≡ Menu

Mari Mengenal 25 Nabi Dan Rasul

PENGERTIAN-NABI-DAN-RASUL

Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.

Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul
sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka adalah :
01.Nabi Adam a.s.                            02.Nabi Idris a.s.
03.Nabi Nuh a.s.                               04.Nabi Hud a.s.
05.Nabi Salih a.s.                              06.Nabi Ibrahim a.s.
07.Nabi Luth a.s.                              08.Nabi Ismail a.s.
09.Nabi Ishaq a.s.                             10.Nabi Ya’akub a.s.
11.Nabi Yusuf a.s.                              12.Nabi Ayub a.s.
13.Nabi Syu’aib a.s.                           14.Nabi Musa a.s.
15.Nabi Harun a.s.                             16.Nabi Zulkifli a.s.
17.Nabi Daud a.s.                               18.Nabi Sulaiman a.s.
19.Nabi Ilyas a.s.                                20.Nabi Ilyasa’ a.s.
21.Nabi Yunus a.s.                             22.Nabi Zakaria a.s.
23.Nabi Yahya a.s                              24.Nabi Isa a.s.
25.Nabi Muhammad s.a.w

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah:

“Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang
mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka
kepadamu.”
(An-Nisa’:164)
Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi
keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah:
“Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” (Al-Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja

WAJIB-BERIMAN-KPD-NABI-DAN-RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun

akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah:
“Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja
yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa

saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi- Nabi dari Tuhanya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.”

Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul „Azmi”, ertinya Rasul yang paling banyak menghadapi cabaran yang berat dan berjuang dengan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.

PARA-RASUL-MAKSUM

Di samping keempat-empat sifat itu, mereka juga mempunyai sifat lain, iaitu:
Terbebas dari sebarang aib yang merosakkan nama baik, „Ishmah ( terpelihara ) ataupun
disebut juga „maksum.‟

Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul adalah bahawa mereka sebagai manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya, paling tinggi ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, paling dapat dipercayai, dan mereka terhindar dari sebarang samada secara fizikal mahupun rohani.

Para Nabi sentiasa mendapat pengawasan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah
SWT. Oleh itu mereka terhindar dari sebarang perbuatan dosa. Ertinya, mereka tergolong “
maksum “, tidak melakukan
kesalahan dengan sengaja apalagi perbuatan dosa.
Sebagaimana firman Allah:
“Tidak mungkin seseorang Nabi berkhianat.” ( Ali Imran: 161 )
Mukjizat yang diturunkan Allah Taala kepada para utusan-utusan-Nya itu berbagai
bentuknya, antara lain:
JENIS-JENIS-MUKJIZAT

1. Mukjizat Kauniyah, yakini mukjizat yang merupakan keajaiban seperti terpancarnya air mata dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya ketika kaumnya kehausan; awan yang memayungi Bani Israil didaerah At-Taih dan

terbelahnya air laut yang dilalui Nabi Musa untuk melarikan diri dari kerajaan fir‟aun,
yang kemudiannya tertutup semula ari laut itu selepas baginda menyeberanginya.

2. Akhbarun Haibiyah (khabar gembira ), yakin mukjizat Nabi berupa pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah ia lihat, seperti khabar yang disampaikan Isa kepada kaumnya, ia dapat menceritakan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah kaumnya.

3. Mukhalifun Lil Qawaninit-Thabi‟iyyah, yakini mukjizat Nabi berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membakar Nabi Ibrahim yang tiba-tiba merasa kesejukan ditengah-tengah api yang bergejolak.

4. Mukjizat yang berupa keanehan-keanehan, sesuai dengan keperluan adanya mukjizat. Allah SWT memberikan mukjizat kepada para Rasul-Nya sesuai dengan keperluannya yang dihadapi umatnya untuk membuktikan kebenaran kerasulannya kepada mereka.

SIFAT-NABI-DAN-RASUL

Allah SWT memilih para nabi-Nya agar supaya mereka menjadi duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. Allah memilih mereka di antara setiap makhluk ciptaan yang lainnya kerana mereka mendapat beban memikul amanah yang agung, iaitu amanah wahyu dan menyampaikan dakwah serta risalah kepada segenap hamba-Nya. Telah berlaku kebijaksanaan Allah yang luhur untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling utama ilmunya, paling mulia sahsiahnya dan paling agung amanahnya. Allah menjaga mereka dengan pertolonga-Nya dan melindungi mereka dpenjagaan-Nya serta mengawasi mereka.

Para nabi a.s. walaupun mereka itu manusia biasa, kerana mereka juga makan dan minum, sihat dan sakit, menikahi wanita, berjalan-jalan di pasar, ditimpa oleh belbagai segi yang dirasa pahit oleh manusia seperti lemah, tua dan mati, namun mereka berbeza dengan manusia pada umumnya kerana mereka mempunyai beberapa kekhususan dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung dan luhur. Adanya kekhususan sifat-sifat ini bagi mereka merupakan sesuatu yang memang harus ada pada mereka. Sifat-sifat itu adalah seperti berikut:

1. Shidiq ( jujur )
2. Amanah ( dapat dipercayai )
3. Tabliqh ( menyampaikan wahyu )
4. Fatanah ( cerdas )
SIDDIQ

Sifat ini merupakan suatu kepastian bagi nabi. Sifat ini, walaupun bagi manusia biasa

juga merupakan keharusan, namun untuk bekal dakwah para nabi sifat itu menjadi sesuatu yang mutlak wajib ada, dan bahkan merupakan sifat pembawaan pada diri mereka. Maka tidaklah mungkin bagi seorang nabi, nabi mana pun juga, dari dirinya timbul sesuatu yang dapat merosak kewibawaan seperti berbohong dan berkhianat, memakan harta manusia dengan jalan yang tidak sah, dan sifat-sifat buruk lainnya.

Memandangkan sifat itu tidak wajar bagi manusia biasa, maka bagaimana halnya dengan seorang nabi yang dekat dengan Tuhan atau raul yang mulia? Seandainya boleh terjadi adanya kebohongan pada para nabi, maka pastilah itu tidak berkaitan dengan berita yang disampaikan melalui wahyu atau kemungkinan hanyalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, atau mereka menciptakannya darikonsep pemikiran
mereka kemudian mereka menyandarkannya kepada Allah secara bohong, namun rasanya
hal itu tidak mungkin terjadi pada mereka.

Oleh kerana itulah kita mendapati Al-Quranul Karim menghukumnya dengan ketentuan yang pasti terdadap setiap yang mencuba mengada-ada dengan atas nama Allah, atau lisannya berbuat dusta. Allah berfirman tentang diri Nabi Muhammad SAW yang bermaksud:

“Seandainya dia (Muhammad ) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama)

Kami, nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kananya. Kemudian benar0benar Kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalang ( Kami ) dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesunguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pengajaran bagi orang-orang yang

bertakwa”.
(Al-Haqqah: 44-48)

Ayat ini merupaka ancaman yang menakutkan bagi orang yang membuat dusta nama Allah dalam urusan akidah. Ini adalah suatu ketentuan yang tidak ada ampun (belas kasih) di dalamnya. Ketentuan ini lahir untuk menetapkan kemungkinan yang satu tanpa adanya kejujuran Rasulullah SAW bersarta manusia

AMANAH

Maksudnya iaitu bahawa seorang nabi adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap wahyu, menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan tanpa melebihi atau menguranginya, tanpa mengubah atau menantinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tala yang bermaksud:

“(iaitu) orang –orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut
kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada
Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”.
(Al-Ahzaab: 39)

Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan keatas wahyu, mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya, tidak mungkin bagi mereka untuk membuat khianat atau mereka merahsiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah, kerana khianat itu bertentangan dengan amanah.

Para nabi yang mulia semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling
sempurna. Seandainya para nabi itu tidak mempunyai sifat amanah pastilah akan berubah dan berganti risalahnya dan manusia pasti tidak menjadi tenang terhadap wahyu yang diturunkan. Dalam kaitan ini, Sayyidah „Aisyah r.a. berkata:” seandainya Muhammad itu menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah padanya pastilah ia menyembunyikan ayat berikut ini ( maksudnya ):

“Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allahlah yang berhak untuk kamu
takuti….”
(Al-Ahzaab: 37)

Masing-masing nabi dan rasul tentu memiliki sifat amanah yang sempurna, supayajiwa menjadi tenang menuju keselamatan wahyu. Segala yang dibawa nabi sesunguhnya semata-mata dari sisi Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

TABLIGH

Sifat ini merupakan kekhususan terhadap para rasul yang mulia, yang bermaksud dengannya adalah bahawa rasul itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka, walaupun seandainya di dalam penyampaian risalah bagi manusia itu akan menimbulkan suatu penganiayaan yang besar atau kejahatan yang mestinya hanya layak ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerosakan.

Demikianlah kita dapat mengetahui bahawa semua para rasul itu mengistiharkan dengan terus terang bahawasanya mereka itu bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah dan menasihati umat, sampai kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah.

Allah mengutus para Rasul agar dapat memberi peringatan kepada sekalian alam. Allah mengutusnya pada suatu masa kekosongan para rasul agar beliau mematahkan alasan-alasan ahki kitab iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak

mengatakan: “Tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi khabar gembira dan
pemberi peringatan”.
Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Tuhanya, dan ketika turun
kepadanya firman Allah yang bermaksud:
“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah
(kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”.
(Al-Hijr: 94)
FATANAH

Fatanah adalah kecerdasan dan kecerdikan. Seorang nabi tidaklah diutus kecuali ia mempunyai keagungan dan kecerdikan yang luar biasa, sempurna kecerdasannya dan daya fikiranya. Perhatikanlah firman Allah Taala yang melukiskan tentang Nabi Ibrahim a.s. perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim di dalam diskusinya dengan kaumnya yang musyirik, nescaya anda akan mendapatkan di dalamnya tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan pada diri Nabi Ibrahim a.s. menerusi dialog berikut yang bermaksud:

“Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang
terbesar ( induk ) dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali ( untuk
bertanya ) kepadamya. Mereka berkta: “siapakah yang melakukan perbuatan tuhan-
tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orng-orang yang zalim”. Mereka berkata: “
( kalau demikian ) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai, agarmereka menyaksikan”.

Mereka bertanya: “Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan- tuhan kami, wahai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara”.

Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata:
“Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)”.
Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata):
“Sesungguhnya kamu ( wahai Ibrahim ) telah mengetahui bahawa berhala-berhala
itu tidak dapat berbicara”. Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu menyembah
selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak ( pula )
memberi mudharat kepada kamu?” Ah ( celakalah ) kamu dan apa yang kamu
sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?”
(Al-Anbiya’: 58-67)
KEISTIMEWAAN-NABI-DAN-RASUL
SUATUhal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi a.a. ialah bahawa
mereka itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri, iaitu:
Pertama: Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi, maksudnya melalui
wahyu dan aklif daripada Allah.
Kedua: Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya, mereka hanya
mengharapkan pahala dari Allah.
Ketiga: Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepada-
Nya.
Keempat: Sederhana dalam mengajak, tidak memberatkan atau menyukarkan.
Kelima: Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi.
Keenam: Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada
kehidupan dunia.
Ketujuh: Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitikberatkan dalam hal
keimanan kepada yang ghaib.
Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia. Kami akan menjelaskan tiap-tiap segi dari masing-masing keistimewaan dengan penjelasan dan huraian yang memadai
CIRI2-KENABIAN

Kenabian merupakan kurnian Allah S.W.T yang di anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya yang tidak boleh diperolehi dengan kemampuan akal, tidak boleh di capai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan, dan tidak pula diterima sebagai warisan. Akan tetapi ianya hanya boleh diterima melalui ketentuan Allah Taala. Hal ini sebagaimana firman-Nya:

“Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia. SesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(Al-Hajj:75)
Allah berfirman yang bermaksud:
“Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-Nya kepada siapa sahaja dan yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya iaitu: Peringatlah olehmu sekalian, bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku maka hendaklah kamu bertaqwa kepada-Ku.”
bua tduit dengan youtube adsense

 

Incoming search :

nama nabi dan rasul,senarai nabi,nama nama nabi,senarai nama nabi,Nama2 nabi,nama nabi dan tugasnya,tugas 25 nabi,25 nabi dan tugasnya masing masing,senarai rasul,senarai nabi dan rasul,rasul2 allah,mengenal nabi,gelar 25 nabi,25 nabi dan tugasnya,senarai 25 nabi dan rasul,mengenal rasul rasul allah,nabi ayub adalah rasul ke,mengenal para nabi,nama nama rasul allah,senarai nabi-nabi,nama nama 25 nabi dan rasul,senarai 25 nama rasul,Jenis jenis mukjizat nabi,nama nama nabi dan rasul,nama nama nabi dan rasul beserta tugasnya,senarai nabi dalam islam,mengenal nabi utusan Allah,nama nama rasul allah yang wajib diketahui,nabi ayub nabi ke berapa,sebutkan 10 dari 25 rasul yang wajib diketahui,25 rasul yang wajib diketahui,tugas2 25 nabi,nama-nama nabi,senarai nama 25 rasul,mengapa allah memberi mukjizat kepada para rasul dan sebutkan jenis mukjizat yg kamu ketahui,###########################################,25 orang rasul,nama rasul2 allah,25 nabi beserta mukjizatnya masing-masing,nama2 nabi beserta tugasnya,nama-nama nabi dan rasul allah beserta kitabnya,nama-nama nabi dan rasul beserta tugasnya masing-masing,nama2 nabi beserta jenis mukjizat,Nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani & tugasnya,nama-nama nabi dan tugas nya,nama nama rasul dan nama tempat kerasulannya dan mukjizatnya,nama rasul yang ke 11,nama rosul Alloh,nama rosul dalam al quran,nama rasul yang diimani dan kelebihan masing masing,nama-nabi dan wahyunya,nama rasul,nama-nama 25 nabi dan rasul dan tempat diturunkannya/tempat kerasulannya,nama rasul allah swt,nama para nabi dan keistimewaannya,nama para nabi Allah dan kelebihan,nama-nama 25 rasul bentuk mukzizatdan kisah kerasulannya,nama namanya 25 nab,nama nama rasul allah dan sifatnya,nama nama nabi lengkap,nama nabi dan ayatnya,nama nabi beserta tugasnya,nama nabi beserta sifatnya dan gelar nya dan kitab nya,nama nabi berserta wahyunya,nama nabi,Nama keturunan/ adek kka nya25 nabi,nama gelar para nabi,nama 25 nabi dan rasul serta mukjizatnya,nama 25 nabi dan rasul dan sifatnya,nama 25 nabi dan mukjizatnya,Nama 25 nabi beserta jumlah istri,nama 2 nabi dan rasul,nama nabi dan gelarnya,nama nabi dan jumlah serta nama kitab yang diterimanya,nama nama nabi kita,nama nama nabi dan mukzizat nya,nama gelar 25 nabi,Nama nama nabi beserta sifat,Nama nama nabi berjumlah 25,nama nabi yg wajib kita kenal,nama nabi yang tidak wajib di imani,nama nabi ke21,nama nabi dn sifat nya,nama nabi dan sifat nya,nama nabi dan rasul beserta utusannya,nama nabi dan rasul beserta gelarnya,nama 10 rosul,nama2 nabi dalam islam,Yang dimaksuk dengan nabi dan rosul ulul azmi dan siapa nabi dan rosul berserta wahyunya masing masing,sifat 25 rosul,sifat 25 nabi,siapa urutan nabi dan rosul yang ke 10?,Siapa saja nama para nabi dan rasul yang tlah di cantumkan di al-Qur\an,siapa saja nabi kita,Siapa di antara 25 nabi & rasul yang hanya berkedudukan nabi saja,Senarai Nama2 Nabi,senarai nama nabi ulul azmi,senarai nama nabi 25,surat al quran tentang umat islam mempercayai isa dan wahyunya,senarai nama 25 nabi,senarai nabi serta sifatnya,para rosul wajib menyampaikan semua wahyu yang diterimanya karena para rosul mempuanyai sifat,senarai 25 rasul Allah,sifat baik 25 nabi,sifat sifat 25 nabi,sifat yang dimiliki nabi nuh,www nama2 istri para nabi dan rasul yg baik,www mengenal mukzizat para nabi,wajib kah kita tahu nama malaikat dan tugasnya?,urutan nabi diutus,urutan masa tugsd nabi dan rsaul 25,tulislah nama sepuluh rasul dari sejumlah rasul yang wajib di ketahui,Tuliskn pegertian mujisat nadi muhammd,tuliskan nama2 rasul allah dan umatnya,tuliskan nama nama 25 rasul,tahun kerasulan 25 nabi,spesifikasi rasul utusan allah,Sipat sipat 25 para Nabi,sifet nabi 25,sifat-sifat mulia 25 rasul,semua nabi,selurun gelar nabi di dalam islam,sebutkan apa saja mukzizat dan keistimewaan nabi daud a s,sebutkan 25 nama nama nabi muhamad,sebutkan 25 Nabi Dan Wahyu nya,Sebutkan 25 nabi dan namanya,sebutkan 23 nama2 nabi dan rosulnya,sebut kan jumlah semua rasul,rasul rasul allah yang wajib diketahui,rasul ada berapa,powerpoint kisah ringkas 25 rasul,para nabi dan kelebihannya,nma sebenarnya nabi yusuf yg d berikan allah,nama² rasul wajib diketahui,Namanama nabi dan rosul ada berapa dan tugas mereka apa ja,nama2 rosul yng wajib diketahui,sebutkan beberapa nabi rasul sejenisnya,sebutkan dan jelaskan tugas para nabi dan rasul,sebutkan jenis jenis mukjizat rasul,sebutkan nama-nama rasul allah yang anda ketahui yang namanya tersebut dalam al quran,sebutkan nama rasul yg trcantum pada al quran,Sebutkan nama nma nabi zulkifli a s,sebutkan nama nama rasul yang kamu ketahui dan ada berapa jumlahnya,Sebutkan nama nama nabi sejumblah 25,Sebutkan nama nama nabi dan rosul,sebutkan nama nama alloh yg kamu ketahui,Sebutkan nama nabi yg ke 11 dan 12,Sebutkan nama nabi yg di perintahkan allah,Sebutkan nama nabi dan rasul allah,Sebutkan nabi2 ada berapa banyak dan nana2nya,sebutkan nabi dan tugas nya,sebutkan kitap wajib yang kamu ketahui dan jelaskan,sebutkan jenis jenis mukjizat yang kamu ketahui,nama2 rosul 25 dengan benar,nama - nama 25 nabi,keistimewaan nabi ismail,Gelar untuk nabi ayub as,gelar nabi sulaiman,Gelar nabi Ayub,gelar masing masing nabi,Fungsi rasul dan 10rasul allah,deskripsikan tentang sirah nabi yang kita ketahui,dari 25 nabi siapa-siapa yang termasuk rasul,dari 25 nabi siapa saja yang termasuk rasul,dalil alqur an yang harus mengimani 25 nabi,contoh nabi dan rasul,cerita rasul dan wahyunya,carilah nama nama 25 dan rasul dan tempat diturunkannya,Cari nama2 nabi rasulullah,cara mengimani rasul atas keistimewaan yg dimiliki nabi muhamad,brapa nama2 nabi,j7mlah nabi yg 25,jelaskan makna beriman kepada rasul allah SWT dan sebutkan nama 25 rasul allah swt,jumlah secara pasti para nabi dan rasul hanya diketahui oleh allah swt akan tetapi kita diperintahkan mengimani nama-nama nabi yang ada di dalam al-quran yang berjumlah,jumlah rasul yang wajib kita imani ada,jumlah rasul dan nabi yang harus kita imani dan ketahui berjumlah,jumlah nabi serta kelabihan nya,Jumlah nabi nama tugas dan mukjizat,jumlah nabi dan rasul dan sifat2nya,jenis2 mukjizat para rasul,jenis-jenis mukjizat rasul,Jenis-Jenis mukjizat nabi,Jenis mukjizat rasulullah,jenis mukjizat nabi,jenis jenis mukjizat rasul,jenis jenis mukjizat para rasul,jenis jenis mukjizat para nabi,jenis jenis mukjizat allah kepada rasul,bilangan nabi yang maksum,berapakah nabi kita,berapa ramai nabi dan rasul,ada berapa nabi kita,ada berapa jumlah nabi para setiap nabi,ada berapa harus kita imani,5 rasul yg wajib diimani selain nabi muhammad adam isa musa daud,4 nabi maksum,25 nama nama nabi,25 nama nabi dan rasul yang wajib kita imani sesuai urutan,25 nama nabi dan rasul sesuai urutan,25 nama nabi dan rasul,25 Nabi utusan Allah swt,25 nabi namanya,25 nabi di sebut ap,25 nabi dan keistimewahannya,20 nama malaikat wajib tahu,10nabi dan rasul yang di imani dan tugasnya beserta ayat yang berhubungan dengan tugasnya,ada berapa nabi yg harus kita ketahui jelaskan dan sebutkan,ada berapa nama nabi,berapa nabi yang mendapat gelar AS dalam islam,berapa ka nabi kita,bentuk nabi dan rosul allah,bagaimana menyikapi nabi yang wajib diimani,apakah semua 25 nabi yang kita yakini terdapat rasul ?,apakah bena ada nabi selain 25 nabi yg di ketahui msnusia,apa alasannya allah memberi mukjijat kepada nabi,Anak Nabi Dan Tugasnya,Alasan para rasul wajib diimani,alasan mengapa Allah memberikan sifat maksum kepada rasul ?,alasan kenapa hanya 25 nabi yang wajib di imani,ada berapakan nama nabi,Ada berapakah namanya,ada berapakah nama nama nabi,ada berapa sifat nabib dan rasul yang wajib di ketahui,10 nama nabi atau rasul sejak nabi ibrahim s/d rasulullah saw,kelebihan dari setiap nabi,nabi& rosul serta mu\\jizat yng diterima nya,nabi dan keistimewaannya,Nabi dalam islam dan tugasnya,nabi bukan 25 rosul,nabi berserta keistimewaan,Mukzizat nabi Adam As,Mukjizat utusan Allah yang 25,mukjizat para rasul yang dijelaskan dalam al quran,mukjizat khusus para nabi yang tak dimiliki nabi yang lain,menggenal nama 2nabi,mengenal rosul rosul allah,mengenal rasul-rasul allah,mengenal RASUL - RASUL ALLAH,Mengenal nama2 nabi,mengenal nama nabi dan rosulnya,mengenal nama nabi,nabi dan tugas tugasnya,nabi harun nabi ke,nabi yusuf nabi yg ke,nabi yusuf nabi ke berapa?,Nabi Yunus nabi yang keberapa,nabi yang patut kita percaya,nabi yang keberapakah nabi muhammad,nabi syuaib adalah nabi ke berapa?,nabi sulaiman nabi yang ke berapa ?,nabi nabi yg mempunyai kelebihan,nabi nabi islam dan kelebihannya,nabi muhamad nabi ke nerapa,nabi luth nabi ke berapa,nabi lagi rassul ade berape,nabi isa nabi yang ke berapa,nabi isa nabi keberapa,nabi ilyas nabi ke berapa?,mengenal nabi dan rasul,mengenal keutamaanya para 25 nabi,mengenal 25 nabi dan rasul,macam macam rasul allah,macam macam nabi dan karakternya,maanfaat akhlak 25 nabi,lagu lagu dengan nama nabi & rasul Juga Sifat sifatnya,lagu anak mukzizat para nabi mukzizat para rosul itu utusan allah,kisah muzizat nabi nabi dan rasul,kenapa nabi dan rasul yg wajib kita ketahui hanya 25,Kenapa kita perlu menghafal nama2 rasul dan berilah contohnya,kenapa hanya mengenal 25 nabi dan rosul,kenapa hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui,Kenapa hanya 25 nabi yg wajib diketahui,kenapa hanya 25 nabi yg wajib di imani,kenapa 25 nabi yg perlu kita imani,kelebihan setiap nabi,kelebihan setiap na,mari mengenal ALLAH,masing masing karakter rasul,Mengenal 25 nabi,mengena25,mengapa rasul yg wajib diketahui itu ada 25,mengapa nabi/rasul yang wajib kita imani,mengapa jumlah nabi yang harus diimani ada 25 jelaskan alasannya,mengapa hanya 25 nabi yang dijelaskan dalam al quran,mengapa hanya 25 nabi dan rasul yang kita ketahui,mengapa allah swt memberi mukjizat kepada para rasul? sebutkan jenis-jenis mujizat yang kamu ketahui!,mengapa allah swt memberi mukjizat kepada para rasul sebutkan jenis-jenis mukjizat yang kamu ketahui,mengapa allah swt memberi mukjizat kepada para rasul sebutkan jenis jenis mukxixat yg,mengapa Allah menberi mukjizat kepada rasul dan apa saja jenis mukjizat,mengapa allah memberi mukjizat kepada radul sebutkan jenis jenis mukjizat,mengapa allah memberi mukjizat kepada para rasul sebutkan jenis jenis mukjizat yang kamu ketahui,mengapa allah memberi mukjizat kepada para rasul dan sebutkan jenis-jenis mukjizat yang anda ketahui,memahami dan rosul yang wajib diketahui,kelebihan nabi 25 harus diketahui

Comments

7 comments… add one
 • Asallamualaiku Wr Wb,…
  Salam Kenal,… Saya Roma Alias Radengeblek orang bodoh yang tidak tau diri,…
  Sehubungan artikel yang akan saya buat masih ada kaitannya dengan topik artikel yang anda buat saya mohon ijin untuk mencopy artikel anda dan sebagi referensi bagi saya yang masih banyak belajar dari anda,…
  saya ucapkan banyak2 terimakasih.
  Jangan lupa kalau anda luang berkunjunglah ke blog saya dan berikan koreksi kepada saya agar lebih baik lagi,
  Semoga Kita Semua Selalu Berada DiDalam LindunganNYA,…. Amin.

 • binary options

  For example, when you do option trade in Microsoft, you are actually not getting the stocks of the business but creating a plan whether the cost of Microsoft stocks are to go up or
  down at the end of the expiration amount time.
  While many might believe that the party is over and it’s time to wander off home,
  they are not seeing the bigger picture. With most trading being conducted via the internet nowadays it is easy to get
  started on market trading as suppliers of binary option signals are mainly based online.

 • you

  If you want to get a good deal from this article then you have to apply these techniques to your won web site.

 • This post will assist the internet users for building up new webpage or
  even a weblog from start to end.

 • FCNM

  Thanks for finally talking about >Mari Mengenal 25 Nabi Dan Rasul
  – Cahaya Purnama <Liked it!

 • Testosterone is converted to dihydrotestosterone (DHT) which slows down or stops hair growth and produces weaker, shorter hair.
  Hair fall is a condition of losing hair from the scalp
  leading to the generation of new hair. Alopecia areata is an inflammatory condition which can make hair come out in patches or clumps.

 • autocar

  You could certainly see your expertise in the article you write.
  The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe.
  All the time go after your heart.

Leave a CommentNext post:

Previous post: