi dan tugas mukjizatnya,nama nama nabi dan rosul beserta mukzizatnya,nama nama nabi dan rasul beserta tugasnya masing masing,nama nama nabi dan rasul beserta tugasnya,nama nama nabi dan rasul,nama nama nabi dan nama nama kaumnya,nama nama nabi dan mukzizat nya,nama nama nabi dan keistimewaan nya masing masing,nama nama nabi dan fungsiya,Nama nama nabi beserta keistimewaannya,nama nama istri para nabi2 25,nama nama dan fungsi 10 rosul rosul allah beserta sifatnya,Nama Nama Nabi Yg berjumlah 25,nama nama nabi yg wajib kita imani,nama2 nabi beserta wahyunya,nama2 nabi beserta tugasnya,nama nabi sejarah dan tugasny,nama-nama nabi dan rasul dan pekerjaannya,nama para nabi dan rasul yang wajib di ketahui beserta diutus ke kaum apa,Nama sifat dan tugas nabi dan rasul,nama rosul yg wajib kta imani,Nama rosul allah dan kelebihannya,nama rasul yang ke 11,nama rasul Dan nabi serta bentuk mukjizat Dan kerasulannya,nama rasul allah dan tugasnya,nama rasul,nama para nabi Allah dan kelebihan,nama nama semua rasul dan nabi termasuk tugas tugasnya,nama nama rasul/nabi yang di ketahui dalam alquran,nama nama rasul allah dan sifatnya,nama nama 25 nabi dan rasul beserta tugasnya,www nama2 nabi dan keistimewaanya com,surat al quran tentang umat islam mempercayai isa dan wahyunya,sulaiman babi ke brapa?,sifet nabi 25,sifat2 25 nabi,sifat-sifat dan kemukjizatan 25 nabi,sifat zuhud dan tawakal nabi yusuf,sifat yang dimiliki nabi nuh,sifat sifat 25 nabi,sifat nabi 25,sifat dari masing masing yang 25 orang,Siapakah nama nabi urutan ke 11?,siapa urutan nabi dan rosul yang ke 10?,siapa saja nabi dan rasul yg wajib kt ketahui dan imani,siapa nama nabi duit di bumi ini,senaraikan tiga nama allah swt yang anda ketahui,senaraikan nama rasul,sebutkan mukzizat nabi syuaaib nabi yaqub nabi harun nabi ilyasa nabi yahya yang lengkap,tugas dan mukjizat para nabi,tugas masing-masing rasul,tugas nabi,www mukjizat2 nabi2 da alquran,urutan nabi diutus,urutan nabi dan rasul,urutan nabi dan kitabnya,untuk membuktikan sebagai rasul allah memberikan utusannya keistimewaan yaitu,Tuliskan nma2 nabi dan tugas2nya ?,tuliskan 25 nama rosulbeserta mu\jizatnya,tuliskan 25 nabi dan rasul yang wajib di imani dalam alquran,Tuliskan 25 nabi dan rasul beserta ayatnya,tuliskan 10 fungsi para nabi dan rasul diutus oleh allah,Tuliskaan mukjizaT dari 25 nabi ransel,tuhan yg wajib kita imani jumlah nys ada,tugas/sifat/mukjizat nabi,tugas-tugas nabi-nabi dan rasul-rasul,Tugas tugas para nabi com,tugas tugas dari 25 nabi bukan malaikat,tugas nabi dan rasul menurut al quran,senarai name nama dua lima para nabi dan rasul,senarai nama semua nabi dan rasul,Sebutkan nama nama nabi sejumblah 25,Sebutkan nama nama nabi dan sifatnya,sebutkan nama nama nabi dan rosul beserta zidatnya,sebutkan nama nama nabi,Sebutkan nama nama dan fungsi rasul allah,sebutkan nama nama alloh yg kamu ketahui,sebutkan nama nabi yg berjumlah 25,Sebutkan nama mereka satu persatu,sebutkan nama 25 nabi dan rasul,sebutkan nabi ulul azmi dan kisahnya masing,sebutkan nabi dan tugas nya,sebutkan nabi dan rosul beserta tugasnya,sebutkan nabi dan rosul allah swt,sebutkan mukjizat nabi sulaiman nabi musa nabi isa nabi ibrahim dan nuh,sebutkan mukjizat masing masing nabi,sebutkan mukjizat atau kelebihan yang dimiliki oleh para nabi dan rosul yang 25,Sebutkan macam macam rosul,Sebutkan nama nama rasulullah saw yang anda ketahui dalam al-qur\an,sebutkan nama rasul yg trcantum pada al quran,sebutkan nama-nama rasul yg berjumlah 25,senarai nama nama rasul,senarai nama nabi ulul azmi,senarai nama 25,senarai 25 rasul yang wajib diketahui,senarai 25 nama nabi,senarai 25 nabi dan rasul,sebutlan tugas para nabi dan rasul dan berapakah banyaknya para rasul yang wajib di ketaui,sebutkanjumlah nabi rosul nabi dan rosul rosul ulul azmi,sebutkan sifat dan istilah mukjizat para nabi,sebutkan sepuluh rasul,Sebutkan sepuluh nabi dan rasul yg kamu ketahui,sebutkan sepuluh nabi dan rasul yang kamu mengetahui,sebutkan sepuluh nabi dan rasul yang kamu ketahui,SEBUTKAN SEPULUH KITAB BESERTA TUGASNYA,sebutkan satu persatu nabi dan rasul,sebutkan para rasul yg 25 berserta mukjizat nya masing2,sebutkan nama-nama yang beriman kepada nabi muhammad?,sebutkan jumlah semua manusia yang ada di bumi ini dan foto nya,keistimewaan rasul/25,gelar 25 nabi,gambar sifat2 allah,fungsi dan tujuan 25 nabi,downlod kitab kisah 25 nabi com,download nama nabi dan rosul serta mujizatnya,daftar nabi dan mukjizatnya,cerita 25 nabi dan mukjizatnya,cari surat yang ada 25 nama nabi,Cari nama2 nabi rasulullah,cari istri nabi (lengkap) 25,berapakah rasul utusan Allah,berapah nama nama nabi sesuai namanya,berapa ramai nabi yg perlu diketahui dlm islam,berapa ramai nabi dan rasul,berapa nabi dan malaikat yang di percayai beserta tugas-tugasnya,berapa malaikat dan nabi yang dipercayai,berapa kitab yang wajib kita yakini? tuliskan satu persatu,gelar 25 nabi dan rasul,Gelar untuk nabi ayub as,huraian tugas rasul rasul,###########################################,keistimewaan nabi muhammad dengan nabi dan rasul lainnya,keistimewaan masing2nabi,kecerdikan nabi yakob,ke 25 nabi yg menjadi rasul siapa saja,Jumlah rasul yang wajib kita imani,jumlah rasul yang wajib diketahiu dan ceritanya,jumlah rasul dan nabi yang harus kita imani dan ketahui berjumlah,jumlah nama rosul2 allah,Jumlah nabi yang di turunkan allah swt,Jumlah nabi nama tugas dan mukjizat,jumlah nabi dan rosul yg harus kita imani dan ketahui berjumlah,Jumlah Nabi Dan Rasul Dengan Tugasnya,jumlah istri nabi2,jenis-jenis mukjizat nabi,jenis mukjizat nabi,Jenis jenis mukjizat nabi,berapa kita yang wajib kita yakini?tuliakan satu per satu!,berapa kah nabi dan rasul yang wajib kita imani dalam alquran,berapa jumlah rosul-rosul secara meseluruhan dan wajib kita imani,25 rasul yang wajib diketahui,25 rasul alloh,25 rasul allah & kitab- kitabnya,25 nama nabi dan tugasnya,25 nama nabi dan rosul yang wajib kita ketahui dan diimani,25 nama nabi dan rasul sesuai urutan,25 nabi tugas kerasulan,25 nabi rosul yang wajib diimani dan kelebihannya,25 nabi dan tugasnya,25 nabi dan rasul dan penjelasan ayatnya,25 nabi dan penjelasan nya,25 nabi beserta mukjizatnya masing-masing,25 nabi & rasul beserta tugas,25 nabi,20 nabi dan rasul secara benar,10nabi dan rasul yang di imani dan tugasnya beserta ayat yang berhubungan dengan tugasnya,10 nama rasul,4 nabi yang di pilih oleh allah untuk menyampaikan wahyu kepadamanusia,5 nabi dan sifat nya yang belum kita ketahui,Ada 25 nabi serta ajaran yang dibawakan dari masing-masing nabi,berapa jumlah malaikat dan nabi2,ayat alquran yg menjelelaskan nama nama rasul yg wajib di ketahui,ayat alquran yang menjelaskan nama nama rasul yang wajib kita ketahui,ayat al quran yg menjelaskan nama - nama rasul yang wajib kita ketahui,apakah yg di maksud dgn rosuldan sebutkan nama2 rosul Allah,apa yang kamu ketahui tentang rasul rasul allah,apa yang kamu ketahui tentang mukjizat?apa pula fungsinya bagi rasul?jelaskan,Apa yang kamu ketahui tentang mukjizat apa pula fungsinya bagi rasul,apa nabi yakub dan istri termasuk beriman pada Allah swt,apa keistimewaan para nabi dan rasul serta ayatnya,apa ada perbedaan materi yang disampaikan antara nabi yang wajib diketahui dan nabi yang tidak wajib diketahui,alasan 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui,ada berapakah utusan yang wajid di ketahui,ada berapa surat wajib rosul,Ada berapa rasul sebutkan,ada berapa nama nama nabi,ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani,10 nabi yang wajib kita imani,Kelebihan masing-masing nabidanrasul,nama nama 25 nabi dan rasul,nabi yang punya kelebihan,Nabi yang gelarnya hanya nabi saja bukan rasul,nabi yakup yang keberapa,nabi urutan 21,nabi syuaib adalah nabi ke berapa?,nabi selain 25 rasul,nabi nabi yang diberi mukzizat oleh allah,nabi nabi islam dan kelebihannya,nabi muhammad nabi yg keberapa,nabi muhammad nabi yang keberapa,nabi lagi rassul ade berape,nabi ke yg 20,nabi ke berapa nabi aulaiman,nabi isa adalah nabi yg keberapa,nabi harun nabi ke,nabi daud nabi keberapa,nabi dan rossul yg diberi kelebihan tentang allah,nabi yg bukan rasul,nabi yusuf nabi ke berapa?,nabi zakaria nabi yang keberapa,nama nama 25 nabi dan mukjizatnya,nama nama 10 nabi dan rosul,nama nabi yg tdk wajib di jetahui beserta keterangannta,Nama nabi yang berjumlah 25,berapa jumlah nabi yg harus kita imani,nama nabi nabi utusan Allah Dan tugasnya masing masing,nama nabi dan rosul 24,nama nabi dan rasulullau yang wajib di percayai,nama nabi dan rasul beserta tugasnya,nama nabi beserta sifatnya dan gelar nya dan kitab nya,nama nabi berserta tugasnya masing masing,nama dan kelebihan 25 nabi,nama 25 nabi dan rasul serta surat yg menjelaskan keberadaannya,nama 25 nabi beserta tugasnya masing-masing,nama 2 nabi dan rasul,nama - nama nabi yang perlu kita tau,nabi/rosul yang ke 24,nabi dan rasul y wajib diketahui,nabi ayyub rasul yang ke,nabi ayub rasul yang ke berapa,mengapa kita harus mengenal nabi dan rosul,mengapa allah swt memberi mukjizat kepada para rasul sebutkan jenis-jenis mukjizat yang kamu ketahui,memahami nabi dan rosul yang wajib diketahui,memahami dan rosul yang wajib diketahui,lagu anak mukzizat para nabi mukzizat para rosul itu utusan allah,kisah para nabi dan mukjizatnya,kisah nabi ilyas dan ilyasa beserta ayatnya,kisah nabi dan wahyunya,kisah nabi dan rasul termasuk sifat zuhud dan tawakal,kisah muzizat nabi nabi dan rasul,kisah 25 nabirosul ALLOH,keturunan pekerjaan dan mukjizat 25 nabi,kenapa nabi dan rasul yg wajib kita ketahui hanya 25,kelebihan yg terdapat pada 25 nabi,kelebihan para nabi,kelebihan nabi nabi,kelebihan nabi ibrahim dari nabi muhammadn,mengapa umat islam hanya di perintahkan untuk mengetahui 25 nabi saja,mengenal kisah kisah nabi,mengenal nabi dan,Nabi ayub nabi yg ke berapa,nabi ayub nabi ke berapa,nabi ayub adalah rasul ke?,nabi ada 25 sebutkan,nabi ad berapa malaikat ad berapa,Mukjizat utusan Allah yang 25,mukjizat nabi ibrahim dan kisah kerasulannya,mukjizat khusus para nabi yang tak dimiliki nabi yang lain,mukjizat dan kisah kerasulan dari nabi syuaib,mukjizat 25 nabi,menggenal nama 2nabi,mengetahu nama2 nabi dan jumlhnya,mengenal rasul rasul allah,mengenal para 25 nabi,mengenal nama nama nabi,mengenal nama nama 25 nabi,mengenal nabi utusan Allah,kelebihan nabi Dan rasul

Comments

7 comments… add one

 • Asallamualaiku Wr Wb,…
  Salam Kenal,… Saya Roma Alias Radengeblek orang bodoh yang tidak tau diri,…
  Sehubungan artikel yang akan saya buat masih ada kaitannya dengan topik artikel yang anda buat saya mohon ijin untuk mencopy artikel anda dan sebagi referensi bagi saya yang masih banyak belajar dari anda,…
  saya ucapkan banyak2 terimakasih.
  Jangan lupa kalau anda luang berkunjunglah ke blog saya dan berikan koreksi kepada saya agar lebih baik lagi,
  Semoga Kita Semua Selalu Berada DiDalam LindunganNYA,…. Amin.

 • binary options

  For example, when you do option trade in Microsoft, you are actually not getting the stocks of the business but creating a plan whether the cost of Microsoft stocks are to go up or
  down at the end of the expiration amount time.
  While many might believe that the party is over and it’s time to wander off home,
  they are not seeing the bigger picture. With most trading being conducted via the internet nowadays it is easy to get
  started on market trading as suppliers of binary option signals are mainly based online.

 • you

  If you want to get a good deal from this article then you have to apply these techniques to your won web site.

 • This post will assist the internet users for building up new webpage or
  even a weblog from start to end.

 • FCNM

  Thanks for finally talking about >Mari Mengenal 25 Nabi Dan Rasul
  – Cahaya Purnama <Liked it!

 • Testosterone is converted to dihydrotestosterone (DHT) which slows down or stops hair growth and produces weaker, shorter hair.
  Hair fall is a condition of losing hair from the scalp
  leading to the generation of new hair. Alopecia areata is an inflammatory condition which can make hair come out in patches or clumps.

 • autocar

  You could certainly see your expertise in the article you write.
  The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe.
  All the time go after your heart.

Leave a CommentNext post:

Previous post: