Wednesday, April 16, 2014

You are here: Home > Zikrullah > Sifat 20 Bagi Allah ( Sifat Ketuhanan )

Sifat 20 Bagi Allah ( Sifat Ketuhanan )

by Cahaya Purnama

20SIFAT-ALLAH-600-x-4501

SIFAT-SIFAT KETUHANAN

Adapun yang wajib bagi Ketuhanan itu bersifat dengan empat sifat:

1. Sifat Nafsiyah, iaitu Wujud

2. Sifat Salbiyah iaitu, Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu lil khawaditsi, Qiyamuhu binafsihi dan Wahdaniat

3. Sifat Ma’ani, iaitu, Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sami’, Bashir dan Kalam

4. Sifat Ma’nawiyah, iaitu Qadirun, Muridun, ‘Alimun, Hayyun, Sami’un, Bashirrun dan Muttakalimuun.

Dibahagi lagi menjadi dua sifat (Pendekatan secara nafi dan isbat)

1. Sifat Istighna’ iaitu, Wujud, Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu lil hawadits, Qiyamuhu binafsihi, Sami’, Bashir, Kalam, Sami’un, Bashirun dan Muttakallimun

2. Sifat Iftikor ilaihi, iaitu Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Kodirun, Muridun, ‘Alimun, Hayyun dan Wahdaniah

~~~~~~~ oOo ~~~~~~~

Bahagian I: Sifat Nafsiyyah

Wujud, ertinya ada, yang ada itu dzat Allah Ta’ala, lawannya ‘Adum, ertinya tiada yaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Allah Ta’ala itu tiada kerana jikalau Allah Ta’ala itu tiada nescaya tiadalah perubahan pada alam ini. Alam ini jadilah statik (tak ada masa, rasa dll), dan tiadalah diterima ‘aqal jika semua itu (perubahan) terjadi dengan sendirinya.

Jikalau alam ini jadi dengan sendirinya nescaya jadilah bersamaan pada suatu pekerjaan atau berat salah satu maka sekarang alam ini telah nyata adanya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini dan teratur tersusun segala pekerjaannya maka menerima lah aqal kita wajib adanya Allah Ta’ala dan mustahil lawannya tiada. Adapun dalilnya iaitu firmanNya dalam Al Qur’an:

Allahu kholiqu kullu syai’in
ertinya, “Allah Ta’ala jualah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu.”

Adapun Wujud itu sifat Nafsiyah ada itulah dirinya hak Ta’ala. Adapun ta’rif sifat nafsiyah itu: Hiya huwa wala hiya ghoiruku, ertinya, sifat inilah dzat hak Ta’ala, tiada ia lain daripadanya yakni sifat pada lafadz dzat pada makna

Adapun Hakikat sifat nafsiyah itu : Hiya lhalul wajibatu lizzati maadaamati azzatu ghoiru mu’alalahi bi’illati, ertinya: hal yang wajib bagi dzat selama ada dzat itu tiada dikeranakan dengan suatu kerana yakni adanya iaitu tiada kerana jadi oleh sesuatu dan tiada Ia terjadi dengan sendirinya dan tiada Ia menjadikan dirinya sendiri dan tiada Ia berjadi-jadian.

Adapun Wujud itu dikatakan sifat Nafsiyah kerana wujud menunjukkan sebenar-benar dirinya dzat tiada lainnya dan tiada boleh dipisahkan wujud itu lain daripada dzat seperti sifat yang lain-lain.

Adapun Wujud itu tiga bahagian:

1. Wujud Haqiqi, iaitu dzat Allah Ta’ala maka wujud-Nya itu tiada permulaan dan tiada kesudahan maka wujud itu bersifat Qadim dan Baqa’, inilah wujud sebenarnya

2. Wujud Mujazi, iaitu dzat segala makhluk maka wujudnya itu ada permulaan dan ada kesudahan tiada bersifat Qadim dan Baqa’, sebab wujudnya itu dinamakan wujud Mujazi kerana wujudnya itu bersandarkan Qudrat Iradat Allah Ta’ala

3. Wujud ‘Ardy, iaitu dzat ‘Arodul wujud maka wujudnya itu ada permulaan dan tiada kesudahan seperti ruh, syurga, neraka, Arasy, Kursi dan lain-lain

Adapun yang Maujud selain Allah Ta’ala dua bahagian

1. Maujud dalam ‘alam syahadah, iaitu yang di dapat dilihat dengan pancaindera yang lima seperti langit, bumi, kayu, manusia, binatang dan lain-lain

2. Maujud di dalam ‘alam ghaib yang tiada didapat dengan pancaindera yang lima tetapi didapat dengan nur iman dan Kasyaf kepada siapa-siapa yang dikurniakan Allah Ta’ala seperti Malaikat, Jin, Syaitan, Nur dan lain-lain.

Adapun segala yang Maujud itu lima bahagian:

1. Maujud pada Zihin iaitu ada pada ‘aqal

2. Maujud pada Kharij iaitu ada kenyataan bekas

3. Maujud pada Khayal iaitu seperti bayang-bayang dalam air atau yang di dalam mimpi

4. Maujud pada Dalil iaitu ada pada dalil seperti asap tanda ada api

5. Maujud pada Ma’rifat iaitu dengan pengenalan yang putus tiada dapat diselingi lagi terus Ia Ma’rifat kepada Allah Ta’ala

Membicarakan Wujud-Nya dengan jalan dalil:

1. Dalil yang didapat dari Khawas (pancaindera) yang lima tiada dapat didustakan

2. Dalil yang didapat dari Khabar Mutawatir tiada dapat didustakan

3. Dalil yang didapat daripada ‘Aqal tiada dapat didustakan

4. Dalil yang didapat daripada Rasulullah tiada dapat didustakan

5. Dalil yang didapat daripada firman Allah Ta’ala tiada dapat didustakan

.

Bahagian II: Sifat Salbiyyah

Adapun hakikat sifat Salbiyyah itu: wahiya dallat ‘alallafiy maalaa khaliyqu billahi ‘aza wajalla, ertinya barang yang menunjukkan atas menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah Ta’ala iaitu lima sifat:

1. QIDAM, ertinya Sedia

2. BAQA’ ertinya Kekal,

3. MUKHALAFATUHU LIL HAWADITS ertinya Bersalahan Allah Ta’ala dengan segala yang baharu.

4. QIYAMUHU BINAFSIHI, ertinya Berdiri Allah Ta’ala dengan sendiriNya.

5. WAHDANIAH, ertinya Esa

~~~~~~~ oOo ~~~~~~~

1. QIDAM, ertinya Sedia ada

Adapun hakikat Qidam ibarat dari menafikan ada permulaan bagi Wujud-Nya yakni tiada permulaan, lawannya Huduth ertinya baharu iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Ia baharu kerana jikalau Ia baharu nescaya jadilah Wujud-Nya itu wujud yang harus, tiadalah Ia wajibal wujud maka sekarang telah terdahulu wajibal wujud baginya maka menerimalah aqal kita wajib baginya bersifat Qadim dan mustahil lawannya baharu , adapun dalilnya firmannya dalam Al Qur’an: huwal awwalu, ertinya Ia juga yang awal.

Adapun Qadim nisbah pada nama empat perkara:

a. Qadim Haqiqi, iaitu dzat Allah Ta’ala

b. Qadim Sifati, iaitu sifat Allat Ta’ala

c. Qadim Idhofi, iaitu Qadim yang bersandar seperti dahulu bapa daripada anak

d. Qadim Zamani, iaitu masa yang telah lalu sekurang-kurangnnya setahun

2. BAQA’ ertinya Kekal

Adapun hakikat Baqa’ itu ibarat menafikan ada kesudahan bagi Wujud-Nya, yakni tiada kesudahan, lawannya Fana’ ertinya binasa iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Ia binasa, jikalau Ia binasa jadilah Wujud-Nya itu wujud yang baharu, apabila Ia baharu tiadalah Ia bersifat Qadim maka sekarang telah terdahulu bagi-Nya wajib bersifat Qadim maka menerimalah aqal kita wajib bagi-Nya bersifat Baqa dan mustahil lawannya binasa, adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: wayabqo wajhu robbikauzuljalali wal ikrom, ertinya kekal dzat Tuhan kamu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.

Adapun yang Kekal itu dua bahagian:

a. Kekal Haqiqi, iaitu dzat dan sifat Allah Ta’ala

b. Kekal Ardy, iaitu kekal yang dikekalkan, menerima hukum binasa jikalau dibinasakan Allah Ta’ala, kerana ia sebahagian daripada mumkinun, tetapi tiada dibinasakan maka kekallah ia, maka kekalnya itu dinamakan kekal ‘Ardy, seperti ruh, arasy, kursi, kalam, lauh mahfudh, syurga, neraka, bidadari dan telaga nabi.

3. MUKHALAFATUHU LIL HAWADITSI ertinya Bersalahan Allah Ta’ala dengan segala yang baharu

Adapun Hakikat Mukhalafatuhu lil hawadits itu diibaratkan menafikan dzat dan sifat dan af’al Allah Ta’ala dengan segala sesuatu yang baharu, yakni tiada bersamaan dengan segala yang baharu, lawannya Mumassalatuhu lil hawadits, ertinya bersamaan dengan segala sesuatu yang baharu. Tiada diterima oleh aqal dikatakan Allah Ta’ala itu bersamaan dzat-Nya dan sifat-Nya dan af’al-Nya dengan segala yang baharu, kerana jikalau bersamaan dengan segala yang baharu maka tiadalah Ia bersifat Qadim dan Baqa’, sebab segala yang baharu menerima hukum binasa, maka sekarang telah terdahulu wajib bagi Allah Ta’ala bersifat Qadim dan Baqa’, maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala bersifat mukhalafatuhu lil hawadits, dan mustahil lawannya Mumasalatu lil hawadits, adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an:

laisa kamitslihi syai’un wa huwa ssami’ul bashir, ertinya tiada seumpama Allah Ta’ala dengan segala sesuatu dan Ia mendengar dan melihat.

Adapun bersalahan dzat Allah Ta’ala dengan dzat yang baharu kerana dzat Allah Ta’ala bukan jirim atau jisim dan bukan jauhar atau ‘aradh dan tiada dijadikan, tiada bertempat, tiada berjihat, tiada bermasa atau dikandung masa dan tiada beranak atau diperanakkan.

Bersalahan sifat Allah Ta’ala dengan sifat yang baharu kerana sifat Allah Ta’ala Qadim dan ‘Aum takluknya, seperti Sami’ Allah Ta’ala takluk pada segala yang maujud.

Adapun sifat yang baharu itu tiada ia Qadim dan tiada ‘Aum takluknya, tetapi takluk pada setengah perkara jua seperti yang baharu mendengar ia pada yang berhuruf dan bersuara dan yang tiada berhuruf dan bersuara tiada ia mendengar atau yang jauh atau yang tersembunyi seperti gerak-gerak yang dalam hati dan begitu jua sifat-sifat yang lain tiada serupa dengan sifat Allah Ta’ala.

Adapun bersalahan perbuatan Allah Ta’ala dengan perbuatan yang baharu kerana perbuatan Allah Ta’ala itu memberi bekas dan tiada dengan alat perkakas dan tiada dengan minta tolong dan tiada mengambil faedah dan tiada yang sia-sia.

Adapun perbuatan yang baharu tiada memberi bekas dan dengan alat perkakas atau dengan minta tolong dan mengambil faedah.

4. QIYAMUHU BINAFSIHI, ertinya Berdiri Allah Ta’ala dengan sendirinya

Adapun hakikat Qiyamuhu binafsihi itu ibarat daripada menafikan berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia, yakni tiada berkehendak kepada tempat berdiri dan tiada berkehendak kepada yang menjadikannya.

Mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan tiada berdiri dengan sendiriNya, kerana Ia zat bukan sifat, jikalau Ia sifat, maka berkehendak kepada tempat berdiri kerana sifat itu tiada boleh berdiri dengan sendirinya.

Dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan Ia kerana Ia Qadim, jikalau berkehendak Ia kepada yang menjadikan Dia, maka jadilah Ia baharu, apabila ia baharu tiadalah ia bersifat Qadim dan Baqa’ dan Mukhalafatuhu lil hawadits.

Maka sekarang menerimalah aqal kita, wajib diterima oleh aqal, bagi Allah Ta’ala itu bersifat Qiyamuhubinafsihi dan mustahil lawannya An-laayakuunu ko’imambinafsihi, adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: Innallaha laghniyyun ‘anil ‘alamiin, ertinya Allah Ta’ala itu terkaya daripada sekalian alam.

Adapun segala yang Maujud menurut berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia itu empat bahagian:

a. Tiada berkehendak kepada yang menjadikan Dia dan tiada berkehendak kepada tempat berdiri, yaitu zat Allah Ta’ala

b. Berdiri pada zat Allah Ta’ala dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan Dia, iaitu sifat Allah Ta’ala

c. Tiada berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia iaitu segala jirim yang baharu

d. Berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia iaitu segala ‘aradh yang baharu

5. WAHDANIAH, ertinya Esa

Adapun hakikat Wahdaniah itu ibarat menafikan kam muttasil (berbilang-bilang atau bersusun-susun atau berhubung-hubung) dan kam mumfasil (bercerai-cerai banyak yang serupa) pada zat, pada sifat, dan pada af’al.

Lawannya An-yakunu wahidan, ertinya tiada ia esa. Mustahil tiada diterima oleh akal sekali-kali dikatakan tiada Ia Esa, kerana jikalau tiada Ia Esa tiadalah ada alam ini kerana banyak yang memberi bekas.

Seperti dikatakan ada dua atau tiga tuhan, kata tuhan yang satu keluarkan matahari dari barat, dan kata tuhan yang satu lagi keluarkan dari timur, dan kata tuhan yang satu lagi keluarkan dari utara atau selatan, kerana tiga yang memberi bekas. Tentu kalau tuhan yang satu itu mengeluarkan matahari itu dengan sekehendakknya umpamanya disebelah barat, tentu pula tuhan yang lain meniadakkannya dan mengadakan lagi menurut kehendaknya umpamanya di sebelah timur atau utara atau selatan, kerana tiga-tiga tuhan itu berkuasa mengadakan dan meniadakan maka kesudahannya matahari itu tiada keluar.

Maka sekarang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana keadaan atau perjalanan di dalam alam ini semuanya teratur dengan baiknya maka menerimalah aqal kita wajib diterima aqal Wahdaniah bagi Allah Ta’ala dan mustahil lawannya berbilang-bilang atau bercerai-cerai.

Adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: Qul huwallahu ahad, ertinya katakanlah oleh mu (Muhammad) Allah Ta’ala itu Esa, yakni Esa zat dan Esa sifat dan Esa Af’al.

Adapun Wahdaniah pada zat menafikan dua perkara:

a. Menafikan Kam muttasil, iaitu menafikan berbilang-bilang atau bersusun-susun seperti dikatakan zat Allah Ta’ala itu berdarah, berdaging dan bertulang urat, atau dikatakan zat Allah Ta’ala itu kejadian daripada anasir yang empat.

b. Menafikan Kam mumfasil, iaitu menafikan bercerai-cerai banyak yang sebangsa atau serupa, umpama dikatakan ada zat yang lain seperti zat Allah Ta’ala yakni tiada sekali-kali seperti yang demikian itu.

 

Maka Kam muttasil dan Kam mumfasil itulah yang hendak kita nafikan pada zat Allah Ta’ala, apabila sudah kita nafikan yang dua perkara ini maka barulah dikatakan Ahadiyyatuzzat, yakni Esa dzat Allah Ta’ala.

Adapun Wahdaniah pada sifat menafikan dua perkara:

a. Menafikan Kam muttasil, iaitu menafikan berbilang-bilang atau bersusun-susun sifat, seperti dikatakan ada pada Allah Ta’ala dua Qudrat atau dua Ilmu atau dua Sami’ yakni tiada sekali-kali seperti yang demikian itu.

b. Menafikan Kam mumfasil, iaitu menafikan bercerai-cerai banyak yang sebangsa atau serupa seperti dikatakan ada Qudrat yang lain atau Ilmu yang lain seperti Qudrat dan Ilmu Allah Ta’ala.

 

Maka Kam muttasil dan Kam mumfasil inilah yang hendak kita nafikan pada sifat Allah Ta’ala, apabila sudah kita nafikan yang dua itu maka baharulah dikatakan Ahadiyyatussifat, yakni Esa sifat Allah Ta’ala.

Adapun Wahdaniah pada af’al menafikan dua perkara:

a. Menafikan Kam muttasil, iaitu menafikan berhubung atau minta tolong memperbuat suatu perbuatan, seperti dikatakan Allah Ta’ala jadikan kuat pada nasi mengenyangkan dan kuat pada air menghilangkan dahaga dan kuat pada api membakar dan kuat pada tajam memutuskan yakni tiada sekali-kali seperti yang demikian itu.

b. Menafikan Kam mumfasil, iaitu menafikan bercerai-cerai banyak perbuatan yang memberi bekas, seperti dikatakan ada perbuatan yang lain memberi bekas seperti perbuatan Allah Ta’ala, yakni tiada sekali-kali seperti yang demikian itu.

Maka Kam muttasil dan Kam mumfasil inilah yang hendak kita nafikan pada af’al Allah Ta’ala, apabila sudah kita nafikan yang dua ini maka baharulah kita dikatakan Ahadiyyatull af’al, yakni Esa perbuatan Allah Ta’ala.

Bahagian III: Sifat Ma’ani

Adapun hakikat sifat Ma’ani itu: wahiya kullu sifatu maujudatun qo’imatun bimaujuudatun aujabat lahu hukman, ertinya tiap-tiap sifat yang berdiri pada yang maujud (wajibalwujud / zat Allah Ta’ala) maka mewajibkan suatu hukum (iaitu Ma’nawiyah)

Sifat Ma’ani ini maujud pada zihin dan maujud pula pada kharij, ada tujuh perkara:

1. QUDRAT ertinya Kuasa, Takluk pada segala mumkinun

2. IRADAT ertinya Menentukan, takluk pada segala mumkinun

3. ILMU ertinya Mengetahui, takluk pada segala yang wajib, mustahil dan ja’iz bagi aqal.

4. HAYAT ertinya Hidup, tiada takluk, tetapi syarat bagi aqal kita menerima adanya sifat-sifat yang lain.

5. SAMA’ ertinya Mendengar, takluk pada segala yang maujud.

6. BAShAR ertinya Melihat, takluk pada segala yang maujud.

7. KALAM ertinya Berkata-kata

~~~~~~~ oOo ~~~~~~~

1. Qudrat ertinya Kuasa

Adapun hakikat Qudrat itu iaitu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada zat Allah Ta’ala, maka dengan Dia mengadakan dan meniadakan bagi segala mumkin muafakat dengan Iradat-Nya. Adapun erti mumkin itu barang yang harus adanya atau tiadanya

Adapun mumkin itu empat bahagian:

a. Mumkin Maujuud ba’dal ‘adum, iaitu mumkin yang pada masa sekarang, dahulu tiada, seperti: langit, bumi dan kita semuanya.

b. Mumkin Ma’dum ba’dal wujud, iaitu mumkin yang tiada pada masa sekarang ini dahulunya ada, seperti: nabi Adam as, dan datok-datok nenek kita yang sudah tiada.

c. Mumkin sayuzad, iaitu mumkin yang akan datang seperti hari kiamat, syurga dan neraka.

d. Mumkin Ilmu Allah annahu lamyujad, iaitu mumkin yang di dalam Ilmu Allah Ta’ala, tetapi tiada dijadikan seperti hujan emas, Air laut rasanya manis, dan banyak yang lain lagi.

Lawannya ‘Ujdzun ertinya lemah, iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Allah Ta’ala itu lemah, kerana jikalau Ia lemah nescaya tiadalah ada alam ini kerana yang lemah itu tiada dapat memperbuat suatu perbuatan. Maka sekarang alam ini telah nyata adanya bagaimana yang kita lihat sekarang ini, maka menerimalah aqal kita wajib diterima aqal, bagi-Nya bersifat Qudrat dan mustahil lawannya ‘Ujdzun.

Adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: wallahu ‘ala kulli sai’in-qodir, ertinya Allah Ta’ala itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Tetaplah dalam Hakikat Qudrat itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah Ta’ala.

*

Qudrat Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan lemah.
*

Qudrat Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan lemah.
*

Qudrat Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha suci dari sekalian misal.
*

Qudrat Allah Ta’ala itu Qo’imumbizzatihi atau berdiri pada zat Allah Ta’ala, tiada meminta tolong pada sesuatu, dan tiada mengambil faedah.
*

Qudrat Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kam muttassil (Berhubung/bersusun) dan tiada kam mumfasil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

2. Iradat ertinya Menentukan/berkehendak

Adapun hakikat Iradat itu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada zat Allah Ta’ala maka dengan Dia menentukan sekalian mumkin adanya atau tiadanya, muafakat dengan Ilmu-Nya.

Adapun Iradat Allah Ta’ala menentukan enam perkara:

a. Menentukan mumkin itu Ada atau tiadanya

b. Menentukan Tempat mumkin itu

c. Menentukan Jihat mumkin itu

d. Menentukan Sifat mumkin itu

e. Menentukan Qadar mumkin itu

f. Menentukan Masa mumkin itu

 

Lawannya Karahat ertinya tiada menentukan atau tiada berkehendak, iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Allah Ta’ala itu tiada menentukan atau tiada berkehendak, kerana jikalau tiada Ia menentukan atau tiada Ia berkehendak mengadakan alam ini atau meniadakan alam ini nescaya tiadalah baharu (Berubah) alam ini maka sekarang alam ini telah nyata adanya perubahan, ada siang ada malam, ada yang datang ada yang pergi, seperti yang telah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala bersifat Iradat dan mustahil lawannya Karahat.

Adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: fa’allu limaa yuriy d’, ertinya berbuat Allah Ta’ala dengan barang yang ditentukan-Nya.

Adapun Iradat dengan amar dan nahi itu tiada berlazim kerana:

Ada kalanya disuruh tetapi tiada dikehendaki seperti Abu jahal, Abu lahab dan segala pengikutnya. Ada kalanya disuruh dan dikehendaki seperti Abu Baqa’r dan segala sahabat yang lain. Ada kalanya tiada disuruh dan tiada dikehendaki seperti kafir yang banyak. Adakalanya tiada disuruh tetapi dikehendaki seperti mengerjakan yang haram dan makruh seperti Nabi Adam as dan Hawa.

Tetaplah dalam Hakikat Iradat itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah Ta’ala.

*

Iradat Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan Karahat.
*

Iradat Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan Karahat.
*

Iradat Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha suci dari sekalian misal.

*

Iradat Allah Ta’ala itu Qo’imumbizzatihi atau berdiri pada zat Allah Ta’ala, tiada meminta tolong pada sesuatu, dan tiada mengambil faedah.
*

Iradat Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kam muttassil (Berhubung/bersusun) dan tiada kam mumfasil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

3. Ilmu ertinya Mengetahui

Adapun hakikat Ilmu itu iaitu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada zat Allah Ta’ala maka dengan Dia Mengetahui pada yang wajib, pada yang mustahil, dan pada yang harus.

Adapun yang wajib itu zat dan sifatNya, maka mengetahui Ia zatNya dan sifatNya yang Kamalat.

Adapun yang mustahil itu iaitu yang menyekutui ketuhanannya atau yang kekurangan baginya maka mengetahui Ia tiada yang menyekutui bagi ketuhanan-Nya dan yang kekurangan pada-Nya.

Adapun yang harus itu sekalian alam ini maka mengetahui Ia segala perkara yang ada pada masa sekarang ini, segala perkara yang sudah tiada dan segala perkara yang akan diadakan lagi dan tiada terdinding yang dalam Ilmu-Nya sebesar jarah jua pun, semuanya diketahui-Nya dengan Ilmu-Nya yang Qadim

Lawannya Jahil, ertinya bodoh, iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Ia Jahil atau bodoh kerana jikalau ia Jahil atau bodoh nescaya tiadalah teratur atau tersusun segala pekerjaan di dalam alam ini maka sekarang alam ini telah teratur dan tersusun dengan baiknya, maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala bersifat Ilmu dan mustahil lawannya Jahil atau bodoh.

Adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: wallahu bikulli syai’in ‘alimun, ertinya Allah Ta’ala mengetahui tiap-tiap sesuatu.

Tetaplah dalam Hakikat Ilmu itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah Ta’ala.

*

Ilmu Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan jahil.
*

Ilmu Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan jahil.
*

Ilmu Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha suci dari sekalian misal, dan tiada terdinding.
*

Ilmu Allah Ta’ala itu Qo’imumbizzatihi atau berdiri pada zat Allah Ta’ala, tiada meminta tolong pada sesuatu.
*

Ilmu Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kam muttassil (Berhubung/bersusun) dan tiada kam mumfasil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

4. Hayat ertinya Hidup

Adapun hakikat Hayat itu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada zat Allah Ta’ala, maka dengan Dia zohirlah sifat yang lain-lain.

Lawannya maut ertinya mati, iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Ia mati kerana jikalau Ia mati nescaya tiadalah ada sifat yang lain seperti Qudrat, Iradat dan Ilmu maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala bersifat hayat dan mustahil lawannya maut.

Adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: huwal hayyuladzii laa yamuut, ertinya Dia yang Hidup yang tiada mati.

Tetaplah dalam Hakikat Hayat itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah Ta’ala.

*

Hayat Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan maut.
*

Hayat Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan maut.
*

Hayat Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha suci dari sekalian misal.
*

Hayat Allah Ta’ala itu Qo’imumbizzatihi atau berdiri pada zat Allah Ta’ala, tiada meminta tolong pada sesuatu.
*

Hayat Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kam muttassil (Berhubung/bersusun) dan tiada kam mumfasil (tiada bercerai dengan sifat yang lain)

5. Sami’ ertinya Mendengar

Adapun hakikat Sami’ itu iaitu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada zat Allah Ta’ala, maka dengan Dia mendengar segala yang maujud sama ada yang maujud itu Qadim atau Muhadas.

Adapun maujud yang Qadim iaitu dzat dan Sifat-Nya, maka mendengar Ia akan Kalam-Nya yang tiada berhuruf dan bersuara, dan yang muhadas iaitu sekalian alam ini maka mendengar Ia akan segala perkara yang ada pada masa sekarang ini, segala perkara yang sudah tiada dan segala perkara yang akan diadakan lagi, maka tiada terdinding pendengarannya oleh sebab jauh atau tersembunyi.

Lawannya Sumum, ertinya pekak atau tuli iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Ia pekak atau tuli kerana jikalau Ia pekak atau tuli nescaya tiadalah dapat Ia memperkenankan seruan makhluk-Nya padahal Menyuruh Ia kepada sekalian makhluk-Nya dengan meminta seperti firman-Nya dalam Al Qur’an: ud’uunii astajib lakum, ertinya mintalah olehmu kepadaKu nescaya Aku perkenankan.

Maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala bersifat Sami’ dan mustahil lawannya Sumum, pekak atau tuli, adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: wallahu sami’un ‘alimun, ertinya Allah Ta’ala itu yang mendengar dan yang mengetahui .

Tetaplah dalam Hakikat Sami’ itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah Ta’ala.

*

Sami’ Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan pekak.
*

Sami’ Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan pekak.
*

Sami’ Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha suci dari sekalian misal, dan tiada terdinding.
*

Sami’ Allah Ta’ala itu Qo’imumbizzatihi atau berdiri pada zat Allah Ta’ala, tiada meminta tolong pada sesuatu.
*

Sami’ Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kam muttassil (Berhubung/bersusun) dan tiada kam mumfasil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

6. Bashir ertinya Melihat

Adapun hakikat Bashir itu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada zat Allah Ta’ala, maka dengan Dia melihat segala yang maujud sama ada yang maujud itu Qadim atau muhadas.

Adapun maujud yang Qadim itu dzat dan sifat-Nya, maka melihat Ia akan dzat-Nya yang tiada berupa dan berwarna dan sifat-Nya yang kamalat.

Adapun maujud yang muhadas itu sekalian alam ini maka melihat Ia akan segala perkara yang ada pada masa sekarang ini, segala perkara yang sudah tiada dan segala perkara yang lagi akan diadakan. Tiada terdinding yang pada penglihatan-Nya oleh sebab jauh atau sangat halusnya atau sangat kelamnya.

Lawannya ‘Umyun, ertinya buta, iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Ia buta kerana jikalau Ia buta maka jadilah Ia kekurangan. Maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Taa’la itu bersifat Bashir dan mustahil lawannya ‘Umyun atau buta

Adapun dalilnya firman-Nya dalam AlQur’an: wallahu bashirun bimaa ta’maluun, ertinya Allah Ta’ala itu melihat apa yang kamu kerjakan.

Tetaplah dalam Hakikat Bashir itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah Ta’ala.

*

Bashir Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan buta.
*

Bashir Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan buta.
*

Bashir Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha suci dari sekalian misal, dan tiada terdinding.
*

Bashir Allah Ta’ala itu Qo’imumbizzatihi atau berdiri pada zat Allah Ta’ala, tiada meminta tolong pada sesuatu.
*

Bashir Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kam muttassil (Berhubung/bersusun) dan tiada kam mumfasil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

7. Kalam ertinya Berkata-kata

Adapun hakikat Kalam itu satu sifat yang Qadim lagi azali yang sabit berdiri pada zat Allah Ta’ala, maka dengan Dia berkata-kata pada yang wajib seperti firman-Nya: fa’lam annahu laailahaillalah, ertinya ketahui oleh mu bahawasanya tiada tuhan melainkan Allah, dan berkata-kata pada yang mustahil dengan firman-Nya: laukana fiyhima aa lihatun illallah lafasadatu, ertinya jikalau ada tuhan yang lain selain daripada Allah maka binasalah segala-galanya. dan berkata pada yang harus dengan firman-Nya: wallahu kholaqokum wamaa ta’maluun, ertinya Allah Ta’ala jua Yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu.

Lawannya Bukmum, ertinya kelu atau bisu iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali dikatakan Ia bisu atau kelu kerana jikalau Ia bisu atau Kelu tiadalah dapat Ia menyuruh atau mencegah dan menceritakan segala perkara seperti hari kiamat, syurga, neraka dan lain-lain. Maka sekarang suruh dan cegah itu ada pada kita seperti suruh kita sembahyang dan cegah kita berbuat ma’siat. Maka menerimalah aqal kita wajib bagi Allah Ta’ala itu bersifat Kalam dan mustahil lawannya bukmum, kelu atau bisu. Adapun dalilnya firman-Nya dalam Al Qur’an: wa kallamallaahu muusa taklimaan, ertinya berkata-kata Allah Ta’ala dengan nabi Musa as dengan sempurna kata.

Adapun Kalam Allah Ta’ala itu satu sifat jua tiada Ia berbilang tetapi berbagi-bagi dipandang dari segi perkara yang dikatakan-Nya apabila Ia menunjukkan kepada suruh maka dinamakan amar seperti suruh sembahyang dan puasa dan lain-lain, jika Ia menunjukkannya kepada cegah atau larangan maka dinamakan nahi seperti cegah berjudi., minum arak dan lain-lain, jika Ia menunjukkan pada cerita dinamakan akhbar, seperti cerita raja Fir’aun , Namrudz, dan lain-lain. jika Ia menunjukkan pada khabar gembira dinamakan Wa’ad seperti balas syurga pada orang beriman dan ta’at dan lain-lain, jika Ia menunjukkan pada khabar menakutkan maka dinamakan Wa’id, seperti janji balas neraka dan azab bagi orang yang berbuat maksiat dan kafir.

Tetaplah dalam Hakikat Kalam itu difahami dengan memahami sifat Salbiyah terlebih dahulu untuk menafikan apa-apa yang tiada patut dan tiada layak pada dzat, pada sifat dan pada af’al Allah Ta’ala.

*

Kalam Allah Ta’ala Qadim atau sedia, tiada diawali dengan kelu.
*

Kalam Allah Ta’ala Baqa’ atau Kekal, tiada diakhiri dengan kelu.
*

Kalam Allah Ta’ala itu Mukhalafatuhu lil hawadits, atau bersalahan dengan yang baharu, maha suci dari sekalian misal, tiada terdinding dan tiada berhuruf atau bersuara.
*

Kalam Allah Ta’ala itu Qo’imumbizaatihi atau berdiri pada zat Allah Ta’ala, tiada meminta tolong pada sesuatu.
*

Kalam Allah Ta’ala itu Wahdaniyah, atau Esa, tiada kam muttassil (Berhubung/bersusun) dan tiada kam munfasil (tiada bercerai dengan sifat yang lain).

Bahagian IV: Sifat Ma’nawiyyah

Adapun hakikat sifat ma’nawiyah itu: hiyal halul wajibatu lidzati madaamati lidzati mu’allalati bi’illati, ertinya hal yang wajib bagi dzat selama ada dzat itu dikeranakan suatu kerana iaitu Ma’ani, umpama berdiri sifat Qudrat pada dzat maka baru dinamakan dzat itu Qadirun, ertinya Yang Kuasa, Qudrat sifat Ma’ani, Qadirun sifat Ma’nawiah maka berlazim-lazim antara sifat Ma’ani dengan sifat Ma’nawiah, tiada boleh bercerai iaitu tujuh sifat pula:

1. QADIRUN, ertinya Yang Kuasa, melazimkan Qudrat berdiri pada dzat

2. MURIIDUN, ertinya Yang Menentukan maka melazimkan Iradat yang berdiri pada dzat

3. ‘ALIMUN, ertinya Yang Mengetahui maka melazimkan ‘Ilmu yang berdiri pada dzat

4. HAYYUN, ertinya Yang Hidup melazimkan Hayyat yang berdiri pada dzat

5. SAMI’UN, ertinya Yang Mendengar melazimkan Sami’ yang berdiri pada dzat

6. BASIRUN, ertinya Yang Melihat melazimkan Basir yang berdiri pada dzat

7. MUTTAKALLIMUN, ertinya Yang Berkata-kata melazimkan Kalam yang berdiri pada dzat

Bahagian V: Sifat Istighna

Ertinya sifat Kaya, Hakikat sifat Istighna: mustaghniyun ’angkullu maa siwahu, ertinya Kaya Allah Ta’ala itu daripada tiap-tiap yang lain.

Apabila dikatakan Kaya Allah Ta’ala daripada tiap-tiap yang lain, maka wajib bagi-Nya bersifat dengan sebelas (11) sifat, jikalau kurang salah satu daripada sebelas (11) sifat itu maka tiadalah dapat dikatakan Kaya Allah Ta’ala daripada tiap-tiap yang lainnya.

Adapun sifat wajib yang 11 itu ialah:

Wujud, Qidam, Baqa’, Mukhalafatuhu lil hawaditsi, Qiyamuhu binafsihi, Sami’, Bashir, Kalam, Sami’un, Bashirun dan Muttakalim.

Selain sebelas (11) sifat yang wajib itu ada tiga (3) sifat yang harus (Jaiz) yang termasuk pada sifat Istighna iaitu

1. Mahasuci dari pada mengambil faedah pada perbuatan-Nya atau pada hukum-Nya, lawannya mengambil faedah, iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali kerana jikalau mengambil faedah tiadalah Kaya Ia daripada tiap-tiap yang lainnya kerana lazim diwaktu itu berkehendak Ia pada menghasilkan hajat-Nya

2. Tiada wajib Ia menjadikan alam ini. Lawannya wajib iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali kerana jikalau wajib Ia menjadikan alam ini tiadalah Ia Kaya daripada tiap-tiap yang lainnya, kerana lazim diwaktu itu berkehendak Ia kepada yang menyempurnakan-Nya

3. Tiada memberi bekas suatu daripada kainat-Nya dengan kuatnya. Lawannya memberi bekas iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali kerana jikalau memberi sesuatu daripada kainat-Nya dengan kuatnya tiadalah Kaya Ia pada tiap-tiap yang lainnya kerana lazim diwaktu itu berkehendak Ia mengadakan sesuatu dengan wasitoh

Bahagian VI: Sifat Iftiqor ilahi

Ertinya sifat berkehendak: hakikat sifat Ifthiqor: wamuftaqirun ilaihi kullu maa ’adaahu, artinya berkehendak tiap-tiap yang lainnya kepada-Nya.

Apabila dikatakan berkehendak tiap-tiap yang lain kepada-Nya maka wajib bagi-Nya bersifat dengan sembilan (9) sifat, jikalau kurang salah satu daripada sembilan (9) sifat ini maka tiadalah dapat berkehendak tiap-tiap yang lainya kepada-Nya,

Adapun sifat wajib yang sembilan (9) itu adalah:

1. Qudrat 2. Iradat 3. Ilmu 4. Hayat 5. Qodirun 6. Muridun 7. ‘Alimun 8. Hayyun 9. Wahdaniah

Selain dari sembilan (9) sifat yang wajib itu ada dua (2) sifat yang harus termasuk pada sifat Ifthiqor:

1. Baharu sekalian alam ini. Lawannya Qodim iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali kerana jikalau alam ini Qodim tiadalah berkehendak tiap-tiap yang lainnya kepada-Nya kerana lazim ketika itu bersamaan darjat-Nya

2. Tiada memberi bekas sesuatu daripada kainatnya dengan tobi’at atau dzatnya. Lawannya memberi bekas iaitu mustahil tiada diterima oleh aqal sekali-kali kerana jikalau memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan tobi’at niscaya tiadalah berkehendak tiap-tiap yang lain kepada-Nya kerana lazim ketika itu terkaya sesuatu daripadaNya.

Maka sekarang telah nyata pada kita bahawa dua puluh delapan (28) sifat Istighna dan dua puluh dua (22) sifat Ifthiqar maka jumlahnya jadi limapuluh (50) ‘aqaid yang terkandung di dalam kalimah laa ilaha ilallaah, maka jadilah makna hakikat laa ilaha ilallaah itu dua: laa mustaghniyun an kullu maasiwahu, ertinya tiada yang kaya dari tiap-tiap yang lainnya dan wa muftaqirun ilaihi kullu ma’adahu, ertinya dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadaNya.

Ini makna yang pertama maka daripada makna yang dua itu maka jadi empat (4):

1. Wajibal wujud, iaitu yang wajib adanya.

2. Ishiqoqul ibadah, iaitu yang mustahak bagi-Nya ibadah

3. Kholikul ‘alam, iaitu yang menjadikan sekalian alam

4. Maghbudun bihaqqi, iaitu yang disembah dengan sebenar-benarnya.

Ini makna yang kedua maka daripada makna yang empat (4) itu jadi satu (1) iaitu:

Laa ilaha ilallaah, Laa ma’budun ilallah, ertinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah.

Ini makna yang ketiga penghabisan maka jadilah kalimah laa ilaha ilallaah itu menghimpun nafi dan isbat

Adapun yang dinafikan itu sifat Istighna’ dan sifat Ifthikhor berdiri pada yang lain dengan mengatakan: laa ilaha dan diisbatkan sifat Istighna’ dan sifat Ifthikhor itu berdiri pada dzat Allah Ta’ala dengan mengatakan kalimah Ilallaah

Laa = nafi, Ilaha = menafi, illa = isbat, Allah = meng-isbat

Yang kedua kalimah laa ilaha ilallaah itu nafi mengandungi isbat dan isbat mengandung nafi seperti sabda nabi : laa yufarriqu bainannafi wal-isbati wamam farroqu bainahumaa fahuwa kaafirun, ertinya Tiada bercerai antara nafi dan isbat dan barang siapa menceraikan kafir. Seperti asap dengan api. Asap itu bukan api dan asap itu tidak lain daripada api. Asap tetap asap dan api tetap api: tetapi asap itu menunjukkan ada api inilah ertinya nafi mengandungi isbat dan isbat mengandung nafi. Tiada bercerai dan tiada bersekutu.

 

Wallahu a’lam

Incoming search :

sifat 20 dan maksudnya,wujud qidam baqa,sifat 20 allah dan maksudnya,arti qudrat,wujud kidam bako,sifat 20 Allah,sifat 20,sifat ketuhanan,qudrat artinya,tuliskan nadzom yang menerangkan sifat jaiznya allah,Arti iradat,maksud sifat 20,allah wujud qidam baqa,wujud qidam baqo,sifat-sifat 20 lawanya,iradat artinya,20 sifat allah dan maksudnya,20 sifat allah,wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi,sifat wajib bagi allah,sifat Allah 20,Pengertian qudrat,maksud baqa,arti wujud kidam bako,allah bersifat an-nafi,sifat 20 dan artinya,sifat allah qudrat,qudrat iradat,arti irodat,arti sifat qudrat,arti samiun basir,wujud kidam baqo,maksud iradat,arti wahdaniyah,arti sifat allah iradat,Arti dari qudrat,Sifat 20 Bagi Allah,sifat allah wujud qidam baqo,tek asmaul husna,sifat 20 beserta maksudnya,arti wujud qidam baqa,artikel muridun,makna 20 sifat allah,irodat artinya,Contoh sifat ketuhanan,ilmu ketuhanan,download lagu aqaid,kudrot irodat,lagu sifat wajib bagi allah,kam muttasil,makna qudrat,contoh sifat sifat jaiz,kudrat dan iradat,lawan ujut,bagaimanakah yg dinamakan sifat ketuhanan,ayat sifat 20,allah bersifat iradat artinya,allah wujud kidam bako,allah bersifat an nafi,alquran bersifat basyir artinya,Arti Qadrat,Apa arti wujud kidam bako,pengertian bashar,tulisan Arab ya allah ya Qadim,pengertian iradat,Tafsir sifat 20 ALLAH,qodrat irodat,pengertian qudrat dan iradat,sifat wajib bagi allah qudrat,sifat 20 rumi,sifat qodrat,Pengertian dari wahdaniyah,takluk sifat ilmu,sifat baqha allah,pengertian baqa dan qudrat,pengertian baqa hayat qidam wujud,sholawat wujud qiidaam baqaa beserta arti,sifat sifat اَللّهُ wujud kidam,sifat allah wujud qidam baka,sifat alloh qudrat,Sifat wujud Allah taala,mukhalafatuhu lilhawadisi,Pembagian takluk sifat kudrat,sifat allah dan maksudnya,tafsiran sifat baqa,shalawat wujud qidam baqa,nama allah berserta artinya wujud qidam,sifat 20 dan asmaul husna,sifat jaiz Allah antara qodrat dan irodat,nama-nama اللّهُ qidam,Pengertian tentang 20 sifat AllAH dan terjemahnya,Penjabaran sifat 20,Ramalan Sifat menurut nama Putri wahdaniyah,sifat 20 dalam kalimah,Sifat iradat,arti sifat Allah Qudrat,arti dari asmaul husna (allah wujud qidam baqa,apa makna wujud qidam bako,arti qudrat iradat,arti dari wujud qidam wahdaniyah baqa\,arti dari wujud kidam bako,apa makna kudrat,apakah qadam dan qadim,arti dari hayat iradat ilmu sama,arti sifat kalam,arti irodad,arti sifat allah bersifat AN-NAFI,allah wujud qidam baqa mp3 download,asmaul husna yang termasuk sifat cahaya,arti cahya purnama,apa yang dimaksud dengan qudrat iradat hayat wahdaniyah,20 sifat allah dan maksud,arti sifat iradat,Apa arti dari iradat qidam,Allah bersifat nafi,arti dari qidam wujud qodrat irodat,Apa arti iradat,arti kata samiun basir,arti dari mumasalatu lil hawaditsi,20 sipat ALLAH,Al-quran bersifat basyir artinya,arti dari sifat alloh samiiun adalah,asma 20 wujud qidam baqa,allah wujud khidam bakob topik,jelaskan pengertian baqa bagi allah,iradhat sifat 20,lagu sifat2 allah,hakikatsifat20,foto sifat 20,definisi qudrat,dalil sifat baqo dan penjabarannya,jelas kan sifat-sifat allah tentang qidam dan baqa,iradat allah artinya,lawan sifat qudrat,ILMU KETUHANAN YANG HAKIKI,makna qodim,downloa lagu sifat wajib bagi allah,lirik lagu wujud qidam baqa,Lirik lagu sifat sifat Allah beserta artinya,downlot lagu dua puluh sipat allah,lawan kata sifat bashar,lawan dari sifat samian,download lagu allah wujud qidam baqa,lima sipat allah baqa artinya,firman allah taala ddari sifat qiyamuhu binsihi,makna kidam,lawan kata atau kebalikan sifat qiyamuhu binafsihi yaitu,makna kodim,makna qadim,jelaskan sifat as sami bagi allah,maksud qudrat dan iradat,maksud qudrat,Kidam sipat allah,ceramah sifat 20 dan tejemahan,konsep sifat ketuhanan,kasiat allah wujud qidam bako,menunjukan bahwa allah bersifat an nafi,maksud sifat wajib bagi allah,memahami sifat isbat dan nafi,bashar kalam hayat baqa artin3a apa,kebalikan dari asmaul husna al basir,bersifat an nafi,Kidam artinya,maksud hakikat ketuhanan,Contoh iradat qudrat ilmu,contoh wahdaniyah,wujud baqa qudrat iradat artinya,wujud qidam bako,wujud kidam,wujud qidam baqa artinya,wujud kidam bako dan artinya,wujud allah bashar artinya,ujud kidam baqo,ujud kidam,wujud adam baqa,www wujud jirim,ya qadim asma ul husna,wujud qidam baqo irodat,ya samiun maksud,Yaa qadim asmaul husna,wujud qidam baqa sifat wajib allah beserta artinya,wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu,yang di maksud dengan Qudrat allah dan Iradat Allah,youtube sifat-sifat allah sekali dengan makhsud,wujud wahdaniyah,wujud qidam baqa dan terjemahannya mp3,wujud kidam bake,wujud qidam bako mukholajfatul lol hawadiai,wujud qidam bako mp3 4shared,www lirik lagu sifat-sifat Allah,wujud qidam baqo mp3 versi anak,Wujud qidam baqo mukholafatul lil hawadisi,www ilmu hakekat com,www download lagu religi sifat 2 0 bagi allah,www donlod mf 3 lagu religi marifatullah,www apa tu sifat 20,www Allah wujud kidam baqo termasuk ap? com,wujut kidam bako,wujudkidambako,wujud اَللّهُ,wujud widam baqa mukhalafatu lil hawadisi,www wujud kidam bako,www wujud kidam bako com,wujud qidham baqho,wujud qidam mbako,Wujud qidam kudrat iradat,wujud qidam baqo versi anak mp3,wujud qidam baqa lirik,Wujud qidam bako lirik,wujud qidam baka dan lawannya,tulisan lagu Allah wujud,wallpaper sifat 20,Wajib Qudrat Bashar Sama,wajib ada itu wajib qidam bi nafsihi,Wahdaniyah wujud adal,wahdaniyah sama seperti salah satu asmaul husna,wahdaniat dan qudrat,Wahdaniah qidrat qiyamuhubinafsihi mukhalafatulilhawaditsi arti nya apa,wahdaniah dan al qidam,ujud sipat 20,Ujud kodam bako,ujud kidang bako,ujud kidam bako,ujud berserta maknanya,tunjukan bahwa allah bersifat an nafi,Tulislah perbandingan sipat allah dengan asmahulhusnah,wujud ala qodim,Wujud Bashar Qudrat Sama,wujud qidam anak2 mp3,wujud qidam,wujud lil hawalisi,Wujud kidam baqo sifat Alloh,wujud kidam baqo mukhalatulhihawadisi,wujud kidam baqa,wujud kidam bako muholatatu,wujud kidam bako lil,wujud kidam bako kelanjutannya,Wujud kidam bako bersama artinya,wujud khidam baqo,Wujud iutu nyata ia pada hayat,Wujud idambako,wujud idam baqo,wujud idam bako,wujud hakiki mujazi ardy beserta dalil,tulislah firman allah bersifat mumasalatu lilawadisi,sifat istighna allah,sifat 20 allah dan lawannya,sifat ALLAH samiun basir,sifat baqa allah sifat mustahil,Sifat allah wahdaniyah dan qalam,sifat 20 allah dan dalilnya dalam bahasa quran,sifat bashirun,sifat allah wujud kidam,sifat allah adalah iradat dan qurat,sifat harus bagi allah taala,sifat allah wujud qidam baqa,sifat dua puluh wujud alam,sifat dua puluh jpg,Sifat allah yang qudrat,sifat iradat bagi allah,sifat iradat allah artinya,sifat istighna dan iftikor,sifat asmaul husna al qudrat,sifat 20 allah beserta dalilnya,Sifat allah quadrat,sifat allah lawan kata sama,sifat 20 yang wajib di allah dan sifat mustahilnya dengan tulisan arab,sifat 20 sama lawannya,sifat 20 na alla taala,sifat 20 makna,Sifat 20 ketuhanan,sifat 20 iradat,sifat 20 dan tejemahan,Tafsir wujud qidam bako,sifat 20 dan maknanya,sifat 20 dan makna,sifat 20 da maknanya,sifat allah ilmu/,Sifat 20 Dalil Firman allah taala,sifat allah,pupujian wujud qidanbaqo muhalapatu lilawadisi,Sifat 20 Allah Ta\ala,sifat allah kidam apa artinya,Sifat allah Iradat adalah,sifat Allah iradat,sifat allah ilmun,sifat 20 puluh beserta penjelasannya,Sifat 20 arti tiap sipat,sifat allah ilmu,Sifat 20 bagi Alloh,sifat allah bersifat hayat berari,sifat allah bazar,sifat allah al nafi adalah,sifat 20 bagi Alah,sifat 20 dalam versi melayu,Sifat ketuhanan maksudnya apa ya?,Sifat-sifat salbiyah bagi allah,SYAIR wujud kidam bako,syair sifat2 Allah,sujudkidambako muholapatullilhawadisi,solawat wujud kindabako,solawat wjud idam bako,skripsi tentang 20 sifat,sipat sipat 20 bagi allah,sipat qudrot allah,Sipat al basir yaitu,Sipat 20,sift allah qudrat,sifat20bagiallah,sifat2 ketuhanan,sifat2 20 bagi allah,sifat-sifat wajib bagi allah dan artinya,sifat-sifat wajib bagi allah dalam bahasa melayu,pengenalan sifat ma\ani,tafsir mukholafatu lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi,Tafsir sifat Allah baqo,tulisan arab innallaha samiun basir,tiada nafi tiada isbat,teks wujud,teks sifat allah 20,teks sifat 20,Teks allah hujud,Teks alahu hujud,teks 20 sifat wajib allah,teks 20 sifat Allah,tek sifat 20,tarikh al hawadist,takluk sifat allah dalam menjadikan dan meniadakan mumkin,tajuk wajib bagi Allah,tajuk lagu allah wujud qidam baqa mukhalafatu,tafsiran sifat 20,Tafsir wujud qidam baqo,Tafsir sifat Allah wujud,sifat-sifat ketuhanan,sifat wujud kidem beqo,sifat sifat allah wujud kidam bako,sifat sifat allah uzud kidabako,Sifat sifat Allah dan artinya seperti wujud qidam baqa dll,sifat sifat allah 20 lawannya,sifat sifat allah 10 wujud kidam,sifat sifat allah,sifat sifat 20 dan asmaul husna serta artinya,sifat samma & lawan sifatnya di alloh,sifat salbiyah lawan dan arti,sifat salbiyah allah,sifat qudratnya allah,sifat qudrat asmaul husna,sifat qudrat artinya,sifat qudrat,sifat mustahil irodat,Sifat mustahil Allah dari qudrat,sifat kudrat,sifat sifat ketahuitan,sifat sifat nabi lagu raihan,sifat wajibal ujud,sifat wajib Wahdaniyah sifat mustahil Allah,sifat wajib salbiyah dan contohnya,sifat wajib bagibagi allah,Sifat wajib bagi allah samiun artinya,Sifat wajib bagi Allah qodrat artinya,sifat wajib bagi allah itu ada dua puluh wujud ada lyric,sifat wajib bagi allah dan penjelasannya dalam jawi,sifat wajib bagi allah dan penjelasannya,sifat wajib bagi allah beserta uraiannya,sifat wajib annafi,sifat wajib an nafi,sifat wajib allah mp3,sifat wajib allah berserta artinya,sifat wajib allah bashar,Sifat sifat wajib alloh yang di jadikan solawatan,sifat sifat wajib allah yang maani dan manawiyah beserta ayat alquran,sifat kidambako,sifat 20 allah beserta artinya,pengertian sifat kalam baqa adam wujud dan qidam,pengertian muholapatul lilhawadisi,pengertian kudrat,pengertian kalam sama basyar wujud,Pengertian Kalam Qudrat Wahdaniyah Wujud,pengertian ilmu hayat sama iradat,Pengertian hayat qodrat dan baqa,pengertian hayat qiyamuhu binafsihi adam baqa baasar,pengertian hayat dan kalam,pengertian dr wujud bashar qudrat sama,pengertian dari sifat wujud,pengertian dari Qidam Kalam dan Bashar,Pengertian dari qidam baqa qudrat iradat,pengertian dan penjelasan wujud dalam sifat 20,Pengertian bashar qudrat bashar sama,pengertian bashar qidam dan kalam,Pengertian baqa wahdaniyah qodrat hayat,pengertian baqa qodrat hayat wahdaniah,pengertian muholapatullilhawadisi,pengertian mukhalafatu lil hawaditsi,pengertian sifat ilmu bagi allah,Pengertian sifat ilmu,pengertian sifat hayat,Pengertian sifat baqa wahdaniah qodrat hayat,pengertian sifat baqa kalam basar qidam,Pengertian sifat Allah yaitu:qudrat iradat hayat sama,Pengertian sifat allah wujud qidam qudrat iradat,pengertian sifat allah qudrat dan hayat,pengertian sifa 20,pengertian quran ibadat hayat dan ilmu,pengertian qudrat dan qiyamuhu binafsihi,pengertian qodrad dan iradad,Pengertian qidam qiyamuhu binafsihi dalam wahdaniyah dan basar adalah,pengertian qidam kalam quadrat bashar,pengertian qidam baqa wahdaniyah,pengertian qidam baqa iradat,pengertian mukhalafatu lilhawadisi,pengertian bako,pengertian as sami bagi allah,pengertian allah bersifat an-nafi,nama allah baqa,nadzom wujud kidam bako,mukholafatu lilhawadits,mukholafatu lil hawadisi arti yang sama dengan asmaul husnah,mukhalafatun lilhawadisi kebalikannya apa ?,Mukhalafatul lilhawadisi,Mukhalafatul lilhawadasi apa itu ?,mukhalafatuhu lilhawadisi lagu,mukhalafatuhu lil hawadits artinya bersalahan,mukhalafatu lilhawaditsi,mukhalafatu lil hawadits,muholapatul lilhawadisi arti nya,muholapatul lilhawadisi,muholafatul lil hawaditsi,muhalawatul lilhawadisi dalam islam artinya,muhalafatul lilhawadisi,mp3 sholawat sipat 20,nama allah baqa\,Nama allah yang bersifat wujud,Pengartian Qudrat,penafsiran sifat wajib allah,pembahasan yg menjelaskan tentang qodim ala qodim,pembagian sifat istighna terkaya allah dari lainnya,Pembagian sifat baqo beserta contohnya,Pemahaman makna sifat kalam Alloh,pemahaman ilmu hayat,nyayian sifat wajib allah,Nyanyian lagu sifat 20,Nyanyian Allah wujud,nasyid allah wujud qidam baqa,nama-nama wujud 20,nama-nama allah wujud qidam baqa dll,nama sipat wajib bagi Alloh dan sipat mustahil beserta artinya,nama pujian allah wujud kidam bako muhollafatul,nama allohh wujud,nama alloh Qidam artinya,mp3 lagu wujud qidam baqa,sifa Allah yang ditiru manusia wujud qidam baqo,sami`an bersifat,samian kebalikan sifat,samian adalah kebalikan dari sifat,raihan sifat اَللّهُ,raihan sifat 20 rumi,qudrat ssmahul kussna,qudrat secara bahasa artinya,qudrat irodat,qudrat dan iradat,qudrat bagi allah,qudrad artinya,qodrat yang qodim,Qodrat Iradat,qodrat artinya,qodim arti y,qidam qudrat iradat,Qidam lawan kata,Sebab wahdaniyah termasuk dalam kalimah allah,sebutkan arti sifar allah samiun dan bashar,sifa 20 dalam hakiki,Sholawatwujudkidambako,sholawat yg liriknya Allah wujud qidam,sholawat wujud qidam bako sifat sifat allah,sholawat wujud kidam baqo,Sholawat wujud allah mp3,sholawat sifat allah yg ada 20,sholawat sifat allah mp3,sholawat sifat 20,sholawat allah wujud qidam baqa,sholawat allah wujud,sepuluh sifat wajib allah dan lawannya,seni kata sifat waji bagi allah,seni kata lagu sifat sifat wajib bagi allah,seni kata lagu kalammu qadim zamani,seni kata lagu dalam bahasa arab kalammu qodim,semua artinya dari sifat wujud kidam bako,qidam kalam qudrat bashor,Qidam Ilmu Hayat Sama\ artinya,qidam dahulu wujud ada allah ta\ala,penjelasan Qudrat Irodat ilmu hayat sama bashor kalam,penjelasan Qudrat,penjelasan dari wujud sifat wajib allah,penjabaran qodrat,pengetrian qudrat,pengertian/WAHDANIYAh,Pengertian wujud qidam baqo wahdaniah qudrat,pengertian wujud hayat qidam baqa,pengertian wujud baqa qidam wahdaniah,Pengertian wujud bako,pengertian wahdaniah allah,pengertian wadanniyah,pengertian tentang sifat ilmu,pengertian sifat-sifat allah qudrat iradat hayat dan sama,pengertian sifat wajib Qidam kalam qudrat bashar,pengertian sifat wajib allah qudrat,pengertian sifat mukhalafatuhu lil hawadist dan sebutkan dalilnya,Penjelasan sifat qudrot kam muttasil,penjelasan sifat wahdaniah,qidam baqo uradad,Qidam baqa sama bashar as salam artinya,qalam alloh,pupujian wujud kidam bako,pupujian sifat2 allah,Pupujian sifat-sifat rasul,pupujian allahhu ujudqidambako,pujian sifat wajib allah,pujian sifat 20,pujian allahujud kidam mbako,perbedaan sifat dan hal dalam sifat dua puluh,perbedaan sifat allah bashar dan kalam,perbedaan sifat 20 dan asmaul husna,perbedaan SAMA dan SAMI bashar dan bashir,perbedaan qudrat dan iradat,perbedaan antara ujud dan wujud,penjelasan sifat wajib allah,pengertian sifat mukhalafatuhu lil hawadist beserta dahlilnya,kudarat iradat ilmu hayat,lawan dari sifat gudrat yaitu,lawan dari sifat baqa,kudrat adalah salah satu sifat allah yang berarti,lawan kata dr wahdaniyah,kudrat irodat,Lawan dari hayat,ketuhanan hakikat insan sifat 20,lawan kata sifat mustahil,lawan kata al bashiir,Kord solawat sifat sifat wajib bagi alloh,lawan kata sifat mukholafau lilha wadisi,Kidam baka,lawan kata dari sifat kalam,lawan kata dari irodat,lawan kata bashar,lawan kata kidam,lawan kata qudrat,lawan kata sifat allah Qiyamuhu binafsihi adalah?,lawan kata sifat baqa,makna ilmu ketahuitan dalam islam,lawan dari asmaul husna wujud,lawan dari as sami,lagu wajib qidam baqo,lagu sifat 20 allah,lagu allah wujut idam bako,lagu anak anak muslim sifat sifat wajib dan mustahil Allah mp3,lagu anak wujud qidam baqo,lagu islami wujud qidam bakko,lagu islami wujud qidam baqo,lagu mp3 sifat wajib allah dan artinya,lagu sifat sifat alloh dan artinya,lagu sifat mustahil bagi allah dan artinya,lagu sifat dua puluh,LAGU SIFAT ALLAH VERSI ANAK,lagu wujud kidam bako,Ketuhanan,lawan baqa,lagu-lagu sifat ALLAH ta\ala,lagu wujut kidam bako,kudrat iradat bashar qidam,Lagu wujud qidam mbako,lagu wujud qidam baqo,lagu wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi,lagu wujud qidam bako muho,lagu wujud qidam baka versi anak anak,lagu wujud qidam b,Lafadz pujian Allah wujud qidam baqa,lagu alaahu hujud kdem bakau mp3,lagu nama allah qiyamutu,mp3 gratis lagu 20 sifat allah,maksud nasyid 20 sifat allah,maksud mukhalafatu lilhawaditsi,maksud lilhawadisi,maksud kudrat,maksud kidam,maksud dari qudrat kalam bashar qidam,maksud allah wujud qidam baqa,maksud allah qidam,maksud allah bersifat qidam,MAKSUD ALLAH BERSIFAT BASYAR,maksud alam sifat allah,maksud al irodat,maksud / pengertian qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qodrat irodat ilmu hayat,makna sipat 20,makna sifat kalam,maksud qadim,maksud sifat 20 bagi Alloh dan asmaulhusna,maksud sifat al quran basyir,mp3 allah wujud qidam baqo,minta ilmu agama sipat 20,minta gambar kalm ALLAH,menunjukkan bahwa allah bersifat an Nafi,menunjukkan bahawa Allah bersifat an-Nafi,menunjukan allah brsifat an-Nafi,Menunjukan allah bersifat an-nafi,menhafal wujud idam baka,manfaat allohwujud gidambaqo,maksudkidam,maksud ya qadim,maksud ya basir,maksud sifat qiyamuhu binafsihi,maksud sifat mukholafatuhu lil hawadithi,maksud sifat mukhalafatuhu,makna sifat 20 bagi allah,makna rodat dan iradat,makna qudrat dn iradat,lirik lagu lawannya mustahil,lirik lagu ketuhanan islam,lirik lagu anak-anak pengenalan allah,lirik lagu allah wujud sekali maksutnya,lima sifat wajib bg allah,lawan sifat wajib bagi allah qudrat,Lawan sifat wajib ALLAH SAMIAN,lawan sifat samian,lawan sifat iradat,lawan sifat as sami,lawan sifat allah qiyamuhu binafsihi adalah,lawan sifat al bashir,lawan sifat al bashar,lawan qudrat,lawan kata sifat wajib allah,lirik lagu sifat wajib allah,lirik lagu sipat dua puluh Gigi,lirik lagu-lagu islami wujud kidam baqo,Makna mukhalafatulil hawadits,makna mukhalafatul liil hawadits,Makna jirim hawadist,makna iradat,makna hayyun mnrut bhsa arab,Makna hayat dan ayat al quran,makna definisi hayat almaul husna,makna annafi dalam bahasa arab,makna alam bersifat baqa,makna 20 sifat wajib bagi allah,makalah sifat 20,lyrics sifat sifat allah,lirik wujud sidam baqa,lirik sholawat 20 sifat bagi allah,lirik shalawat wujud qidambako,lawan kata sifat wahdaniat,erti irodat,download lagu 20 sifat Allah wujud qidam baqo,download lagu 20 sifat Allah wujud qidam baqa versi anak,download lagu 10 sifat allah,download gratis laguujud kidam bako,download gambar sifat allah,download alquran mp3 sifat-sifat allah,download allah wujud qidam baqa,Dowload nama dan arti anak2 bayi,dowload lagu sifat wajib bagi allah dan artinnya,dowload gratis pupujian janji anak adam mp3,donwlotd sholawat kodambako,Donwload sair wujud Kidam bako,definisi qidam menurur ilmu kalam,definisi iradat,defi wujud qidam baqa,Dalil wujud kidam bako,download lagu anak sifat2 allah,download lagu islam anak-anak sifat wajib,download lagu islami sifat 20,dzikrullah nafi isbat mp3,Downlod sifat sifat allah tapi dalam lagu,download wujud qidam bako religi,Download sifat-sifat Allah berserta melayu,Download sifat wajib ALLOH lagu anak anak,download sifat 20,download qudrah sifat wajib bagi Allah,download pupujian-sifat wajib bagi allah,download pujian wujud qidam baqo,download mp3 pujian wujud alloh,download lawan kata dari sifat allah mustahil,download lagu wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi,download lagu sifat wajib bagi allah,download lagu sifat wajib allah mp3,download lagu sifat wajib allah dan mustahil nya,download lagu sifat 20,dalil tentang sifat wajib allah mukhalafatulil hawadist,dalil tentang sifat allah salbiyahbaqa,Dalil sifat mustahil bagi alah,cari artinya wujud qidam baqho,cahaya purnama arti nama,brunei agama erti sifat allah mukhala fatuhu lil hawadits,Bersifat qidam baqa iradat bashar wujud,bersifat hayat lawanya,Bercerita tentang mukhalafatuhu lil hadisi,Bashar qidam qudrat,baqa wahdaniyah qodrat hayat artinya adalah,baqa hayat qodrat wahdaniyah,Bako artinya,bahwa allah bersifat nafi,bahwa allah bersifat an-nafi,bahasan sifat iradat,ayat yang berkaitan dengan wujud qidam baqq,ayat quran ttg irodat rencana alloh,ayat ini innallaha ala kulli syaiin qadir menunjukkan sifat wajib allah adalah,cari rincian dr sifat istighna dan iftiqor,cari sifat-sifat bagi allah,ceramah sifat 20,DALIL SIFAT ALLAH DALAM AL-QURAN,dalil mukhalafatuhu lil hawadist,dalil iradat allah,Dalil alquran sifat mustahil bagi allah,dalil Allah bersifat Hayyun,contoh wajib muakod,contoh sipat wujud dan dalilnya,contoh sifat salbiyah beserta lawan dan artinya,contoh makalah sifat Allah baqa,contoh dan sifat an-nafi,contoh bahwa allah bersifat an nafi,Contoh alloh bersipat an nafi,contoh allah bersifat kalam,contoh allah bersifat an-nafi,contoh 10 sifat Ketuhanan,ceramah tentang wujud qidam baqa,Ayat alquran yang menyebutkan allah bersifat mumasalatu lil hawadisi,fana dan baqa youtube,kesimpulan dari sifat 20,jelaskan yang dimaksud sifat allah wujud,jelaskan tentang sifat as-sami bagi allah,jelaskan tentang sifat AS SAMI bagi Allah,jelaskan pengertian berikut : hayat qiyamuhu binafsihi adam baqa basar,Jelaskan baqo,jelaskan bahwA allah bersifat an-nafi,Jelaskan arti dari wujud,jelaskan 4 sifat ketuhanan,irodat Alloh,iradat mustahil allah,iradat dan kudrat,innawlahu ala kulli sayiin qodir ayat diatas merupakan dalil dari sifat wajib allah,Innallahu ala kulli syaiin qadiyrun ayat ini merupakan dalil dari sifat wajib allah,innallahaalakullisayinqodir Merupakan dalil dari sifat wajib allah ??,innallaha ala kulli syaiin qadirun sifat wajib bagi allah yaitu,INNALLAHA ALA KULLI SYAIIN QADIR MERUPAKAN DALIL DARI SIFAT WAJIB ALLAH YAITU,Jelaskn bahwa allah bersifat an-nafi,judul lagu 20 sifat allah,judul lagu dr lirik wujud qidambako,kesimpulan bagi sifat2 allah,kebalikan sifat wajib Allah ukhalafatu lilhawadisi adalah,kebalikan sifat allah qudrat,kebalikan qidam,kebalikan dari sifat qadirun muridun alimun,kebalikan dari sifat mukhalafatu lil hawaditsi,kebalikan dari sifat kalam,Kebalikan dari kata qadim,kebalikan dari as samii asmaul husna,kebalikan al basir,kata-kata qodrat-irodat alam,kata kata arti sipat 20,Kasiat sifat duapuluh,kam muttasil pada zat,kalam wujud ilmu,Kalam qidam qudrat,ilmu wujud wahdaniah,ilmu sifat Allah,ilmu sifat 20,hayat baqa,haqiqat mukhalafatuhu lilkhawadist,Hakikat sifat cahaya,hakikat sifat 20 bagi allah,hakikat sifat 20,hakekat sifat 20 kudrat iradat,gambar sifat 20 bergerak,gambar sifat 20,gambar 20 sifat allah,Free download lagu wujud qidem baqo mp3,foto seksi wahdaniah,foto gambar Allah bersifat iradat,foto allah taala,foto allah bersifat asmaul husna,firman allah yang menyatakan bahwa allah mustahil bersifat mumasalatu lil hawadisi,firman allah hal yg kam,hayat di hayyun,Hayat mustahil bersifat,hijjaz- sifat2 allah 20,ilmu kidam,Ilmu ketuhanan mp3,ilmu ketuhanan hakekat sifat 20,Ilmu ketuhanan di sifat 20,ilmu kalam baqa,ilmu hayat sama iradat arti,ilmu hayat sama basor kalam,ilmu hayat sama basat kalam,ilmu hayat sama,ilmu dan ayat sifat 20,hukum mempercayai sifat wahdaniah,hukum beriman dengan sifat wajib bagi allah,hukum beriman dengan sifat wahdaniah allah,hujut kidam bako muhalapatul lilhawa disi kiamuhu ta ala binafsihi,hujut kidam,hujud kidam bako mualapu lil awadisi,Firman allah hadis allah ap beda y,arti kudrat iradat ilmu hayyat,arti kata hayyun ayat 20,arti kata kidam bako,arti kudrat,arti kidam,arti mukhalafatu lilhawadisi,arti kata adam qidam baqa wujud iradat,arti kata qudrat,arti kata qudraj,arti moholafatun lilhawadisi,arti kata kudrat,Arti kata qidam baqa iradat,arti kata irodat,arti makna qadim,arti mukhalafatu lil hawadisi,arti kata iradat qudrat wahdaniyah qiyamuhu bi nafsihi,arti kata iradat,arti mukhalafatu lil hawaditsi,arti kata qodrat dan irodrat,arti lirik lagu raihan sifat 20,arti kata bashar dalam bahasa arab,Arti kalam bg allah,arti Irodat dalam islam,arti dari samiun,Arti dari sama bashar qiyamuhu binafsihi wahdaniyah dan qidam,arti dari qodrat,arti dari qidam kalam qudrat bashar,arti dari Qidam bashor kalam,Arti dari mukhalafatu lilhawadisi,arti dari mukhalafatu lil hawaditsi,arti dari makna qadim,arti dari kudrat,arti dari kaya samiun,Arti dari kata qidam wahdaniyah mukhalafatu lilhawadisi,arti dari irodat adalah,Arti dari iradat dan bashor,arti dari iradat,Arti dari samiun basir,arti dari sifat allah mukhalafatu lilhawadisi,arti dari sifat allah wahdaniyah qodrat hayat baqa,arti iradatnya,arti iradat hayat wahdamiah,arti ilmu hayat sama dan iradat,Arti ilmu dari sifat allah,Arti hujud kidam bako,arti dari sifat baqa sama bashar dan ilmu,arti hayya narif wahdaniyah,arti hayat dan Qalam,arti hayat dan iradat,arti hayat baqa wahdaniyah dalam islam,arti dari wujud baqa qudrat iradat,Arti dari Wahdaniyah Qudrat Iradat Ilmu,arti dari wahdaniyah qudrat iradat dan ilmu,arti dari sifat istighna,arti dari hayya na wujud,arti mukhalafatu lilhawaditsi,ayat alquran mustahil bersifat mumasalatu lil,arti wujud qidam baqo iradat,Arti wujud qidam baqa wahdaniyah,arti wujud qidam baqa qiyamuhu binafsihi irodat,arti wujud kidam baqa,arti wujud khidam bako,arti wujud bako kidam,arti wujud,Arti wahdaniyah irodat,arti wahdaniyah dan qiyamuhu binafsihi qudrat,Arti wahdaniyah dalam asmaul husna,ayat alquran tentang mumasalatu lil hawadisi,arti wahdaniat dan lawannya,arti solawat sifa,arti sifat20,arti sifat wujud qidam bako,arti sifat wujud,arti wujud qidam baqo qudrat hayyat beserta contoh,arti wujud qidam baqok wahdaniyah qodrat irodat,asmaul husna arti qidam baqa,asmaul husna arti dan lawan sifatnya,asmaul husna arti baqa,asmaul af\al,asmauk husna yang bersifat QIYAMUHU BINAFSIHI artinya,Asma lallah wujud kidam bako dan artinya,arto sifat allah mukholafatu lil hawaditsi,artiwahdaniyahdalamislam,artinya wujud kidam baqo,artinya sipat duhan ujud kidam bako,artinya sifat bako,artinya qodrat,Artine sifat qodrat,arti zihin,arti ya qadim asmaul husna,arti Ya bashar ya bashir,Arti sifat wajib sami,arti sifat tafsir,arti qudrat dan iradat,arti qodrat dalam islam,arti qidam dan baqa,Arti qidam binafsihi wahdaniyah,arti qidam baqa qudrat wujud,arti qidam baqa qadrat iradat,arti qidam,arti nama asmaul husna qidam,arti nama asmaul husna hayat,arti nama allah qodrat irodat ilmu hayat,arti nama allah muklafatul lil hawadis,arti nama allah mukhalafatu lil hawaditsi,arti nama allah irodat,arti muridun,arti mukholafatu lil hawadisi,arti mukhalafatul lilhawadisi adalah,arti Qudrat irodat,arti sami un basir,arti sifat samiun untuk Allah,arti sifat mustahil allah qadrat,arti sifat bashar adalah,arti sifat basar dn sama,arti sifat alloh wujud,arti sifat allah wujud dan mukhalafatul lilhawadisi,arti sifat allah wujud,arti sifat allah samiun basir,arti sifat allah qadam,arti sifat allah nafi,Arti sifat allah dari kata qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam,Arti sifat allah dari kata qudrat,arti sifat allah bashor,arti sifat 20 sejati,arti sifat 20 dan maknanya,arti sifat 20 dalam islam sejati,arti Mukhalafatuhu lil hawaditsi Qiyamuhu binafsihi Wahdaniyah Qudrat,apa arti dari wujut,allah yang bersifat nafi adalah,Allah wujud qidam baqok artinya lirik,ALLAH WUJUD QIDAM BAQO MUKHOLAFATU LILHAWADITSI QIYAMUHU BINAFSIHI,Allah wujud qidam baqo muhalafatul lilhawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qodra irodat ilmu hayat artinya,Allah wujud qidam baqo,allah wujud qidam baqa youtube,Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu,allah wujud qidam baqa mp3,allah wujud qidam baqa lagu,allah wujud qidam baka mukholafadhu lihawaditzi,allah wujud qi dambako,Allah wujud qadim,allah wujud kidam baqo,allah wujud kidam baka,allah ujud kidam bako,allah mempunyai sifat sifat terpuji dan suci dari sifat sifat kekurangan sebutkan sepuluh sifat wajib bagi allah dan lawannya,allah memiliki sifat wujud mustahil baginya bersifat,allahujud kidam baqa lirik solawat,allawujud qidam baqo,apa arti dari wujud kidam bako,Apa arti dari sifat WUJUD BASHOR QUDRAT SAMA,apa arti dari qudrat,apa arti dari kudrat allah,apa arti dari kata kudrat,apa arti dari hujud,Apa arti bawha allah bersifat an-nafi,apa arti bashar,apa arti baqo dan kalam,apa arti baqa,Apa arti bako pada hak allah,apa arti bako dalam isLam,apa arti allah bersifat as-sami,almaul husna wujud kidam,Alloh wujud sifat 20,alloh wujud qidam baqo,Alloh hujud kidam bako,allah memiliki sifat nafi adalah,allah memiliki sifat as samimustahil bersifat,allah maujud kidham bhakok,al bashar apa artinya,afalan sifat sifat wajib bagi allah dan artinya,adakah ilmu sifat 20 allah,7 Cahaya dalam sifat maani,4shared wujud qidam baqa nasyid,4 bahagian sifat 20,20pengertian sifat sifat allaahh,20 sipat alloh dan artinya,20 sifat wajib bagi allah,20 sifat wajib Allah wujud qidam baqa mp3,20 sifat kalm,20 sifat kalam,20 sifat dan makna arti,20 sifat allah wujud qidam baqa,20 sifat Allah gambar,20 nama nama allah mp3,10 sifat wajib allah dan lawannya,al quran bersifat basir artinya,al qur\an memiliki sifat bashar yang artinya,allah hujud kidam bako,allah hudjud kidam bako,Allah bersipat an-nafi,Allah bersifat Wujud Qidam Baqo Iradat,allah bersifat samiah,Allah bersifat mukhala hawaditsi yg berarti allah itu,allah bersifat hayat lawnkata hayat,allah bersifat baqa bashar,allah bersifat baqa artinya apa,Allah bersifat baqa artinya,Allah bersifat an-nafi maksud nya,allah bersifat an nafi yang artinya,Allah berkehendak itu tiada yang sia sia pembahasan hakekat,Alah bersifat an nafi yg artinya

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jawatan kosong: Pekerja Part-Time Di Perlukan
Mempunyai Masalah Rambut Gugur?

Previous post:

Next post: